Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej

dwa semestry (176 godzin)

01.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Współcześnie w wielu organizacjach zmiany poprzedzają badania o charakterze audytowym, dlatego istnieje potrzeba kształcenia specjalistów w tym obszarze. Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacji są dzisiaj nie tylko potrzebą, ale jednocześnie ważną koniecznością wymagającą realizacji zgodnie z istniejącymi w tym zakresie standardami. Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej stanowią odpowiedź na tą potrzebę oraz szansę dla wielu ludzi na rozwój swoich kwalifikacji i kompetencji w tym kierunku.

ADRESACI

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, a szczególnie do:

  • audytorów wewnętrznych, osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, a także osób, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności,
  • kadry kierowniczej jednostek sektora administracji publicznej, pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorców oraz pracowników komórek audytu wewnętrznego i kontroli,
  • przeznaczone są także dla osób posiadających praktykę w obszarze audytu wewnętrznego chcących ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego.

KORZYŚCI

Uzyskanie dokumentów w postaci: świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz Certyfikatu Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW:

  • prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.,
  • wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA,
  • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem. (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW).

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie w tym również merytorycznym

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 695 761 711    E-mail: i.jablonski@pikw.pl

Leszek Adamski, Dyrektor ds. Rozwoju, Koordynator Studiów Podyplomowych
Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 601 363 809   E-mail:  l.adamski@pikw.pl 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane w partnerstwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. Są odpowiedzią na istniejące na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

wykład, ćwiczenia praktyczne, studia przypadków

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Administracja publiczna801
Finanse publiczne 801
Otoczenie rynkowe organizacji rynkowych. Prawo gospodarcze

8

0

1
Zarządzanie w działalności gospodarczej i administracji publicznej 

8

0

1
5Finanse przedsiębiorstw 801
6Budżetowanie jako podstawowa zasada zarządzania finansami przedsiębiorstw441
7Rachunkowość finansowa441
8Rachunkowość budżetowa 441
9Analiza finansowa w działalności gospodarczej i sektorze finansów publicznych 441
10Elementy statystyki i metodologia prowadzenia badań statystycznych dla celów analizy finansowej441
11Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym/kontrolnym. Kodeksy etyczne kontrolera i audytora 441
12Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej 801
13Analiza ryzyka 441
14Planowanie w audycie wewnętrznym441
15Metodyka pracy audytora wewnętrznego 082
16Metody próbkowania w audycie 082
17Audyt informatyczny   442
18Rola audytu wewnętrznego w wykrywaniu oszustw i nadużyć   442
19Warsztaty z wykonywania audytu 884
20Wykorzystanie IT w audycie 884
Razem1047230

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

  • 3950 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: upust w wysokości 100 zł od kwoty czesnego
  • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Egzamin końcowy ma formę ustną polegającą na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania. Lista pytań zostaje przygotowana przy współudziale wykładowców oraz przekazana słuchaczom ok. 2 miesiące przed egzaminem.

KADRA DYDAKTYCZNA

Trenerzy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Ewa Czarnecka-Wójcik, e-mail: ewa.czarnecka-wojcik@uekat.pl

dr Damian Kocot, e-mail: damian.kocot@uekat.pl

Harmonogram

Informujemy, iż rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE na wyznaczone kierunki została przedłużona do 21.10.2021r. 

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

Harmonogram kierunku:

Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej (edycja 2021/22)

Rejestracja na studia