Przejdź do menu Przejdź do treści

Menedżer zielonej transformacji - raportowanie ESG (online)

dwa semestry (190 godzin)

Studia podyplomowe pod patronatem Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. oraz firmy EcoGreen.

Opis studiów

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami transformującej się gospodarki energetycznej, poznać praktyczne kwestie związane z globalną polityką energetyczną i klimatyczną oraz jej wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Istotnym elementem procesu dydaktycznego będzie identyfikacja najważniejszych biznesowych korzyści oraz kosztów związanych z transformacją energetyczną przedsiębiorstw oraz uwarunkowaniami wprowadzania praktyk zielonego zarządzania w funkcjonowanie organizacji. Dzięki syntezie doświadczeń praktyków i możliwości interaktywnego udziału w dyskusjach będzie można wykształcić i rozwinąć techniki kreatywnego myślenia i umiejętności stosowania  nowoczesnych metod zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, w turbulentnym otoczeniu i wobec kompresji czasu.

Partnerami umożliwiającymi efektywne uzyskanie celów studiów są: 

 • Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostka badawcza wyspecjalizowana w prowadzeniu oceny efektywności krajowych i regionalnych programów unijnych na terytorium Polski, zatrudniająca ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu ewaluacji największych programów unijnych w Polsce, pracowników naukowych z większości znaczących publicznych uczelni w  Polsce, a także byłych pracowników departamentów merytorycznych Urzędów Marszałkowskich i Ministerstw, odpowiedzialnych za planowanie, wdrożenie, rozliczanie i ewaluację projektów unijnych,
 • EcoGreen z siedzibą w Siemianowicach Śląskich zajmująca się szeroko rozumianą dekarbonizacją w łańcuchach dostaw. Współpracujący z firmą eksperci, działający w praktyce zarządzania i jednostkach naukowo badawczych realizują zadania z zakresu przygotowania firmy do audytu ESG; przebudowy strategii rozwoju pod kątem wykorzystania ESG do budowania przewagi konkurencyjnej; stworzenia strategii ESG; projektowania rozwiązań dekarbonizacyjnych w obszarze logistyki i mobilności; prowadzenia szkoleń i warsztatów dotyczących dekarbonizacji; doradztwa w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego; monitoringu i mentoringu strategicznego; rozwoju systemu promocji firmy z wykorzystaniem aktywności ESG; przeprowadzania audytu konsumenckiego.

Adresaci

Zapraszamy osoby, które z uwagi na obecnie wykonywaną pracę lub z uwagi na potencjalny zamiar podjęcia pracy w organizacjach, w których wdrażane jest zielone zarządzanie oraz  przygotowywane są procedury raportowania zgodnego ze standardem ESG. Zapraszamy tych wszystkich, którzy potrzebują - zarówno w perspektywie teoretycznej jak i praktycznej - zgłębić najnowsze trendy dominujące obecnie w  zarządzaniu i dzięki temu poprawić w swoich organizacjach efektywność ich funkcjonowania i zwiększyć poziom odpowiedzialności  wobec ekosystemu, w którym organizacja jest aktywna.    

Korzyści

 • uzyskanie nowoczesnej wiedzy,
 • zapoznanie się z doświadczeniami praktyków,
 • budowanie nowych relacji z ekspertami i badaczami problemów zarzadzania w innowacyjnych organizacjach.    

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Certyfikat wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polską Agencję Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. oraz EcoGreen.

Założenia studiów

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów I stopnia, II stopnia oraz studiów jednolitych), a szczególnie osób zajmujących się zarządzaniem w organizacjach, które są innowacyjne, wrażliwe i odpowiedzialne.    

Metody prowadzenia zajęć

Przewidziane formy prowadzenia zajęć to: interaktywne wykłady, dyskusje problemowe, rozwiązywanie studiów przypadków, warsztaty poświęcone rozwiązywaniu problemów zarządczych, projektowanie kampanii medialnej, realizacja analiz strategicznych np. interesariuszy, otoczenia organizacji i inn. Przygotowanie dokumentacji do raportowania ESG.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
IModuł I Zielona transformacja - perspektywa unijna i krajowa   
1.1 Gospodarka a środowisko4-1
1.2Geneza i istota zielonej transformacji w UE i w Polsce8-1
1.3Transformacja energetyczna-41
1.4Regulacje prawne dotyczące zielonej energetyki-41
IIModuł II Finansowanie, rozwój i ewaluacja innowacyjnych projektów zielonej transformacji   
2.1Źródła i instrumenty finansowania zielonej transformacji w organizacjach     -41
2.2Odpowiedzialne decyzje inwestycyjne – narzędzia wspierania decyzji441
2.3Ryzyko i kompensowanie ryzyka-81
2.4Pozyskiwanie i zarządzanie innowacyjnymi projektami współfinansowanymi ze środków UE-81
2.5Ewaluacja innowacyjnych projektów współfinansowanych ze środków UE  -81
2.6Finanse a ESG – zielone obligacje, ubezpieczenia, inwestowanie441
IIIModuł III Strategie rozwoju organizacji w oparciu o ESG     
3.1Istota strategii ESG: podstawy koncepcyjne4-1
3.2Regulacje ESG w różnych krajach na świecie – dobre praktyki i wzorce  441
3.3Łańcuchy dostaw i łańcuchy wartości w kontekście ESG 4-1
3.4Dekarbonizacja w strategiach ESG4-1
3.5Zarządzanie danymi na potrzeby raportowania ESG441
3.6Monitorowanie postępów wdrażania ESG    -41
3.7Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu w strategiach ESG4-1
IVModuł IV Wzmacnianie kompetencji menedżerskich    
4.1Zmiana i zarządzanie strategiczne441
4.2Metody identyfikacji i zaangażowania interesariuszy-41
4.3Zarządzanie innowacjami   -81
4.4Zielone ZZL/Green HRM441
4.5PR i komunikacja wewnętrzna-81
4.6Stres menedżerski i metody jego obniżania-81
VModuł V Warsztaty z praktykami zarządzającymi w organizacjach wdrażających strategie rozwoju w oparciu o ESG   
5.1Analiza praktyk zarządzania w wybranych organizacjach-405
5.2Warsztaty przygotowujące do egzaminu końcowego-62
 Razem5213830

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie online za pośrednictwem Classroom oraz Google Meet.

Uczestnikom zapewnione zostaną w podstawowym zakresie materiały szkoleniowe (wybrany przez wykładowców pakiet przedstawianego materiału) jak również wskazywane wskazywane będą w trakcie zajęć wartościowe pozycje literatury uzupełniającej, dostępnej na rynku wydawniczym.

Kryteria ukończenia studiów

 • aktywna obecność na zajęciach,
 • pisemny egzamin końcowy oceniany przez rezprezentantów firm patronackich.

Kadra dydaktyczna

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej,
 • praktycy zatrudnieni w organizacjach wdrażających cele zielonej transformacji np. PGE, Tauron, podmiotach publicznych odpowiedzialnych za alokację środków pomocowych przeznaczonych na realizację celów zielonej transformacji, firmach szkolących na potrzeby raportowania w oparciu o ESG oraz eksperci firm realizujących ewaluacji wydatkowania środków pomocowych.

Kierownicy studiów

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, e-mail: aldona.fraczkiewicz-wronka@uekat.pl

dr Karolina Szymaniec-Mlicka, e-mail: karolina.szymaniec-mlicka@uekat.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 5700 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych "Menedżer zielonej transformacji - raportowanie ESG online" na rok akademicki 2024/25. Harmonogram może ulec zmianie!  

Jak się zapisać?

Od 27 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca