prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

Rektor, Kierownik Katedry
Bogucicka 3
Bud. B; pok. 112
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim:

Wtorek 9.50-11.20 

Kontakt poprzez meetmeet.google.com/svf-gfzd-gte oraz e-mailcelina.olszak@ue.katowice.pl 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak:

 • "Business intelligence",
 • "Business information systems",
 • "Wstęp do gospodarki elektronicznej",
 • "Systemy informatyczne w gospodarce elektronicznej",
 • "Technologie informatyczne",
 • "E-biznes",
 • "Systemy analityczno-decyzyjne w zarządzaniu",
 • "Systemy zarządzania wiedzą".

Zajmowane stanowiska

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UE), z Uczelnią związana jest od 1985 roku. Tutaj uzyskiwała swoje stopnie naukowe i tytuł naukowy:

 1. stopień doktora (1993); stopień doktora habilitowanego (2001); tytuł profesora (2010). W międzyczasie była stypendystką Szwajcarii na Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu (ETH);
 2. DAAD na Uniwersytecie Trier w Niemczech;
 3. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (program Bekkera) na Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii (UTS).

W trakcie pracy zawodowej pełniła różne funkcje. Była m.in.:

 1. wicedyrektorem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach;
 2. dziekanem Wydziału Informatyki w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach;
 3. kierownikiem Zakładu Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych UE;
 4. prodziekanem ds. Nauki Wydziału Ekonomii UE;
 5. kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej UE;
 6. Dziekanem Wydziału Ekonomii UE.

Odbyła również krótkookresowe wizyty i szkolenia w ośrodkach zagranicznych, m.in.:

 1. Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft, Bad Harzburg, Niemcy;
 2. Universität w Magdeburgu, Sachsen-Anhalt, Niemcy;
 3. Victoria University, Melbourne, Australia.

Aktualnie pełni funkcje Przewodniczącej Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Od 1 września 2020 r. Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak prowadziła badania, w wyniku których powstała nowa wiedza w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości związana:

 1. ze stworzeniem oryginalnej teorii i metodologii projektowania oraz wdrażania inteligentnych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem paradygmatu gospodarki opartej na wiedzy
 2. opracowaniem, unikatowej na skalę międzynarodową, teorii dotyczącej wspomagania twórczości i innowacyjności organizacyjnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Stworzona nowa wiedza służy projektowaniu innowacyjnych procesów biznesowych, opracowywaniu nowych modeli i strategii biznesowych oraz podejmowaniu inteligentnych decyzji zarządczych. Efektem zaimplementowania przez przedsiębiorstwa, zaproponowanych przez Panią Profesor rozwiązań (koncepcyjnych, projektowych, metodycznych i wdrożeniowych), jest zwiększenie ich potencjału konkurencyjnego oraz rozwój nowych produktów i usług wiedzochłonnych. Innymi słowy, efektem prowadzonych przez prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak badań naukowych o znaczeniu międzynarodowym było opracowanie m.in.: (1) oryginalnych narzędzi do wspierania twórczości i innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP); (2) aktualnego i przyszłego stanu twórczości i innowacyjności MSP z pogranicza polsko-czeskiego;
 3. mapy problemów oraz krytycznych czynników sukcesu wdrażania technologii informatycznych, w tym w przedsiębiorstwach Euroregionu Silesia;
 4. założeń metodycznych i wdrożeniowych dotyczących stosowania systemów analityczno-raportujących w MSP;
 5. mapy problemów dotyczących oddziaływania technologii na rozwój przedsiębiorstw, gospodarki, regionów oraz całego społeczeństwa.

W trakcie pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak była kierownikiem lub wykonawcą 25 projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów. Do najważniejszych należą:

 1. Business Intelligence & Big Data for Innovative and Sustainable Development of Organizations, Nr PPN/BEK/2018/1/00126/DEC/1, University of Technology, Sydney, University of Economics in Katowice;
 2. Multi-agent approach in designing of enterprises systems, 9010/R14/R15, University of Economics in Katowice, Technical University in Ostrava;
 3. Information systems for small and medium enterprises in Czech-Polish border, CZ.3.22/3.3.04/12.02994, University of Economics in Katowice, Technical University in Ostrava;
 4. Metodologia komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, UMO-2013/08/B/HS4/00473, NCN;
 5. Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski, UMO-2011/01/B/HS4/00974, NCN;
 6. Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy, WND-POKL.08.01.04-24-001/10, projekt systemowy, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 7. Budowa platformy e-learningowej, Narodowa Strategia Spójności, Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych, ProRoz, EFS, Kapitał Ludzki, NCBiR;
 8. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach;
 9. Analiza kierunków rozwoju i wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu współczesną organizacją, grant KBN, H02D 03928.

Prof. dr hab. Inz. Celina m. Olszak jest autorką, współautorką lub redaktorką ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii (m.in.: Advances in Business ICT: New Ideas from Ongoing Research, Springer 2017; Advanced in ICT for Business, Industry and Public Sector, Studies in Computational Intelligence, Springer 2015; Innowacyjna gospodarka. Innowacyjne organizacje. Innowacyjni ludzie, UE, Katowice 2018; Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo Beck, Warszawa, 2017; Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN 2007; Tworzenie i wykorzystanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji, AE, Katowice 2007; Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, UE, Katowice 2005).

Opracowania naukowe Pani Profesor są przedmiotem licznych cytowań na świecie (liczba cytowań -1646, h-index 17, i10-index 37, według Google Scholar-październik 2019). Jest autorką artykułów naukowych wydanych w prestiżowych, zagranicznych czasopismach naukowych z wysokim IF (m.in.: (1) A Comprehensive Framework of Information System Design to Provide Organizational Creativity Support, “Information & Management”, 2018, Vol, 55, pp. 94-108 IF 4,283; (2) A conceptual framework of information systems for organizational creativity support. Lessons from empirical investigations, “Information Systems Management”, 2018, Vol. 35, No. 1, pp. 29–48, IF 2,042; (3) A Conceptual Framework for Assessing an Organization’s Readiness to Adopt Big Data, “Sustainability”, 2018, Vol. 10(10), 3734, IF, 2,075; (4) Toward better understanding and use of Business Intelligence in organizations, „Information Systems Management”, 2016, Vol. 33, No. 2, s. 105-123, IF 2,042); Big Data-driven Value Creation for Organizations, Proceedings of Hawaii International Conference on System Sciences, pp 164-173, DOI: hdl.handle.net/10125/59457 (140 punktów MNiSzW); Big data in capturing business value, “Information Systems Management”, IF 2,042.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak posiada wybitne osiągnięcia organizacyjne. Rozwijała współpracę międzynarodową na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych oraz wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Była głównym organizatorem i przewodniczącym wielu cyklicznych konferencji oraz seminariów naukowych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych, np.:

 1. Business Intelligence & Big Data for Innovative and Sustainable Development of Organizations, Mini-track, Hawaii International Conference on System Sciences (konferencja według ostatniej punktacji MNSzW wyceniona na 140 punktów);
 2. International Workshop on Advances in Business ICT, Federated Conference on Computer Science and Information Systems;
 3. Niemiecko-polskie Rozmowy Eksperckie, poświęcone wykorzystaniu technologii informatycznych w biznesie i edukacji oraz rozwojowi i wdrażaniu systemów e-learningu, Uniwersytet w Magdeburgu, Sachsen-Anhalt, Niemcy;
 4. Twórczość-Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Technologie Informacyjne w Organizacjach;
 5. ICT we wspomaganiu twórczości organizacyjnej;
 6. Śląskie Forum Audytu (wspólnie z Polskim Instytutem Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Warszawie);
 7. Cykliczna Wydziałowa Konferencja Wydziału Ekonomii - Nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i zarządzaniu.

Prof. dr hab. inż. Celina Olszak jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych (zarówno polskich, jak zagranicznych), np. Informing Science Institute (USA); Canadian Centre of Science and Education; PGV (Pays du Groupe De Vysegrad); The American Research Foundation's Centre for European and Middle Eastern Studies, USA. Jest także członkiem rad programowych wielu konferencji naukowych oraz członkiem rad recenzentów różnych czasopism krajowych i zagranicznych, np.: Associate Editor of “International Business Research” (USA); International Review Board for the “Information Systems Management” (IF), “Information and Management” (IF). 

Prof. dr hab. inż. Celina Olszak w trakcie swojej pracy zawodowej rozwijała współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pełniła wiele funkcji w instytucjach i gremiach publicznych.Była m.in:.

 1. członkiem Zespołu ds. E-gospodarki i E-usług przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach;
 2. członkiem zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego;
 3. członkiem i konsultantem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach;
 4. ekspertem komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak opracowywała liczne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby regionu. Prowadziła warsztaty według licencyjnego programu menedżerskiego Harzburg Kolleg Katowice w wielu śląskich przedsiębiorstwach. Zrealizowała wiele szkoleń dla menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (np. w ramach programu Phare, EFS) oraz warsztatów z zakresu komputerowych gier decyzyjnych, organizowanych na zlecenia przedsiębiorstw (m.in.: Huta Katowice, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, Jastrzębska Spółka Węglowa, Bytomska Spółka Węglowa, Philips Lighting Bielsko-Biała). Wielokrotnie prowadziła też treningi z zakresu menedżerskich analiz i symulacji komputerowych, koordynowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach.

Pani Profesor uczestniczyła m.in. w opracowaniu:

 1. wstępnych założeń do prac nad rozwojem e-gospodarki w Województwie Śląskim, Zespół ds. E-gospodarki i e-usług, Śląskie Centrum Społeczeństw Informacyjnego, Urząd Marszałkowski, Katowice 2010;
 2. raportu ewaluacyjno-monitoringowego strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski, Katowice;
 3. strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla regionu śląskiego, Urząd Miasta, Katowice;
 4. koncepcji informatyzacji działu administracyjnego dla Wytwórni Lin Stalowo-Gumowych, SAG, Katowice;
 5. projektu konceptualnego i technicznego systemu informatycznego „Rozliczenia-Płace” w Wytwórni Lin Stalowo-Gumowych, SAG, Katowice;
 6. modułu inteligentnego agenta do zbierania i analizowania danych o klientach na rynkach elektronicznych z wykorzystaniem systemu Implus, BPSC, Chorzów; oraz
 7. założeń do przeprowadzania audytu zasobów informacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi ACL, Główka S.A., Bielsko-Biała.

Publikacje

NAJWAŻNIEJSZE MONOGRAFIE:

1.     Olszak C.M., Pełech-Pilichowski T., Mach-Król M. (Eds.) (2017): Advances in Business ICT: New Ideas from Ongoing Research. Studies in Computational Intelligence Volume 658, Springer, Berlin-Heidelberg. ISBN: 978-3-319-47207-2 (Print) 978-3-319-47208-9 (Online).

2.    Olszak C.M., Kraśnicka T. (2015): Studia Ekonomiczne Nr 212, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ISSN 2083-8611.

3.    Olszak C.M., Bartuś T., Bartuś K., Lorek P., Billewicz G. (2013): ICT czynnikiem kluczowym sukcesu firmy. Jak za pomocą BI poznać własną firmę. Professional Publishing, Praha, ISBN 978-80-7431-135-2.

4.    Olszak C.M. (2007): Tworzenie i wykorzystanie systemów Business Intelligence na potrzeby

współczesnej organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice.

 

REDAKCJE NAUKOWE:

1.    Olszak C.M., Głód G. (red.)(2018): Innowacyjna gospodarka. Innowacyjne organizacje. Innowacyjni ludzie,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018. 

2.    Olszak C.M. (red.)(2017): Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo BECK, Warszawa, ISBN: 978-83-255-9719-1.

3.    Olszak C.M., Mach-Król M., Pełech-Pilchowski T. (Ed.) (2014): Advanced in ICT for Business, Industry and Public Sector, Studies in Computational Intelligence (2014), Springe, ISBN 978-3-319-11327-2, DOI 10.1007/978-3-319-11328-9.

4.    Olszak C.M. (red.) (2014): Informatyka dla biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ISBN 978-83-7875-207-3.

5.    Olszak C.M., Buk H., Rowińska M., Ziemba E. (red.) (2013): Tendencje w Ekonomii i Finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. V Forum Naukowe UE Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ISBN 978-83-7875-114-4.

6.    Olszak C.M., Ziemba E. (red.) (2012): Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych. Studia Ekonomiczne 113. Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach.

7.    Olszak C.M., Ziemba E. (red.) (2012): Technologie informacyjne w transformacji współczesnej organizacji. Studia Ekonomiczne, nr 100. Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach.

8.    Olszak C.M., Billewicz G. (red.) (2011): Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice.

9.    Olszak C.M. (red.) (2011): Współczesne systemy informatyczne, SWSZ, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice.

10.  Olszak C.M., Ziemba E. (red.) (2010): Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

11.  Olszak C.M., Buk H., Ziemba E., Rówińska M. (red.) (2010): Ekonomia i Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

12.  Olszak C. M. (red.) (2010): Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej. UE Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku angielskim):

1.    Olszak C.M., Bartuś T. (2017): A Framework for Innovation Enterprise Support Based on Intelligence Agent Approach, IT pro praxi.

2.    Olszak C.M. (2016): Big data – opportunities and challenges for organizations. In: Risks and opportunities – in search of Equilibrium. Eds. P.Buła, J. Teczke. Cracow University of Economics, Cracow, s. 113-128,  ISBN: 978-83-937642-6-6.

3.    Olszak C.M., Mach-Król M. (2016): Big data: how to gain value for organizations. Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Ed.  M. Themistocleous, V. Morabito, A. Ghoneim, University of Economics, Krakow  pp. 1-9.

4.    Olszak C.M., Kisielnicki J. (2015): Agility in R&D Project on the Example of Organizational Creativity Support Design. In: T. Chachibaia, H. Lyszczarz, A. Żak (ed.), Management Science during Destabilization Global Perspective, Cracow University of Economics, Cracow 2015, pp. 103-118, ISBN 978-83-937642-4-2.

5.    Olszak C.M., Bartuś T. (2015): Multi-Agent Approach in Designing of Organizational Creativity Support. In: J. Q. Chen, D. Xinghua, W. Hu and R. Zhan (ed.), IS Management and IS Engineering in the Era of Big Data, Xi'an University of Technology, Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading UK pp. 93-102, E-book ISBN 978-1-910810-08-8.

6.    Olszak C.M., Bratnicka K. (2014): Methodology for computer supported organizational creativity. Advances in Business-Related Scientific Research, Milan, Italy 2014, ISBN 978-961-6347-55-6.

7.    Olszak, C.M. (2014):  An overview of information tools and technologies for competitive intelligence building: Theoretical approach. In: E. Cohen (ed.),  Issues in Informing Science and Information Technology, Vol. 11, , Informing Science Press, Santa Rosa, California, USA,  pp. 139-153ISBN 978-1-932886-81-8.

8.    Olszak C.M. (2014): Business Intelligence and Analytics in Organizations. In:  M. Mach-Król, C.M. Olszak, T. Pełech-Plichowski (ed.), Advanced in ICT for Business, Industry and Public Sector,  Studies in Computational Intelligence,  Springer 2014, pp.  89-109, ISBN 978-3-319-11327-2.

9.    Olszak, C.M. (2014): Dynamic business intelligence and analytical capabilities in organizations. In: E. Cohen (ed.), e-Skills for Knowledge Production and Innovation, Published by Informing Science Institute, Santa Rosa, California,  pp. 289-303, ISBN 978-1-932886-86-3.4.  

10.  Olszak C.M. (2014): Towards an Understanding Business Intelligence. A Dynamic Capability-Based Framework for Business Intelligence. In: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (ed.), Annals of Computer Science and Information Systems, Federated Conferences on Computer Science and Information Systems, Volume 2, IEEE, Warsaw, Poland,  pp. 1103-1110, ISBN 978-83-60810-61-3.

11.  Olszak C.M. (2014): IT support for organizational creativity design challenges. In: J. Minster, M. Tvrdikova M (ed.),  IT for Practice 2014, VSB – Technical University of Ostrava,  pp. 129-142, ISBN 978-80-248-3555-6.

12.  Olszak, C.M., Bartuś. T., Bartuś K (2014): Methodology of implementing Multi agent systems to support organization creativity. In: J. Minster, M. Tvrdikova M (ed.),  IT for Practice 2014, VSB – Technical University of Ostrava,  s. 25-32, ISBN 978-80-248-3555-6.

13.  Olszak C.M., Kisielnicki J. (2014): New Trends In Information Communication Technology for Management. Organizational Creativity Support Framework. In: J. Teczke, P. Buła, V. Grosu (ed.),  Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time of Destabilization. International Management Foundation, Cracow Univeristy of Economics, Cracow 2014, pp. 135-149, ISBN 978-83-937642-2-8.

14.  Olszak C.M. (2013): Business Intelligence as a key for the success of the organization.  ICT for Practice, in: M. Tvrdíková, J. Ministr (ed.), IT for Practice, Ekonomicka Fakulta VSB-TU Ostrava, 2013, pp 31-40, ISBN 978-80-248-3223-4.

15.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): The Determinants of Knowledge-Based Economy Development – the Fundamental Assumptions w:  Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 130-138.

16.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): The Determinants of Knowledge-Based Economy Development – ICT Use in the Silesian Enterprises w:  Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław , p. 204-212.

17.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): The Stage of e-Government Maturity in a Polish Region – Silesia w: Journal of Economics & Management, vol. 7, p. 87-103.

18.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): Business Intelligence Systems in Decision Making. In: Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences, ed. A. Karnik, M. Stephenson, Middlesex University Dubai, 22-24, November,  p. 1-21.

19.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): Communities of Practice in Knowledge Management and Organizational Learning. In: Technology for Supporting Reasoning Communities and Collaborative Decision Making: Cooperative Approaches. Ed. by J. Yearwood and A. Stranieri. Information Science References, Hershey, New York 2011, p. 76-93.

20.  Olszak C.M. (2000): Selected Determinants of Applying Multimedia Techniques for Designing Decision Support Systems. In: J. Zupancic, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, S. Wrycza: Systems Development Methods for Databases, Enterprise Modeling, and Workflow Management. Kluwer Academic, New York , p. 399-404.

 

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku polskim):

1.    Olszak C.M., Kisielicki J. (2017): System wspomagania twórczości organizacyjnej, s.71-80, [W:] Olszak C. M. (red), Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Wydawnictwo Beck, Warszawa, s. 270, ISBN 978-83-255-9719-1.

2.    Olszak C.M., Bartuś K., Bartuś T. (2017): Bariery rozwoju systemów wspomagania twórczości organizacyjnej, s. 209-222, Olszak C.M. Wiedza i ICT w rozwoju twórczości organizacyjnej, s.51-70, [W:] Olszak C. M. (red), Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Wydawnictwo Beck, Warszawa, s. 270, ISBN 978-83-255-9719-1.

3.    Olszak C.M., Kisielnicki J., Bartuś T. (2017): Teorie i podejścia do projektowania systemów wspomagania twórczości organizacyjnej, s.135-150, Olszak C.M. Wiedza i ICT w rozwoju twórczości organizacyjnej,  s.51-70, [W:] Olszak C. M. (red), Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Wydawnictwo Beck, Warszawa, s. 270, ISBN 978-83-255-9719-1.

4.    Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P. (2017): Projektowanie systemu wspomagania twórczości organizacyjnej, s.165-182, [W:] Olszak C. M. (red), Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Wydawnictwo Beck, Warszawa, s. 270, ISBN 978-83-255-9719-1.

5.    Olszak C.M. (2017): Wiedza i ICT w rozwoju twórczości organizacyjnej,  s.51-70, [W:] Olszak C. M. (red), Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Wydawnictwo Beck, Warszawa, 2017, s. 270, ISBN 978-83-255-9719-1.

6.    Olszak C.M., Bratnicki M. (2015): Technologia informacyjna i twórczość organizacyjna. Perspektywa dynamicznych zdolności. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, Nr 229, s. 7-20, ISSN 2083-8611.

7.    Olszak C.M. (2015): Strategia cyfrowa współczesnej organizacji, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 232, s. 164-177, ISSN 2083-8611.

8.    Olszak C.M. Bartuś K. Billewicz G. (2015): Wykorzystanie systemów klasy CRM w działalności biznesowej przedsiębiorstw – wybrane wyniki badań. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice , Nr 232, s. 178-192, ISSN 2083-8611.

9.    Olszak C.M. (2015): Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Wybrane problemy. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach , Nr 212, s.110-123, ISSN 2083-8611.

10.  Olszak C.M. (2014): Cele i założenia strategii cyfrowej współczesnej organizacji. W: Informatyka 2 przyszłości. 30 lat informatyki na Wydziale Zarządzania UW. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 65-75, ISBN 978-83-63962-75-3.

11.  Olszak C.M. (2014): Cywilizacja informacyjna. W: C. M. Olszak (red.), Informatyka dla biznesu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 15-38,  ISBN 978-83-7875-207-3.2.

12.  Olszak C.M. (2014): Informatyka dla decydentów i kadry kierowniczej. Informatyka dla biznesu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 149-177, ISBN 978-83-7875-207-3.

13.  Olszak C.M., Lorek E. (2013): Działania edukacyjne na studiach doktoranckich w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia, podstawowe wyzwania i rekomendacje, w: K. Jędralska (red.), Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 46-58, ISBN 978-83-7875-138-0.

14.  Olszak C.M., Batko K. (2012): Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice eLearning System. W: E-learning – narzędzia i praktyka. Praca pod redakcją M. Dąbrowskiego i M. Zając. Fundacja promocji i akredytacji Kierunków ekonomicznych, Warszawa 2012, s. 176-185.

15.  Olszak C.M. (2010): Systemy informatyczne analityczno-raportujące. W: Informatyka gospodarcza. Praca pod redakcją J. Zawiły-Niedźwieckiego, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicza. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa, s. 445-474.

16.  Olszak C.M. (2010): Gospodarka oparta na wiedzy – wybrane wyniki badań, dotyczące wykorzystania ICT w śląskich przedsiębiorstwach. W: Ekonomia jako obszar badań naukowych – trendy, perspektywy rozwoju. Praca zbiorowa pod redakcją B. Kos. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 211-223.

17.  Olszak C.M., Ziemba E., Żelazny R. (2010): Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcja C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 17-27.

18.  Olszak, C.M. (2010): Uwarunkowania i determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcja C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 27-47.

19.  Olszak, C.M. (2010): Systemy analityczno-decyzyjne w organizacjach opartych na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcja C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s.257-280.

20.  Olszak C.M., Billewicz G., Ziemba E (2010): Administracja publiczna wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcja C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 109- 152.

21.  Olszak C.M., Billewicz G., Ziemba E. (2010): Systemy informatyczne w zarządzaniu procesowym w organizacjach opartych na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcja C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 317-336.

 

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku angielskim):

1.    Olszak C.M., Zurada J. (2019), Big Data-driven Value Creation for Organizations, Proceedings of Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-52), University of Hawai'i at Manoa, ScholarSpace for the University of Hawai'i at Manoa, ISBN 978-0-9981331-2-6,  January, 8-11. pp 164-173, DOI: http://hdl.handle.net/10125/59457.

2.    Olszak C.M., Lorek P. (2019), Big data approach to analyzing job portals for the ICT market, [in:] Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of the 39the  International Conference on Information Systems and Architecture and Technology – ISAT 2018, part II, Ed. by J. Świątek, L. Borzemski, Z. Wilimowska, Springer, Chan, Switzerland, pp. 276-285, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 853 (ed. J. Kacprzyk), ISBN 978-3-319-99995-1, https://doi.org/10.1007/978-3-319-99996-8

3.    Olszak C.M., Kisiołek A., Big Data for Customer Knowledge Management,  Advances in Intelligent Systems and Computing 1052, Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019, Part III, eds.: Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek,  pp. 244-253,  ISSN 2194-5357 ISSN 2194-5365 (electronic), Advances in Intelligent Systems and Computing, 1052, ISBN 978-3-030-30442-3 ISBN 978-3-030-30443-0 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-30443-0

4.    Olszak C.M. (2019), Designing  Innovative Business Models based on ICT.  Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship,  ECIE 2019 Hosted By University of Peloponnese Kalamata, Greece 19-20 September 2019,VOLUME 2, Edited by Professor Panagiotis Liargovas, Alexandros Kakouris. pp. 7310738,  E-Book ISBN: 978-1-912764-35-8, Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, UK, E-Book ISBN: 978-1-912764-35-8, E-Book ISSN: 2049-1069, E-Book ISSN: 2049-1069, Print version ISBN: 978-1-912764-34-1,Print Version ISSN: 2049-1050.

5.    Olszak C.M., Mach-Król M. (2018): A Conceptual Framework for Assessing an Organization’s Readiness to Adopt Big Data, Sustainability, Vol. 10(10), 3734, doi.org/10.3390/su10103734, IF, 2,075. 

6.    Olszak C.M. (2018): Determinants of ICT-based organizational creativity support. Proceedings of the 13th European Conference in Innovation and Entrepreneurship, Ed. by C. Costa, M. Au-Yong-Oliveira, University of Aveiro, Portugal, 21-22 September 2018, Published ACPI, UK, pp. 544-552, e book ISBN 978-1-911218-98-2.

7.    Olszak C.M., Lorek P. (2018): Big data approach to analyzing job portals for the ICT market, [in:] Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of the 39the International Conference on Information Systems and Architecture and Technology – ISAT 2018, part II, Ed. by J. Świątek, L. Borzemski, Z. Wilimowska, Springer, Chan, Switzerland, pp. 276-285, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 853 (ed. J. Kacprzyk), ISBN 978-3-319-99995-1, doi.org/10.1007/978-3-319-99996-8.

8.    Olszak C.M., Kisiołek A. (2018): Big Data in Analysis of Social Media Based on the example of Twitter, Proceedings of ECSM 2018 5th European Conference on Social Media, Limerick Institute of Technology, Ireland, Ed V. Cunnane, N. Corcoran. Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, UK, ISBN 978-1-911218-84-5, ISSN 2055-7221(Web of Science), pp. 208-216. 

9.    Olszak C.M., Kisielicki J. (2018): A conceptual framework of information systems for organizational creativity support. lessons from empirical investigations, INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT, Taylor & Francis, VOL. 35, NO. 1, pp. 29–48, https://doi.org/10.1080/10580530.2017.1416945,  IF 2.0;  25 p. MNiSzW  

10.  Olszak C.M., Gajowska D. (2017): Big Data Approach to Analyzing the IT Job Market, Proceedings of the 11 European Conference on Information Systems Management, University of Genoa, Genoa, Italy, Ed R. P. Dameri, R. Spinelli. Published by Academic Conferences and Publishing International Reading, UE, ISBN 978-1-911218-52-4, ISSN 2049-1026 (Web of Science), pp. 242-251.  

11.  Olszak C.M. (2017): Big data driven strategy in organizations, ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Proceedings, October 23-24, Wrocław, Ed. Kowal J., Kuzio A., Makio J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., Sonntag R., eISBN 978-83-64389-64-1, pp. 47-58, Published by University of Wrocław, Polish Chapter of Association for Information Systems, The College of Management “Edukacja’, University of Zielona Góra, Polish association of Analytical Psychology, University of Applied Sciences Emden (Germany), Hochschule fur Technik and Wirtschaft Dresden, AIS Special Interest Group on ICT Global Development (USA) (Web of Science).

12.  Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P. (2017): A comprehensive framework of information system design to provide organizational creativity support,  "Information & Management", Elsevier (IF-3,175; MNSzW-40 p.).

13.  Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P. (2017): An Information System Design for Organizational Creativity Support, Proceedings of the 50th Hawaii International Conference of System Sciences, pp. 4386-4395 (Web of Science).

14.  Olszak C.M. (2017): Critical success factors of ICT-based organizational creativity support, IT4P  - Information Technology for Practice 2017, 9-10 October 2017, Ostrava, Technical University  Ostrava.

15.  Olszak C.M., Gajowska D.(2017): Big Data Approach to Analyzing the IT Job Market, Proceedings of the 11 European Conference on Information Systems Management, University of Genoa, 14-15 September, Genoa, Italy, Ed R. P. Dameri, R. Spinelli. Published by Academic Conferences and Publishing International Reading, UE, ISBN 978-1-911218-52-4,  ISSN 2049-1026 (Web of Science), pp. 242-251 (Web of Science).

16.  Olszak C.M. (2016): Toward better understanding and use of Business Intelligence in organizations. „Information Systems Management”, Taylor & Francis, Vol. 33, No. 2, s. 105-123.

17.  Olszak C.M., Kisielicki J. (2016): Organizational Creativity and IT-based Support, International Journal of an Emerging Transdiscipline, Vol. 19, s. 103-123.  ISSN: online 1521-4672; print 1547-9684 ISBN: 978-1-68110-007-4.

18.  Olszak C.M., Kisielnicki J. (2015): Agile approach in project development. „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr. 4, s. 24-35. ISSN 1896-656X.

19.  Olszak C.M., Zurada J. (2015): Information technology tools for business intelligence development in organizations, “Polish Journal of Management Studies”, Vol. 12, No 1, pp. 132-142, ISSN 2081-7452.

20.  Olszak C.M. (2014),:Business Intelligence in cloud. Polish Journal of Management Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 115-126, ISSN 2081-7452.

21.  Olszak C.M., Bartuś T. (2013):  Model for Social Customer Relationship Management. Multi-Agent Approach, Journal of Management and Finance, No. 3, pp 116-130, ISSN 2084-5189.

22.  Olszak C.M. (2013): Business Intelligence for Information Society, in: C. Martin, M. Malinowska (ed.),  La Societe De L’Information. Perspective Europeenne Et Globale. La Societe de L’Information Et Ses Enjeux Pour Les Enterprises.  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, No. 150, Katowice, pp 11-23, ISSN 2083-8611.

23.  Olszak C.M., Bartuś T. (2013): Multi-Agent Framework for Social Customer Relationship Management Systems, in E. Cohen (ed.), Issues in Informing Science and Information Technology, Vol.  10,  Informing Science Institute, pp 368-387.ISBN-10: 1932886699  ISBN-13: 978-1932886696.

24.  Olszak C.M. (2013): The Business intelligence-based Organization- new chances and Possibilities. Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance, Bangkok University, in; V. Ribiere and L. Worasinchai (ed.), Bangkok University,  pp 241-249,  E-Book ISBN: 978-1-909507-01-2, E-Book ISSN: 2049-6826, Book version ISBN: 978-1-909507-00-5, Book Version ISSN: 2049-6818. Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading UK 44-118-972-4148.

25.  Olszak C.M. (2013):  Assessment of Business Intelligence Maturity in the Selected Organizations, in:  M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (ed.), Annals for Computer Science and Information systems, Vol. 1.  Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) pp 951–958.

26.  Olszak C.M. (2013): Intelligence entrepreneuriale et societe de l’information. Management & Gouvernance.  Entreprises – Territoires-Societes,  No 10/2-13, Cahieres Internationaux du Reseau PGV, ISSN: 2104-2438, pp. 43-52.

27.  Olszak C.M. (2013): Business Intelligence for building the competitive advantage in retail industry, in: Proceedings of Oxford Retail Future Conference. Big data, Business Intelligence and Real-time Analytics in Retail, Institute of Retail Management, University of Oxford, pp 4.

28.  Olszak C.M., Ziemba E. (2012): Building a Regional Structure of an Information Society on the Basis of e-Administration. In: Issues in Information Science and Information Technology. Edited by Eli B. Cohen. Volume 9, Informing Science Press, pp. 277-295.

29.  Olszak C.M. (2012): Competing with Business Intelligence, in: IT for practice. Ekonomicka fakulta VSB-TU Ostrawa, p. 98-108, ISBN 978-80-248-2818-3.

30.  Olszak C.M, Batko K. (2012): The Use of Business Intelligence Systems in Healthcare Organizations in Poland, Proceedings of Federated Conferences on Computer Science and Information Systems, p. 997 – 1004.

31.  Olszak C.M., Ziemba E. (2012): Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Systems in Small and Medium Enterprises on the Example of Upper Silesia, Poland, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Volume 7, pp.129-150. Informing Science Press.

32.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): The Use of ICT for Economic Development in the Silesian Region in Poland. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, & Management. Volume 6, Informing Science Institute, California, p. 197-216.

33.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): Business Intelligence Systems in Decision Making. In: Proceedings of Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences, Middlesex University Dubai, 22-24.

34.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): The Determinants of Knowledge-Based Economy Development – the Fundamental Assumptions w: Advanced Information Technologies for Management AITM 2011, Ed. by. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Research Papers of Wrocław University of Economics, Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław , p.130-138.

35.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): The Determinants of Knowledge-Based Economy Development – ICT Use in the Silesian Enterprises. In: Advanced Information Technologies for Management AITM 2011, Ed. by J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Research Papers of Wrocław University of Economics, Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław, p. 204-212.

36.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): The Stage of e-Government Maturity in a Polish Region – Silesia. „Journal of Economics Management”, p. 87-103.

37.  Olszak C.M., Ziemba E. (2010): Business Performance Management for Competitive Advantage. In: Ecommerce, ePayments and new Entrepreneurship. Journal of Internet Banking and Commerce, September 2010, Volume 15, No 3. Published by Array Development, Ottawa, Canada, , p. 93-104. 

38.  Olszak C.M., Ziemba E. (2010): Knowledge Management Curriculum Development: Linking with Real Business Needs. In: Information in Motion, Ed. by E. B. Cohen, Issues in Informing Science and Information Technology, Volume 7, Informing Science Institute, p. 235-248.

39.  Olszak C.M., Ziemba E. (2009): The Information society development strategy on a regional level. In: The Journal of Issues in Informing Science and Information Technology, Volume 6, p. 213-225.

40.  Olszak C.M. Ziemba E. (2009): Strategic goals for the information society development and an example of their attainment. In: Information Management. Ed. by B.F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk University Press, Gdańsk , p. 140-150.

41.  Olszak C.M., Ziemba E. (2009): Системы Business Intelligence в управлении знаниями и создании конкурентного преимущества компании, in: Экономика фирмы и управление проектами. Эффективность информационных систем на предприятияя, Российский экономический конгресс (РЭК-2009) пройдет в Москве с 7 по 12 декабря 2009 года, Российскaя Aкaдeмия Haук, Москвa, p. 1-9, ISBN 987-5-9940-0219-3.

42.  Olszak C.M., Ziemba E. (2008): Organizational and Technological Aspects of Usage of Communities of Practice in Tacit Knowledge Management and Organizational Learning. In: Advanced Information Technologies for Management – AITM 2008. Ed. By. J. Korczak, H, Dudycz, M. Dyczkowski. Publishing House of the Wrocław University of Eonomics, Wrocław, p. 134-149.

43.  Olszak C.M., Ziemba E. (2008): Communities of Practice in Knowledge Management and Organizational Learning. In: Harnessing Knowledge Management to Build Communities. Ed. By F. Burstein, G. Johanson, H. Thomspon. ACKMIDS 08, Monash University, Australia, p. 1-16.

44.  Olszak C.M., Ziemba E. (2008): A Conceptual Model of the ICT Support for Intellectual Capital Management. Advanced Information Technologies for Management - AITM’2008. Ed. by J. Korczak, H. Dudycz i M. Dyczkowski. Publishing House of the University of Economics, Wrocław, p. 89-101.

45.  Olszak C.M., Ziemba E. (2008): The Conceptual Model of Web Learning Portal for Small and Medium Sized Enterprises. In: The Journal of Issues in Informing Science and Information Technology, Volume 5, p. 335-351.

 

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku polskim):

1.    Olszak C.M. (2018): ICT w rozwoju innowacyjnych strategii i modeli biznesu, [w:] Innowacyjna gospodarka. Innowacyjne organizacje. Innowacyjni ludzie, red. C.M. Olszak, G. Głód, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 99-111 

2.    Olszak C.M. (2018): Tworzenie wartości biznesowej z wykorzystaniem zasobów Big data, Przegląd Organizacji, No. 7, s. 35-45, ISSN 0137-7221. 
 

3.    Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P. (2016): Projektowanie systemu informatycznego do wspomagania twórczości organizacyjnej,  „Przegląd Organizacji”, 9/2016, s. 50-58, ISSN 0137-72210137-7221.

4.    Olszak C.M., Kisielnicki J., Bratnicki M. (2016): Źródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej, „Przegląd Organizacji”, 3,  No. s. 9-16, ISSN  0137-7221.

5.    Olszak C.M., Kisielnicki J., Bratnicki M. (2014): Twórczość organizacyjna i ICT jako nowa perspektywa zarządzania organizacją. Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu, 1(31), s.13-35, ISSN 1507-3858.

6.    Olszak C.M., Bratnicki M., Kisielnicki J. (2014): Zarys koncepcji komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej. Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu, 1(31), s. 36-46, ISSN 1507-3858.     

7.    Olszak C.M., Bartuś K., Billewicz G. (2014): Skala wykorzystania innowacyjnych strategii zarządzania relacjami z klientami CRM. Wybrane wyniki badań. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 183, Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Część I, (red.) H. Bieniok, s. 205-218, ISSN 2083-8611.

8.    Olszak C.M., Billewicz G. (2014): Wdrażanie systemów klasy CRM -Etapy i wybrane problemy. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 187, Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, (red.) B. Kos, s. 240-250, ISSN 2083-8611.

9.    Olszak C.M. (2013): Organizacja oparta na Business Intelligence – wybrane wyniki badań empirycznych, w: B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badan ekonomicznych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 136, s. 231-244, ISSN 2083-8611.

10.  Olszak C.M. (2012): Organizacja oparta na Business Intelligence. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej organizacji. Red C. M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne, nr 100. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 9-29.

11.  Olszak C.M., Wróbel M. (2012): Rola technologii informacyjnej w procesie samokształcenia. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej organizacji. Red C. M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne, nr 100. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s.115-132.

12.  Olszak C.M., Kuśmierczyk M. (2012): Telepraca jako forma organizacji pracy na przykładzie firmy Cisco Polska. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej organizacji. Red C. M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne, nr 100. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 145-157.

13.  Olszak C.M. (2012): Analiza i ocena dorobku naukowego z zakresu problematyki Business Intelligence – wybrane zagadnienia. W: Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych. Red. C. M. Olszak, E. Ziemba. Studia Ekonomiczne 113. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 11-26.

14.  Olszak C.M. (2012): Krytyczne czynniki sukcesu wdrażania zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Gospodarka Elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. Zeszyty Naukowe nr 702. Ekonomiczne Problemy Usług nr 87. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 110-119.

15.  Olszak C.M. (2011): Przegląd i ocean wybranych modeli dojrzałości Business Intelligence W: Informatyka ekonomiczna nr 22. Praca pod redakcją J. Korczaka, H. Dudycz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 212, Wrocław.

16.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): Rozwój E-administracji. Rodzaje i poziomy dojrzałości e-usług publicznych w regionie śląskim. W: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Tom II, Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin, s. 250-266.

17.  Olszak C.M. (2011): Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence. „Problemy Zarządzania”. Zeszyt specjalny. Zastosowanie systemów informatycznych zarządzania. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, s 85-96.

18.  Olszak C.M., Batko K. (2011): Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - na przykładzie AE Katowice e-Learning System. W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. „E- mentor”.

19.  Olszak C.M., Ziemba E. (2011): Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Aspekt e-administracji. W: Transformacja gospodarki – konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony. Red. B. Kos. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 89, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 103-116.

20.  Olszak C.M., Batko K. (2011): Realizacja koncepcji e-zdrowie – studium przypadku. W: Transformacja gospodarki – poziom krajowy i międzynarodowy. Red. B. Kos. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 90, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 35-44.

21.  Olszak C.M., Bratnicki M., Ziemba E. (2010): Bilansowanie eksploracji i eksploatacji wiedzy dla tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca pod redakcją J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Katowice, s. 137-147.

22.  Olszak C.M., Ziemba E. (2010): Koncepcja kształcenia w zakresie zarządzania wiedzą organizacji. W: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego. Praca pod redakcją J. Korczaka, I. Chomiak-Orsy i H. Sroki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 351- 363.

23.  Olszak C.M. (2010): Założenia do obsługi platformy e-learningowej. W: Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej. Praca pod redakcja C. M. Olszak., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

24.  Olszak C.M. (2009): Rzecz o metodologicznych aspektach budowy współczesnych systemów informatycznych zarządzania – wybrane zagadnienia. W: Komputerowe systemy zarządzania. Praca pod redakcją W. Chmielarza i J. Turyny. Uniwersytet Warszawski. Warszawa, s. 117-128.

25.  Olszak C.M. (2009): Wybrane kierunki rozwoju systemów informatycznych w administracji publicznej. W: Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną Praca zbiorowa pod redakcją K. Lisieckiej i T. Papaja. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 103- 110.

26.  Olszak C.M., Ziemba E. (2009): Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie – cele i kierunki działań. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’09. Praca zbiorowa pod redakcją J. Gołuchowskiego i A. Frączkiewicz-Wronki. AE, Katowice, s. 409- 422.

27.  Olszak C.M., Adamczewski T., Olszówka K. (2009): Struktury klastrowe w gospodarce elektronicznej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod redakcją R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 7-13.

28.  Olszak C.M., Bartuś K. (2009): Analiza i ocena wybranych modeli eksploracji danych. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod redakcją R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 253-262.

29.  Olszak C.M., Billewicz G. (2009): Wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu publicznym (na przykładzie administracji publicznej). W: Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki. Praca zbiorowa pod redakcją A. Frączkiewicz-Wronki. AE, Katowice, s. 381-401.

30.  Olszak C.M. (2008): Analiza kierunków rozwoju komputerowego wspomagania decyzji w zarządzaniu. W: Informatyka w nauce, dydaktyce i praktyce gospodarczej. Praca zbiorowa pod redakcją C.M. Olszak. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice.

31.  Olszak C.M. (2008): Analiza i ocena wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu organizacją. W: Informatyka dla przyszłości. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kisielnickiego. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 13-20.

32.  Olszak C.M. (2008): Przegląd najważniejszych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu – ujęcie metodologiczne. W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2008. Informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. Praca zbiorowa pod redakcją M. Pańkowskiej, T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki. AE, Katowice, s. 157-163.

33.  Olszak C.M., Olszówka K., Adamczewski T. (2008): Analiza możliwości wykorzystania wnioskowania na podstawie przypadków. W: Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzanie informacją i wiedzą. Praca zbiorowa pod redakcją L. Kiełtyki. Difin, Warszawa, s. 397-404.

 

 

Nagrody i wyróżnienia

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak za całokształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak za całokształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 

Ponadto Pani prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak za osiągnięcia naukowe została wyróżniona:

 1. Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji przyznanym przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach;
 2. dwiema nagrodami za promotorstwo w przewodach doktorskich z zakresu informatyki ekonomicznej;
 3. trzema nagrodami w kategorii „Best Paper Award” na konferencjach zagranicznych;
 4. wieloma nagrodami J.M. Rektora UE w Katowicach
 5. nagrodą za prace dydaktyczna wyróżnioną przez studentów Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach.