Menedżer kultury

dwa semestry (154 godziny)

OPIS STUDIÓW

Kultura rozumiana i interpretowana jest w różny sposób. Terminem kultura najczęściej określa się całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kultura to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Dorobek kulturalny polskiego społeczeństwa, jest niezwykle bogaty i cenny. Dorobek ten tworzyło i tworzy wiele osób skupionych wokół instytucji kulturalnych. Zarządzanie tymi instytucjami wymaga od menedżerów specyficznych umiejętności łączenia świata artystycznego ze światem biznesu, poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania na rynku kultury.

ADRESACI

Słuchaczem podyplomowych studiów specjalistycznych może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Studia w szczególności skierowane są do osób zarządzających lub planujących zarządzać w przyszłości placówkami kultury, pracowników samorządów lokalnych zajmujących się organizowaniem różnego rodzaju imprez kulturalnych, pracowników starostw, urzędów wojewódzkich zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury, artystów, oraz osób wiążących swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną życia społecznego.

KORZYŚCI

Zdobycie pogłębionej wiedzy dotyczącej: podmiotów rynku kultury i relacji pomiędzy nimi; metod i sposobów analizowania rynku kultury; zmian na rynku kultury oraz ich praktycznych zastosowań; zarządzania instytucjami kultury; prawno-organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania instytucji kultury; a także organizowania działań marketingowych w instytucjach kultury i wydarzeń kulturalnych. Wykształcenie umiejętności: badania i interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych; analizowania warunków funkcjonowania rynku kultury; wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami na rynku kultury.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

• zapoznanie słuchaczy z metodami zarządzania instytucjami kultury,

• zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych z zarządzaniem instytucjami kultury,

• wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w skład, których wchodzą prezentacje, studia przypadków opracowywane przez słucha-czy dodatkowo nacisk zostanie położony na aktywizację grupy podczas zajęć.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS

1

Podstawy zarządzania

• Zarządzanie przedsiębiorstwem

• Istota organizacji

• Proces tworzenia przedsiębiorstwa

• Planowanie, organizowanie i kontrolowanie

• Konflikty w przedsiębiorstwie

• Kultura organizacyjna

• Przywództwo w organizacji

• Podejmowanie decyzji menedżerskich 

• Planowanie zasobów ludzkich

442

Finansowanie instytucji kultury

• Finansowanie publiczne a prywatne

• Finansowanie pośrednie

• Budżetowe źródła finansowania

• Pozabudżetowe źródła finansowania

• Bezpośrednie wsparcie dla twórczości

• Fundusze strukturalne

773

Prawne podstawy działalności kulturalnej

• Słownik pojęć z zakresu prawa

• Prawo autorskie

• Prawo zamówień publicznych

• Prawo pracy

• Umowy zawierane w działalności kulturalnej

• Działalność kulturalna w Unii Europejskiej

7

7

3

Negocjacje

• Style i techniki negocjowania

• BATNA

• Sztuka ustępowania

• Poznanie siebie jako negocjatora

• Komunikacja – podstawa skutecznych negocjacji

• Ogólne reguły negocjacji gospodarczych – przygotowanie negocjacji

• Procedura negocjacji

• Specyfika negocjacji z partnerami zagranicznymi  

4

3

2
5

Zachowania konsumentów w czasie wolnym

• Specyfika zachowań konsumentów w czasie wolnym

• Ekonomiczny wymiar czasu wolnego

• Elementy składowe sektora czasu wolnego

• Gospodarstwo domowe jako podmiot rynku związany z czasem wolnym

• Konsument czasu wolnego i jego otoczenie. Uwarunkowania zachowań konsumentów w czasie wolnym  

442
6

Rynek kultury

• Podmioty podaży na rynku kultury

• Podmioty popytu na rynku kultury

• Mechanizm rynkowy

• Dynamika rynku kultury

• Pojemność rynku kultury

• Analiza rynku kultury w przestrzeni

• Prognoza rynku kultury

442
7

Badania rynku kultury

• Procedura badania rynku

• Podstawy źródłowe badania rynku kultury

• Metody i techniki badania rynku kultury

• Metody analizy i prezentacji informacji z badań

883
8

Marketing i promocja w kulturze

• Istota i funkcje marketingu w kulturze

• Marketing a warunki działania organizacji

• Marketing-mix

• Promocja jako proces komunikacji instytucji kultury z otoczeniem

• Tworzenie programu promocyjnego instytucji kultury

• Strategie i plany marketingowe

772
9

Technologie informatyczne w działalności instytucji kultury

• Internet jako nowe medium komunikacyjne

• Witryna internetowa w instytucjach kultury

• Promocja instytucji kultury w Internecie

• Praktyczne wykorzystanie Internetu w działalności kulturalnej

• System zarządzania treścią (Content Management System) w instytucjach kultury 

442
10

Budowanie relacji z otoczeniem

• Technika i technologia w systemie komunikacji społecznej

• Współpraca instytucji kultury z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi

• Budowanie relacji na międzynarodowym rynku kultury

• Edukacyjna funkcja instytucji kultury w społeczności lokalnej

432
11

Organizacja wydarzeń kulturalnych

• Pojęcie, klasyfikacja wydarzeń kulturalnych

• Typologia publiczności

• Praca zespołowa przy organizacji wydarzeń artystycznych

• Zarządzanie projektami w kontekście organizacji wydarzeń z zakresu kultury i sztuki

• Współpraca z artystami

• Organizowanie wydarzeń kulturalnych przez instytucje i organizacje pozarządowe

• Zewnętrzne uwarunkowania powodzenia wydarzenia kulturalnego

• Ewaluacja procesu organizacji i przebiegu wydarzenia kulturalnego

351
Zajęcia praktyczne w instytucjach kultury 
12Zarządzanie biblioteką (zajęcia w CINIBA w Katowicach) 341
13Zarządzanie instytucją muzyczną (zajęcia w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia)341
14Zarządzanie kinem (zajęcia w kinie studyjnym Kosmos w Katowicach)   341
15Zarządzanie muzeum (zajęcia w Muzeum Górnictwa Węglowego Guido w Zabrzu)341
16Zarządzanie ośrodkiem kultury (zajęcia w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie)341
17Zarządzanie teatrem (zajęcia w Teatrze Rozrywki w Chorzowie)341
Razem748030

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia z modułów 1-11 odbywają się w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w budynkach UE, zajęcia z modułów 12-17 odbywają w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w wybranych instytucjach kultury zlokalizowanych w województwie śląskim.

Podczas trwania modułów 1-11 (na terenie UE) zapewniamy słuchaczom lunch w przerwie zajęć.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Aktywny udział w zajęciach (w przypadku nieobecności na zajęciach słuchacze otrzymują dodatkowe zadania, w celu nadrobienia zaległości), minimalna frekwencja na zajęciach wynosi 80%. Zintegrowany egzamin pisemny i ustny.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy związani z instytucjami kultury. Zajęcia z modułów 1, 4-10 będą prowadzić wieloletni pracownicy UE, zaś prowadzącymi zajęcia z modułów 2, 3, 11 będą doświadczeni praktycy zajmujący się zagadnieniami prawnymi kultury, pozyskiwaniem środków i finansowania kultury oraz organizowania wydarzeń kulturalnych. Zajęcia z modułów 12-17 dotyczące zarządzania instytucjami kultury prowadzone będą przez wybitnych, przedstawicieli zarządzających instytucjami kultury takimi jak: biblioteka, dom kultury, instytucja muzyczna, kino, muzeum, teatr.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Beata Kolny, prof. UE, beata.kolny@ue.katowice.pl, tel. 32 257 7336

dr hab. Robert Wolny, prof. UE, robert.wolny@ue.katowice.pl, tel. 32 257 7336

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3450 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł