Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej

dwa semestry (176 godzin)

OPIS STUDIÓW

Współcześnie w wielu organizacjach zmiany poprzedzają badania o charakterze audytowym, dlatego istnieje potrzeba kształcenia specjalistów w tym obszarze. Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacji są dzisiaj nie tylko potrzebą, ale jednocześnie ważną koniecznością wymagającą realizacji zgodnie z istniejącymi w tym zakresie standardami. Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej stanowią odpowiedź na tą potrzebę oraz szansę dla wielu ludzi na rozwój swoich kwalifikacji i kompetencji w tym kierunku.

ADRESACI

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, a szczególnie do:

  • audytorów wewnętrznych, osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, a także osób, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności.
  • kadry kierowniczej jednostek sektora administracji publicznej, pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorców oraz pracowników komórek audytu wewnętrznego i kontroli.
  • przeznaczone są także dla osób posiadających praktykę w obszarze audytu wewnętrznego chcących ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego.

KORZYŚCI

Uzyskanie dokumentów w postaci: świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz Certyfikatu Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW

• Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. 

• Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA

• Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem. (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW)

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie w tym również merytorycznym

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 695 761 711    E-mail: i.jablonski@pikw.pl

Leszek Adamski, Dyrektor ds. Rozwoju, Koordynator Studiów Podyplomowych
Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 601 363 809   E-mail:  l.adamski@pikw.pl 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

• Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW,

• Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.  

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane w partnerstwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. Są odpowiedzią na istniejące na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

wykład, ćwiczenia praktyczne, studia przypadków

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Administracja publiczna801
Finanse publiczne 801
Otoczenie rynkowe organizacji rynkowych. Prawo gospodarcze

8

0

1
Zarządzanie w działalności gospodarczej i administracji publicznej 

8

0

1
5Finanse przedsiębiorstw 801
6Budżetowanie jako podstawowa zasada zarządzania finansami przedsiębiorstw441
7Rachunkowość finansowa441
8Rachunkowość budżetowa 441
9Analiza finansowa w działalności gospodarczej i sektorze finansów publicznych 441
10Elementy statystyki i metodologia prowadzenia badań statystycznych dla celów analizy finansowej441
11Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym/kontrolnym. Kodeksy etyczne kontrolera i audytora 441
12Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej 801
13Analiza ryzyka 441
14Planowanie w audycie wewnętrznym441
15Metodyka pracy audytora wewnętrznego 082
16Metody próbkowania w audycie 082
17Audyt informatyczny   442
18Rola audytu wewnętrznego w wykrywaniu oszustw i nadużyć   442
19Warsztaty z wykonywania audytu 884
20Wykorzystanie IT w audycie 884
Razem1047230

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w cyklu co dwutygodniowym, w godzinach od 9.00 do 15.40. Miejscem prowadzenia zajęć jest kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Przynajmniej 80%-owa obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy ma formę ustną polegającą na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania. Lista pytań zostaje przygotowana przy współudziale wykładowców oraz przekazana słuchaczom ok. 2 miesiące przed egzaminem.

KADRA DYDAKTYCZNA

Trenerzy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Ewa Czarnecka-Wójcik

dr Damian Kocot

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3950 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 100 zł od kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł