Zniżki w opłacie czesnego

Czesne na studiach podyplomowych dotyczy płatności dokonywanych w dwóch ratach. Dla osób płacących czesne w całości stosuje się upust w wysokości 100 zł od kwoty czesnego.

Ponadto kandydat na studia podyplomowe może ubiegać się o uzyskanie zniżki w opłacie czesnego poprzez złożenia podania wraz z Kartą Absolwenta lub dokumentami poświadczającymi prawo do zniżki określonymi w poniższej tabeli.

Aby zniżka została naliczona, konieczne jest złożenie w toku rekrutacji kompletnej dokumentacji uprawniającej do jej otrzymania .

Wysokość zniżki* 

Osoba uprawniona
do zniżki

Dokumenty poświadczające status osoby uprawnionej do zniżki

zniżka 30%

Pracownik Uniwersytetu**

Zaświadczenie o zatrudnieniu 

zniżka 20%  Członek rodziny pracownika Uniwersytetu według następujących zasad: pokrewieństwo do drugiego stopnia w linii prostej, powinowaty do pierwszego stopnia w linii prostej    


Kopia skróconego odpisu aktu małżeństwa lub urodzenia, a w przypadku ich braku - oświadczenie pracownika Uniwersytetu**

Student Uniwersytetu** w czasie trwania II, III stopnia lub szkoły doktorskiej  

 
Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta

Zaświadczenie ze Szkoły Studiów I i II stopnia lub Szkoły Doktorskiej

 
Absolwent Uniwersytetu**, który ukończył studia I, II, III stopnia lub studia podyplomowe


Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz odpis dyplomu ukończenia studiów, zaświadczenie o ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Pracownik wydelegowany przez firmę lub instytucję, z którą Uniwersytet** ma podpisaną umowę/porozumienie o współpracy

 

Pismo delegujące pracownika 

zniżka 10%

 
Absolwent Uniwersytetu**, który ukończył kurs lub szkolenie

 
Kopia zaświadczenia ukończenia kursu lub szkolenia   

*Zniżka może zostać przyznana wyłącznie z jednego tytułu

**"Uniwersytet" oznacza Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Karta Absolwenta jest wydawana bezpłatnie po wypełnieniu formularza elektronicznego.