Przejdź do menu Przejdź do treści
dr Marcin Baron

dr Marcin Baron

Adiunkt
Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 159
40-069 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godzinach 17:00-19:00. Realizowane są online za pośrednictwem platformy Google Meet - każdorazowo po wcześniejszym umówieniu się. Proszę z wyprzedzeniem wysłać informację mailową (z konta w domenie uekat.pl) o chęci spotkania. W odpowiedzi przekażę link zwrotny. Jeśli w tym samym spotkaniu zamierza uczestniczyć kilka osób, proszę w jednej wiadomości podać adresy e-mail wszystkich zainteresowanych.

W razie kłopotów z połączeniem, proszę o kontakt SMS / WhatsApp (506 035 345).

Jest również możliwość indywidualnego umówienia innego terminu lub spotkania osobistego na uczelni. Proszę wysłać e-mail, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Wykłady w bieżącym roku akademickim:

 • Planowanie strategiczne
 • Zarządzanie innowacjami
 • Open Innovation
 • Night Time Economy
 • Polityka wsparcia cyfryzacji

Zajmowane stanowiska:

Aktualne

 • członek European Regional Science Association - Sekcja Polska,
 • członek International Society for Professional Innovation Management,
 • członek europejskiej sieci na rzecz otwartej innowacji OI-Net,
 • członek GERPISA (Permanent Study and Research Group on the Automobile Industry and its Employees),
 • członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego,
 • członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oddział w Katowicach,
 • członek Rady Uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
 • członek Senackiej Komisji ds. Edukacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
 • przewodniczący zespołu ds. pozyskania akredytacji AACSB w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Niedawno zakończone

 • członek zespołu ekspertów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ds. Polityki Przemysłowej,
 • członek grupy eksperckiej "Sprawiedliwa Transformacja" przy Ministrze Klimatu i Środowiska,
 • członek Zespołu Zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy,
 • konsultant ds. Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego,
 • ekspert wiodący strategii "Gliwice 2040" i moderator prac nad strategiami Raciborza oraz Żor,
 • koordynator zespołu eksperckiego opracowującego miesięczne komentarze do sytuacji w gospodarce regionalnej w warunkach pandemii.

Specjalizacja naukowo-badawcza:

Obszary specjalizacji

 • Gospodarka regionalna: przemysł; nowe technologie; innowacyjność; scenariusze zmian w gospodarce; strategie regionalne.
 • Gospodarka miejska: smart city; programy gospodarcze; strategie rozwoju.
 • Zarządzanie innowacjami: foresight; analiza strategiczna; techniki kreatywne; struktury i procedury zarządzania innowacjami; zarządzanie własnością intelektualną i otwarta innowacja; inwestycje w spółki technologiczne.
 • Europejska polityka spójności i polityka sprawiedliwej transformacji: pozycja polskich regionów w Unii Europejskiej; spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna; rozwój inteligentny; zielony ład; transformacja strukturalna gospodarki; polityka miejska; fundusze unijne.

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 • BOLSTER (Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope) – projekt programu Horyzont Europa (kierownik projektu w UEKat).
 • DUST (Democratising jUst Sustainability Transitions) - projekt programu Horyzont Europa.
 • Cyfrowi przedsiębiorcy w Przemyśle 4.0. Kluczowy mechanizm nowej trajektorii regionów przemysłowych? – grant Narodowego Centrum Nauki.
 • ExCORE (International Center of Research Excellence in Transition of COal Regions) – projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 • CERES (The True Cost of Environmental Risk Exposure to Silesians) - projekt w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Niedawno zakończone projekty badawcze

 • Ramy programowe dla zintegrowanego planowania sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym i regionalnym w ramach projektu badawczego: Społeczeństwo na drodze do neutralności klimatycznej” – ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Organizacja zajęć i sesji:

Ramowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

 • Obowiązują zasady oceniania zapisane w sylabusach właściwych dla danego przedmiotu.

Ramowe zasady realizacji seminariów

 • Seminaria odbywają się w terminach przewidzianych w planie zajęć, w terminach dodatkowych oraz w terminach indywidualnie ustalonych z promotorem.
 • Odnośnie do terminów dodatkowych oraz ustalanych indywidualnie, proszę z wyprzedzeniem zgłaszać e-mailem (z konta w domenie uekat.pl) chęć spotkania, a dla każdej osoby będę generował indywidualne linki na określony przedział czasu. W uzgodnionym terminie proszę zalogować się do uekat.pl i skorzystać z odnośnika do Google Meet podanego we wpisie do kalendarza. W razie kłopotów z połączeniem, proszę o kontakt SMS / WhatsApp (506 035 345).
 • W kwestiach dotyczących całej grupy, zachęcam do komunikowania się z wykorzystaniem tzw. strumienia w Classroom.
 • Podczas pierwszego semestru zajęcia seminaryjne wprowadzone do planu zajęć są obowiązkowe. Podczas drugiego i trzeciego semestru praca seminaryjna jest realizowana głównie w trybie indywidualnego konsultowania tekstu.
 • Pisząc pracę należy stosować się do obowiązujących standardów przygotowania pracy, właściwych dla typu i kierunku studiów.   
 • Spotkania z promotorem poprzedzone powinny być udostępnieniem właściwej wersji tekstu do omówienia lub przedstawieniem zagadnień do dyskusji / wyjaśnienia. Przesyłane teksty należy formatować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i każdorazowo poprzedzać kartą tytułową oraz przewidywanym spisem treści pracy. W przypadku krótkich fragmentów tekstu zazwyczaj wystarcza 2-3-dniowe wyprzedzenie. Autorów obszernych tekstów (np. całych rozdziałów) proszę o około 7 dni na lekturę i naniesienie uwag. 
 • Minimalne warunki zaliczenia:

  • I semestr - minimum aktywność na zajęciach, ocena bardzo dobra po opracowaniu i omówieniu zadania tekstowego oraz karty pracy;
  • II semestr - minimum przygotowanie części teoriopoznawczej lub ukazującej kontekst przedsięwzięcia (w przypadku prac wdrożeniowych), ocena bardzo dobra po opracowaniu i omówieniu rozdziału opisującego metodykę badania / analizy;
  • III semestr - złożenie gotowej pracy. 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy