Przejdź do menu Przejdź do treści

Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

dwa semestry (160 godzin)

Opis studiów

Prestiżowy kierunek studiów rozpoznawalny wśród praktyków biznesu zarówno w Polsce południowej, jak i poza nią: wśród wielu naszych absolwentów obserwujemy dynamiczne kariery w pionach handlowych przedsiębiorstw! Prowadzimy interaktywne zajęcia (również w czasie pandemii). Umożliwiamy naszym uczestnikom nawiązywanie ciekawych kontaktów; w wyjątkowym czasie lockdownu skutecznie prowadziliśmy zajęcia w trybie zdalnym!

Wysoki poziom satysfakcji uczestników poparty rekomendacjami – zobacz więcej tutaj: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-menedzer-ds-kluczowych-klientow-i-dyrektor-sprzedazy.html

Ponad 15 lat tradycji na rynku edukacyjnym.

Kierunek studiów Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży to specjalistyczne studia doskonalące, które od 15 lat cieszą się dużym zainteresowaniem w Polsce Południowej, jako element oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierunek ten powstał na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy. W ofercie innych polskich uczelni brakuje studiów podyplomowych, które nakierowane byłyby na specyficzne potrzeby osób aspirujących do realizacji dynamicznej kariery w departamentach handlu i sprzedaży. Kierunek MdsKKiDS wypełnia tę lukę i skierowany jest przede wszystkim do osób, które już mają pewne doświadczenie w służbach sprzedażowych, ale chciałyby zgłębić i usystematyzować konkretne kompetencje, które liczą się do awansu w pionie sprzedażowym.

Zarówno stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, jak i stanowisko Dyrektora Sprzedaży, traktowane są jako elitarne w działalności polskich przedsiębiorstw. To stanowiska relatywnie bardzo dobrze wynagradzane, zatem w przypadku kandydatów do pracy na tych stanowiskach wymaga się specyficznej wiedzy, a przede wszystkim kompetencji i umiejętności praktycznych. Niniejszy program powstał na bazie przeglądu ofert pracy na te dwa stanowiska, a także w oparciu o badania prowadzone wśród uczestników poprzednich edycji studiów podyplomowych. Zdecydowana większość zajęć prowadzona jest na zasadach interaktywnych, a typowy wykład akademicki stanowi jedynie niezbędny punkt wyjścia wobec takich technik dydaktycznych, jak burza mózgów, analiza studiów przypadku, czy tzw. role playing.

W programie studiów MdsKKiDS wyodrębniono cztery główne przedmioty. Dwa pierwsze odnoszą się do wiedzy i kompetencji przydatnych w pracy na obydwu w.w. stanowiskach, natomiast kolejne dwa przedmioty nakierowane są osobno na specyfikę pracy na stanowisku Menedżera ds. Kluczowych Klientów oraz Dyrektora Sprzedaży.

Pierwszy przedmiot pt. „Akademia umiejętności interpersonalnych” pozwala rozwijać takie praktyczne kompetencje jak komunikacja niewerbalna, wystąpienia publiczne czy personal branding. Nacisk położony jest na problematykę komunikacji ukierunkowanej na cel, przy dążności do ograniczenia takich negatywnych aspektów w pracy handlowca, jak chociażby wypalenie zawodowe czy utrata równowagi między życiem korporacyjnym i życiem osobistym.

Drugi przedmiot pt. „Akademia umiejętności sprzedażowych” pozwala na usystematyzowanie i pogłębienie kompetencji przydatnych w pracy każdego handlowca, niezależnie od branży czy też skali działalności konkretnej organizacji. W ramach tego bloku realizowane są zajęcia dotyczące technik wpływu społecznego i negocjacji w relacjach sprzedażowych, a także obsługi klienta.

Przedmiot trzeci pt. „Akademia Umiejętności Menedżera ds. Kluczowych Klientów” skoncentrowany jest na kompetencjach niezbędnych do zarządzania relacjami z kluczowymi klientami na różnych etapach tych relacji, a więc zarówno na etapie segmentacji i identyfikowania kluczowych klientów (tzw. prospects), przyciągania ich uwagi, ale również w odniesieniu do procesu obsługi klientów kluczowych oraz zarządzania tzw. trudnymi i krytycznymi momentami w relacjach z klientem. Słuchacze poszerzają również swoją wiedzę na temat systemów informatycznych wspierających pracę KAMów.

Ostatni, czwarty przedmiot, pt. „Akademia Umiejętności Dyrektora Sprzedaży” obejmuje zagadnienia, które wykraczają poza specyfikę zarządzania relacjami z klientami, ale odnoszą się również do takich kwestii, jak chociażby budowanie zespołów sprzedażowych i motywowanie ludzi, a także tworzenie i realizacja planów sprzedażowych.

Adresaci

Studia adresowane są przede wszystkim do wszystkich osób pracujących w pionach sprzedażowych, które aspirują na wyższe stanowiska, takie jak np. Menedżer ds. Kluczowych Klientów lub Dyrektor Sprzedaży, jak również do handlowców pragnących poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że również osoby, które dopiero planują zatrudnienie na stanowiskach handlowych, uzyskują w trakcie studiów bardzo konkretne umiejętności, które pomagają w kształtowaniu własnej kariery.

Korzyści

 • Z naszych badań wśród absolwentów wynika, że uzyskanie świadectwa często pomaga zarówno w awansie w pracy, bądź znalezieniu nowego intratnego zatrudnienia.
 • Zajęcia na studiach prowadzą w istotnej części praktycy biznesu, co stwarza możliwość nabycia wiedzy praktycznej i tzw. know-how, a także nawiązania relacji zawodowych.
 • Metody prowadzenia zajęć są aktywizujące. Zredukowano do koniecznego minimum wykłady, a większość zajęć odbywa się w formie warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych (potrafimy skutecznie to robić również w przypadku zajęć zdalnych).
 • Studia stwarzają możliwość nawiązania interesujących personalnych relacji biznesowych, wymiany doświadczeń między branżami, co procentuje przez całe życie.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Głównym celem studiów jest rozszerzenie kompetencji uczestników w zakresie budowy i zarządzania relacjami z klientami, projektowania i wdrażania strategii sprzedażowych oraz zarządzania pionem sprzedaży w organizacji.

W szczególności program studiów jest nastawiony na rozwój wiedzy i umiejętności w następujących obszarach:

 • umiejętność efektywnego komunikowania się i wywierania wpływu w relacjach biznesowych,
 • umiejętność identyfikacji istotnego problemu w zakresie relacji z klientami oraz samodzielnego proponowania rozwiązań tego problemu,
 • umiejętność przygotowania samodzielnych projektów i wystąpień ustnych dotyczących kształtowania relacji z klientami,
 • wiedza na temat technik sprzedaży i komunikacji,
 • wiedza na temat zarządzania marketingiem i sprzedażą w przedsiębiorstwie,
 • wiedza na temat budowania zespołów zadaniowych,
 • wiedza o normach prawnych regulujących relacje z klientami oraz z podwładnymi,
 • wiedza o wykorzystaniu systemów informatycznych w relacjach handlowych.
 • umiejętność pozyskiwania informacji na temat relacji biznesowych oraz analizowania tych informacji.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Liczbę wykładów ograniczono do koniecznego minimum, a zajęcia w większości mają charakter warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych. Na zajęciach omawiane są studia przypadków, prowadzone są dyskusje na zasadzie burzy mózgów. Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a atmosfera zajęć sprzyja wymianie myśli i doświadczeń.

Również egzaminy mają charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, gdzie uczestnicy np. przygotowują i odtwarzają określoną sytuacją sprzedażową, podchodzą do symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej na rzeczywiste stanowisko w korporacji, itd. Dzięki takiej formule zajęć, Uczestnicy nie tylko lepiej rozwijają swoje kompetencje, ale również nawiązują przydatne relacje interpersonalne.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Akademia Umiejętności Interpersonalnych   10307
Akademia Umiejętności Sprzedażowych   10307
Akademia Umiejętności Menedżera ds. Kluczowych Klientów

8

24

7
Akademia Umiejętności Dyrektora Sprzedaży    

16

32

9
Razem4411630

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów, oprócz udziału w zajęciach (co najmniej 51% obecności), jest zaliczenie egzaminów o charakterze praktycznym i teoretycznym, z zakresu treści objętych programem nauczania.

Efekty nauczania, w zakresie wiedzy oraz umiejętności, weryfikowane są systematycznie w trakcie realizacji i na zakończenie każdego z czterech przedmiotów. 

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i innych uczelni, jak i tzw. praktyków biznesu. W trosce o jakość kształcenia i satysfakcję naszych uczestników, corocznie następuje kompleksowa ocena kadry, w oparciu o wyniki anonimowych ewaluacji przeprowadzanych po każdym semestrze. Zajęcia prowadzą wyłącznie wykładowcy otrzymujący wysokie noty uczestników.

Kierownicy studiów

prof. dr hab. Maciej Mitręga e-mail: maciej.mitrega@ue.katowice.pl 

dr Anna Wieczorek e-mail: anna.wieczorek@uekat.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 4800 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • Milena Wróbel, Specjalista ds. sprzedaży, Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. - " Z wielką przyjemnością pragnę zarekomendować studia podyplomowe na kierunku: Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Chciałabym zaznaczyć, że studia prowadzone były całkowicie online, a mimo to udało się w ciekawy sposób zrealizować cały program, dzięki doskonałej ich organizacji. Ogromnym atutem dla mnie była forma prowadzenia zajęć, ograniczająca liczbę wykładów do koniecznego minimum na rzecz: warsztatów, dyskusji, burzy mózgów, studium przypadku czy odgrywania ról. Ponadto wszyscy uczestnicy mogli swobodnie wymieniać się swoimi doświadczeniami, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Szeroka wiedza i duże doświadczenie prowadzących, a przy tym poczucie humoru i pozytywne nastawienie - w obecnym czasie tak bardzo potrzebne - spowodowały, że uczestnictwo w zajęciach było czystą przyjemnością. Jeśli pracujesz w sprzedaży, chciałbyś usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę, a przy tym być może dostać awans lub zdobyć lepszą pracę - nie zastanawiaj się, tylko bierz udział w rekrutacji. Z całą pewnością nie będzie to stracony czas."
 • Piotr Głębowicz, Menedżer eksportu, ZM Silesia SA - Z przyjemnością rekomenduję studia podyplomowe „Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży”. Uczestniczyłem w studiach w warunkach pandemii w wersji „online”, co okazało się bardzo pozytywne ze względu na mniejszą ilość osób, co „zmuszało” nas do jeszcze większej aktywności. Wykładowcy stanęli na wysokości zadania; zajęcia były ciekawe i wymagały dużego zaangażowania i aktywności ze strony słuchaczy. (nie były to zwyczajne wykłady ͧͨͩͪ ) Do silnych stron zaliczyłbym zdecydowanie zajęcia z praktykami różnych dziedzin biznesu, możliwość usystematyzowania wiedzy, ciekawe zadania oraz przede wszystkim wymianę doświadczeń zawodowych z innymi uczestnikami studiów."
 • Mateusz Pacek, Andoria sp. z o.o. St. Specjalista ds. sprzedaży - "Szanowni Państwo, czy zastanawialiście się w jaki sposób osiągać lepsze wyniki sprzedażowe, nota bene poświęcając temu mniej czasu? Czy chcecie skutecznie rozwinąć swoją karierę biznesową? Jeżeli rozważacie podjęcie studiów podyplomowych „Menedżer ds. kluczowych klientów i dyrektor sprzedaży” i trafiliście na tę rekomendację to jestem przekonany, że tak właśnie jest. Bardzo dobrze trafiliście. Słuchanie zajęć prowadzonych przez profesorów oraz licznych praktyków biznesu, pozwoli Wam w toku studiów przyswoić praktyczną wiedzę na temat sposobu w jaki sposób zarządzać współpracą z klientami, jak osiągać z nimi dobre relacje i stabilny wzrost, a także jak zbudować postać samego siebie jak eksperta w dziedzinie sprzedaży i zarządzania nią. Dodatkowym atutem jest fakt, że innymi uczestnikami studiów będą osoby o podobnych zainteresowaniach, ambicji – jest to więc świetna baza do wymiany doświadczeń zawodowych, a przy okazji można trafić na naprawdę świetnych ludzi! Moją bardzo pozytywną opinię na temat studiów podyplomowych „Menedżer ds. kluczowych klientów i dyrektor sprzedaży” nie zmienia fakt, że w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbyły się trybem zdalnym - uczelnia była dobrze przygotowana na wynikające z tej przyczyny wyzwania. Wszystkie ćwiczenia odbywały się płynnie, bez utrudnień i bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na walory edukacyjne. Osobiście jako osoba mieszkająca poza Śląskiem, zdalny tryb nauczania był dla mnie atutem i znaczną oszczędnością czasu. W przypadku gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania dotyczące studiów, zapraszam do kontaktu poprzez sieci społecznościowe."
 • Magdalena Kozińska, Kierownik ds. sprzedaży, Asten Group sp. Z o. o. - "Z przyjemnością pragnę zarekomendować studia podyplomowe Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Tematyka jest w pełni dopasowana do kierunku studiów. Zajęcia są bardzo ciekawe, nastawione na interakcję z grupą. Duża ilość godzin prowadzona przez praktyków biznesu. W szczególny sposób chcę tutaj docenić Dyrektora Nowaka, którego doświadczenie i chęć dzielenia się wiedzą zasługuje na szczególne wyróżnienie. Mój rocznik, kończył studia w czasie szczególnym, spowodowanym przez pandemię COVID19. Kierownictwo jak i prowadzący zajęcia stanęli na wysokości zadania. Elastyczne podejście i szybkie dopasowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków pozwoliło na zakończenie zgodnie z założonym harmonogramem. Zdobyta wiedza, kontakty oraz sama atmosfera stanowią o wartości kierunku który każdemu polecam."
 • Marta Nabiałczyk, Kierownik Biura Plastigo, Kierownik Laboratorium Badań Tworzyw Sztucznych ASTEN GROUP SP. Z O.O. - "Z przyjemnością pragnę zarekomendować studia podyplomowe na kierunku „Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży”, prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Tematyka prowadzonych zajęć pozwoliła pogłębić wiedzę i zdobyć doświadczenie w zakresie technik sprzedaży, podstaw zarządzania relacjami z klientami, negocjacji i radzenia sobie ze stresem. Poziom studiów, atmosfera, a przede wszystkim profesjonalne panele dyskusyjne pod kierownictwem prof. dr hab. Macieja Mitręgi i dr Anny Wieczorek pozwoliły rozszerzyć perspektywę spojrzenia na obecną sytuację. Dzięki zaangażowaniu i pełnej organizacji, pomimo trudności związanej z sytuacją COVID-19, studia zostały zakończone zgodnie z harmonogramem. Dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich, a chcących uzupełnić swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, polecam studiowanie na w/w kierunku."

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca