dr hab. Piotr Tworek, prof. UE

1 Maja 47
Bud. E; pok. 401 E
40-287 Katowice

Konsultacje:

Uwaga: Uprzejmie informuję, że konsultacje online w semestrze letnim odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:30-15:10.

Uwaga: Uprzejmie informuję, że konsultacje online w letniej sesji egzaminacyjnej (i poprawkowej) odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:30-15:00.

Uwaga: Wszelkie zaległe terminy egzaminów oraz zaliczeń (ewentualnie różnic programowych) w letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej należy zdawać w trakcie konsultacji online (po uprzednim umówieniu się drogą mejlową). 

Uwaga: Poniżej podaję konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

Lp.

DATA 

godz.

pok.

1

26.02.2022

13:30-15:00

online

2

20.03.2022

13:30-15:00

online

3

26.03.2022

14:30-16:00

online

4

27.03.2022

10:40-12:10

online

5

03.04.2022

11:50-13:20

online

6

09.04.2022

11:50-13:20

online

7

08.05.2022

11:40-13:10

online

Uwaga: Pierwsze konsultacje dla studentów w semestrze letnim odbędą się w podanym poniżej terminie (godzinach):

 

    21.02.2022

15:20-16:50

online

Uwaga: Każdorazowo uprzejmie proszę zainteresowane osoby konsultacjami, aby dzień przed, sprawdziły czy termin konsultacji (lub godziny) nie uległ zmianie. Poza oficjalnymi terminami konsultacji jestem dla studentów dostępny non stop, tj. po uprzednim skontaktowaniu się drogą e-mail. Dodatkowo jestem dostępny non stop pod komunikatorem Skype, tj. zainteresowane osoby proszę o uprzedni kontakt drogą e-mail w celu dokładnego ustalenia terminu i godziny komunikacji poprzez Skype, czy z użyciem narzędzi i funkcji Google Workspace (Classroom, Meet, Dysk).

Uwaga: Do końca semestru letniego zajęcia dydaktyczne w formie wykładów odbywać się będą w formie e-learningu (Classroom, Meet, Chat) zgodnie z planami zajęć. Studentów proszę o akceptację zaproszeń do udziału w zajęciach. Zajęcia w formie ćwiczeń odbywać się będą w tradycyjnej formule, tj. na salach dydaktycznych.

Uwaga: Uprzejmie podaję informację na temat ustalonych terminów seminariów dyplomowych dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych na kierunku Ekonomia (poniżej).  

Lp.

DATA 

godz.

pok.

1

14.03.2022

15:10-16:40

online

2

11.04.2022

15:10-15:55

online

Uwaga: Wszelkie zaległe terminy egzaminów oraz zaliczeń (ewentualnie różnic programowych) w zimowej sesji poprawkowej należy zdawać w trakcie konsultacji marcowych (po uprzednim umówieniu się drogą mejlową).

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Ryzyko projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie projektem inwestycyjnym
 • Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjno-budowlanej
 • Metody oceny projektów gospodarczych
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Pośrednictwo na rynku nieruchomości
 • Polityka inwestycyjna
 • Finanse
 • Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Analiza ekonomiczna
 • Modele inwestycyjne
 • Strategie inwestowania
 • Decyzje inwestycyjne
 • Podstawy inwestowania
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach publicznych
 • Organizacja i zarządzanie w sektorze pozarządowym
 • Wybór kierunków inwestowania w przedsiębiorstwie
 • Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem
 • Ekonomika procesu inwestycyjnego
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Metodyka zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja i analiza ryzyka w organizacjach  
 • Komunikacja i negocjacje w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie ryzykiem w budownictwie
 • Zarządzanie projektem
 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem

Zajmowane stanowiska

 • Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Inwestycji na Wydziale Ekonomii UE Katowice (2001-2002)
 • Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń UE Katowice (2003-2014)
 • Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomii UE Katowice (2015-2020)
 • Kierownik studiów podyplomowych: "Zarządzanie ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne" (2016-2017)
 • Opiekun Koła Naukowego "Makler" na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń UE Katowice (2009-2017)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Inwestycji UE Katowice (2008-2012)
 • Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice (2010-2015)
 • Członek Komitetu Okręgowego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. "Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy" organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w roku szkolnym 2015/2016 roku (Katowice) dla uczniów szkół średnich z województwa śląskiego.
 • Członek Komitetu Okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. „Państwo a gospodarka” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w roku 2016/2017 roku (Katowice) dla uczniów szkół średnich z województwa śląskiego.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych, funkcjonujący w obrębie 2 dyscyplin naukowych - nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów

Dorobek badawczy:
Ekonomista, specjalista w zakresie finansów i inwestycji, wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Autor, współautor i redaktor ośmiu monografii naukowych oraz wielu artykułów z zakresu zarządzania ryzykiem w finansach, ekonomii i zarządzaniu. W badaniach naukowych szczególnie zainteresowana tematem zarządzania ryzykiem w sektorze komercyjnym i publicznym oraz organizacjach trzeciego sektora, a także problematyką ekonomiki i zarządzania w budownictwie.

Dorobek dydaktyczny:

W kilkunastoletniej pracy dydaktycznej prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria w zakresie finansów i inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania ryzykiem w sektorze komercyjnym i publicznym.

Dorobek praktyczny:
 
Działalność ekspercka na zlecenie praktyki gospodarczej (w Polsce i za granicą).

Publikacje

Ważniejsze publikacje są dostępne pod indywidualnym numerem ORCID:

ORCID ID: https:///orcid.org/0000-0002-2881-2902

Pozostałe publikacje dostępne są na platformach naukowych:

Researchgate

Google Scholar

Zainteresowania

Historia

Dodatkowe

Tematyka seminariów (prac) dyplomowych i magisterskich:

 1. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach prywatnych, publicznych i społecznych
 2. Funkcja kierownicza (Risk Manager i Public Risk Manager) – menedżer ds. zarządzania ryzykiem
 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw komercyjnych oraz organizacji publicznych i społecznych
 4. Analiza ekonomiczna-finansowa w organizacjach prywatnych, publicznych i społecznych
 5. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw komercyjnych oraz organizacji publicznych i społecznych
 6. Inwestycje kapitałowe sektora biznesowego oraz inwestycje sektora publicznego i społecznego
 7. Finansowanie działalności organizacji non-profit i przedsiębiorstw komercyjnych
 8. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych (rachunek opłacalności inwestowania) sektora biznesowego, publicznego i społecznego
 9. Rynek pieniężny i kapitałowy, w tym funkcjonowanie giełd papierów wartościowych oraz giełd towarowych
 10. Strategie inwestowania na rynku kapitałowym, w tym zastosowanie analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej oraz modele inwestycyjne
 11. Zarządzanie projektami (Project Management) sektora biznesowego, publicznego i społecznego
 12. Finanse samorządowe (finansowanie, budżetowanie, inwestowanie)
 13. Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie infrastrukturalnym, przemysłowym, mieszkaniowym i społecznym
 14. Inwestowanie na rynku nieruchomości publicznych i komercyjnych oraz bankowość hipoteczna
 15. Każdy ciekawy temat zaproponowany przez studentów mieszczący się w moich zainteresowaniach naukowo-badawczych!