Przejdź do menu Przejdź do treści

Programy - źródła finansowania

Poniżej znajduje się lista programów i konkursów instytucjonalnych oraz indywidualnych w ramach, których pracownicy mogą planować pozyskanie finansowania projektów o charakterze międzynarodowym.
Aktualizacja odbywa się co dwa miesiące (do 30 marca, czerwca, września, grudnia). 
Ostatnia aktualizacja miała miejsce 08.05.2024

Program/konkurs: KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów

Program/konkurs: KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów

InstytucjaNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dla kogo?

Podmioty, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.spełniający wszystkie poniższe kryteria:

1) W ramach ścieżki A – Tworzenie międzynarodowych programów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dających możliwość wydania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu:

 • prowadzą kształcenie na studiach I lub II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;
 • w momencie złożenia wniosku nie posiadają negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • podpisały list intencyjny z uczelnią zagraniczną lub instytucją naukową, we współpracy z którą będzie opracowywany program studiów wspólnych, a docelowo będą prowadzone studia, których dotyczy program.

2) W ramach ścieżki B – Realizacja istniejących międzynarodowych programów studiów I lub II stopnia, kończących się wydaniem wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu:

 • prowadzą kształcenie na studiach I lub II stopnia);
 • studia będące przedmiotem projektu uzyskały pozwolenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki (zgodnie z art. 53 u.p.s.w.n.) lub zgodnie z art. 53 ust. 7 u.p.s.w.n. uczelnia jest zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia ministra na utworzenie studiów;
 • w momencie złożenia wniosku nie posiadają negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej; d) podpisały umowę, o której mowa w art. 60 ust. 1 u.p.s.w.n z zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, z którą będą prowadziły studia objęte projektem lub podpisały list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji studiów w przypadku otrzymania finansowania.
 
Główne założenia konkursoweCelem Programu jest rozwój umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez wspieranie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów studiów.
Wymagania/warunki złożenia wniosków 
 • Wniosek złożony w języku polskim.
 • Możliwe jest złożenie maksymalnie 4 wniosków, przy czym maksymalnie 2 wniosków w ramach ścieżki A oraz maksymalnie 2 wniosków w ramach ścieżki B w Naborze, z zastrzeżeniem, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego kierunku studiów i tylko jednej ścieżki (tzn. nie można łączyć obu ścieżek w jednym wniosku).
 
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków28 czerwca 2024 roku
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE Katowice

-

 

Program/konkurs: Welcome to Poland

InstytucjaNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dla kogo?

Wnioskodawcą może być podmiot prowadzący kształcenie w Polsce, tj.:

 1. uczelnia, o której mowa w u.p.s.w.n.;
 2. Polska Akademia Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;
 3. instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;
 4. instytut badawczy w rozumieniu u.i.b.;
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b u.p.s.w.n.;
 7. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 u.p.s.w.n. 
 
Główne założenia konkursowe

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

 • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia,
 • budowaniem potencjału w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej,
 • promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w tym poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.
 
Wymagania/warunki złożenia wniosków 
 • Wniosek złożony w języku polskim.
 • Maksymalna liczba wniosków złożonych przez instytucje 3.
 • Nie dopuszcza się składania wniosków w formule partnerskiej.
 
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyBrak
Terminy składania wnioskówPierwszy kwartał roku - aktualnie do 28 lutego 2024 roku
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE Katowice

Feel good @ UEKat - wsparcie dla poprawy kondycji psychofizycznej studentów zagranicznych UE Katowice  

e-UniKat - zespół rozwiązań na rzecz internacjonalizacji skierowanych do studentów i kadry zagranicznej UE Katowice

 

 

Program/konkurs: Partnerstwa Strategiczne

Program/konkurs: Partnerstwa Strategiczne

InstytucjaNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dla kogo?

Wnioskodawcą może być podmiot prowadzący kształcenie w Polsce, tj.:

 1. uczelnia, o której mowa w u.p.s.w.n.;
 2. Polska Akademia Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;
 3. instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;
 4. instytut badawczy w rozumieniu u.i.b.;
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b u.p.s.w.n.;
 7. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 u.p.s.w.n. 
 
Główne założenia konkursowe

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Celami szczegółowymi są:

 1. wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu wypracowania i rozwoju długofalowych, systemowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
 2. budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszych praktyk będących przedmiotem Projektu.  
 
Wymagania/warunki złożenia wniosków 
 • Wniosek złożony w języku polskim.
 • Maksymalna liczba wniosków złożonych przez instytucje.
 • W Programie wymagana jest realizacja projektu w formule partnerskiej z przynajmniej jednym partnerem strategicznym. Partnerem strategicznym w projekcie muszą być uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą.
 • Liczba partnerów strategicznych w projekcie może wynosić od 1 do 6 instytucji.
 • Partnerem wspierającym mogą być podmioty z Polski należące do kategorii uprawnionych Wnioskodawców – maksymalna liczba partnerów wspierających to 2.  
 
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny lub naukowy z zależności od zakresu realizowanych działań
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wnioskówPierwszy kwartał roku - aktualnie do 31 stycznia 2024
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE KatowiceInternational Center of Research Excellence in Transition of Coal Regions (ExCORE)

 

 

Program/konkurs: STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Program/konkurs: STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

InstytucjaNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dla kogo?

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.  

Główne założenia konkursowe

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są: 

 • doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;
 • zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
 • rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
 • wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
 • pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
 • wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree.
 
Wymagania/warunki złożenia wniosków 
 • Wniosek złożony w języku polskim.
 • Maksymalna liczba wniosków złożonych przez instytucje 1.
 • Nie dopuszcza się składania wniosków w formule partnerskiej.
Wnioskodawca jest zobowiązany do osiągnięcia na koniec realizacji Projektu wszystkich wskaźników, o których poniżej:
 1. liczba promotorów z zagranicy w szkole doktorskiej objętej Projektem musi wzrosnąć o co najmniej 30% w stosunku do liczby zagranicznych promotorów w szkole doktorskiej na dzień składania wniosku;
 2. liczba doktorantów, którzy w trakcie realizacji Projektu odbyli staże naukowe w zagranicznych instytucjach naukowych musi wzrosnąć o co najmniej 40% w stosunku do liczby doktorantów uczestniczących w stażach na dzień składania wniosku;
 3. liczba wszystkich projektów doktorskich o charakterze międzynarodowym, tj. realizowanych we współpracy z instytucjami zagranicznymi musi wzrosnąć o co najmniej 30% w stosunku do liczby takich projektów w szkole doktorskiej na dzień składania wniosku;
 4. na koniec realizacji projektu Wnioskodawca musi wykazać wzrost liczby doktorantów zagranicznych o co najmniej 10% względem liczby doktorantów zagranicznych na dzień składania wniosku W przypadku braku wskaźników na dzień składania wniosku Wnioskodawca wpisuje we wniosku wartość „0”. W takiej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany do osiągnięcia na koniec realizacji Projektu wartości co najmniej „1”.  
 
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków31 lipca 2024
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE Katowice-

 

 

Program/konkurs: Bekker NAWA - Program im. Mieczysława Bekkera

Program/konkurs: Bekker NAWA - Program im. Mieczysława Bekkera

InstytucjaNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dla kogo?

Program skierowany do:

1) Doktorantów, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) Naukowców lub nauczycieli akademickich w chwili składania wniosków zatrudnionych w podmiocie posiadającym kategorię naukową.  
Główne założenia konkursowe

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom na realizację części kształcenia.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.  

Wymagania/warunki złożenia wnioskówWnioskodawca załącza zaproszenie z ośrodka goszczącego, potwierdzające wolę podjęcia współpracy i przyjęcia stypendysty NAWA na wnioskowany okres.

Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.   
KwalifikacjaProjekt naukowy
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków31 maja 2024
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE Katowice

-

 

 

Program/konkurs: Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Program/konkurs: Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

InstytucjaMinisterstwo Edukacji i Nauki
Dla kogo?

Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, podmioty prowadzące działalność naukową.

Główne założenia konkursowe

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.  

Wymagania/warunki złożenia wnioskówWarunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:
 • którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
 • który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.
 
KwalifikacjaProjekt naukowy
Komponent zagranicznyBrak
Terminy składania wniosków14 czerwca 2024
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE Katowice

Ekonomia bez granic

 

 

Program/konkurs: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki - Światowej klasy naukowcy w Metropolii

Program/konkurs: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki - Światowej klasy naukowcy w Metropolii

InstytucjaGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Dla kogo?

Uczelnie wyższe zlokalizowane na terenie GZM.

Główne założenia konkursowe

Obszar zakłada dofinansowanie dla projektów, w ramach których wykładowcy z najwyżej notowanych w światowych rankingach szkół wyższych na świecie lub laureaci znaczących nagród w skali globalnej, czy też osobowości w świecie artystycznym zostaną zaproszeni do doprowadzenia zajęć i innych aktywności na uczelniach GZM.  

Wymagania/warunki złożenia wnioskówDofinansowanie mogą uzyskać projekty, które spełniają kryteria oceny formalnej i jeden z warunków:
 • Uczelnia reprezentowana przez naukowca pochodzi z pierwszej 20-ki uczelni światowych lub 30-ki uczelni europejskich z następujących rankingów:
  • CWUR The Center for World University Rankings;
  • QS World University Rankings
  • ARWU Academic Ranking of World Universities (Lista shanghajska);
  • The Times Higher Education World University Rankings.
 • Dorobek naukowca obejmuje min. 5 kluczowych pozycji dokumentujących doświadczenia i osiągnięcia naukowe, w tym otrzymane nagrody np. Nobel, Oskar, Medal Fields, Nagroda Templetona, Nagroda Miesa van der Rohe, Nagroda Kioto, inne nagrody nie wymienione powyżej, udział w zespołach naukowych noblisty, laureat grantu ERC, Highly Cited Researchers, inne wybitne osiągnięcia.
 
KwalifikacjaProjekt naukowy
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wnioskówNajbliższy nabór:
• 1-29 marca 2024
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE Katowice

Metropolia Nauki 

 

 

Program/konkurs: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki - Wsparcie badań

Program/konkurs: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki - Wsparcie badań

InstytucjaGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Dla kogo?

Uczelnie wyższe zlokalizowane na terenie GZM.

Główne założenia konkursoweObszar zakłada dofinansowanie projektów indywidualnych lub zespołowych polegających na
prowadzeniu:
 • działalności naukowej niezbędnej w procesie uzyskania stopnia naukowego doktora;
 • projektów naukowo-badawczych - prowadzonych przez pracowników naukowych w stopniu doktora, w tym realizowanych we współpracy z miastami i gminami wchodzącymi w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (załącznikiem do wniosku musi być dokument np. list intencyjny, porozumienie itp. określający obszar i zakres współpracy badawczo-naukowej).
Wsparciem finansowym objęte będę jedynie te projekty, które dotyczą obszarów ujętych w Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r. lub Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Inteligentne Śląskie.
Wymagania/warunki złożenia wnioskówWsparciem finansowym objęte będę jedynie te projekty, które dotyczą obszarów ujętych w Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r. lub Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Inteligentne Śląskie.
KwalifikacjaProjekt naukowy
Komponent zagranicznyBrak
Terminy składania wnioskówNa ten moment brak szczegółowych informacji o terminie kolejnego naboru, wstępnie jesień 2024.
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE Katowice

Metropolia Nauki 

 

 

Program/konkurs: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki - Nowatorskie metody kształcenia

Program/konkurs: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki - Nowatorskie metody kształcenia

InstytucjaGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Dla kogo?

Uczelnie wyższe zlokalizowane na terenie GZM.

Główne założenia konkursowe

Obszar zakłada dofinansowanie do projektów polegających na realizacji nowatorskich (w skali uczelni) programów kształcenia, kierowanych do studentów, w tym w szczególności programów:

 • skupionych na aktywnym włączaniu partnerów zewnętrznych (w szczególności instytucji publicznych, innych uczelni, organizacji pozarządowych, sektora biznesu);
 • realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w cel wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych,
 • pogłębiających możliwość kształcenia praktycznego - kształcenia w działaniu.  
 
Wymagania/warunki złożenia wnioskówWsparciem finansowym objęte będę jedynie te projekty, które dotyczą obszarów ujętych w Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r. lub Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Inteligentne Śląskie.
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyBrak
Terminy składania wnioskówNajbliższy nabór:
• 1-29 marca 2024
 
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE Katowice

Metropolia Nauki 

 

 

Program/konkurs: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki - Konkursy i wydarzenia naukowe

Program/konkurs: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki - Konkursy i wydarzenia naukowe

InstytucjaGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Dla kogo?

Uczelnie wyższe zlokalizowane na terenie GZM.

Główne założenia konkursoweObszar zakłada dofinansowanie do projektów polegających na udziale studentów, kół naukowych działających na uczelniach, w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach, o charakterze współzawodnictwa naukowego, jak również organizację takich wydarzeń na obszarze GZM.  
Wymagania/warunki złożenia wnioskówBrak szczegółowych wytycznych
KwalifikacjaProjekt naukowy
Komponent zagranicznyBrak
Terminy składania wnioskówNajbliższy nabór:
• 1-29 marca 2024
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE Katowice

Metropolia Nauki 

 

 

Program/konkurs: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki - Studiuj w Metropoli

Program/konkurs: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki - Studiuj w Metropoli

InstytucjaGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Dla kogo?

Uczelnie wyższe zlokalizowane na terenie GZM.

Główne założenia konkursoweW ramach obszaru dofinansowane będą projekty polegające na:
 • tworzeniu przez uczelnie indywidualnych programów kształcenia dla studentów pierwszego roku, będących laureatami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów artystycznych i sportowych dla szkół ponadpodstawowych w celu podejmowania studiów na uczelniach znajdujących na obszarze GZM;
 • podejmowaniu przez uczelnie wyższe znajdujące się w granicach GZM inicjatyw naukowych, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych zachęcających do podejmowania studiów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za wyjątkiem kursów przygotowujących do matury oraz innych egzaminów państwowych i międzynarodowych.    
 
Wymagania/warunki złożenia wnioskówBrak szczegółowych wytycznych
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyBrak
Terminy składania wnioskówNajbliższy nabór:
• 1-29 marca 2024
Jednostka wspierającaBiuro Internacjonalizacji
Przykładowe projekty UE Katowice

Metropolia Nauki 

 

 

Program/konkurs: Erasmus+ Akcja 2, Partnerstwa współpracy (KA220)

Program/konkurs: Erasmus+ Akcja 2, Partnerstwa współpracy (KA220)

InstytucjaFundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Dla kogo?

brak ograniczeń

Główne założenia konkursowePartnerstwa w zakresie współpracy (KA220): dedykowane organizacjom chcącym realizować projekty na szerszą skalę. Projekty te mogą być poświęcone wypracowaniu metod, narzędzi czy rezultatów o wysokim potencjale wdrożeniowym – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Projekty obejmują szeroko rozumianą współpracę międzynarodową obejmującą m.in. wytwarzanie rezultatów edukacyjnych (programy szkoleń, kursy edukacji zawodowej) oraz wymianę doświadczeń.  
Wymagania/warunki złożenia wnioskówWielkość partnerstwa: co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów Programu. Organizacje mające siedzibę w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem nie mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu mogą być partnerem.

Długość trwania: od 12 do 36 miesięcy.

Budżet projektu: 120 000 euro, 250 000 euro lub 400 000 euro (kwoty ryczałtowe).

Uwaga: Wybór wysokości budżetu odbywa się na etapie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Organizacje wnioskujące – wraz z partnerami projektu – będą musiały wybrać jednorazową kwotę ryczałtową, która będzie najbardziej odpowiednia do pokrycia kosztów ich projektów, w oparciu o ich potrzeby i cele. Wnioski muszą zawierać opis działań i rezultatów, które wnioskodawcy zobowiązują się zrealizować w ramach wnioskowanej kwoty ryczałtowej.  
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków 
 • marzec (nabór główny),
 • październik (nabór dodatkowy, pod warunkiem dostępności funduszy)  
 
Jednostka wspierającaBiuro Współpracy Międzynarodowej
Przykładowe projekty UE Katowice

1. Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenges (DIGI-SOC)

2. Massive Open Online Week for Collaborative Digital Education (MOOW CODE)

 

 

Program/konkurs: Erasmus+ Akcja 2, Partnerstwa na małą skalę (KA210)

Program/konkurs: Erasmus+ Akcja 2, Partnerstwa na małą skalę (KA210)

InstytucjaFundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Dla kogo?

brak ograniczeń

Główne założenia konkursowePartnerstwa na małą skalę (KA210) mają na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom administracyjnym w porównaniu z partnerstwami współpracy, akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych i mniej doświadczonych i nowych uczestników programu, zmniejszając przeszkody w uczestnictwie w programie dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych.
Wymagania/warunki złożenia wnioskówWielkość partnerstwa: co najmniej dwie instytucje z dwóch różnych krajów Programu. Organizacje mające siedzibę w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem nie mogą uczestniczyć.

Długość trwania: od 6 do 24 miesięcy.

Budżet projektu: 30 000 euro lub 60 000 euro (kwoty ryczałtowe).

Uwaga: Wybór wysokości budżetu odbywa się na etapie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Organizacje wnioskujące – wraz z partnerami projektu – będą musiały wybrać jednorazową kwotę ryczałtową, która będzie najbardziej odpowiednia do pokrycia kosztów ich projektów, w oparciu o ich potrzeby i cele. Wnioski muszą zawierać opis działań i rezultatów, które wnioskodawcy zobowiązują się zrealizować w ramach wnioskowanej kwoty ryczałtowej.    
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków 
 • marzec (dla projektów rozpoczynających się między 1.09 a 31.12 tego samego roku),
 • październik (dla projektów rozpoczynających się między 1.01 a 31.08 następnego roku)  
 
Jednostka wspierającaBiuro Współpracy Międzynarodowej
Przykładowe projekty UE Katowice

-

 

 

Program/konkurs: Erasmus+ Akcja 2, Sojusze na rzecz innowacji - Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw

Program/konkurs: Erasmus+ Akcja 2, Sojusze na rzecz innowacji - Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw  

InstytucjaEuropejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)
Dla kogo?

brak ograniczeń

Główne założenia konkursoweSojusze na rzecz innowacji to międzynarodowe projekty, w których partnerzy współpracują w celu wspierania innowacji, nabywania nowych umiejętności, wypracowywania poczucia inicjatywy i przedsiębiorczego nastawienia. Mają one na celu wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, przedsiębiorstwach i szerszym środowisku społeczno-gospodarczym. Obejmuje to stawianie czoła wyzwaniom społecznym i gospodarczym, takim jak zmiana klimatu, zmiany demograficzne, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja i szybkie zmiany w zatrudnieniu poprzez innowacje społeczne i odporność społeczności, a także innowacje na rynku pracy.
Wymagania/warunki złożenia wnioskówWielkość partnerstwa:
 • Organizacje publiczne lub prywatne;
 • Sojusze obejmują co najmniej 4 państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z Programem, w tym co najmniej 8 organizacji;
 • Partnerstwo musi obejmować co najmniej 3 podmioty rynku pracy (przedsiębiorstwa/spółki, izby gospodarcze/handlowe, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz co najmniej 3 organizatorów kształcenia i szkoleń (VET i instytucje szkolnictwa wyższego);
 • W każdym wniosku powinna występować co najmniej jedna uczelnia i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.

Długość trwania: od 24 do 36 miesięcy.

Budżet projektu: 1 000 000 euro (projekt 2-letni), 1 500 000 euro (projekt 3-letni).    

KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków 
 • maj 
 
Jednostka wspierającaBiuro Współpracy Międzynarodowej
Przykładowe projekty UE Katowice

-

 

 

Program/konkurs: Erasmus+ Akcja 2, Sojusze na rzecz innowacji - Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

Program/konkurs: Erasmus+ Akcja 2, Sojusze na rzecz innowacji - Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

InstytucjaEuropejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)
Dla kogo?

brak ograniczeń

Główne założenia konkursoweSojusze na rzecz innowacji to międzynarodowe projekty, w których partnerzy współpracują w celu wspierania innowacji, nabywania nowych umiejętności, wypracowywania poczucia inicjatywy i przedsiębiorczego nastawienia. Mają one na celu wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, przedsiębiorstwach i szerszym środowisku społeczno-gospodarczym. Obejmuje to stawianie czoła wyzwaniom społecznym i gospodarczym, takim jak zmiana klimatu, zmiany demograficzne, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja i szybkie zmiany w zatrudnieniu poprzez innowacje społeczne i odporność społeczności, a także innowacje na rynku pracy.
Wymagania/warunki złożenia wnioskówWielkość partnerstwa:
 • Organizacje publiczne lub prywatne z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem, pod warunkiem, że są partnerami w partnerstwach na rzecz umiejętności na dużą skalę w ramach Paktu na rzecz umiejętności.
 • Sojusze obejmują co najmniej 8 państw członkowskich UE i państwa trzecie stowarzyszone z Programem, w tym co najmniej 12 organizacji.
 • Partnerstwo musi obejmować co najmniej 5 podmiotów rynku pracy (przedsiębiorstwa/spółki, izby gospodarcze/handlowe, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz co najmniej 5 organizatorów kształcenia i szkoleń (VET i uczelnie).
 • W każdym wniosku powinna występować co najmniej jedna uczelnia i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.

Długość trwania: 48 miesięcy.

Budżet projektu: 4 000 000 euro.      

KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków 
 • maj 
 
Jednostka wspierającaBiuro Współpracy Międzynarodowej
Przykładowe projekty UE Katowice

-

 

 

Program/konkurs: Erasmus+ Akcja 2, Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym

Program/konkurs: Erasmus+ Akcja 2, Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym

InstytucjaEuropejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)
Dla kogo?

brak ograniczeń

Główne założenia konkursoweProjekty z zakresu budowania potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego są międzynarodowymi projektami współpracy, które opierają się na wielostronnych partnerstwach, głównie między instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w programie i kwalifikujących się krajów partnerskich.

Celem tych projektów jest wspieranie kwalifikujących się krajów partnerskich w następujących działaniach:
 • modernizacja i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie jego dostępności,
 • podjęcie wyzwań stojących przed instytucjami i systemami szkolnictwa wyższego,
 • zwiększenie współpracy z UE,
 • promowanie dobrowolnego dostosowania się do rozwiązań UE w zakresie szkolnictwa wyższego,
 • promowanie kontaktów międzyludzkich, znajomości innych kultur i porozumienia.
Projekty z zakresu budowania potencjału zwykle skupiają się na jednym z trzech głównych działań. Te główne działania to:
 • opracowanie programów nauczania,
 • modernizacja zarządzania i kierowania instytucjami i systemami szkolnictwa wyższego,
 • wzmocnienie związku między szkolnictwem wyższym i szerszym otoczeniem gospodarczo-społecznym.  
 
Wymagania/warunki złożenia wnioskówWielkość partnerstwa: Organizacje, które zamierzają złożyć wniosek, muszą to zrobić w ramach konsorcjum. W przypadku projektów dotyczących jednego kraju partnerskiego konsorcjum musi składać się z dwóch krajów uczestniczących w programie oraz z:
 • co najmniej jednej uczelni wyższej z każdego kraju uczestniczącego w programie,
 • co najmniej trzech uczelni wyższych z kraju partnerskiego,
 • co najmniej tylu uczelni wyższych z krajów partnerskich, ile jest uczelni wyższych z krajów uczestniczących w programie.

W przypadku projektów dotyczących więcej niż jednego kraju partnerskiego zaangażowane powinny być co najmniej dwa kwalifikujące się kraje partnerskie i co najmniej dwa kraje uczestniczące w programie. Konsorcjum powinno zasadniczo składać się z:

 • co najmniej jednej uczelni wyższej z każdego kraju uczestniczącego w programie,
 • co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w programie,
 • co najmniej tylu uczelni wyższych z krajów partnerskich, ile jest uczelni wyższych z krajów uczestniczących w programie.

Długość trwania: od 24 do 36 miesięcy.

Budżet projektu: od 500 000 euro do 1 000 000 euro (projekt 2-letni), 1 500 000 euro.

KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków 
 • luty
 
Jednostka wspierającaBiuro Współpracy Międzynarodowej
Przykładowe projekty UE Katowice

-

 

 

Program/konkurs: Erasmus Mundus Design

Program/konkurs: Erasmus Mundus Design

InstytucjaEuropejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)
Dla kogo?

brak ograniczeń

Główne założenia konkursowe

Projekt zakłada opracowanie wysokiej jakości wspólnych studiów magisterskich, spełniających poniższe kryteria:

 • Wspólnie ustalone kryteria przyjmowania studentów i wspólna selekcja;
 • Wspólne zasady oceniania i egzaminowania;
 • Wspólne zasady finansowe i administracyjne;
 • Wspólna polityka językowa;
 • Przyjęte klarowne zasady wzajemnej uznawalności okresu studiów w ramach konsorcjum;
 • Wspólny standard usług dla studentów;
 • Wspólna promocja i jedna strona internetowa;
 • Wspólny dyplom luk kilka dyplomów.

Wsparcie na przygotowanie wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie, jak również inne organizacje (nie tylko edukacyjne) posiadające szczególną wiedzę ekspercką w zakresie danej dyscypliny/obszaru tematycznego i zainteresowane ich rozwojem.  

Wymagania/warunki złożenia wnioskówWielkość partnerstwa:
 • Uczelnia z UE, państwa trzeciego stowarzyszonym z Programem lub państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem (Uczelnie z UE lub z państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego - ECHE).
Długość trwania: 15 miesięcy.

Budżet projektu: 55 000 euro (kwota ryczałtowa).  
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków 
 • luty
 
Jednostka wspierającaBiuro Współpracy Międzynarodowej
Przykładowe projekty UE Katowice

European Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI)   

 

 

Program/konkurs: Erasmus Mundus Joint

Program/konkurs: Erasmus Mundus Joint

InstytucjaEuropejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)
Dla kogo?

brak ograniczeń

Główne założenia konkursoweProjekt zakłada wdrożenie wysokiej jakości wspólnych studiów magisterskich, spełniających poniższe kryteria:
 • Wspólnie ustalone kryteria przyjmowania studentów i wspólna selekcja
 • Wspólne zasady oceniania i egzaminowania
 • Wspólne zasady finansowe i administracyjne
 • Wspólna polityka językowa
 • Przyjęte klarowne zasady wzajemnej uznawalności okresu studiów w ramach konsorcjum
 • Wspólny standard usług dla studentów
 • Wspólna promocja i jedna strona internetowa
 • Wspólny dyplom lub kilka dyplomów  
 
Wymagania/warunki złożenia wnioskówWielkość partnerstwa:
 • Wszystkie uczelnie z UE i z państw stowarzyszonych z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
 • ECHE nie jest wymagana w przypadku uczelni z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, ale instytucje te będą musiały przestrzegać jej zasad.
Długość trwania: Konsorcjum otrzyma dotację na okres 74 miesięcy na sfinansowanie co najmniej czterech edycji programu studiów magisterskich. Projekt powinien rozpocząć się najpóźniej w kolejnym roku po naborze wniosków.

Budżet projektu:
 • koszty instytucjonalne – 750 euro/miesiąc/liczba stypendystów: do 1 800 000 euro/projekt,
 • stypendia dla studentów – 1400 euro/miesiąc: do 2 016 000 euro/projekt,
 • specjalne potrzeby studentów z niepełnosprawnościami – 3 tys.-120 tys. euro/projekt,
 • dodatkowe stypendia dla studentów z państw trzecich niestowarzyszonych z programem: do 1 806 000 euro/projekt.  
 
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków 
 • luty
 
Jednostka wspierającaBiuro Współpracy Międzynarodowej
Przykładowe projekty UE Katowice

   -

 

 

Program/konkurs: Erasmus+ Jean Monnet

Program/konkurs: Erasmus+ Jean Monnet

InstytucjaEuropejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)
Dla kogo?

brak ograniczeń

Główne założenia konkursoweW ramach działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego wspiera się nauczanie i badania w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie. Studia dotyczące UE służą:
 • propagowaniu europejskiej aktywności obywatelskiej i europejskich wartości;
 • uwzględniają rolę UE w zglobalizowanym świecie;
 • rozpowszechniają wiedzę o Unii;
 • ułatwiają zwiększenie zaangażowania społeczeństwa;
 • ułatwiają dialog międzyludzki.

Działania „Jean Monnet” mają stać się wektorem publicznej dyplomacji wobec państw trzecich, promującym wartości UE i wzmacniającym dostrzegalność tego, co reprezentuje Unia Europejska i co zamierza osiągnąć.

Nauczanie i badania „Jean Monnet” muszą przyjąć jedną z następujących postaci: moduły, katedry i centra doskonałości:

 • Moduły - krótkie programy nauczania lub kursy w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej oferowane w instytucji szkolnictwa wyższego (40 godzin dydaktycznych) – max. 30 000 EUR dofinansowania,
 • Katedry - stanowiska nauczycielskie ze specjalizacją w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej (90 godzin dydaktycznych) – max. 50 000 EUR dofinansowania,
 • Centra doskonałości - ośrodki kompetencji i wiedzy dotyczących zagadnień związanych z Unią Europejską. W ramach centrów doskonałości należy gromadzić wiedzę fachową i kompetencje cenionych ekspertów w celu rozwijania synergii między różnymi dziedzinami i zasobami studiów europeistycznych (jak opisano powyżej), a także w celu tworzenia wspólnych działań transnarodowych – max. 100 000 EUR.
 
Wymagania/warunki złożenia wnioskówWnioskodawcy muszą być:
 • instytucjami szkolnictwa wyższego;
 • ustanowione w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.
Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszone z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
ECHE nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.  
KwalifikacjaProjekt dydaktyczny
Komponent zagranicznyWymagany
Terminy składania wniosków 
 • luty
 
Jednostka wspierającaBiuro Współpracy Międzynarodowej
Przykładowe projekty UE Katowice

   -

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca