Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni

dwa semestry (184 godziny)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi. Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.

ADRESACI

Absolwenci uczelni wyższych, pracownicy sektora przedsiębiorstw, funkcjonariusze służb porządku publicznego, także pracownicy zatrudnieni w organach administracji rządowej i oraz samorządowej , realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT lub planujących w przyszłości zajmować się zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze przedsiębiorstwa oraz sektorze publicznym.

KORZYŚCI

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie cennej wiedzy i umiejętności oraz potwierdzenia kwalifikacji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i ochrony cyberprzestrzeni za pomocą renomowanych certyfikatów.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

• certyfikaty o znaczącej wartości rynkowej: Certyfikat Capture The Flag ComCert oraz Certyfikat Akademii Informatyki Śledczej MediaRecovery

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie. Przygotowują słuchaczy do pełnienia funkcji Pełnomocnika Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (PBC), która jest przewidziana w Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022 oraz Polityką Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej. PBC odpowiada m.in. za realizację obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe, które będą obowiązywały w organizacji, identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka, przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie oraz opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów CERT/CSIRT.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, CERT games, projekty

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Społeczeństwo informacyjne8-1
Organizacja i techniki pracy menedżera441
Budowanie zespołu i algorytmy rozmów z pracownikami

4

4

1
Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości

16

 -

3
5Podstawy ochrony tajemnicy przedsiębiorcy8-1
6Podstawy prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych 8-1
7Ochrona informacji i szacowanie ryzyka w systemach teleinformatycznych8-1
8Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa8-1
9Identyfikacja zagrożeń systemów teleinformatycznych8-1
10Organizacja i zadania Security Operations Center8-1
11Wsparcie i reagowanie na ataki sieciowe8246
12Analiza - Elektroniczny materiał dowodowy (zajęcia certyfikowane) 8246
13Metodyka przeprowadzania analizy śledczej 883
14Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego  883
Razem1127230

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w cyklu codwutygodniowym. Miejsce realizacji zajęć – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3, 5

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

• minimum 80% obecności na zajęciach

• egzamin ustny

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami odpowiedzialnymi za zwalczanie cyberprzestępczości, reagowania na incydenty sieciowe, informatyki śledczej oraz odzyskiwania danych.

KIEROWNIK STUDIÓW

Dr Ewa Czarnecka-Wójcik

Mgr Arkadiusz Kisiołek

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

  • 4700 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł