Przejdź do menu Przejdź do treści

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów

za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:

 • dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,
 • suplementu do dyplomu w języku obcym,

za wydanie duplikatu:

 • dyplomu ukończenia studiów,
 • suplementu do dyplomu;
20 zł
za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej  22 zł
za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą  26 zł

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne:

 1. Faktury VAT za usługi edukacyjne Uniwersytet wystawia po dokonanej wpłacie.
 2. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne Uniwersytet wystawia na podmiot studenta, który podpisał umowę o naukę/zobowiązanie z Uniwersytetem lub uczestnika studiów podyplomowych, z którym została za umowę o kształcenie na studiach podyplomowych.
 3. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/uczestnik studiów podyplomowych) zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
 4. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT Uczelnia nie jest obowiązana do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury VAT są wystawiane na żądanie.
 5. Wszystkie osoby (studenci/uczestnicy studiów podyplomowych), chcący otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami, składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 1). Wnioski można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami” lub składać osobiście w budynku N, pokój 169. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.
 6. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na firmę/pracodawcę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki. W takim przypadku pracodawca powinien zawrzeć z Uniwersytetem umowę cywilnoprawną na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz oddelegowanego pracownika (poniżej znajduje się wzór umowy o finansowanie usług edukacyjnych).
  W przypadku, gdy zawarta zostanie umowa pomiędzy Uniwersytetem a firmą delegującą swojego pracownika na studia, faktura będzie wystawiana na firmę jako nabywcę usługi.
  W takim przypadku firmy/pracodawcy, chcąc otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami, składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 2). Wnioski można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami” lub składać osobiście w budynku N, pokój 169. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.
 7. Uniwersytet nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma. Faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie. Firma/pracodawca powinna poinformować o tym Uniwersytet w terminie nie krótszym niż 14 dni do dnia upływu terminu płatności. W przypadku przekroczenia w/w terminu możliwe będzie jedynie wystawienie faktury po dokonaniu wpłaty. Do wystawienia faktury proforma na pracodawcę jako nabywcę usługi niezbędna jest podpisana umowa cywilnoprawna. Wniosek o wystawienie faktury proforma należy ponawiać każdorazowo przed przypadającym terminem zapłaty. Wniosek (załącznik nr 3) można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami” lub składać osobiście w budynku N, pokój 169.

Szczegółowych informacji w sprawie wystawiania faktur za usługi edukacyjne udziela Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami (tel. +48 32 257 76 53).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca