Przejdź do menu Przejdź do treści
Photo of Ewa Janik

drEwa Janik

Adiunkt
1 Maja 47
Budynek: E; pok. 413
40-228Katowice

Konsultacje:

Letnia sesja egzaminacyjna  2023/2024:

14.06.2024 r. godz. 09.50-10.35
16.06.2024 r. godz. 08.00-08.45
28.06.2024 r. godz. 09.50-10.35
29.06.2024 r. godz. 17.10-17.55

Meet: meet.google.com/hvx-hetk-vnw

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Prawo finansowe (Fr)
 • Doradztwo podatkowe (Fr)
 • Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej (Ek)
 • Postępowanie podatkowe (Fr)
 • Prawo karne skarbowe (Fr)
 • Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (RIP)
 • Seminarium magisterskie (Fr)
 • Seminarium dyplomowe (Fr oraz RIP)

Zajmowane stanowiska

 • Rzecznik dyscyplinarny do spraw Doktorantów – od 1.10.2016 r.
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do Spraw Studentów
 • Komisja do Spraw Jakości Kształcenia
 • Opiekun Koła Naukowego Prawa Finansowego "AUREUS" UE Katowice
 • Opiekun ze strony Uczelni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
 • Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
 • European Association of Law & Economics (EALE) 
 • International Center of Public Finance and Tax Law Research

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Ekonomiczna analiza prawa
 • Transformacja podmiotów 
 • Restrukturyzacja podmiotów
 • Prawo finansowe

Publikacje

Podręczniki:

 • E. Janik: „Prawo finansowe dla ekonomistów - zarys wykładu. Materiały studyjne”. UE Katowice 2020 (wydanie II poprawione i rozszerzone).
 • E. Janik: „Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu. Materiały studyjne”. UE Katowice 2017. 
 • E. Janik, Publiczne wsparcie dla przedsiębiorców (5.4), Ocena wiarygodności finansowej kontrahenta (8.1), E-commerce (12.1), w: A. S. Witosz, A. J. Witosz (red.): „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • E. Janik: „Podstawy prawa finansowego dla ekonomistów”. UE Katowice 2014.
 • E. Janik: „Zarys prawa finansowego dla ekonomistów”. UE Katowice 2012.

Publikacje: 

 • E. Janik: „Wpływ regulacji europejskich na niewypłacalność przedsiębiorstw”,  W: Interesariusze w gospodarce cyfrowej – modele zachowań współczesnego rynku. Red. P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, U. Zaremba, Gdańsk 2020, s. 51-64.
 • E. Janik: „Plan restrukturyzacji przedsiębiorstw – zagadnienia wybrane”, W: Współczesne problemy gospodarowania. Red. D. Kopycińska, J. Korpysa, Szczecin 2020, s. 221-234.
 • E. Janik: „Restructuring  Advisor”. W: Knowledge – Economy – Society Challenges for contemporary economies – global, regional, network and organizational perspective. Edi. J. Kopeć, B. Mikuła,  Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2019, s. 301-308.
 • E. Janik: „Rola fiskusa w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. W: Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii i praktyce. Red. J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, s. 171-172.
 • E. Janik:  „Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd – przesłanki merytoryczne”. W: Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Red. P. Antonowicz, P. Galiński, P. Nogal-Meger, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2019, s. 55-70.
 • E. Janik: „Wstępny” plan restrukturyzacyjny”. W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa”, red. A.J. Witosz, M. Kuźnik, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2018.
 • E. Janik: „Rejestry upadłości w wybranych państwach europejskich”.  Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom 61, nr 4/2018.
 • E. Janik: „Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu. Materiały studyjne”. Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2017.
 • E. Janik (red. naukowy):  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 329 (9)/2017.
 • E. Janik: „Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – perspektywy i oczekiwania”.  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 329 (9)/2017.
 • D. Benduch, E. Janik: „Usługi doradcze w procesie restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw”. „Europa Regionum” Tom XXIX/2016.
 • E. Janik: „Odpowiedzialność karnoskarbowa za uszczuplenie należności publicznoprawnych ujawnionych przez organy kontroli celnej”. W: Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie 10 lat członkostwa Polski w UE. Red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • E. Janik: „A Fiscal Creditor in Entrepreneurs` Restructuring”. W: Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe. Eds. L. Etel, M. Popławski,  Temida 2, Białystok 2016.
 • E. Janik: „Protection of the economic value of an enterprise and the respect of creditors’ rights in restructuring”. W: Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities. Eds. M. Szewczak, P. Nesterenko,  ISMA University,  Riga 2016.
 • E. Janik:  E-commerce W: A. S. Witosz, A. J. Witosz (red.): „Prawo gospodarcze dla ekonomistów, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 • E. Janik: Ocena wiarygodności finansowej kontrahenta. W: A. S. Witosz, A. J. Witosz (red.): „Prawo gospodarcze dla ekonomistów, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 • E. Janik: Publiczne wsparcie dla przedsiębiorców. W: A. S. Witosz, A. J. Witosz (red.): „Prawo gospodarcze dla ekonomistów, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 • J. Glumińska-Pawlic, E. Janik (red.): Egzekucja należności publicznoprawnych. Teoria i praktyka. Wydawnictwo KAGA-DRUK, Izbicko 2015.
 • E. Janik, A. Sędkowska: „Realizacja obowiązków niepieniężnych przez grzywnę w celu przymuszenia”. W: Egzekucja należności publicznoprawnych. Teoria i praktyka. J. Glumińska-Pawlic, E. Janik (red.), Izbicko 2015.
 • E. Janik (red.): Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną. Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2015.
 • E. Janik: „Procedury kontrolne jako instrument realizacji polityki fiskalnej państwa”. W: Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną. red. E. Janik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 • A.J. Witosz, E. Janik (red.): Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych. Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2015.
 • E. Janik: „Podstawowe zasady regulacji Prawa restrukturyzacyjnego, Prawa upadłościowego oraz transformacji i likwidacji spółek handlowych”. W: Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych. A.J. Witosz, E. Janik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 • E. Janik: „Składniki majątkowe w procesie likwidacji spółki osobowej – kilka uwag na gruncie przepisów prawa podatkowego”. Prawo a gospodarka. Zagadnienia ekonomiczne i prawne. Red. J. Wojtyła, A. J. Witosz, „Studia Ekonomiczne” nr 240/2015.
 • E. Janik: „Penal and fiscal liability for public and legal dues exposure to curtailment by tax declaration fraud”. W: Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion. V.Babčák, A. Románová, I. Vojníková (eds.). Košice 2015.
 • E. Janik: „Safe Taxpayer or Secured Fiscal Interest of the State in the Light of the Conditional Individual Interpretation”. W: System of Financial Law. System of Tax Law. M Radvan (ed.). ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA vol 515, Brno 2015.
 • E. Janik: Podstawy prawa finansowego dla ekonomistów. UE Katowice 2014.
 • E. Janik: „Efektywność kontroli a finansowanie dóbr publicznych”. W: Dobra publiczne w administracji. Red. E. Pierzchała, M. Woźniak, Toruń 2014.
 • E. Janik: „Wątpliwości wokół kontroli rozliczeń podatkowych spółki kapitałowej po jej rozwiązaniu”. W: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość. Red. Z. Ofiarski, Szczecin 2014.
 • E. Janik: „Zakres odpowiedzialności podatkowej likwidatora w spółce kapitałowej w likwidacji”. W: Prawo a gospodarka. Zagadnienia ekonomiczne i prawne. Red. J. Wojtyła, A. Witosz, „Studia Ekonomiczne” nr 200/2014.
 • J. Glumińska-Pawlic, E. Janik: „Undisclosed income and the security of the State Treasury interest – few remarks to the discussion”. In: Budget revenues of the countries of Central and Eastern Europe. Voronezh 2014.
 • E. Janik: „Skuteczność kontroli podatkowej jako warunek poprawności rozstrzygnięć w sprawach podatkowych”. W: Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych. Red. R. Dowgier, Białystok 2014.
 • E. Janik: „Zakres odpowiedzialności podatkowej likwidatora w spółce kapitałowej w likwidacji”. W: Prawo a gospodarka. Zagadnienia ekonomiczne i prawne. Red. J. Wojtyła, A. Witosz, „Studia Ekonomiczne” nr 200/2014.
 •  J. Glumińska-Pawlic, E. Janik: „Undisclosed income and the security of the State Treasury interest – few remarks to the discussion”. In: Budget revenues of the countries of Central and Eastern Europe. Voronezh 2014.
 • E. Janik: „Likwidacja a procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorców”. W: Tendencje w zarządzaniu – konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki, Katowice 2013.
 • E. Janik, „Odpisy amortyzacyjne w likwidacji przedsiębiorcy – wątpliwości interpretacyjne”. W: Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw. Red. T. Famulska, Warszawa 2013.
 • E. Janik: „Tajemnica skarbowa – głos w dyskusji”. W: Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki. Red. T. Nowak, A. Sędkowska, P. Malinowski, Warszawa 2013.
 • E. Janik: „Zastaw skarbowy a ochrona wierzyciela podatkowego”. W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych. Red. K. Szuma, Poznań 2013.
 • J. Glumińska-Pawlic, E. Janik: „Lack of the budgetary income sources stabilization and long – term financial planning in a commune”. In: Annual and Long Term Public Finances in Central and Estern European Countries. Białystok 2013.
 • E. Janik: „The authorization scope of tax offices in tax inspection of corporations fulfilling the state’s fiscal policy”. In: Problems of application of tax law in Central and Eastern European Countries. Ed. A.N. Kostukov, Omsk 2013.
 • E. Janik: „1 % podatku jako prawna forma samoograniczenia władzy finansowej”. W: Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium. Red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012.
 • E. Janik: „Instytucja potrącenia jako efektywny sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego”. W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym. Red. B. Gnela, Warszawa 2012.
 • E. Janik: Zarys prawa finansowego dla ekonomistów. UE Katowice 2012.
 • E. Janik: „Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia i ich prawo do informacji”. W: Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej. Red. A. Witosz, Katowice 2012.
 • E. Janik: „Due diligence w restrukturyzacji spółki”. W: Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne. Red. J. Wojtyła, A. Witosz, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne” nr 86/2012.
 • E. Janik: „Odpowiedzialność spółki przekształconej za zobowiązania spółki przekształcanej”. W: „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”. Red. J. Wojtyła, A. Witosz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne” nr 67/2011.
 • E. Janik: „Charakter prawny umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty należności banku”. W: „Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane”. Wydanie II rozszerzone, Red. J. Gospodarek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 • E. Janik: „Motywy przekształcenia spółek handlowych”. W: „Zarządzanie: dylematy i kierunki rozwoju. IV Forum”. Red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 • E. Janik: „Przekształcenia spółek handlowych. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 • E. Janik: „Status podatkowy przedsiębiorcy w procesie przekształcenia”. W: „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”. Red. A. Witosz, J. Wojtyła, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach „Studia Ekonomiczne” nr 60/2010.
 • E. Janik, M. Janik: „Umowa jako instrument zarządzania jakością w administracji publicznej – głos w dyskusji”. W: „Nowoczesna Administracja Publiczna”. Red. M. Lisiecki, K. Machowicz, A. Sokół, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 573/2009.
 • E. Janik: „Charakter prawny umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty należności banku”. W: „Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane”. Red. J. Gospodarek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 • E. Janik: „Czynności właścicielskie w procesie przekształcania spółek handlowych” W: „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, Red. A. Witosz, J. Wojtyła, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach „Studia Ekonomiczne” nr 55/2009.
 • E. Janik: „Uproszczona procedura w przekształcaniu spółek osobowych”. W: „Zarządzanie: współczesne problemy badawcze”. Red. A. Bajdak, W. Czakon, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 • E. Janik: „Uproszczona procedura w przekształcaniu spółek osobowych”. W: „Zarządzanie: współczesne problemy badawcze”. Red. A. Bajdak, W. Czakon, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 • E. Janik: „Następstwo prawne w przekształcaniu spółek handlowych”. W: „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”. Red. A. Witosz, J. Wojtyła, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach „Studia Ekonomiczne” nr 49/2008.
 • E. Janik: „Przetarg upadłościowy”. W: „Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego”. Tom 2, Red. A. Witosz, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2570, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2008.
 • E. Janik, M. Janik: „System sprzedaży lawinowej”. W: „Prawo Europejskie w Praktyce” nr 10/2007.
 • E. Janik: „Przekształcenia spółek drogą do innowacji”. W: „Innowacyjność przedsiębiorstw”. Red. M. Ciska, B. Domańska-Szaruga, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 • E. Janik: „Rola fazy przygotowawczej w przekształcaniu spółek handlowych”. W: „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”. Red. A. Witosz, J. Wojtyła, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach „Studia Ekonomiczne” nr 45/2007.
 • E. Janik: „Istota i możliwości przekształcania spółek handlowych”. W: „I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych”, Kraków 2006.
 • E. Janik, M. Janik: „Nowe zjawiska w administracji publicznej – zagadnienia wybrane”. W: „Sprawność działania administracji samorządowej”. Red. E. Ura, Rzeszów 2006.
 • E. Janik: „Czynności menedżerskie w procesie przekształcenia spółek handlowych”. W: „Finanse: kierunki badań”. Red. Z. Kędzior, K. Marcinek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006. 

Projekty

Udział  w międzynarodowych oraz krajowych badaniach naukowych:

 • Harmonizacja prawa dotyczącego niewypłacalności w roku 2024. Projekt w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki (wykonawca projektu).
 • Implementacja Dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości w roku 2023. Projekt w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki (wykonawca projektu).
 • Implementacja Dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości w roku 2022. Projekt w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki (wykonawca projektu).
 • Implementacja Dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości" w roku 2021. Projekt w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Edukacji Nauki (wykonawca projektu).
 • „Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców” w roku 2020. Projekt w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca projektu).
 • „Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców” w roku 2018-2019. Projekt w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik oraz wykonawca projektu).
 • „Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych. Aspekt ekonomiczny i prawny” w latach 2015–2017. Projekt w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik oraz wykonawca projektu). Monografia naukowa: A.J. Witosz, E. Janik (red.): Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych. Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2015. 
 • „Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną” w latach 2013–2014. Projekt w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik oraz wykonawca projektu). Monografia naukowa: E. Janik (red.): Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną. Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2015.
 • „Tax evasion and tax frauds and possibilities of their prevention (by means of tax law, commercial law and criminal law” VEGA No 1/0375/15. Udział w publikacji: E. Janik: „Penal and fiscal liability for public and legal dues exposure to curtailment by tax declaration fraud”. In: „Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion”. Eds. V. Babčák, A. Románová, I. Vojníková, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Koszyce 2015.
 • „Annual and Long Term Public Finances” No DEC-2011/01/B/HS5/03357. Udział w publikacji: J. Glumińska-Pawlic, E. Janik: „Lack of the budgetary income sources stabilization and long-term financial planning in a commune”. In: „Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries”. Red. E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewicki, U. Zawadzka-Pąk, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013.

Osiągnięcia dydaktyczne

Sukcesy seminarzystów:

 • I miejsce dla studentki Pani lic. Patrycji Gwóźdź w konkursie na najlepszą pracę licencjacką o tematyce podatkowej ogłoszonego przez Śląski Oddział Izby Doradców Podatkowych wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Temat pracy: "Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z pracy najemnej za granicą".


 

 

 

 

 • Studentka wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej ogłoszonego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Temat pracy Pani mgr Agnieszki Hermy „Odpowiedzialność za wystawienie pustej faktury” w roku 2021.
 • Seminarzyści laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej ogłoszonego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. II miejsce (nagroda 1 500 zł): temat pracy Pani mgr  Katarzyna Ziemiecka „Samochód osobowy w działalności gospodarczej osoby fizycznej”. III miejsce (nagroda 1 000 zł): temat pracy Pani mgr Joanna Słowik „Przedawnienie zobowiązania podatkowego na przykładzie umowy darowizny”. Wyróżnienie oraz staż u doradcy podatkowego: temat pracy Pan Artur Ochot „Model podzielonej płatności jako narzędzie zwalczania luki podatkowej w podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej” w roku 2019.
 • Seminarzystki laureatkami konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej ogłoszonego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. I miejsce – mgr Agnieszka Adamczyk „Księstwo Monako jako raj podatkowy” oraz V miejsce – mgr Katarzyna Dziawgo  „Opodatkowanie umowy pożyczki” w roku 2018.
 • Seminarzystka laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej ogłoszonego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. V miejsce – mgr Karolina Suska: „Kasa rejestrująca jako narzędzie rzetelnej ewidencji” w roku 2017.
 • Seminarzystka laureatką konkursu na najlepszą pracę licencjacką o tematyce podatkowej ogłoszonego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. III miejsce – lic. Katarzyna Dziawgo „Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia zobowiązań podatkowych” w roku 2016.
 • Seminarzyści laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej ogłoszonego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Katedrą Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. I miejsce – mgr Adrian Panek „Czyny zabronione przeciwko obowiązkom podatkowym popełnione w powiecie suskim”. Wyróżnienie – mgr Marta Pierzchała „Szara strefa na przykładzie Polski i Ekwadoru” w roku 2015 oraz 2014.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca