dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE

Bogucicka 3a
40-228 Katowice
meet.google.com/dfo-oedv-kog
Bud. B; pok. 404

Konsultacje:

Konsultacje (zdalne) odbywają się w terminach zamieszczonych poniżej. W tym czasie pełnię dyżur mailowo (monika.foltyn-zarychta@uekat.pl) oraz poprzez komunikator Meet meet.google.com/dfo-oedv-kog. W przypadku woli spotkania na Meet proszę o maila - przy większej liczbie osób na konsultacjach doprecyzujemy godzinę spotkania.

Proszę o bieżące sprawdzanie terminów konsultacji, bowiem mogą one ulec zmianie.

Office hours (on-line) take place according to the schedule presented below. Contact via: email (monika.foltyn-zarychta@uekat.pl) and Meet meet.google.com/dfo-oedv-kog. If you prefer to contact via Meet, please send an e-mail - if there are more students planning to attend office hours, we will specify the time of the meeting.

Please check the office hours dates on an ongoing basis, as they may change.

 

Semestr letni/ Summer semester  2021/22

Konsultacje - sesja egzaminacyjna, lipiec-wrzesień / Office hours - exam session, July-September

14.06 17:00-18:30

25.06 10:00-11:30

27.06 8:30-10:00

7.07 17:00-18:30

13.07 8:00-9:30

18.07-4.09 urlop / vacation leave

8.09 17:00-18:30

13.09 10:00-11:30

22.09 18:00-19:30

 

Letnia sesja egzaminacyjna/ Exams - summer semester

Przedmioty / courses: Capital Budgeting & Investment Analysis, Strategic Financial Management, Ekonomiczna Ocena Projektów Inwestycyjnych, Decyzje Inwestycyjne w Przedsiębiorstwach: daty wg terminów wynikających z harmonogramu sesji  / dates according to the exam schedule

Pozostałe przedmioty w terminach konsultacji, po wcześniejszym ustaleniu mailowym / Other courses - during office hours, by prior arrangements via email.

Seminaria licencjackie i magisterskie / BA and MA seminars

Semestr letni/ Summer semester 2021/22

Terminy seminariów nieuwzględnione w planie zajęć / Seminar dates not included in the timetable

podane zostały na classroomach dla poszczególnych seminariów. / are given in classrooms for each seminar.

 

Seminaria odbywają się online w Meecie Classroom dla danego seminarium. / The seminars are held online at Meet for the  seminar Classroom.

Dydaktyka / Teaching

Studia licencjackie:

 • Methods of Financial Market Analysis; studia stacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy;
 • Capital Budgeting & Investment Analysis; studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
 • Podstawy ekonomii; studia niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
 • Makroekonomia; studia stacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;

Studia magisterskie:

 • Decyzje inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – ACCA, studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy
 • Green Investments - Can You Make Environmental Protection Investment Profitable; studia stacjonarne i niestacjonarne, I-II rok, przedmiot swobodnego wyboru;
 • Ład korporacyjny; studia niestacjonarne, I rok, przedmiot specjalnościowy;

Studia podyplomowe:

 • Podstawy ekonomii;
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – ACCA

Zajmowane stanowiska

 • profesor uczelni (Katedra Inwestycji)
 • kuratorka kierunku Rachunkowość i Podatki (2019/20, kadencja 2020-2024)
 • przewodnicząca Zespółu ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni (kadencja 2020-2024) 
 • członek Rady ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (2019/20, kadencja 2020-2024)
 • członek Zespołu do spraw Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w dyscyplinie Ekonomia i Finanse
 • członek senackiej Komisji ds. Rozwoju na kadencję 2020-2024

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • inwestycje rzeczowe i finansowe – ocena efektywności,
 • analiza kosztów-korzyści,
 • wycena dóbr pozarynkowych,
 • inwestycje społecznie odpowiedzialne,
 • kryteria normatywne w ocenie efektywności i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Życiorys naukowy: CV (english)

ORCID

ResearchGate

Google scholar

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Foltyn-Zarychta, M. (2021). Future-Generation Perception: Equal or Not Equal? Long-Term Individual Discount Rates for Poland. Energies, 14(24), 8218. https://doi.org/10.3390/en14248218

 2. Foltyn-Zarychta, M.; Buła, R.; Pera, K. Discounting for Energy Transition Policies—Estimation of the Social Discount Rate for Poland. Energies 2021, 14, 741. https://doi.org/10.3390/en14030741      
 3. Foltyn-Zarychta M., Zerbe R. O., 2019: The Economics of CSR: the role of citizen-consumer mix in the social responsible investing, In: La Responsabilità Sociale D’Impresa Tra Diritto Societario E Diritto Internazionale, ed. by M. Castellaneta, F. Vessia, Università Degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Giurisprudenza Pubblicazioni, Serie VI, n. 175, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, pp. 81-114
 4. Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Tomecki M., 2019: Duże projekty infrastrukturalne - wybrane aspekty oceny efektywności oraz związki z polityką. W: Inwestycje i nieruchomości. Współczesne wyzwania, pod red. nauk. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, Krzysztofa Szczepaniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 55-68
 5. Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Tomecki M., 2019: Współczesne uwarunkowania finansowania infrastruktury zrównoważonej z perspektywy Unii Europejskiej i wybranych instytucji międzynarodowych, W: Granice rynku nieruchomości. Wyzwania i praktyka, red. nauk. Piotr Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, ss. 34-48
 6. Foltyn-Zarychta M., 2019, The gains and losses puzzle in discounting for long-term investments. Reinterpreting Ramsey approach for intergenerational perspective, In Linsley P., Shrives P., Wieczorek-Kosmala M. (eds)  Multiple Perspectives in Risk and Risk Management. Springer, Cham, (pp. 243-260)
 7. Foltyn-Zarychta M., 2018, Ocena inwestycji międzypokoleniowych – kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, ss. 346, ISBN 978-83-812-8938-2
 8. Foltyn-Zarychta M. 2018, Discounting for intergenerational investments. Individual discount rate for close and remote beneficiaries. „Management Issues – Problemy Zarządzania”, Nr 2(74), p-ISSN: 1644-9584, DOI 10.7172/1644-9584.74.5, s. 96-115
 9. Doś A., Foltyn-Zarychta M. 2018, Socially Responsible Investment and Fiduciary Duties of Mutual Funds, W: Corporate Governance in Banking and Investor Protection. From Theory to Practice, Belén Díaz Díaz, Samuel O. Idowu, Philip Molyneux (red.), Springer International Publishing, p-ISBN: 978-3-319-70006-9, e-ISBN: 978-3-319-70007-6, DOI 10.1007/978-3-319-70007-6_15, s. 305-320
 10. Foltyn-Zarychta M. 2018, Environmental protection, long term investment decisions and ethics, W: Grani mezvuzovskogo naucnogo vzaimodejstvia. Trendy razvitia mezdunarodnyh ekonomiceskih issledovanij. Materialy nacionalnojnaucno-prakticeskoj konferenciis mezdunarodnym ucastiem (Rostov-na-Donu, 29 marta 2018 g.), International Scientific Interactions: Trends of the Devemolment of International Economic Research. Materials of the National Scientific and Practical Conferences with International Participation. Rostow-on-Don, March 29, 2018, Donskoj Gosudarstvennyj Tehniceskij Universitet, Rostow na Donu, ISBN: 978-5-7890-1525-4, s. 189-197
 11. Doś A., Foltyn-Zarychta M., 2017, Socially Responsible Investment Market Size in Poland. The Content Analysis, W: New Trends in Finance and Accounting. Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting, D. Prochazka (red.), Springer International Publishing, Seria: Springer Proceedings in Business and Economics p-ISBN: 978-3-319-49558-3, e-ISBN: 978-3-319-49559-0, ISSN 2198-7246, DOI: 10.1007/978-3-319-49559-0_60, s. 653-663
 12. Doś A., Foltyn-Zarychta M., 2017, Motywy inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Przegląd wybranych badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 478, „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju: edukacja, etyka, innowacje. Finanse”, p-ISSN: 1899-3192, e-ISSN: 2392-0041, DOI: 10.15611/pn.2017.478.1, s. 113-121
 13. Foltyn-Zarychta M. 2017, Założenia utylitaryzmu w ocenie efektywności inwestycji międzypokoleniowych, „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, Nr 92/93, p-ISSN: 1230-0292, s. 126-137
 14. Foltyn-Zarychta M., 2016, Uncertainty perception in evaluation of long term investments, W: Managing and Modelling of Financial Risks. 8th International Scientific Conference: 5th - 6th September 2016, Ostrava, Czech Republic: Proceedings Part III,  M. Culik (red.), VŠB-TU of Ostrava, p-ISBN: 978-80-248-3994-3, s. 208-216
 15. Pera K., Buła R., Celej M., Foltyn-Zarychta M., Mitrenga D. 2016, Modele inwestycyjne. zbiór przykładów i zadań, C.H. Beck, Warszawa, 196 s., p-ISBN: 978-83-255-8237-1, e-ISBN: 978-83-255-8238-8
 16. Foltyn-Zarychta M., 2015, Evaluating efficiency of intergenerational infrastructure investments - methodological issues of appraisal methods application, W: Financial Management of Firms and Financial Institutions. Part I. Proceedings from 10th International Conference. 7th - 8th September 2015, M. Culik (red.), VŠB-TU of Ostrava, p-ISBN: 987-80-248-3865-6, s. 263-267
 17. Foltyn-Zarychta M. 2014, Discounting in intergenerational investment appraisal – survey results, “Business and Economic Horizons”, Vol. 10, Nr 1, e-ISSN 1804-5006, p-ISSN 1804-1205, DOI: dx.doi.org/10.15208/beh.2014.2, s. 10-17
 18. Foltyn-Zarychta M. 2014, Koncepcja zmniejszającej się w czasie stopy dyskonta w ocenie efektywności inwestycji publicznych o oddziaływaniach długoterminowych, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 330, „Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko”, L. Dziawgo, L. Patrzałek (red.), p-ISSN: 1899-3192, s. 89-98
 19. Foltyn-Zarychta M. 2014, Możliwości zastosowania etycznej zasady wzajemności w ocenie międzypokoleniowych projektów inwestycyjnych, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, nr 4, vol. 12, p-ISSN: 2084-5189, s. 121-134
 20. Foltyn-Zarychta M. 2014, Perspektywa międzygeneracyjna w rodzinnych przedsiębiorstwach: motywy podejmowania inwestycji i ocena efektywności, „Studia Ekonomiczne”, Nr 204, „Inwestycje i nieruchomości –   wybrane zagadnienia”, K. Marcinek (red.), p-ISSN: 2083-8611, s. 47-58
 21. Foltyn-Zarychta M. 2013, Dobra prywatne a dobra publiczne w międzypokoleniowych decyzjach inwestycyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 760, „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” Nr 59, „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji”, D. Zarzecki (red.), p-ISSN: 1640-6818, p-ISSN 1733-2842, s. 491-500
 22. Foltyn-Zarychta M. 2013, The perception of intergenerational time frame by owners of small enterprises in Silesian voivodeship - survey results, „Studia Ekonomiczne”, Nr 155, „Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe”, K. Marcinek (red.), p-ISSN: 2083-8611, s. 375-388
 23. Foltyn-Zarychta M., 2013, Consequences for public goods valuation in the light of Cost-Benefit Analysis efficiency criteria, W: Financial Management of Firms And Financial Institutions. 9th International Scientific Conference Proceedings : 9th - 10th September 2013 Ostrava, Czech Republic, M. Čulík (red.), VŠB-TU of Ostrava, p-ISBN: 978-80-248-3172-5, ISSN 2336-162X, s. 162-171
 24. Foltyn-Zarychta M. 2013, Próba zastosowania analizy kosztów-korzyści do oceny efektywności inwestycji w ochronę wód w Polsce, W: Tendencje w ekonomii i finansach. konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, H. Buk, C. M. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice, p-ISBN: 978-83-7875-114-4, s. 338-349

 

Pełna lista publikacji publikacji znajduje się w systemie EXPERTUS Biblioteki Głównej UE

 

Dodatkowe

Tematyka prac dyplomowych:

 • Działalność inwestycyjna podmiotów komercyjnych i publicznych
 • Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych, w tym publicznych i środowiskowych
 • Finansowanie inwestycji komercyjnych i publicznych.
 • Inwestycje na rynku finansowym, w tym inwestycje społecznie odpowiedzialne – ocena efektywności i uwarunkowania
 • Wycena przedsiębiorstw