Faktury

Zasady wystawiania faktur za studia podyplomowe

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DZ.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne: 

 1. Faktury VAT za studia podyplomowe Uniwersytet wystawia po dokonanej wpłacie.

 2. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za studia podyplomowe Uniwersytet wystawia na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarł umowę o naukę.

 3. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.

 4. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT Uczelnia nie jest obowiązana do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury VAT są wystawiane na żądanie.

 5. Wszystkie osoby (studenci/słuchacze), chcący otrzymać fakturę za opłacone studia podyplomowe, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami, składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 1). Wnioski można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami”, faksem pod numer (032) 257 76 53 lub składać osobiście w budynku N, pokój 169. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie. 

 6. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na firmę/pracodawcę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki. W takim przypadku pracodawca powinien zawrzeć z Uniwersytetem umowę cywilnoprawną na finansowanie studiów podyplomowych na rzecz oddelegowanego pracownika - załącznik nr 4 .
  W przypadku, gdy zawarta zostanie umowa pomiędzy Uniwersytetem a firmą delegującą swojego pracownika na studia, faktura będzie wystawiana na firmę jako nabywcę usługi.
  W takim przypadku firmy/pracodawcy, chcąc otrzymać fakturę za opłacone studia podyplomowe, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami, składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 2). Wnioski można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami”, faksem pod numer (032) 257 76 53 lub składać osobiście w budynku N, pokój 169. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie. 

 7. Uniwersytet nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma. Faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie. Firma/pracodawca powinna poinformować o tym Uniwersytet w terminie nie krótszym niż 14 dni do dnia upływu terminu płatności. W przypadku przekroczenia w/w terminu możliwe będzie jedynie wystawienie faktury po dokonaniu wpłaty. Do wystawienia faktury proforma na pracodawcę jako nabywcę usługi niezbędna jest podpisana umowa cywilnoprawna.
  Wniosek o wystawienie faktury proforma należy ponawiać każdorazowo przed przypadającym terminem zapłaty. Wniosek (załącznik nr 3) można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami”, faksem pod numer (032) 257 76 53 lub składać osobiście w budynku N, pokój 169

 

Zwrot nadpłaty należności

Załącznik nr 1 - Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę (student/płatnik firma)