Menedżer logistyki

dwa semestry (188 godzin)

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Kierunek "Menedżer logistyki" oferuje atrakcyjny zakres wiedzy, niezbędny do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi oraz pomaga zdobyć kompetencje niezbędne dla każdego pracownika nowoczesnej firmy. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to uczelnia, która od prawie 30 lat specjalizuje się w problemach zarządzania procesami logistycznymi (procesami przepływu produktów) i jest jednym z najlepszych ośrodków, w których można uzyskać kompleksową wiedzę na ten temat.

Współczesny pracownik firm handlowej, produkcyjnej czy transportowo-spedycyjnej nie może w dzisiejszych czasach ignorować istotnych zagadnień logistyki, a im wcześniej pozyska wiedzę w tym zakresie, tym większe możliwości przyspieszenia kariery zawodowej pojawią się przed nim. Drogi szybkiego awansu otwierają się przed absolwentami naszych studiów, którzy poznają istotę koncepcji i metody zarządzania logistycznego rozszerzone o metody podejmowania decyzji oraz nauczą się możliwości dalszego samodzielnego podwyższania swoich umiejętności w zakresie zarządzania przepływami produktów (m.in. międzynarodowej certyfikacji kwalifikacji logistycznych).

ADRESACI

 • Osoby pracujące w logistyce w firmach produkcyjnych, handlowych i transportowo-spedycyjnych.
 • Menedżerowie logistyki różnych szczebli.
 • Kierownicy i pracownicy działów logistyki.
 • Kierownicy i uczestnicy projektów logistycznych.
 • Osoby zmierzające do uzyskania nowych kwalifikacji.
 • Przedsiębiorcy indywidualni.
 • Wszyscy zainteresowani logistyką i zarządzaniem łańcuchami dostaw.

KORZYŚCI

Jeśli chcesz zdobyć nowoczesną i unikalną wiedzę o zarządzaniu procesami przepływu produktów, która jest niezbędna współczesnemu pracownikowi każdej instytucji i każdego przedsiębiorstwa, powinieneś wybrać te studia. Kierunek "Menedżer logistyki" oferuje atrakcyjny zakres wiedzy, niezbędny do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi oraz pomaga zdobyć kompetencje niezbędne dla każdego pracownika nowoczesnej firmy.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

 • Poznasz istotę koncepcji i metod zarządzania logistycznego.
 • Opanujesz umiejętność wykorzystywania systemów informacji logistycznej.
 • Nauczysz się analizy i pomiaru procesów w systemach logistycznych.
 • Pozyskasz umiejętność aktywnego zarządzania logistyczną obsługą klienta.
 • Nauczysz się zasad zarządzania procesami magazynowania.
 • Opanujesz podstawy podejmowania decyzji w procesach transportowo-spedycyjnych w kraju i za granicą.
 • Nauczysz się przygotowywania i sporządzania raportów logistycznych dla celów podejmowania decyzji.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia, opracowywanie projektów, rozwiązywanie studiów przypadków oraz zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym, służące podejmowaniu samodzielnych decyzji logistycznych. 

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Zarządzanie logistyczne 8-1
Dystrybucja fizyczna i obsługa klienta-163
Logistyka zakupu

8

-

1
Logistyka produkcji i planowanie potrzeb 

-

8

1
5Jakość w logistyce produkcji -81
6Procesy transportu i spedycji   16-2
7Procesy magazynowania  -81
8Planowanie i prognozowanie popytu na produkty-81
9Sterowanie zapasami -162
10Logistyka globalna – międzynarodowe systemy logistyczne882
11Ekologistyka  8-1
12Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw 8-1
13Logistyka w firmach usługowych   8-1
14Rachunek kosztów w logistyce    -81
15Analiza i projektowanie systemów logistycznych    8163
16Systemy informacyjne w logistyce    -81
17Seminarium projektowe  -127
Razem7211630

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4700 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Praca zaliczeniowa po I semestrze.
 • Praca końcowa: Analiza systemu logistycznego wybranej organizacji.
 • Obecność słuchacza przynajmniej na 70% zajęć dydaktycznych.

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz menedżerowie z firm posiadający wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu zarządzania logistycznego.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Artur Świerczek, prof. UE, e-mail: artur.swierczek@uekat.pl

   

Harmonogram

Informujemy, iż kierunek Menedżer logistyki w semestrze zimowym roku ak. 2021/22 nie zostanie uruchomiony. 

Rejestracja na studia