Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

Prestiżowy kierunek studiów rozpoznawalny wśród praktyków biznesu zarówno w Polsce południowej, jak i poza nią: wśród wielu naszych absolwentów obserwujemy dynamiczne kariery w pionach handlowych przedsiębiorstw! Prowadzimy interaktywne zajęcia (również w czasie pandemii). Umożliwiamy naszym uczestnikom nawiązywanie ciekawych kontaktów; w wyjątkowym czasie lockdownu skutecznie prowadziliśmy zajęcia w trybie zdalnym! Bardzo wysoki poziom satysfakcji uczestników poparty rekomendacjami (zobacz tutaj)

Ponad 15 lat tradycji na rynku edukacyjnym.

Studia objęte patronatem Śląskiego Towarzystwa Marketingowego.

Kierunek studiów Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży to specjalistyczne studia doskonalące, które od 15 lat cieszą się dużym zainteresowaniem w Polsce Południowej, jako element oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierunek ten powstał na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy. W ofercie innych polskich uczelni brakuje studiów podyplomowych, które nakierowane byłyby na specyficzne potrzeby osób aspirujących do realizacji dynamicznej kariery w departamentach handlu i sprzedaży. Kierunek MdsKKiDS wypełnia tę lukę i skierowany jest przede wszystkim do osób, które już mają pewne doświadczenie w służbach sprzedażowych, ale chciałyby zgłębić i usystematyzować konkretne kompetencje, które liczą się do awansu w pionie sprzedażowym.

Zarówno stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, jak i stanowisko Dyrektora Sprzedaży, traktowane są jako elitarne w działalności polskich przedsiębiorstw. To stanowiska relatywnie bardzo dobrze wynagradzane, zatem w przypadku kandydatów do pracy na tych stanowiskach wymaga się specyficznej wiedzy, a przede wszystkim kompetencji i umiejętności praktycznych. Niniejszy program powstał na bazie przeglądu ofert pracy na te dwa stanowiska, a także w oparciu o badania prowadzone wśród uczestników poprzednich edycji studiów podyplomowych. Zdecydowana większość zajęć prowadzona jest na zasadach interaktywnych, a typowy wykład akademicki stanowi jedynie niezbędny punkt wyjścia wobec takich technik dydaktycznych, jak burza mózgów, analiza studiów przypadku, czy tzw. role playing.

W programie studiów MdsKKiDS wyodrębniono cztery główne przedmioty. Dwa pierwsze odnoszą się do wiedzy i kompetencji przydatnych w pracy na obydwu w.w. stanowiskach, natomiast kolejne dwa przedmioty nakierowane są osobno na specyfikę pracy na stanowisku Menedżera ds. Kluczowych Klientów oraz Dyrektora Sprzedaży.

Pierwszy przedmiot pt. „Akademia umiejętności interpersonalnych” pozwala rozwijać takie praktyczne kompetencje jak komunikacja niewerbalna, wystąpienia publiczne czy personal branding. Nacisk położony jest na problematykę komunikacji ukierunkowanej na cel, przy dążności do ograniczenia takich negatywnych aspektów w pracy handlowca, jak chociażby wypalenie zawodowe czy utrata równowagi między życiem korporacyjnym i życiem osobistym.

Drugi przedmiot pt. „Akademia umiejętności sprzedażowych” pozwala na usystematyzowanie i pogłębienie kompetencji przydatnych w pracy każdego handlowca, niezależnie od branży czy też skali działalności konkretnej organizacji. W ramach tego bloku realizowane są zajęcia dotyczące technik wpływu społecznego i negocjacji w relacjach sprzedażowych, a także obsługi klienta.

Przedmiot trzeci pt. „Akademia Umiejętności Menedżera ds. Kluczowych Klientów” skoncentrowany jest na kompetencjach niezbędnych do zarządzania relacjami z kluczowymi klientami na różnych etapach tych relacji, a więc zarówno na etapie segmentacji i identyfikowania kluczowych klientów (tzw. prospects), przyciągania ich uwagi, ale również w odniesieniu do procesu obsługi klientów kluczowych oraz zarządzania tzw. trudnymi i krytycznymi momentami w relacjach z klientem. Słuchacze poszerzają również swoją wiedzę na temat systemów informatycznych wspierających pracę KAMów.

Ostatni, czwarty przedmiot, pt. „Akademia Umiejętności Dyrektora Sprzedaży” obejmuje zagadnienia, które wykraczają poza specyfikę zarządzania relacjami z klientami, ale odnoszą się również do takich kwestii, jak chociażby budowanie zespołów sprzedażowych i motywowanie ludzi, a także tworzenie i realizacja planów sprzedażowych.

 

ADRESACI

Studia adresowane są przede wszystkim do wszystkich osób pracujących w pionach sprzedażowych, które aspirują na wyższe stanowiska, takie jak np. Menedżer ds. Kluczowych Klientów lub Dyrektor Sprzedaży, jak również do handlowców pragnących poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że również osoby, które dopiero planują zatrudnienie na stanowiskach handlowych, uzyskują w trakcie studiów bardzo konkretne umiejętności, które pomagają w kształtowaniu własnej kariery.

KORZYŚCI

 • Z naszych badań wśród absolwentów wynika, że uzyskanie świadectwa często pomaga zarówno w awansie w pracy, bądź znalezieniu nowego intratnego zatrudnienia.
 • Zajęcia na studiach prowadzą w istotnej części praktycy biznesu, co stwarza możliwość nabycia wiedzy praktycznej i tzw. know-how, a także nawiązania relacji zawodowych.
 • Metody prowadzenia zajęć są aktywizujące. Zredukowano do koniecznego minimum wykłady, a większość zajęć odbywa się w formie warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych (potrafimy skutecznie to robić również w przypadku zajęć zdalnych).
 • Studia stwarzają możliwość nawiązania interesujących personalnych relacji biznesowych, wymiany doświadczeń między branżami, co procentuje przez całe życie.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Głównym celem studiów jest rozszerzenie kompetencji uczestników w zakresie budowy i zarządzania relacjami z klientami, projektowania i wdrażania strategii sprzedażowych oraz zarządzania pionem sprzedaży w organizacji.

W szczególności program studiów jest nastawiony na rozwój wiedzy i umiejętności w następujących obszarach:

 • umiejętność efektywnego komunikowania się i wywierania wpływu w relacjach biznesowych,
 • umiejętność identyfikacji istotnego problemu w zakresie relacji z klientami oraz samodzielnego proponowania rozwiązań tego problemu,
 • umiejętność przygotowania samodzielnych projektów i wystąpień ustnych dotyczących kształtowania relacji z klientami,
 • wiedza na temat technik sprzedaży i komunikacji,
 • wiedza na temat zarządzania marketingiem i sprzedażą w przedsiębiorstwie,
 • wiedza na temat budowania zespołów zadaniowych,
 • wiedza o normach prawnych regulujących relacje z klientami oraz z podwładnymi,
 • wiedza o wykorzystaniu systemów informatycznych w relacjach handlowych.
 • umiejętność pozyskiwania informacji na temat relacji biznesowych oraz analizowania tych informacji.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Liczbę wykładów ograniczono do koniecznego minimum, a zajęcia w większości mają charakter warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych. Na zajęciach omawiane są studia przypadków, prowadzone są dyskusje na zasadzie burzy mózgów. Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a atmosfera zajęć sprzyja wymianie myśli i doświadczeń.

Również egzaminy mają charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, gdzie uczestnicy np. przygotowują i odtwarzają określoną sytuacją sprzedażową, podchodzą do symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej na rzeczywiste stanowisko w korporacji, itd. Dzięki takiej formule zajęć, Uczestnicy nie tylko lepiej rozwijają swoje kompetencje, ale również nawiązują przydatne relacje interpersonalne. 

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Akademia Umiejętności Interpersonalnych   10307
Akademia Umiejętności Sprzedażowych   10307
Akademia Umiejętności Menedżera ds. Kluczowych Klientów

8

24

7
Akademia Umiejętności Dyrektora Sprzedaży    

16

32

9
Razem4411630

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3900 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów, oprócz udziału w zajęciach (co najmniej 51% obecności), jest zaliczenie egzaminów o charakterze praktycznym i teoretycznym, z zakresu treści objętych programem nauczania. Efekty nauczania, w zakresie wiedzy oraz umiejętności, weryfikowane są systematycznie w trakcie realizacji i na zakończenie każdego z czterech przedmiotów. 

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzone są zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i innych uczelni, jak i tzw. praktyków biznesu. W trosce o jakość kształcenia i satysfakcję naszych uczestników, corocznie następuje kompleksowa ocena kadry, w oparciu o wyniki anonimowych ewaluacji przeprowadzanych po każdym semestrze. Zajęcia prowadzą wyłącznie wykładowcy otrzymujący wysokie noty uczestników.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Maciej Mitręga e-mail: maciej.mitrega@ue.katowice.pl

dr Anna Wieczorek e-mail: anna.wieczorek@uekat.pl

 

 

Harmonogram kierunku dostępny na stronie harmonogramów zjazdów

Rejestracja na studia