dr hab. Rafał Żelazny, Prof. UE

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 345
40-228 Katowice

Konsultacje:

Szanowni Studenci,

w związku z Komunikatem w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2022/2023  informuję o terminach konsultacji w trybie tradycyjnym (pokój 345A):

 • wtorek                                   godz. 15:00 - 16:30 

     oraz

 • 1.10.2022r. (sobota)               godz.   9:45 - 10:45
 • 12.11.2022r. (sobota)             godz. 12:30 - 13:30
 • 10.12.2022r. (sobota)             godz. 12:30 - 13:30
 • 15.01.2023r. (niedziela)          godz.  9:45 - 10:45

 

Uwaga: w sytuacjach wyjątkowych jest możliwy kontakt przez Google Meet (LINK) po uprzednim umówieniu spotkania za pomocą wiadomości e-mail: rafal.zelazny@uekat.pl

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Prowadzone przedmioty na studiach I, II, III stopnia oraz studiach podyplomowych

 • ekonomia menedżerska
 • innowacje i e-biznes
 • pozyskiwanie i wykorzystanie informacji
 • rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie: pozyskiwanie i analiza danych 
 • źródła danych wtórnych - warsztaty komputerowe 
 • źródła informacji o gospodarce 
 • gospodarka oparta na wiedzy 
 • mikroekonomia
 • makroekonomia

Tematyka seminarium:

 1. Ekonomika informacji i wiedzy
 2. Gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo wiedzy (aspekty makro, mezo i mikroekonomiczne)
 3. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (poziom lokalny, regionalny, krajowy)
 4. Innowacje, transfer i komercjalizacja technologii, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
 5. Koniunktura gospodarcza, wzrost i rozwój gospodarczy, inteligentny wzrost (smart growth)

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • ekonomika wiedzy
 • ekonomika informacji
 • innowacje i transfer technologii 
 • technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
 • ekonomia menedżerska
 • wzrost i rozwój gospodarczy

Publikacje

Cytowania

 

Monografia

 • Gospodarka informacji i wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, stron 226, ISBN 978-83-7875-627-9, e-ISBN 978-83-7875-628-6  

Recenzowane artykuły i rozdziały w monografiach

 1. TFP spillover effects via trade and FDI channels, “Economic Research – Ekonomska Istraživanja”, Vol. 33(1), 2020, s. 2509-2525, współautor: J. Pietrucha, Print ISSN 1331-677X Online ISSN 1848-9664, Impact Factor 2019 – 2.229
 2. Import and FDI as channels of international TFP spillovers, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, Vol. 13(1), 2018, s. 55-72, współautorzy: J. Pietrucha, M. Kozłowska, O. Sojka, Print ISSN 1689-765X Online ISSN 2353-3293.
 3. Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 47/2017, s. 229-239, współautor: J. Pietrucha, ISSN 2450-7733.
 4. Interdependence of Innovations and Institutions: Consequences for GDP Growth, “Ekonomista”, nr 5/2017, s. 527-543, współautor: J. Pietrucha, ISSN 0013-3205.
 5. Determinants and measurement of smart growth: evidence from Poland, Journal of International Studies, Vol. 10(1), 2017, s. 34-45, ISSN 2071-8330.
 6. Measuring innovation and institution: the creative economy index, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, Vol.12(1), 2017, s. 43-62, współautor: J. Pietrucha, Print ISSN 1689-765X Online ISSN 2353-3293.
 7. Factors influencing the success of e-government, “Journal of Computer Information Systems”, Vol. 56(2), 2016, s. 156-167, współautorzy: E. Ziemba, T. Papaj, M. Jadamus-Hacura, Print ISSN 0887-4417 Online ISSN 2380-2057, Impact Factor 2016 – 0.675.
 8. Measuring the Sustainable Information Society. [w:] Ed. E. Ziemba, Towards a Sustainable Information Society: People, Business and Public Administration Perspectives, Cambridge Scholars Publishing 2016, s. 272-320 (s. 303-320 wspólnie z E. Ziembą i T. Papajem), ISBN 978-1-4438-8688-8.
 9. Model of information society measurement – framework and selected issues, “Economics and Sociology”, Vol. 8(3), 2015, s. 245-259, ISSN 2071-789X.
 10. Information society and knowledge economy – essence and key relationships, “Journal of Economics and Management”, Vol. 20(2), 2015, s. 5-22, ISSN 1732-1948.
 11. Praktyczne aspekty pomiaru poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w wymiarze mezoekonomicznym. [w:] Red. J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska, Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 299-318, ISBN 978-83-88700-98-9
 12. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego – implikacje dla rozwoju gospodarczego. [w:] Red. S. Swadźba, M. Szudy, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 213/2015, s. 45-58, ISSN 2083-8611.
 13. Building and Evaluating Classification Framework of Critical Success Factors for e-Government Adoption. [w:] Proceedings of The 15th European Conference on e-Government ECEG 2015. Ed. C. Adams. June 18-19, 2015, Portsmouth, s. 341-350, współautorzy: E. Ziemba, T. Papaj, M. Jadamus-Hacura, ISBN: 978-1-910810-19-4.
 14. Ekonomika informacji – przedmiot i zakres badawczy. [w:] Red. U. Zagóra-Jonszta, Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 176, Katowice 2014, s.168-178, ISSN 2083-8611.
 15. Analiza i ocena badań nad zrównoważonym społeczeństwem informacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica. – Nr 33 (2013), s. 195-220, współautorzy: E. Ziemba, T. Papaj, ISSN 2451-0424.
 16. Measuring information society – addressing key issues and constraints, “Informatyka Ekonomiczna*Business Informatics”, no. 2(28). Red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski. Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013, pp. 170-193, współautor: E. Ziemba, ISSN 1507-3858.
 17. Infrastruktura nowej gospodarki w województwie śląskim. [w:] Red. D. Bochańczyk-Kupka i S. Swadźba, „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne”, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 156, Katowice 2013, s. 209-218, ISSN 2083-8611.
 18. Measuring the information society in Poland – dilemmas and a quantified image. [w:] Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Red. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, September 8-11, 2013, Kraków, s. 1173-1180, współautor E. Ziemba, ISBN 978-1-4673-4471-5.
 19. Społeczeństwo informacyjne – projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim. [w:] Red. M.G. Woźniak, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju”, Zeszyt nr 32, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, s. 552-576, współautor: E. Ziemba, ISSN 1898-5084.
 20. A model of success factors for e-government adoption – the case of Poland, “Issues in Information Systems”, Vol. 14(2), s. 87-100, 2013, współautorzy: E. Ziemba, T. Papaj, ISSN 1529-7314.
 21. New perspectives on information society: The maturity of research on a sustainable information society, “Online Journal of Applied Knowledge Management”, Vol. 1(1), 2013, s. 52-71, współautorzy: E. Ziemba, T. Papaj, ISSN 2325-4688.
 22. A practical perspective on the developing information society – case studies, “Online Journal of Applied Knowledge Management”, Vol. 1(2), 2013,  s. 25-43, współautor: E. Ziemba, ISSN 2325-4688.
 23. Ekonomia wieku informacji i wiedzy – w kierunku teorii gospodarki wiedzy i nowej specjalizacji. [w:] Red. G. Musiał, Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2011, s. 73-104, ISBN 978-83-7246-715-7.
 24. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. [w:] Red. C.M. Olszak i E. Ziemba, Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2010, s. 17-27, współautorzy: C.M. Olszak i E. Ziemba, ISBN 978-83-7246-627-3.
 25. Wybrane mierniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Problemy pomiaru na poziomie regionalnym. [w:] Red. C.M. Olszak
  i E. Ziemba, Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2010, s. 48-57, ISBN 978-83-7246-627-3.
 26. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy w polityce rozwoju województwa śląskiego. [w:] Red. C.M. Olszak i E. Ziemba, Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2010, s. 57-66, ISBN 978-83-7246-627-3.
 27. Postęp technologiczny a proces globalizacji – wymiar instytucjonalny. [w:] Red. I.M.Smandek, Instytucjonalizacja procesu globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2009, s. 28-46, ISBN 978-83-7246-554-2.
 28. Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy [w:] Red. J. Kotowicz-Jawor, GOW – wyzwanie dla Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 299-326, ISBN 978-83-88700-29-3.
 29. Wiedza i technologie teleinformatyczne w rozwoju gospodarczym – propozycja modelowa. [w:] Red. K. Piech i E. Skrzypek, Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 30-52, ISBN 978-83-60653-05-0.
 30. Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego – problemy i kontrowersje
  w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy
  . [w:] Red. D. Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 7-17, ISBN 83-60065-71-3.
 31. Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce – diagnoza stanu wg Knowledge Assessment Methodology 2006. [w:] Red. E. Okoń-Horodyńska i K. Piech, Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006, s. 246-258, ISBN 978-83-60653-00-5.
 32. Możliwości realizacyjne koncepcji „nowej gospodarki” w polskich warunkach – diagnoza stanu i perspektywy w aspekcie integracji z UE [w:] Red. A. Manikowski
  i A. Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 467-477; ISBN 83-89069-66-0.
 33. Rola programu „eEurope+” w procesie tworzenia gospodarek opartych na wiedzy
  w krajach kandydujących do Unii Europejskiej. [w:] Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Studia Ekonomiczne nr 32/2004, s. 27-52, ISBN 83-7246-316-6.
 34. eEurope+ as a way of Central and East European Countries (especially Poland) to become economies based on Knowledge. [w:] Ed. K. Piech, The knowledge-based economy in transition countries. Selected issues, School of Slavonic and East European Studies University College London, London 2004, s. 109-135, ISBN 0-903425-72-6.
 35. „Nowa gospodarka” a globalizacja. [w:] Red. E. Okoń-Horodyńska, Globalizacja: problemy i kontrowersje cz. I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003, s. 119-139, ISBN  83-7246-266-6.
 36. Nowa gospodarka”: mity i rzeczywistość. Od fascynacji do naukowego poznania. [w:] Red. T. Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, PTE, Szczecin 2003, s. 87-104,  ISBN 83-87249-42-4.
 37. Bariery rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz sposoby ich przezwyciężania w aspekcie inicjatywy eEurope i członkostwa w UE.
  [w:] Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski. Siły motoryczne i bariery, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 28/2003, s. 85-104, ISBN 83-7246-235-6.
 38. Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na wzrost gospodarczy
  w wybranych krajach OECD. [w:] Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 26/2003, s. 224-237, ISBN 83-7246-297-6.
 39. Globalizacja jako proces przepływów technologii, wiedzy i informacji – sprzężenia zwrotne. W: Globalizacja: problemy i kontrowersje cz. I, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, AE Katowice 2003, s. 84 – 90.
 40. Przedsiębiorstwo a globalizacja. W: Globalizacja: problemy i kontrowersje cz. I, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, AE Katowice 2003, s. 39 – 48.
 41. Wybrane aspekty koncepcji gospodarki opartej na wiedzy i jej implikacje dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i państw [w:] Red. S. Swadźba, Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2002, s. 87-101, ISBN 83-89055-00-7.
 42. Istota koncepcji „nowej gospodarki” ze szczególnym uwzględnieniem roli Internetu w kreowaniu przemian strukturalnych w gospodarkach i społeczeństwach – wybrane problemy. [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 22/2002, s. 187-200, ISBN 83-7246-063-9.
 43. Nowe perspektywy rozwoju innowacji technologicznych w Polsce w aspekcie koncepcji społeczeństwa informacyjnego [w]: Red. E. Okoń-Horodyńska, Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w V Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej cz. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2001, s. 59-75, ISBN 83-7246-143-0.
 44. Wpływ działalności korporacji transnarodowych na możliwości prowadzenia narodowej polityki gospodarczej w dobie globalizacji – wybrane problemy. [w:] Red. U. Zagóra-Jonszta, Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 127 – 141, ISBN 83-7246-054-X.
 45. New Economy and competitiveness of economies – 2B or not 2B on the global market. [w:] E – business and web based technologies, Conference Proceedings, University of Information Technology and Management, Rzeszów 2001, s. 139-145, ISBN 83-87658-18-9.
 46. Internet jako kluczowy element Nowej Ekonomii i globalizacji. W: Ekonomiczne aspekty globalizacji informacji, praca zbiorowa pod red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński 2001, s. 241 – 246.
 47. New Economy and competitiveness of economies – 2B or not 2B on the global market. W: E – business and web based technologies, University of Information Technology and Management, Rzeszów 2001, s. 139 – 145.
 48. Wpływ działalności korporacji transnarodowych na możliwości prowadzenia narodowej polityki gospodarczej w dobie globalizacji – wybrane problemy. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw, praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty, AE Katowice 2001, s. 127 – 141.
 49. Perspektywy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.) w Polsce z uwzględnieniem wybranych przemian systemowych. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?, praca zbiorowa pod red. S. Swadźby, AE Katowice 2001, s. 207 – 213.
 50. Państwo narodowe w dobie Internetu – wybrane problemy. [w:] Red. E. Okoń-Horodyńska, Państwo narodowe a proces globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 95-109, ISBN 83-7246-100-7.
 51. Multimedia a sposoby funkcjonowania człowieka w gospodarce i społeczeństwie. [w:] Red. E. Okoń-Horodyńska, Człowiek a proces globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,  Katowice 1999, s. 39-54, współautor B.L. Niewada, ISBN 83-7246-058-2.
 52. Ekologiczne bariery w gospodarce polskiej i sposoby ich przezwyciężania. [w]: Red. E. Okoń-Horodyńska, Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w V Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej cz. I,  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999, s. 113 – 127.

Podręczniki dydaktyczne 

 • Ekonomia menedżerska – problemy decyzyjne w studiach przypadków,  Red. I. Ostoj, R. Żelazny, M. Tusińska, J. Włodarczyk, A. Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ss. 164, ISBN 978-83-7875251-6.  

Zainteresowania

 • miejsce i rola informacji, wiedzy i innowacji w zwiększaniu konkurencyjności i akceleracji wzrostu i rozwoju gospodarczego
 • koncepcje gospodarki wiedzy i społeczeństwa informacyjnego
 • consulting biznesowy (planowanie strategiczne, analiza finansowa, analiza rynku, polityka cenowa, controlling, zarządzanie innowacjami, zarządzanie ryzykiem)