Przejdź do menu Przejdź do treści

Menedżer kultury

dwa semestry (149 godziny)

Opis studiów

Kultura rozumiana i interpretowana jest w różny sposób. Terminem kultura najczęściej określa się całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kultura to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Dorobek kulturalny polskiego społeczeństwa, jest niezwykle bogaty i cenny. Dorobek ten tworzyło i tworzy wiele osób skupionych wokół instytucji kultury. Zarządzanie tymi instytucjami wymaga od menedżerów specyficznych umiejętności łączenia świata artystycznego ze światem biznesu, poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania na rynku kultury.

Adresaci

Uczestnikiem podyplomowych studiów specjalistycznych może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Studia w szczególności skierowane są do osób zarządzających lub planujących zarządzać w przyszłości placówkami kultury, pracowników samorządów lokalnych zajmujących się organizowaniem różnego rodzaju imprez kulturalnych, pracowników starostw, urzędów wojewódzkich zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury, artystów, oraz osób wiążących swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną życia społecznego.

Korzyści

Zdobycie pogłębionej wiedzy dotyczącej: podmiotów rynku kultury i relacji pomiędzy nimi; metod i sposobów analizowania rynku kultury; zmian na rynku kultury oraz ich praktycznych zastosowań; zarządzania instytucjami kultury; prawno-organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania instytucji kultury; a także organizowania działań marketingowych w instytucjach kultury i wydarzeń kulturalnych.

Wykształcenie umiejętności: badania i interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych; analizowania warunków funkcjonowania rynku kultury; wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami na rynku kultury.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

 • Zapoznanie uczestników z metodami zarządzania instytucjami kultury.
 • Zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych z zarządzaniem instytucjami kultury.
 • Wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w skład, których wchodzą prezentacje, studia przypadków opracowywane przez uczestników, dodatkowo nacisk zostanie położony na aktywizację grupy podczas zajęć.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS

1

Podstawy zarządzania

442

Finansowanie instytucji kultury

773

Prawne podstawy działalności kulturalnej

7

7

3

Negocjacje 

4

3

2
5

Zachowania konsumentów w czasie wolnym

342
6

Rynek kultury

342
7

Badania rynku kultury

773
8

Marketing i promocja w kulturze

772
9

Technologie informatyczne w działalności instytucji kultury

442
10

Budowanie relacji z otoczeniem

432
11

Organizacja wydarzeń kulturalnych

341
Zajęcia praktyczne w instytucjach kultury 
12Zarządzanie biblioteką (zajęcia w CINIBA w Katowicach) 341
13Zarządzanie instytucją muzyczną (zajęcia w NOSPR w Katowicach)    341
14Zarządzanie kinem (zajęcia w kinie Kosmos w Katowicach)341
15Zarządzanie muzeum (zajęcia w Muzeum Górnictwa Węglowego Guido w Zabrzu)341
16Zarządzanie ośrodkiem kultury (zajęcia w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie)341
17Zarządzanie teatrem (zajęcia w Teatrze Rozrywki w Chorzowie)341
Razem717830

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning - część zajęć prowadzona jest w formie online, a część w instytucjach kultury zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.   

Kryteria ukończenia studiów

 • Aktywny udział w zajęciach (w przypadku nieobecności na zajęciach uczestnicy otrzymują dodatkowe zadania, w celu nadrobienia zaległości).
 • Minimalna frekwencja na zajęciach wynosi 80%.
 • Zintegrowany egzamin pisemny i ustny.

Kadra dydaktyczna

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy związani z instytucjami kultury. Zajęcia z modułów 1, 4-10 będą prowadzić wieloletni pracownicy UE, zaś prowadzącymi zajęcia z modułów 2, 3, 11 będą doświadczeni praktycy zajmujący się zagadnieniami prawnymi kultury, pozyskiwaniem środków i finansowania kultury oraz organizowania wydarzeń kulturalnych.

Zajęcia z modułów 12-17 dotyczące zarządzania instytucjami kultury będą prowadzone przez wybitnych przedstawicieli zarządzających instytucjami kultury takimi jak: biblioteka, muzeum, teatr, dom kultury, instytucja muzyczna, kino.

 • dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE, 
 • dr inż. Tomasz Bartuś
 • mgr Patryk Chromik
 • mec. Agata Furlepa-Głuchowska
 • mgr Aleksandra Gajewska
 • mgr Tomasz Ignalski
 • dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE
 • dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE
 • dr Radosław Jeż
 • dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE
 • dr hab. Beata Kolny, prof. UE
 • dr hab. Michał Kucia
 • dr Mirosława Malinowska
 • dr Jakub Stefek
 • mgr Bartłomiej Szewczyk
 • dr hab. Robert Wolny, prof. UE

Kierownicy studiów

dr hab. Beata Kolny, prof. UE, beata.kolny@ue.katowice.pl  tel. 32 257 7534

dr hab. Robert Wolny, prof. UE, robert.wolny@ue.katowice.pl  tel. 32 257 7701

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 3650 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Mnóstwo wiedzy praktycznej przekazywanej przez wykładowcę. Doświadczenie w prowadzeniu instytucji, które owocuje umiejętnością odpowiedzi na niemal każde pytanie z punktu widzenia praktyka."
 • "Ciekawe ujęcie zagadnień, odniesienia do sytuacji i wydarzeń aktualnych, charyzma prowadzącego."
 • "Nietuzinkowa osoba prowadzącego, umiejętność przekazu treści oraz zainteresowania tematem słuchaczy."
 • "Poruszanie ważnej tematyki, wprowadzenie do trudnych zagadnień i pokazanie drogi odnajdywania treści pomocnych w dalszym kształceniu."
 • "Ćwiczenia praktyczne w grupach po każdym bloku tematycznym."

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3