Business English

grupa ludzi rozmawiająca ze sobą luźno w przestrzeni biurowej.

dwa semestry (160 godzin)

Opis studiów

Unikatowa oferta – anglojęzyczne studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w cenie regularnych studiów. Interaktywne zajęcia. W czasie pandemii skutecznie prowadziliśmy zajęcia w trybie zdalnym i otrzymaliśmy za nie rekomendacje.

Wysoki poziom satysfakcji uczestników poparty rekomendacjami – zobacz więcej tutaj: www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/kiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-business-english.html

Prezentowany program kształcenia powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających zdywersyfikowane kompetencje. Polski rynek pracy, zwłaszcza rynek etatów w korporacjach, potrzebuje specjalistów posiadających nie tylko kompetencje branżowe, ale i wielokulturowe i językowe. To, co czyni kierunek Business English unikatowym, to jego umiejscowienie na styku nauk o biznesie i filologii angielskiej.

W ramach programu kierunku Business English przedmioty specjalistyczne związane z biznesem pozwalają uczestnikom zgłębić tajniki poruszania się we współczesnych korporacjach, planowania własnej kariery, marketingu i zarządzania zespołem, zaś przedmioty związane z nauką angielskiego, umożliwiają poszerzenie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie porozumiewania się w tym języku w mowie i piśmie.

Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, co daje uczestnikom możliwość rozwoju w zakresie porozumiewania się w rozmaitych sytuacjach zawodowych właśnie w tym języku. Ponadto, uczestnicy uczą się fachowej terminologii w języku angielskim, a także trenują posługiwanie się międzynarodowym dyskursem biznesowym.

Przedmioty z zakresu biznesu prowadzone są w języku angielskim przez zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i praktyków zajmujących się właśnie tym obszarem, natomiast przedmioty związane z nauką biznesowego języka angielskiego, korespondencji handlowej, czy komunikacji międzykulturowej, prowadzone są przez anglistów mających zarazem doświadczenie badawcze w zakresie problematyki biznesowej. Na studiach duży nacisk kładzie się na tzw. umiejętności miękkie, które są bardzo cenione na współczesnym rynku pracy (np. komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu społecznego i radzenie sobie ze stresem).

Obecny, zmodyfikowany program studiów powstał w oparciu o doświadczenia menedżerów, interesariuszy zewnętrznych, z którymi był konsultowany, a także sugestie uczestników, którzy każdego roku, w ramach anonimowych ewaluacji, oceniają program kształcenia. W oparciu o wyniki ewaluacji program jest na bieżąco modyfikowany, a w zespole wykładowców następuje planowa rotacja. Pozwala to na zapewnienie kształcenia na wysokim poziomie i rozwój na konkurencyjnym rynku edukacyjnym.

Zajęcia na studiach prowadzone są w języku angielskim we wszystkich 4 modułach/przedmiotach, na które składają się następujące zakresy tematyczne:

 1. Interpersonal and Intercultural Skills Training (Interpersonal communication, Intercultural skills)
 2. Starting Business and Applying for EU Funds (Setting up one’s own business and preparing a business plan, Financing business and applying for EU funds)
 3. (Business) Language Skills Academy (Business English language practice -industries and companies, globalisation, managing people, marketing, production, distribution, promotion, IT, human resource management, etc., Fundamentals of business writing, Public speaking and presentations, Fundamentals of business translation)
 4. Business skills Academy (Persuasion and manipulation, Human resource management fundamentals, Marketing fundamentals, Coping with stress at work, Negotiation and sales techniques) 

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy chcieliby, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, podwyższyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego komunikowania się w języku angielskim oraz sprawnego poruszania się w świecie biznesu, także tego międzynarodowego.

Ze studiów korzystają zarówno absolwenci kierunków społecznych (np. nauki ekonomiczne, socjologia, psychologia, którzy pragną podwyższyć swoje kompetencje w zakresie komunikowania się w języku angielskim (ze szczególnym nachyleniem na język biznesu), jak i absolwenci kierunków filologicznych/humanistycznych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie biznesu. Nasze studia polecane są przez absolwentów wszystkim osobom, pragnącym szybko awansować w korporacjach, czego ilustracją są otrzymane przez nas rekomendacje:

ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-business-english

Wymagania wobec kandydatów i zasady rekrutacji:

Z uwagi na specyfikę kierunku studiów, kandydaci powinni potrafić posługiwać się językiem angielskim w mowie i w piśmie. Kompetencje te są weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Korzyści

 • Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, co pozwala uczestnikom na doskonalenie komunikacji w tym języku oraz nabycie terminologii specjalistycznej.
 • Studia umiejscowione są na styku nauk o biznesie i nauk filologicznych, co pozwala na osiągnięcie efektu synergii w nauczaniu i jednoczesne zgłębienie wiedzy i umiejętności w wielu obszarach.
 • Choć studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, ich cena jest konkurencyjna wobec innych kierunków studiów podyplomowych.
 • Metody prowadzenia zajęć są aktywizujące, zredukowano do koniecznego minimum wykłady, a większość zajęć odbywa się w formie warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych.
 • Nasi absolwenci podkreślają, że studia Business English stwarzają możliwość nawiązania interesujących relacji biznesowych z uwagi na ich interdyscyplinarny charakter.    

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Głównym celem studiów jest rozszerzenie kompetencji słuchaczy w zakresie wykorzystania języka angielskiego i technik marketingowo-zarządczych w pracy na stanowiskach związanym z biznesem. 

W szczególności program studiów jest nastawiony na rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie:

 • posługiwania się językiem angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie handlu i biznesu,
 • przygotowania w języku angielskim wystąpień ustnych dotyczące różnych zagadnień biznesowych,
 • przygotowania typowych opracowań pisemnych (np. korespondencji handlowej) w języku angielskim,
 • samodzielnego planowania innowacyjnych projektów biznesowych oraz pozyskiwania środków (zwłaszcza unijnych) na te projekty,
 • wykorzystywania w różnych sytuacjach angielskiego języka biznesu,
 • wykorzystywania technik marketingowych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i komunikacji interpersonalnej,
 • wykorzystywania wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zakresie opracowywania koncepcji prowadzenia własnego biznesu.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodami aktywizującymi. Liczbę wykładów ograniczono do koniecznego minimum, a zajęcia w większości mają charakter warsztatów, treningów i gier dydaktycznych. Na zajęciach omawiane są studia przypadków, prowadzone są dyskusje na zasadzie burzy mózgów.

Słuchacze zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a atmosfera zajęć sprzyja wymianie myśli i wspólnych doświadczeń. Również egzaminy mają charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, gdzie uczestnicy np. nagrywają wystąpienie publiczne, podchodzą do symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej na rzeczywiste stanowisko w korporacji, uczestniczą w symulowanych sytuacjach biznesowych, itd.

Dzięki takiej formule zajęć, uczestnicy nie tylko lepiej rozwijają swoje kompetencje, ale również nawiązują relacje biznesowe i interpersonalne.

Uwaga! W czasie „lockdownu” (np. spowodowanego pandemią koronawirusa) skutecznie prowadzimy zajęcia w trybie zdalnym, co znajduje wyraz w rekomendacjach uzyskanych przez naszych uczestników w trakcie semestrów, kiedy zajęcia prowadzone były wyłączenie zdalnie.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Interpersonal and Intercultural Skills Training 6187
Starting Business and Applying for EU Funds     6106
Language Skills Academy   

20

52

9
Business Skills Academy      

12

36

8
Razem4411630

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów, oprócz udziału w zajęciach (co najmniej 51% obecności), jest zaliczenie egzaminów o charakterze praktycznym i teoretycznym, z zakresu treści objętych programem nauczania. Efekty nauczania, w zakresie wiedzy oraz umiejętności, weryfikowane są systematycznie w trakcie realizacji i na zakończenie każdego z czterech przedmiotów.

Kadra dydaktyczna

Nasza kadra dydaktyczna to zarówno wykładowcy kierunków studiów z zakresu filologii angielskiej, jak i studiów ekonomicznych oraz doświadczeni praktycy biznesu. W trosce o jakość kształcenia i satysfakcję naszych uczestników, corocznie następuje ocena kadry, w oparciu o wyniki anonimowych ewaluacji uczestników przeprowadzanych po każdym semestrze. Zajęcia prowadzą tylko wykładowcy otrzymujący wysokie noty od uczestników.

Kierownicy studiów

prof. dr hab. Maciej Mitręga maciej.mitrega@ue.katowice.pl 

dr Anna Wieczorek anna.wieczorek@uekat.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

 • 4150 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

Rekomendacje

 • Katarzyna Żydek, Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu MEXEO: "Z całego serca polecam studia podyplomowe na kierunku BUSINESS ENGLISH prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pod kierownictwem prof. Macieja Mitręgi i dr Anny Wieczorek. Zdecydowałam się na podjęcie tych studiów, ponieważ chciałam poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zagadnień ze świata biznesu, a także poprawić znajomość języka angielskiego. Kierując się pozytywnymi opiniami, zdecydowałam się na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Uważam, że nie mogłam podjąć lepszej decyzji. Największą wartością, poza bardzo ciekawie skonstruowanym planem studiów, była dla mnie możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w całości w języku angielskim. Nauka procesów biznesowych w praktycznym wymiarze realizowana przez fachowców posługujących się biegle językiem obcym stanowiła nieoceniony wkład w moje życie zawodowe. Dzięki doświadczeniu oraz zaangażowaniu prowadzących mogłam przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na praktyczne umiejętności, wykorzystywane w codziennej pracy. Na szczególną uwagę zasługuje również jakość kształcenia w obliczu pandemii. Studia cechuje doskonała organizacja w formie efektywnej nauki zdalnej, która w żaden sposób nie stanowi ograniczenia w realizacji poszczególnych zagadnień i zajęć praktycznych. Zarówno kierownictwo studiów, jak i wszyscy prowadzący dokonują wszelkich starań, aby tematyka zajęć w jak najwyższym stopniu odpowiadała oczekiwaniom słuchaczy. Studia w pełni spełniły moje potrzeby i stanowiły istotny etap w rozwoju zawodowym, dlatego szczerze rekomenduję je każdej osobie, która chciałaby pozyskać nową wiedzę i umiejętności z obszaru biznesu, jak i również rozwinąć praktyczną znajomość języka angielskiego."
 • Paulina Chmiel-Wróbel Nauczycielka angielskiego i właściciel firmy WE LOVE ENGLISH: "Z wielką przyjemnością pragnę polecić kierunek studiów podyplomowych Business English na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Tematyka zajęć pozwoliła mi zdobyć wiedzę w zakresie języka biznesowego, co jest mi niezbędne zarówno w nauczaniu jak i w byciu przedsiębiorcą. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim co niewątpliwie jest dodatkowym atutem. To właśnie z tego powodu zdecydowałam się na ten kierunek właśnie. Dodatkowo, atmosfera oraz zaangażowanie wykładowców sprzyja swobodnej dyskusji na różne tematy biznesowe i nie tylko. W rezultacie otrzymujemy ogrom wiedzy oraz nowe spojrzenie na wiele spraw. Choć rocznik 2020/2021 miał wszystkie zajęcia w formie zdalnej to uważam, że były one prowadzone w sposób naprawdę ciekawy. W szczególności chciałabym wyróżnić zajęcia prowadzone przez dr Annę Wieczorek oraz przez prof. dr hab. Macieja Mitręgę, były one pełne pasji oraz serca. Uważam, że kierunek Business English jest naprawdę bardzo dobrym wyborem zarówno dla osób związanych z biznesem jak i dla tych, który dopiero odkrywają nowe dziedziny. I co najważniejsze - jest to fantastyczna opcja by podszlifować swój angielski."
 • Justyna Rodzik, Human Resources Management HR Director, Doradca Zarządu: "Mam zaszczyt należeć do grona tegorocznych absolwentów anglojęzycznych studiów podyplomowych Business English. Z wielką przyjemnością zachęcam do zapisów, a w konsekwencji spotkań z wykładowcami, którzy posiadają doświadczenie w biznesie, jak i również wiedzę teoretyczną merytorycznie na najwyższym poziomie. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy stanowiło dla mnie dużą wartość dodaną, tym bardziej, że studia prowadzone były wyłącznie w języku angielskim. Program studiów obejmował kluczowe zagadnienia funkcjonowania firmy z elementami psychologii biznesu z którymi wszyscy czynni zawodowo mamy do czynienia na co dzień. Przyjazna atmosfera podczas warsztatów obejmujących m.in. autoprezentację, wystąpienia publiczne, gry zespołowe, sprzyjała otwartości, swobodzie wypowiedzi oraz wyrażania opinii i uczuć. Unikatowość programu, studia prowadzone w języku angielskim, możliwość wymiany doświadczeń, specjalistyczne słownictwo, niewątpliwie są najlepszym sposobem, aby doskonalić swoje kompetencje w zakresie efektywnego komunikowania się w sferze anglojęzycznego biznesu." 
 • Eliza Kunikowska, Sales in Accor Hotel Group Rekomendacja: "Z przyjemnością chciałabym przekazać moją opinię odnośnie studiów podyplomowych „Business English” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku 2020/2021. Kierunek jest absolutnie wyjątkowy, a o jego wyjątkowym charakterze świadczy program studiów: połączenie zagadnień z zarządzania i marketingu z zagadnieniami z filologii angielskiej. Praca nad językiem biznesu, nad wiedzą o kulturze biznesu poszczególnych krajów, nad zarządzaniem i marketingiem, pozwoliły mi zgłębić wiedzę i sprowadzić całość do wspólnego mianownika – kompleksowa wiedza pozwalająca funkcjonować w różnych dziedzinach na różnych stanowiskach, wszędzie gdzie biegła znajomość języka angielskiego w zakresie biznesu jest wymagana. Dodam, że całość studiów prowadzona była w języku angielskim, wszystkie prace ustne oraz egzaminy pisemne również były prowadzone w języku angielskim. Oprócz programu studiów, ogromnym atutem byli wykładowcy – profesjonaliści pod każdym względem. Praktycy, którzy przekazywali wiedzę w oparciu o przykłady z prawdziwych biznesowych sytuacji, z życia. Teoretycy, którzy biegle władali wiedzą z zakresu biznesu i prowadzili zajęcia w języku angielskim Całość prowadzonych przez nich zajęć, przyczyniła się do zgłębienia wiedzy z różnorodnych zagadnień. Na wyjątkową ocenę zasługuje opiekun kierunku, praktyk, teoretyk – Pani dr Anna Wieczorek, jej profesjonalizm oraz opiekuńczość, sprawiły, że studia okazały się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza w trudnym czasie nauki on-line."
 • Dominika Rzepka Administrator Order to Cash Department Heineken Global Shared Services: "In the academic year 2020/2021, I had the pleasure of participating in the Business English course at the University of Economics in Katowice under the guidance of Prof. Maciej Mitręga and Dr. Anna Wieczorek. I recommend this course to everyone looking for an opportunity to improve their business knowledge. The studies are definitely the right choice for all those who want to gain new skills in the dynamically changing labor market and understand the mechanisms and processes involved in it. It is also the appropriate course for those wishing to start a business and successfully develop their own business in the international arena. An important aspect of the course was understanding intercultural differences and their practical implementation in communication. The knowledge was taught in an understandable, orderly way by experienced practitioners representing various fields of activity. The programme of classes was based on practical models showing how to effectively use the acquired knowledge. What is important, the studies are suited to the current trends on the market. Moreover, I would like to emphasize that the practical English learning has been applied in my current professional role. Choosing this course turned out to be a good investment." 

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Rejestracja na studia