Menedżer logistyki

dwa semestry (212 godzin)

OPIS STUDIÓW

Kierunek "Menedżer logistyki" oferuje atrakcyjne zakres wiedzy, niezbędny do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi oraz pomaga zdobyć kompetencje niezbędne dla każdego pracownika nowoczesnej firmy. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to uczelnia, która od prawie 30 lat specjalizuje się w problemach zarządzania procesami logistycznymi (procesami przepływu produktów) i jest jednym z najlepszych ośrodków, w których można uzyskać kompleksową wiedzę na ten temat. Współczesny pracownik firm handlowej, produkcyjnej czy transportowo-spedycyjnej nie może w dzisiejszych czasach ignorować istotnych zagadnień logistyki, a im wcześniej pozyska wiedzę w tym zakresie, tym większe możliwości przyspieszenia kariery zawodowej pojawią się przed nim. Drogi szybkiego awansu otwierają się przed absolwentami naszych studiów, którzy poznają istotę koncepcji i metody zarządzania logistycznego rozszerzone o metody podejmowania decyzji oraz nauczą się możliwości dalszego samodzielnego podwyższania swoich umiejętności w zakresie zarządzania przepływami produktów (m.in. międzynarodowej certyfikacji kwalifikacji logistycznych).

ADRESACI

• Osoby pracujące w logistyce w firmach produkcyjnych, handlowych i transportowo-spedycyjnych

• Menedżerowie logistyki różnych szczebli

• Kierowników i pracowników działów logistyki

• Kierowników i uczestników projektów logistycznych

• Osoby zmierzające do uzyskania nowych kwalifikacji

• Przedsiębiorców indywidualnych

• Wszystkich zainteresowanych logistyką i zarządzaniem łańcuchami dostaw

KORZYŚCI

Jeśli chcesz zdobyć nowoczesną i unikalną wiedzę o zarządzaniu procesami przepływu produktów, która jest niezbędna współczesnemu pracownikowi każdej instytucji i każdego przedsiębiorstwa, powinieneś wybrać te studia. Kierunek "Menedżer logistyki" oferuje atrakcyjny zakres wiedzy, niezbędny do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi oraz pomaga zdobyć kompetencje niezbędne dla każdego pracownika nowoczesnej firmy.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

• Poznasz istotę koncepcji i metod zarządzania logistycznego

• Opanujesz umiejętność wykorzystywania systemów informacji logistycznej

• Nauczysz się analizy i pomiaru procesów w systemach logistycznych

• Pozyskasz umiejętność aktywnego zarządzania logistyczną obsługą klienta

• Nauczysz się zasad zarządzania procesami magazynowania

• Opanujesz podstawy podejmowania decyzji w procesach transportowo-spedycyjnych w kraju i za granicą

• Nauczysz się przygotowywania i sporządzania raportów logistycznych dla celów podejmowania decyzji

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia, opracowywanie projektów, rozwiązywanie studiów przypadków oraz zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym, służące podejmowaniu samodzielnych decyzji logistycznych. 

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Zarządzanie logistyczne 16-2
Dystrybucja fizyczna i obsługa klienta-162
Logistyka zakupu

8

-

1
Logistyka produkcji i planowanie potrzeb 

8

8

2
5Jakość w logistyce produkcji 882
6Procesy transportu i spedycji   16-2
7Procesy magazynowania  -81
8Systemy informacyjne w logistyce-326
9Logistyka globalna – międzynarodowe systemy logistyczne 882
10Zrównoważona logistyka - zielona logistyka8-1
11Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw 8-1
12Logistyka w firmach usługowych 8-1
13Rachunek kosztów w logistyce -82
14Analiza i projektowanie systemów logistycznych   8163
15Seminarium projektowe (przygotowanie pracy końcowej)  -123
Razem9611631

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia po 8 godzin w weekendy co 2 – 3 tygodni w godz. 8:55 – 16:05 wg harmonogramu opublikowanego na początku semestru.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zaliczenie kolokwium po I semestrze, zaliczenie prac śródsemestralnych, zaliczenie pracy projektowej z zakresu analizy i projektowania systemów logistycznych przedsiębiorstwa.

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz menedżerowie z firm posiadający wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu zarządzania logistycznego.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Artur Świerczek, prof. UE

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4700 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł