Business English

dwa semestry (160 godzin)

01.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Unikatowa oferta – anglojęzyczne studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w cenie regularnych studiów. Interaktywne zajęcia. W czasie pandemii skutecznie prowadziliśmy zajęcia w trybie zdalnym i otrzymaliśmy za nie rekomendacje. 

Wysoki poziom satysfakcji uczestników poparty rekomendacjami – zobacz więcej tutaj: www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/kiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-business-english.html 

Prezentowany program kształcenia powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających zdywersyfikowane kompetencje. Polski rynek pracy, zwłaszcza rynek etatów w korporacjach, potrzebuje specjalistów posiadających nie tylko kompetencje branżowe, ale i wielokulturowe i językowe. To, co czyni kierunek Business English unikatowym, to jego umiejscowienie na styku nauk o biznesie i filologii angielskiej.

W ramach programu kierunku Business English przedmioty specjalistyczne związane z biznesem pozwalają uczestnikom zgłębić tajniki poruszania się we współczesnych korporacjach, planowania własnej kariery, marketingu i zarządzania zespołem, zaś przedmioty związane z nauką angielskiego, umożliwiają poszerzenie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie porozumiewania się w tym języku w mowie i piśmie.

Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, co daje uczestnikom możliwość rozwoju w zakresie porozumiewania się w rozmaitych sytuacjach zawodowych właśnie w tym języku. Ponadto, uczestnicy uczą się fachowej terminologii w języku angielskim, a także trenują posługiwanie się międzynarodowym dyskursem biznesowym.

Przedmioty z zakresu biznesu prowadzone są w języku angielskim przez zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i praktyków zajmujących się właśnie tym obszarem, natomiast przedmioty związane z nauką biznesowego języka angielskiego, korespondencji handlowej, czy komunikacji międzykulturowej, prowadzone są przez anglistów mających zarazem doświadczenie badawcze w zakresie problematyki biznesowej. Na studiach duży nacisk kładzie się na tzw. umiejętności miękkie, które są bardzo cenione na współczesnym rynku pracy (np. komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu społecznego i radzenie sobie ze stresem).

Obecny, zmodyfikowany program studiów powstał w oparciu o doświadczenia menedżerów, interesariuszy zewnętrznych, z którymi był konsultowany, a także sugestie uczestników, którzy każdego roku, w ramach anonimowych ewaluacji, oceniają program kształcenia. W oparciu o wyniki ewaluacji program jest na bieżąco modyfikowany, a w zespole wykładowców następuje planowa rotacja. Pozwala to na zapewnienie kształcenia na wysokim poziomie i rozwój na konkurencyjnym rynku edukacyjnym.

Przedmioty zostały podzielone na cztery moduły tematyczne, a każdy moduł wieńczy egzamin o charakterze teoretycznym i praktycznym. W części praktycznej uczestnicy mają możliwość wykazania się nabytymi umiejętnościami, a zadania egzaminacyjne są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku (np. przygotowywanie prezentacji promocyjnych, aplikowanie na dane stanowisko w korporacji międzynarodowej, itd.). Uzyskana wiedza, umiejętności i doświadczenie stanowią dla absolwentów istotny atut na rynku pracy. Wśród naszych dotychczasowych absolwentów obserwowaliśmy bardzo dynamiczne kariery przede wszystkim w firmach dużych i średnich mających swoje siedziby, bądź oddziały, w Polsce.

ADRESACI

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy chcieliby, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, podwyższyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego komunikowania się w języku angielskim oraz sprawnego poruszania się w świecie biznesu, także tego międzynarodowego.

Ze studiów korzystają zarówno absolwenci kierunków społecznych (np. nauki ekonomiczne, socjologia, psychologia, którzy pragną podwyższyć swoje kompetencje w zakresie komunikowania się w języku angielskim (ze szczególnym nachyleniem na język biznesu), jak i absolwenci kierunków filologicznych/humanistycznych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie biznesu. Nasze studia polecane są przez absolwentów wszystkim osobom, pragnącym szybko awansować w korporacjach, czego ilustracją są otrzymane przez nas rekomendacje:

ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-business-english

KORZYŚCI

 • Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, co pozwala uczestnikom na doskonalenie komunikacji w tym języku oraz nabycie terminologii specjalistycznej.
 • Studia umiejscowione są na styku nauk o biznesie i nauk filologicznych, co pozwala na osiągnięcie efektu synergii w nauczaniu i jednoczesne zgłębienie wiedzy i umiejętności w wielu obszarach.
 • Choć studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, ich cena jest konkurencyjna wobec innych kierunków studiów podyplomowych.
 • Metody prowadzenia zajęć są aktywizujące, zredukowano do koniecznego minimum wykłady, a większość zajęć odbywa się w formie warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych.
 • Nasi absolwenci podkreślają, że studia Business English stwarzają możliwość nawiązania interesujących relacji biznesowych z uwagi na ich interdyscyplinarny charakter.    

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Głównym celem studiów jest rozszerzenie kompetencji słuchaczy w zakresie wykorzystania języka angielskiego i technik marketingowo-zarządczych w pracy na stanowiskach związanym z biznesem. 

W szczególności program studiów jest nastawiony na rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie:

 • posługiwania się językiem angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie handlu i biznesu,
 • przygotowania w języku angielskim wystąpień ustnych dotyczące różnych zagadnień biznesowych,
 • przygotowania typowych opracowań pisemnych (np. korespondencji handlowej) w języku angielskim,
 • samodzielnego planowania innowacyjnych projektów biznesowych oraz pozyskiwania środków (zwłaszcza unijnych) na te projekty,
 • wykorzystywania w różnych sytuacjach angielskiego języka biznesu,
 • wykorzystywania technik marketingowych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i komunikacji interpersonalnej,
 • wykorzystywania wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zakresie opracowywania koncepcji prowadzenia własnego biznesu.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodami aktywizującymi. Liczbę wykładów ograniczono do koniecznego minimum, a zajęcia w większości mają charakter warsztatów, treningów i gier dydaktycznych. Na zajęciach omawiane są studia przypadków, prowadzone są dyskusje na zasadzie burzy mózgów.

Słuchacze zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a atmosfera zajęć sprzyja wymianie myśli i wspólnych doświadczeń. Również egzaminy mają charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, gdzie uczestnicy np. nagrywają wystąpienie publiczne, podchodzą do symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej na rzeczywiste stanowisko w korporacji, uczestniczą w symulowanych sytuacjach biznesowych, itd.

Dzięki takiej formule zajęć, uczestnicy nie tylko lepiej rozwijają swoje kompetencje, ale również nawiązują relacje biznesowe i interpersonalne.

Uwaga! W czasie „lockdownu” (np. spowodowanego pandemią koronawirusa) skutecznie prowadzimy zajęcia w trybie zdalnym, co znajduje wyraz w rekomendacjach uzyskanych przez naszych uczestników w trakcie semestrów, kiedy zajęcia prowadzone były wyłączenie zdalnie.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Trening umiejętności interpersonalnych i interkulturowych 6187
Rozpoczynanie biznesu i fundusze UE     6106
Akademia umiejętności językowych   

20

52

9
Akademia umiejętności biznesowych     

12

36

8
Razem4411630

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3500 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele. 

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów, oprócz udziału w zajęciach (co najmniej 51% obecności), jest zaliczenie egzaminów o charakterze praktycznym i teoretycznym, z zakresu treści objętych programem nauczania. Efekty nauczania, w zakresie wiedzy oraz umiejętności, weryfikowane są systematycznie w trakcie realizacji i na zakończenie każdego z czterech przedmiotów.

KADRA DYDAKTYCZNA

Nasza kadra dydaktyczna to zarówno wykładowcy kierunków studiów z zakresu filologii angielskiej, jak i studiów ekonomicznych oraz doświadczeni praktycy biznesu. W trosce o jakość kształcenia i satysfakcję naszych uczestników, corocznie następuje ocena kadry, w oparciu o wyniki anonimowych ewaluacji uczestników przeprowadzanych po każdym semestrze. Zajęcia prowadzą tylko wykładowcy otrzymujący wysokie noty od uczestników.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Maciej Mitręga maciej.mistrega@ue.katowice.pl 

dr Anna Wieczorek anna.wieczorek@uekat.pl