HR Business Partner

Dwoje ludzi w przestrzeni biurowej podających sobie rękę nad stolikiem z otwartym laptopem i dokumentami

dwa semestry (184 godziny)

Opis studiów

Celem studiów jest rozwój kompetencji specjalisty HR Business Partnera w organizacji. Z badań rynku pracy wynika, że wiele organizacji współcześnie prowadzi rekrutację na stanowisko HR Business Partnera. Oczekiwania pracodawców wskazują na potrzebę kształcenia tego typu specjalistów. Misją HRBP w organizacji jest połączenie miękkich zagadnień z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi ze strategicznymi aspektami funkcjonowania organizacji. Strategiczne partnerstwo implikuje konieczność wyjścia poza ramy obszaru funkcjonalnego ZZL i doskonalenia przez specjalistę HR kompetencji zawodowych, tak by lepiej rozumiał i potrafił aktywnie wspierać Zarząd w realizacji celów biznesowych firmy. Stąd wypływa potrzeba odpowiedniego przygotowania kandydatów do pełnienia roli HRBP.

Program studiów został przygotowany przez specjalistów, praktyków oraz wykładowców akademickich. Obejmuje on trzy moduły, w ramach których słuchacz zapoznaje się z ideą HRBP oraz najważniejszymi przesłankami, które generują potrzebę partnerowania kierownictwu w zarządzaniu organizacjami,  następnie zostaje zapoznany z repertuarem metod, technik i narzędzi pracy HRBP, a na końcu przechodzi trening umiejętności kształtowania odpowiednich relacji w otoczeniu wewnętrznym organizacji w związku z wdrażaniem w niej szeroko pojętych zmian.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi, są odpowiedzialne za tworzenie polityki HR, pracują w działach HR lub wspierają procesy zarządzania ludźmi w organizacji. Studia adresowane są w szczególności do osób pełniących funkcje kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji, administracji personalnej), które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes, poprzez dostarczenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań systemowych z obszaru HR. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy także osoby, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze HR: doradców personalnych, socjologów i psychologów pracy, którzy mają co najmniej podstawową wiedzę dotyczącą funkcji personalnej.

Korzyści

Absolwent studiów HR Business Partner dysponuje usystematyzowaną i praktyczną wiedzą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim w zakresie strategicznego partnerstwa na poziomie najwyższego kierownictwa firm oraz planowania i realizacji polityki personalnej, harmonijnie łączącej potrzeby i interesy pracodawców i pracowników.

Poza rozwiniętą orientacją biznesową, absolwent studiów potrafi skutecznie i efektywnie stosować w praktyce zdywersyfikowane metody, techniki i narzędzia HR.

Natomiast wzięcie udziału w treningu menedżerskim pozwala uczestnikom na nabycie lub doskonalenie kompetencji menedżerskich, szczególnie w zakresie zarządzania wysokoefektywnymi zespołami, zmianą i projektami.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Studia realizowane w oparciu o zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich i przez wieloletnich, odnoszących sukcesy praktyków z dziedziny HR.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w sposób zdalny, za pośrednictwem Google Classroom oraz Google Meet. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tradycyjnej metody podającej (wykładu), wzbogaconej o metody nastawione na aktywizację słuchaczy i dynamiczne przyswajanie treści (trening, praca zespołowa, studia przypadków).

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1HRBP w biznesie442
2Prawo pracy  

8

8

4
3Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

2

6

2
4Strategiczne wsparcie rekrutacji, selekcji i wdrażania262
5Etatyzacja w organizacji262
6Zarządzanie kompetencjami pracowników    262
7Zarządzanie karierami zawodowymi i zarządzanie talentami262
8Ocena pracowników262
9Zarządzanie wynagrodzeniami4124
10Zarządzanie zaangażowaniem pracowników 262
11Coaching w pracy HRBP262
12Analityka efektywności HR262
13Zarządzanie kulturą organizacyjną262
14Audyt funkcji personalnej262
15Negocjacje wewnątrzorganizacyjne262
16HR Biznes Partner jako agent zmian  262
17Zarządzanie kryzysowe w obszarze HR 262
18Zrównoważone ZZL262
19Employer branding262
Razem4812042

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w cyklu dwutygodniowym. Miejsce realizacji zajęć –zajęcia online, za pośrednictwem Google Classroom oraz Google Meet.

Kryteria ukończenia studiów

  • pozytywnie zdany egzamin końcowy (egzamin pisemny)
  • wymagane minimum 50% obecności na zajęciach

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna realizująca zajęcia składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich, aktywnie wspierających biznes poprzez zaangażowanie w działania o charakterze szkoleniowo-doradczym, jak również z przedsiębiorców i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi (pełniących rolę trenerów, coachów, konsultantów).

Kierownicy studiów

dr hab. Agata Austen, prof. UE, e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl 

mgr Łucja Waligóra, e-mail: lucja.waligora@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

  • 4600 zł 4100 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
  • dla absolwentów UE Katowice zniżka w wysokości 20%
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

Jak się zapisać?

Brak kierunku w rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice  

 

 

Rejestracja na studia