Menedżer kultury

dwa semestry (149 godziny)

01.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Kultura rozumiana i interpretowana jest w różny sposób. Terminem kultura najczęściej określa się całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kultura to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Dorobek kulturalny polskiego społeczeństwa, jest niezwykle bogaty i cenny. Dorobek ten tworzyło i tworzy wiele osób skupionych wokół instytucji kultury. Zarządzanie tymi instytucjami wymaga od menedżerów specyficznych umiejętności łączenia świata artystycznego ze światem biznesu, poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania na rynku kultury.

ADRESACI

Uczestnikiem podyplomowych studiów specjalistycznych może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Studia w szczególności skierowane są do osób zarządzających lub planujących zarządzać w przyszłości placówkami kultury, pracowników samorządów lokalnych zajmujących się organizowaniem różnego rodzaju imprez kulturalnych, pracowników starostw, urzędów wojewódzkich za-trudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury, artystów, oraz osób wiążących swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną życia społecznego.

KORZYŚCI

Zdobycie pogłębionej wiedzy dotyczącej: podmiotów rynku kultury i relacji pomiędzy nimi; metod i sposobów analizowania rynku kultury; zmian na rynku kultury oraz ich praktycznych zastosowań; zarządzania instytucjami kultury; prawno-organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania instytucji kultury; a także organizowania działań marketingowych w instytucjach kultury i wydarzeń kulturalnych.

Wykształcenie umiejętności: badania i interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych; analizowania warunków funkcjonowania rynku kultury; wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami na rynku kultury.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w skład, których wchodzą prezentacje, studia przypadków opracowywane przez uczestników, dodatkowo nacisk zostanie położony na aktywizację grupy podczas zajęć.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS

1

Podstawy zarządzania

442

Finansowanie instytucji kultury

773

Prawne podstawy działalności kulturalnej

7

7

3

Negocjacje 

4

3

2
5

Zachowania konsumentów w czasie wolnym

342
6

Rynek kultury

342
7

Badania rynku kultury

773
8

Marketing i promocja w kulturze

772
9

Technologie informatyczne w działalności instytucji kultury

442
10

Budowanie relacji z otoczeniem

432
11

Organizacja wydarzeń kulturalnych

341
Zajęcia praktyczne w instytucjach kultury 
12Zarządzanie biblioteką (zajęcia w CINIBA w Katowicach) 341
13Zarządzanie instytucją muzyczną (zajęcia w NOSPR w Katowicach)    341
14Zarządzanie kinem (zajęcia w kinie Kosmos w Katowicach)341
15Zarządzanie muzeum (zajęcia w Muzeum Górnictwa Węglowego Guido w Zabrzu)341
16Zarządzanie ośrodkiem kultury (zajęcia w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie)341
17Zarządzanie teatrem (zajęcia w Teatrze Rozrywki w Chorzowie)341
Razem717830

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3500 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

Podczas trwania modułów 1-11 (na terenie UE) zapewniamy słuchaczom lunch w przewie zajęć.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Aktywny udział w zajęciach (w przypadku nieobecności na zajęciach uczestnicy otrzymują dodatkowe zadania, w celu nadrobienia zaległości).
 • Minimalna frekwencja na zajęciach wynosi 80%.
 • Zintegrowany egzamin pisemny i ustny.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy związani z instytucjami kultury. Zajęcia z modułów 1, 4-10 będą prowadzić wieloletni pracownicy UE, zaś prowadzącymi zajęcia z modułów 2, 3, 11 będą doświadczeni praktycy zajmujący się zagadnieniami prawnymi kultury, pozyskiwaniem środków i finansowania kultury oraz organizowania wydarzeń kulturalnych.

Zajęcia z modułów 12-17 dotyczące zarządzania instytucjami kultury będą prowadzone przez wybitnych przedstawicieli zarządzających instytucjami kultury takimi jak: biblioteka, muzeum, teatr, dom kultury, instytucja muzyczna, kino.

 • Dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, 
 • dr inż. Tomasz Bartuś
 • mgr Patryk Chromik
 • mec. Agata Furlepa-Głuchowska
 • mgr Aleksandra Gajewska
 • mgr Tomasz Ignalski
 • dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE
 • dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE
 • dr Radosław Jeż
 • dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE
 • dr hab. Beata Kolny, prof. UE
 • dr hab. Michał Kucia
 • dr Mirosława Malinowska
 • mgr Jakub Stefek
 • mgr Bartłomiej Szewczyk
 • dr hab. Robert Wolny, prof. UE

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Beata Kolny, prof. UE, beata.kolny@ue.katowice.pl, tel. 32 257 7336

dr hab. Robert Wolny, prof. UE, robert.wolny@ue.katowice.pl, tel. 32 257 7701

   

Rejestracja na studia