Master of Business Administration in Corporate Governance

Kierunek w przygotowaniu, więcej informacji wkrótce

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zasad sprawnego i skutecznego zarządzania organizacją, a w szczególności zaprezentowanie uczestnikom studiów metod tworzenia, wdrażania i wykorzystania mechanizmów nadzoru korporacyjnego, zwiększających skuteczność działania dyrektorów wykonawczych i nie wykonawczych – członków organów spółek.

Studia stanowią unikatową propozycję edukacyjną, będącą rozszerzeniem programu studiów podyplomowych Master of Corporate Governance, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz innych studiów Master of Business Administration.

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby po ich ukończeniu słuchacz potrafił skutecznie zarządzać  w świecie VUCA, gdzie osiąganie sukcesu  warunkowane jest podejmowaniem szybkich a jednocześnie trafnych  decyzji. Został podzielony na pięć modułów, w ramach których zgrupowano przedmioty powiązane tematycznie, tj.:

 1. Moduł: Lider ładu korporacyjnego
 2. Moduł: Strategia jako podstawa budowy ładu korporacyjnego
 3. Moduł: Nadzór nad procesem zarządzania operacyjnego w świetle wybranych regulacji prawnych
 4. Moduł: Nadzór korporacyjny a efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 5. Moduł: Kompetencje osobiste i interpersonalne członków organów spółek

W trakcie licznych zajęć warsztatowych słuchacz realizuje zadania projektowe, pozwalające na wypracowanie umiejętności spojrzenia na organizację przez pryzmat powiązanych w niej – niejednorodnych procesów. Takie interdyscyplinarne spojrzenie wzmacnia umiejętności przywódcze i menadżerskie co zwiększa szanse na awans bądź, w przypadku praktykujących menadżerów, zapewnia im komfort wynikający ze świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji i możliwości wyboru optymalnego wariantu działania. 

Celem organizatorów studiów jest nie tylko przekazanie wiedzy i wypracowanie umiejętności praktycznego jej wykorzystania, ale zbudowanie społeczności absolwentów i wykładowców kierunku wspierających się wzajemnie poprzez aktywną wymianę doświadczeń i tworzenie sieci powiązań biznesowych już w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Podczas pierwszego spotkania z organizatorami w ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci przedkładają Komisji Rekrutacyjnej świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Corporate Governance bądź świadectwo ukończenia innych studiów MBA. Jednocześnie dokumentują swoje doświadczenie praktyczne.

Studiuj wśród najlepszych to hasło oddające atmosferę realizowanych przez nas projektów edukacyjnych.  

ADRESACI

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy
i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania i kształtowania ładu korporacyjnego, a w szczególności do:

 • członków rad nadzorczych, 
 • członków zarządów, 
 • absolwentów studiów Master of Corporate Governance,
 • absolwentów studiów podyplomowych Master of Business Administration,
 • audytorów bądź kontrolerów wewnętrznych, 
 • pracowników nadzoru właścicielskiego,
 • osób zainteresowanych pełnieniem wyżej wymienionych funkcji,
 • osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w obszarach objętych programem studiów.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Ukończone studia drugiego stopnia
 • Ukończone studia podyplomowe Master of Corporate Governance lub MBA (Osobom, które nie ukończyły MCG lub innych studiów MBA proponujemy Master of Business Administration in Corporate Governance w formule „dwie podyplomówki w jednej! - więcej informacji u kierownika kierunku i w dziekanacie.
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym przynajmniej 2 lata

  • w pracy na stanowisku kierowniczym, samodzielnym bądź specjalistycznym, lub
  • w prowadzeniu samodzielnie działalności gospodarczej, lub
  • w sprawowaniu funkcji członka rady nadzorczej.

 •  Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej zakończonej pozytywną oceną Komisji Rekrutacyjnej.

KORZYŚCI

Ukończenie studiów podyplomowych wiąże się z istotnym wzmocnieniem dotychczasowych kompetencji menadżerskich  nabytych w praktyce oraz w trakcie studiów Master of Corporate Governance czy innych studiów Master of Business Administration.

Już w trakcie studiów słuchacze tworząc aktywną społeczność studentów, absolwentów i wykładowców Master of Business Administration in Corporate Governance, mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów w przypadku pojawienia się realnych problemów menadżerskich.

Po ukończeniu studiów słuchacz:

 • pozna techniki samodoskonalące pozwalające na wypracowanie i wzmocnienie pozycji sprawnego lidera projektującego w odpowiedni sposób swój rozwój zawodowy,
 • nabędzie umiejętności rekrutacji najwyższego kierownictwa, organizacji, motywowania i nadzorowania jego pracy, a także pozna techniki rekrutacyjne stosowane przez zawodowych rekruterów,
 • będzie potrafił sprawnie korzystać z narzędzi wspierających procesy zarządzania operacyjnego i strategicznego, a jednocześnie będzie w stanie skutecznie nadzorować osoby realizujące te procesy, 
 • pogłębi wiedzę na temat istotnych aspektów i zmian regulacji prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa, tym samym ograniczy ryzyko ich naruszenia i poniesienia surowych konsekwencji takich naruszeń,
 • pozna podstawowe obowiązki członków organów spółek związane z polityką podatkową przedsiębiorstwa, tym samym zminimalizuje ryzyko ich naruszenia, a w konsekwencji ograniczy prawdopodobieństwo poniesienia odpowiedzialności karnej i karnej-skarbowej,
 • pozna zasady identyfikacji nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, a także zasady wykorzystania operacyjnej rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji. 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej ze studiów uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
 • Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych pod patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych - IIA (The Institute of Internal Auditors - Polska). 

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia mają się odbywać w systemie dwusemestralnym – łącznie 146 godzin, 37 ECTS. Studia zostały podzielone na pięć modułów, tj.:

 1. Lider ładu korporacyjnego
 2. Strategia jako podstawa budowy ładu korporacyjnego 
 3. Nadzór nad procesem zarządzania operacyjnego w świetle wybranych regulacji prawnych
 4. Nadzór korporacyjny a efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 5. Kompetencje osobiste i interpersonalne członków organów spółek

Ze względu na wagę i znaczenie poszczególnych modułów przypisano im odpowiednie ilości godzin i punktów ECTS:

 1. Moduł I - 7 pkt ECTS
 2. Moduł II - 9 pkt ECTS
 3. Moduł III - 9 pkt ECTS
 4. Moduł IV - 5 pkt ECTS
 5. Moduł V - 7 pkt ECTS

Studia stanowią unikatową propozycję edukacyjną będącą rozwinięciem programu podyplomowych studiów menadżerskich Master of Corporate Governance organizowanych przez rybnicką filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.