Przejdź do menu Przejdź do treści

Master of Business Administration (MBA) dla skutecznych liderów samorządów

3 semestry (440 godzin)

Studia podyplomowe pod patronatem Brainstorm Group, Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. oraz firmy EcoGreen.

Opis studiów

Studia podyplomowe MBA dla skutecznych liderów samorządów oferują kompleksowe narzędzia i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sektorze publicznym. Program ten skupia się na krytycznych aspektach zarządzania publicznego oraz nowoczesnych strategiach dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia samorządowego. Prowadzone przedmioty obejmują między innymi:

 1. Zarządzanie Publiczne: Analizę funkcji, procesów i narzędzi zarządzania w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, transparentności i partycypacji społecznej.
 2. Zarządzanie Kryzysowe: Przygotowanie do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym zarządzanie ryzykiem, koordynację działań oraz komunikację kryzysową.
 3. Zarządzanie Ryzykiem Finansowym: Analizę i ocenę ryzyka finansowego w kontekście budżetów samorządowych oraz strategii zarządzania finansami publicznymi.
 4. Prawo Unii Europejskiej: Zrozumienie struktur i przepisów UE oraz ich wpływu na działalność samorządów lokalnych, w tym aspektów prawnych związanych z funduszami europejskimi.
 5. Prawo Handlowe: Poznanie podstawowych zagadnień prawa handlowego istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządowe oraz partnerstwo publiczno-prywatne.
 6. Obieg Dokumentów: Skuteczne zarządzanie dokumentacją w urzędach samorządowych, w tym procedury, archiwizację oraz ochronę danych osobowych.
 7. Deinstytucjonalizację: Badanie procesów deinstytucjonalizacji w sektorze publicznym i poszukiwanie nowych modeli organizacyjnych sprzyjających innowacji i efektywności.
 8. Smart City: Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz efektywnego zarządzania infrastrukturą miejską.
 9. Etyka i Dyplomacja w Jednostkach Samorządu Terytorialnego: Refleksja nad etycznymi dylematami oraz budowanie relacji dyplomatycznych z innymi podmiotami, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.

Studia te są skoncentrowane na praktycznych umiejętnościach i narzędziach, które mogą być natychmiast stosowane w pracy samorządowej, przygotowując liderów do skutecznego i odpowiedzialnego zarządzania w dynamicznym środowisku publicznym. Studia zostały objęte patronatem:

 • Brainstorm Group z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest wiodąca na polskim rynku firmą zajmującą się usługami doradztwa strategicznego specjalizującą się  w zakresie rozwiązywania problemów związanych z tworzeniem  efektywnych rozwiązań zarządczych w zakresie gospodarowania kapitałem ludzkim. Specjalizacją firmy jest przeprowadzanie audytów, tworzenie strategii, transformacje Lean, transformacje Agile, transformacje zakupowe, organizacja szkoleń dotyczących kompetencji menedżerskich, handlowych, finansowych, zarządzania jakością i procesem oraz przeprowadzenie badań kompetencji i badań dotyczących kultury organizacyjnej, badań satysfakcji, odporności psychicznej MTQ, HBDI, ENSIZE itp.
 • Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. zlokalizowana w Warszawie jest specjalistycznym ośrodkiem zajmującym się oceną skuteczności krajowych i regionalnych projektów finansowanych przez Unię Europejską w Polsce. Zatrudnia ona ekspertów o bogatym doświadczeniu w ewaluacji kluczowych programów unijnych w kraju, pracowników naukowych z czołowych publicznych uczelni oraz byłych specjalistów z departamentów merytorycznych Urzędów Marszałkowskich i Ministerstw, odpowiedzialnych za planowanie, realizację i ewaluację projektów unijnych.
 • EcoGreen, firma z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, specjalizuje się w szeroko pojętej dekarbonizacji łańcuchów dostaw. Współpracują z nią eksperci z zakresu zarządzania oraz jednostki naukowo-badawcze, którzy realizują różnorodne zadania, takie jak tworzenie rozwiązań dekarbonizacyjnych w obszarach logistyki i mobilności, organizowanie szkoleń i warsztatów związanych z dekarbonizacją, doradztwo w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego a także  monitoringu i mentoringu strategicznego. 

Adresaci

 • osoby obecnie wykonujące pracę w jednostkach samorządu terytorialnego lub wykazujące potencjalny zamiar podjęcia pracy w j.s.t. a także w innych organizacjach z zakresu zarządzania publicznego, w których wymagane są wysokie kwalifikacje zarządcze,
 • osoby, które potrzebują - zarówno w perspektywie teoretycznej jak i praktycznej - zgłębić najnowsze trendy dominujące w  zarządzaniu i dzięki temu poprawić w swoich organizacjach efektywność ich funkcjonowania i zwiększyć poziom odpowiedzialności  wobec otoczenia, w którym organizacja jest aktywna.

Potencjalni beneficjenci (przyszli uczestnicy) muszą spełniać następujące warunki: 

 • posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie);
 • posiadać minimum 2-letnie doświadczenie pracy w sektorze publicznym lub samorządowym, zarówno na stanowiskach kierowniczych jak i operacyjnych;
 • powinni przesłać swoje CV i podanie z opisem motywacji do podjęcia studiów MBA;
 • wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Korzyści

 • uzyskanie nowoczesnej wiedzy,
 • zapoznanie się z doświadczeniami praktyków,
 • budowanie wizji efektywnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Dyplom MBA ukończenia studiów podyplomowych.
 • Certyfikat wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Bainstorm Group, Polską Agencję Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. oraz EcoGreen.

Założenia studiów

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów I, II stopnia, lub studiów magisterskich jednolitych), a szczególnie osób zajmujących się zarządzaniem w strukturach jednostek samorządowych, które są innowacyjne, wrażliwe i odpowiedzialne.

Metody prowadzenia zajęć

 • interaktywne wykłady,
 • dyskusje problemowe,
 • rozwiązywanie studiów przypadków,
 • warsztaty poświęcone rozwiązywaniu problemów zarządczych w j.s.t.,
 • projektowanie kampanii medialnej,
 • realizacja analiz strategicznych np. interesariuszy, otoczenia organizacji i inne. 

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Moduł I   
1.1Rola JST w systemie społeczno-gospodarczo-politycznym201
1.2Zarządzanie Publiczne

4

8

2

1.3Zarządzanie kryzysowe

8

4

2

1.4Zarządzanie zasobami ludzkimi  801
1.5Przywództwo w organizacjach publicznych401
2Moduł II   
2.1Responsywność i Public Service Motivation401
2.2Budowanie zespołów i komunikacja801
2.3Zarządzanie talentami 401
2.4Zarządzanie efektywnością personelu JST401
2.5Etykieta i dyplomacja w JST 401
2.6Stres i metody jego obniżania801
3Moduł III   
3.1Narzędzia analizy strategicznej16163
3.2Inwentaryzacja dokumentów strategicznych w gminie i procesów związanych z ich tworzeniem801
3.3Zarządzanie ryzykiem w organizacjach publicznych801
3.4Zarządzanie finansami jednostek sektora finansów publicznych16163
3.5Audyt i kontrola zarządcza1601
3.6Podatki i opłaty lokalne801
3.7Współpraca JST z organizacjami naukowo-badawczymi401
4Moduł IV   
4.1Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych801
4.2Zarządzanie projektami24243
4.3Metody ewaluacji projektów – Partner PAESP S.A.801
4.4Narzędzia ICT w zarządzaniu projektami801
4.5Prawo pracy w praktykach zarządzania ludźmi w JST1202
4.6Prawo gospodarcze1201
4.7Prawo handlowe   1202
4.8Zamówienia publiczne801
4.9Prawo europejskie801
4.10Obieg dokumentów401
5Moduł V   
5.1Marketing w administracji samorządowej401
5.2PR i komunikacja wewnętrzna801
5.3Edukacja i partycypacja społeczna801
5.4Zielona transformacja – Partner EcoGreen1202
5.5Deinstytucjonalizacja usług społecznych1202
5.6Smart City-zintegrowane zarządzanie miastem1202
5.7Źródła pozyskiwania danych o funkcjonowaniu JST1202
5.8Koalicje i alianse strategiczne w realizacji zadań JST1202
5.9Orkiestracja841
5.10Narzędzia ICT w funkcjonowaniu JST1202
5.11Pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników na współczesnym rynku pracy – partner Brainstorm Group4121
5.12Warsztaty przygotowujące do certyfikacji0143
 Razem3429860

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online).

Słuchaczom zapewnione zostaną w podstawowym zakresie materiały szkoleniowe (wybrany przez wykładowców pakiet przedstawianego materiału) jak również wskazywane będą w trakcie zajęć wartościowe pozycje literatury uzupełniającej, dostępnej na rynku wydawniczym.

Kryteria ukończenia studiów

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • pozytywny wynik egzaminu certyfikującego. 

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna to pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach a także Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz eksperci z zakresu marketingu w administracji publicznej, etykiety i dyplomacji, prawa, ponadto eksperci reprezentujący firmy patronackie.

Kierownicy studiów

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka; e-mail: aldona.fraczkiewicz-wronka@uekat.pl

dr Monika Cukier-Syguła, e-mail: monika.cukier-sygula@ue.katowice.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 9900 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych "Master of Business Administration (MBA) dla skutecznych liderów samorządów" na rok akademicki 2024/25. Harmonogram może ulec zmianie!

Jak się zapisać?

Od 27 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca