Business English

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

Unikatowa oferta – anglojęzyczne studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w cenie regularnych studiów. Interaktywne zajęcia. W czasie pandemii skutecznie prowadziliśmy zajęcia w trybie zdalnym i otrzymaliśmy za nie rekomendacje. 

Wysoki poziom satysfakcji uczestników poparty rekomendacjami – zobacz więcej tutaj: www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/kiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-business-english.html 

Prezentacja studiów "Business English" w związku z 10-leciem kształcenia na tym kierunku studiów pobierz tutaj

Prezentowany program kształcenia powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających zdywersyfikowane kompetencje. Polski rynek pracy, zwłaszcza rynek etatów w korporacjach, potrzebuje specjalistów posiadających nie tylko kompetencje branżowe, ale i wielokulturowe i językowe. To, co czyni kierunek Business English unikatowym, to jego umiejscowienie na styku nauk o biznesie i filologii angielskiej.

W ramach programu kierunku Business English przedmioty specjalistyczne związane z biznesem pozwalają uczestnikom zgłębić tajniki poruszania się we współczesnych korporacjach, planowania własnej kariery, marketingu i zarządzania zespołem, zaś przedmioty związane z nauką angielskiego, umożliwiają poszerzenie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie porozumiewania się w tym języku w mowie i piśmie.

Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, co daje uczestnikom możliwość rozwoju w zakresie porozumiewania się w rozmaitych sytuacjach zawodowych właśnie w tym języku. Ponadto, uczestnicy uczą się fachowej terminologii w języku angielskim, a także trenują posługiwanie się międzynarodowym dyskursem biznesowym.

Przedmioty z zakresu biznesu prowadzone są w języku angielskim przez zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i praktyków zajmujących się właśnie tym obszarem, natomiast przedmioty związane z nauką biznesowego języka angielskiego, korespondencji handlowej, czy komunikacji międzykulturowej, prowadzone są przez anglistów mających zarazem doświadczenie badawcze w zakresie problematyki biznesowej. Na studiach duży nacisk kładzie się na tzw. umiejętności miękkie, które są bardzo cenione na współczesnym rynku pracy (np. komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu społecznego i radzenie sobie ze stresem).

Obecny, zmodyfikowany program studiów powstał w oparciu o doświadczenia menedżerów, interesariuszy zewnętrznych, z którymi był konsultowany, a także sugestie uczestników, którzy każdego roku, w ramach anonimowych ewaluacji, oceniają program kształcenia. W oparciu o wyniki ewaluacji program jest na bieżąco modyfikowany, a w zespole wykładowców następuje planowa rotacja. Pozwala to na zapewnienie kształcenia na wysokim poziomie i rozwój na konkurencyjnym rynku edukacyjnym.

Zajęcia na studiach prowadzone są w języku angielskim we wszystkich 4 modułach/przedmiotach, na które składają się następujące zakresy tematyczne:

 1. Interpersonal and Intercultural Skills Training (Interpersonal communication, Intercultural skills)
 2. Starting Business and Applying for EU Funds (Setting up one’s own business and preparing a business plan, Financing business and applying for EU funds)
 3. (Business) Language Skills Academy (Business English language practice -industries and companies, globalisation, managing people, marketing, production, distribution, promotion, IT, human resource management, etc., Fundamentals of business writing, Public speaking and presentations, Fundamentals of business translation)
 4. Business skills Academy (Persuasion and manipulation, Human resource management fundamentals, Marketing fundamentals, Coping with stress at work, Negotiation and sales techniques) 

ADRESACI

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy chcieliby, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, podwyższyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego komunikowania się w języku angielskim oraz sprawnego poruszania się w świecie biznesu, także tego międzynarodowego.

Ze studiów korzystają zarówno absolwenci kierunków społecznych (np. nauki ekonomiczne, socjologia, psychologia, którzy pragną podwyższyć swoje kompetencje w zakresie komunikowania się w języku angielskim (ze szczególnym nachyleniem na język biznesu), jak i absolwenci kierunków filologicznych/humanistycznych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie biznesu. Nasze studia polecane są przez absolwentów wszystkim osobom, pragnącym szybko awansować w korporacjach, czego ilustracją są otrzymane przez nas rekomendacje:

ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-business-english

KORZYŚCI

 • Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, co pozwala uczestnikom na doskonalenie komunikacji w tym języku oraz nabycie terminologii specjalistycznej.
 • Studia umiejscowione są na styku nauk o biznesie i nauk filologicznych, co pozwala na osiągnięcie efektu synergii w nauczaniu i jednoczesne zgłębienie wiedzy i umiejętności w wielu obszarach.
 • Choć studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, ich cena jest konkurencyjna wobec innych kierunków studiów podyplomowych.
 • Metody prowadzenia zajęć są aktywizujące, zredukowano do koniecznego minimum wykłady, a większość zajęć odbywa się w formie warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych.
 • Nasi absolwenci podkreślają, że studia Business English stwarzają możliwość nawiązania interesujących relacji biznesowych z uwagi na ich interdyscyplinarny charakter.    

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Głównym celem studiów jest rozszerzenie kompetencji słuchaczy w zakresie wykorzystania języka angielskiego i technik marketingowo-zarządczych w pracy na stanowiskach związanym z biznesem. 

W szczególności program studiów jest nastawiony na rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie:

 • posługiwania się językiem angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie handlu i biznesu,
 • przygotowania w języku angielskim wystąpień ustnych dotyczące różnych zagadnień biznesowych,
 • przygotowania typowych opracowań pisemnych (np. korespondencji handlowej) w języku angielskim,
 • samodzielnego planowania innowacyjnych projektów biznesowych oraz pozyskiwania środków (zwłaszcza unijnych) na te projekty,
 • wykorzystywania w różnych sytuacjach angielskiego języka biznesu,
 • wykorzystywania technik marketingowych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i komunikacji interpersonalnej,
 • wykorzystywania wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zakresie opracowywania koncepcji prowadzenia własnego biznesu.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodami aktywizującymi. Liczbę wykładów ograniczono do koniecznego minimum, a zajęcia w większości mają charakter warsztatów, treningów i gier dydaktycznych. Na zajęciach omawiane są studia przypadków, prowadzone są dyskusje na zasadzie burzy mózgów.

Słuchacze zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a atmosfera zajęć sprzyja wymianie myśli i wspólnych doświadczeń. Również egzaminy mają charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, gdzie uczestnicy np. nagrywają wystąpienie publiczne, podchodzą do symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej na rzeczywiste stanowisko w korporacji, uczestniczą w symulowanych sytuacjach biznesowych, itd.

Dzięki takiej formule zajęć, uczestnicy nie tylko lepiej rozwijają swoje kompetencje, ale również nawiązują relacje biznesowe i interpersonalne.

Uwaga! W czasie „lockdownu” (np. spowodowanego pandemią koronawirusa) skutecznie prowadzimy zajęcia w trybie zdalnym, co znajduje wyraz w rekomendacjach uzyskanych przez naszych uczestników w trakcie semestrów, kiedy zajęcia prowadzone były wyłączenie zdalnie.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Interpersonal and Intercultural Skills Training 6187
Starting Business and Applying for EU Funds     6106
Language Skills Academy   

20

52

9
Business Skills Academy      

12

36

8
Razem4411630

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3500 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele. 

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów, oprócz udziału w zajęciach (co najmniej 51% obecności), jest zaliczenie egzaminów o charakterze praktycznym i teoretycznym, z zakresu treści objętych programem nauczania. Efekty nauczania, w zakresie wiedzy oraz umiejętności, weryfikowane są systematycznie w trakcie realizacji i na zakończenie każdego z czterech przedmiotów.

KADRA DYDAKTYCZNA

Nasza kadra dydaktyczna to zarówno wykładowcy kierunków studiów z zakresu filologii angielskiej, jak i studiów ekonomicznych oraz doświadczeni praktycy biznesu. W trosce o jakość kształcenia i satysfakcję naszych uczestników, corocznie następuje ocena kadry, w oparciu o wyniki anonimowych ewaluacji uczestników przeprowadzanych po każdym semestrze. Zajęcia prowadzą tylko wykładowcy otrzymujący wysokie noty od uczestników.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Maciej Mitręga maciej.mitrega@ue.katowice.pl 

dr Anna Wieczorek anna.wieczorek@uekat.pl

   

Harmonogram kierunku dostępny na stronie harmonogramów zjazdów

Rejestracja na studia