Zasady Rekrutacji

Tutoring Akademicki kierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych w Uniwersytecie. Student, który chce zostać objęty tutorigiem akademickim musi uzyskać wymaganą w danym momencie studiów łączną ilość punktów ECTS i nie może mieć zaległości związanych z niezaliczeniem jakiegokolwiek przedmiotu. Średnia ocen za poprzedni semestr nie powinna być niższa niż 4,0.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, od tutoringu dzielą Cię trzy proste kroki:

Wybierz tutora, którego tematyka spotkań cię interesuje.

 Lista nauczycieli akademickich pełniących funkcję tutorów w roku akademickim 2018/2019


Złóż w dziekanacie podanie o objęcie tutoringiem.

Podanie powinno zawierać twoje CV oraz list motywacyjny, w którym uzasadnisz swój wybór.

UWAGA! Jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie tutoringiem przez pracownika innego wydziału, niż ten na którym studiujesz, do podania dołącz informacje o średniej ocen za poprzedni semestr.

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: 15 grudnia 2018 r.

Przystąp do indywidualnej rozmowy z wybranym tutorem.

O terminie zostaniesz poinformowany przez tutora.