Przejdź do menu Przejdź do treści

Analiza i modelowanie danych biznesowych

dwa semestry (182 godziny) 

brak w aktualnej ofercie

OPIS STUDIÓW

Studia składają się z siedmiu modułów. Pierwszy Podstawy statystyczne analizy danych jest wprowadzeniem uczestników w podstawowe zagadnienia związane z analizą danych. Tu wykorzystywana będzie ogólnodostępna aplikacja estat.me. Kolejny moduł to Podstawy programowania w Python i R na którym uczestnicy poznają niezbędne narzędzia wykorzystywane w dalszej części do analizy, modelowania i wizualizacji złożonych zbiorów danych. 

ADRESACI

Studia skierowane są do osób pragnących nabyć, utrwalić oraz rozszerzyć swoją wiedzę na temat metod analizy i modelowania danych, jak również poznać narzędzia informatyczne ogólnodostępne pozwalające na sprawną analizę i wizualizację złożonych zbiorów danych.

Uczestnikami studiów mogą być:

  • osoby zamierzające pracować lub pracujące z bazami danych, jak również analityków opracowujących raporty w małych i średnich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i instytucjach sektora medycznego, bankach, firmach telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, handlowych, energetycznych,
  • absolwenci kierunków humanistycznych, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności o praktyczną znajomość podstawowych oraz zaawansowanych metod ilościowych analizy i wizualizacji  danych oraz umiejętności odkrywania wiedzy na podstawie uzyskanych wyników,
  • absolwenci uczelni ekonomicznych i technicznych posiadających wiedzę z metod ilościowych, ale chcących ugruntować ją i rozszerzyć o znajomość szeroko rozumianych metod oraz narzędzi analizy i modelowania danych,
  • menadżerowie, właściciele i pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, chcący zdobyć nowe lub poszerzyć swoje kwalifikacje w podejmowaniu decyzji biznesowych.

KORZYŚCI

W szczególności uczestnicy będą zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności techniki przetwarzania, wizualizacji oraz szeroko rozumianej analizy danych mierzonych na różnych skalach pomiarowych w ujęciu jedno i wielowymiarowym, zjawisk zależnych jak i niezależnych od czasu. Poznają możliwości i techniki analiz statystycznych z wykorzystaniem narzędzi R i Python, z naciskiem na biblioteki umożliwiające wykonanie zaawansowanych analiz, jak również integrację środowisk niezbędnych w pracy analityka danych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Kierunek „Analiza i modelowanie danych biznesowych„ jest propozycją uzupełnienia oferty o podstawowe metody analizy danych, rozszerzenie metod analiz wielowymiarowych o popularne zaawansowane metody analizy i modelowania dużych zbiorów danych leżących u podstaw data science. Do przetwarzania, analizy, modelowania oraz wizualizacji danych i wyników będą wykorzystywane ogólnodostępne narzędzia informatyczne, takie jak: estat.me, R oraz Python.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych prezentujących niezbędną wiedzę z zakresu metod analizy danych oraz podstaw programowania w R i Python, ćwiczeń i laboratoriów doskonalących umiejętności zastosowania oprogramowania do praktycznej analizy i wizualizacji danych biznesowych oraz godzin e-learningowych przeznaczonych do konsultowania indywidualnych zadań.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Podstawy statystyczne analizy danych  12286
 2 Programowanie w Python i R-244
 3 Algorytmy uczenia maszynowego i data mining 

16

36

8
 4 Wizualizacja danych  

4

20

5
5Liniowe i nieliniowe modele eksploracyjno-predykcyjne14287
Razem4613630

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele. Wykłady odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt do prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia prowadzone są w laboratoriach komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. Ponadto przewidziane są godziny e-learningowe, w których uczestnicy konsultują swoje indywidualne projekty.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • zaliczenie poszczególnych modułów. Zadania projektowe i testy zaliczeniowe, w zależności od modułu,
  • ocena końcowa – średnia ocen poszczególnych modułów ważona punktami ECTS.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni UE w Katowicach jak również praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot grazyna.trzpiot@ue.katowice.pl 

dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot, prof UE alicja.ganczarek-gamrot@ue.katowice.pl 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca