Business English

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

Unikatowa oferta – anglojęzyczne studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w cenie regularnych studiów! Interaktywne zajęcia! W czasie pandemii skutecznie prowadziliśmy zajęcia w trybie zdalnym.

Wysoki poziom satysfakcji Słuchaczy poparty rekomendacjami – zobacz więcej tutaj: ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji

Prezentowany program kształcenia powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających zdywersyfikowane kompetencje. Polski rynek pracy zwłaszcza rynek etatów w korporacjach, potrzebuje specjalistów posiadających nie tylko kompetencje branżowe, ale i wielokulturowe i językowe. To, co czyni kierunek Business English unikatowym, to jego umiejscowienie na styku właśnie zarządzania i filologii angielskiej. W ramach programu kierunku Business English przedmioty specjalistyczne związane z biznesem pozwalają Słuchaczom zgłębić tajniki poruszania się we współczesnych korporacjach, planowania własnej kariery, marketingu i zarządzania zespołem, zaś przedmioty związane z nauką angielskiego, umożliwiają poszerzenie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie porozumiewania się w tym języku w mowie i piśmie. Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, co daje Słuchaczom możliwość rozwoju w zakresie porozumiewania się w rozmaitych sytuacjach zawodowych właśnie w tym języku. Ponadto, Słuchacze uczą się fachowej terminologii w języku angielskim, a także trenują posługiwanie się międzynarodowym dyskursem biznesowym.

Przedmioty z zakresu zarządzania i marketingu prowadzone są w języku angielskim przez zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i praktyków zajmujących się właśnie tym obszarem, natomiast przedmioty związane z nauką biznesowego języka angielskiego, korespondencji handlowej, czy komunikacji międzykulturowej, przez anglistów mających zarazem doświadczenie publikacyjne w zakresie problematyki biznesowej. Na studiach duży nacisk kładzie się na tzw. umiejętności miękkie, które są bardzo cenione na współczesnym rynku pracy (np. komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu społecznego i radzenie sobie ze stresem).

Obecny, zmodyfikowany program studiów powstał w oparciu o doświadczenia menedżerów, interesariuszy zewnętrznych, z którymi był konsultowany, a także sugestie Słuchaczy, którzy każdego roku, w ramach anonimowych ewaluacji, oceniają program kształcenia. W oparciu o wyniki ewaluacji program jest na bieżąco modyfikowany, a w zespole wykładowców następuje planowa rotacja. Pozwala to na zapewnienie kształcenia na wysokim poziomie i rozwój na konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Przedmioty zostały podzielone na cztery moduły tematyczne, a każdy moduł wieńczy egzamin o charakterze teoretycznym i praktycznym. W części praktycznej Słuchacze mają możliwość wykazania się nabytymi umiejętnościami, a zadania egzaminacyjne są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku (np. przygotowywanie prezentacji sprzedażowych, aplikowanie na dane stanowisko w korporacji międzynarodowej, itd.). Uzyskana wiedza, umiejętności i doświadczenie stanowią dla Absolwentów istotny atut na rynku pracy. Wśród naszych dotychczasowych absolwentów obserwowaliśmy bardzo dynamiczne kariery przede wszystkim w firmach dużych i średnich mających swoje siedziby bądź oddziały w Polsce.

ADRESACI

Studia adresowane są do Absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy chcieliby, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, podwyższyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego komunikowania się w języku angielskim oraz sprawnego poruszania się w świecie biznesu, także tego międzynarodowego. Ze studiów korzystają zarówno absolwenci kierunków społecznych (np. nauki ekonomiczne, socjologia, psychologia, którzy pragną podwyższyć swoje kompetencje w zakresie komunikowania się w języku angielskim (ze szczególnym nachyleniem na język biznesu), jak i absolwenci kierunków filologicznych/humanistycznych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie biznesu. Nasze studia polecane są przez Absolwentów wszystkim Osobom, pragnącym szybko awansować w korporacjach, czego ilustracją są otrzymane przez nas rekomendacje:

ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-business-english

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Z uwagi na specyfikę kierunku studiów, kandydaci powinni potrafić posługiwać się językiem angielskim w mowie i w piśmie. Kompetencje te są weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci mogą dodatkowo przedstawić certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego. Decyzja o przyjęciu na studia podejmowana jest przez kierowników po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

KORZYŚCI

Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, co pozwala Słuchaczom na doskonalenie komunikacji w tym języku oraz nabycie terminologii specjalistycznej. Studia umiejscowione są na styku nauk o biznesie i nauk filologicznych, co pozwala na osiągnięcie efektu synergii w nauczaniu i jednoczesne zgłębienie wiedzy i umiejętności w wielu obszarach. Choć studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, ich cena jest konkurencyjna wobec innych kierunków studiów podyplomowych. Metody prowadzenia zajęć są aktywizujące, zredukowano do koniecznego minimum wykłady, a większość zajęć odbywa się w formie warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych. Nasi Absolwenci podkreślają, że studia Business English stwarzają możliwość nawiązania interesujących relacji biznesowych z uwagi na ich interdyscyplinarny charakter.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Głównym celem studiów jest rozszerzenie kompetencji słuchaczy w zakresie wykorzystania języka angielskiego i technik marketingowo-zarządczych w pracy na stanowiskach związanym z biznesem.

W szczególności program studiów jest nastawiony na rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie:

  • posługiwania się językiem angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie handlu i biznesu.
  • przygotowania w języku angielskim wystąpień ustnych dotyczące różnych zagadnień biznesowych
  • przygotowania typowych opracowań pisemnych (np. korespondencji handlowej) w języku angielskim
  • samodzielnego planowania innowacyjnych projektów biznesowych oraz pozyskiwania środków (zwłaszcza unijnych) na te projekty
  • wiedzy w zakresie specyfiki języka biznesu
  • wiedzy w zakresie technik marketingowych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i komunikacji interpersonalnej
  • wiedzy w zakresie podstaw zarządzania przedsiębiorstwem i personelem.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodami aktywizującymi. Liczbę wykładów ograniczono do koniecznego minimum, a zajęcia w większości mają charakter warsztatów, treningów i gier dydaktycznych. Na zajęciach omawiane są studia przypadków, prowadzone są dyskusje na zasadzie burzy mózgów. Słuchacze zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a atmosfera zajęć sprzyja wymianie myśli i wspólnych doświadczeń. Również egzaminy mają charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, gdzie słuchacze np. nagrywają wystąpienie publiczne, podchodzą do symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej na rzeczywiste stanowisko w korporacji, uczestniczą w symulowanych sytuacji biznesowych, itd. Dzięki takiej formule zajęć, Słuchacze nie tylko lepiej rozwijają swoje kompetencje, ale również nawiązują relacje biznesowe i interpersonalne. Uwaga! W czasie „lockdownu” (np. spowodowanego pandemią koronawirusa) skutecznie prowadzimy zajęcia w trybie zdalnym.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Komunikacja interpersonalna4125
Komunikacja międzykulturowa262
Podstawy tworzenia biznesplanu

1

3

1
Zakładanie działalności gospodarczej

1

3

1
5Podstawy pozyskiwania funduszy unijnych i finansowanie biznesu 444
6Praktyczna nauka angielskiego języka biznesu9316
7Podstawy tłumaczenia specjalistycznego351
8Podstawy korespondencji handlowej w języku angielskim6101
9Wystąpienia publiczne w języku angielskim261
10Podstawy zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi4124
11Podstawy marketingu    261
12Radzenie sobie ze stresem 261
13Wywieranie wpływu na ludzi 261
14Techniki sprzedaży i negocjacji 261
Razem4411630

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanego przy ulicy Bogucickiej. Zajęcia prowadzone są w trybie ośmiogodzinnych spotkań weekendowych, mniej więcej raz na dwa tygodnie. Całe studia obejmują 20 zjazdów po osiem godzin (8 x 45 minut), czyli 10 weekendów rozłożonych na 2 semestry. Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-15.00.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów, oprócz udziału w zajęciach, jest zaliczenie egzaminów o charakterze praktycznym i teoretycznym, z zakresu treści objętych programem nauczania. Efekty nauczania, w zakresie wiedzy oraz umiejętności, weryfikowane są systematycznie w trakcie realizacji i na zakończenie każdego z czterech kolejnych modułów tematycznych.

KADRA DYDAKTYCZNA

Nasza kadra dydaktyczna, to zarówno wykładowcy kierunków studiów z zakresu filologii angielskiej, jak i studiów ekonomicznych, oraz doświadczeni praktycy biznesu. W trosce o jakość kształcenia i satysfakcję naszych Słuchaczy, corocznie następuje rotacja kadry, w oparciu o wyniki anonimowych ewaluacji studenckich przeprowadzanych po każdym semestrze. Zajęcia prowadzą wykładowcy otrzymujący wysokie noty Słuchaczy.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE

dr Anna Wieczorek

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3500 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł