Międzynarodowe standardy rachunkowości

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

„Międzynarodowe standardy rachunkowości” to bardzo pragmatyczny kierunek studiów podyplomowych, nastawiony na przekaz wiedzy dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. MSR/MSSF są coraz powszechniej stosowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce oraz przez grupy kapitałowe działające w różnych krajach świata. Studia wyczerpują wiedzę z każdego najważniejszego obszaru merytorycznego, występującego w większości podmiotów stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości. Większość zajęć jest realizowana przez osoby mające bardzo dobre przygotowanie poznawcze, a także doświadczenia praktyczne w uprawianiu rachunkowości. Obserwuje się rosnące zapotrzebowanie praktyki gospodarczej na pracowników służb finansowo-księgowych z poszerzona wiedzą z rachunkowości międzynarodowej.

ADRESACI

Studia są dedykowane dla osób zatrudnionych (obecnie lub potencjalnie) w działach finansowo-księgowych, w działach analiz finansowych oraz w biurach rachunkowych. Dla podjęcia studiów przedmiotowych studiów podyplomowych, wskazanie jest ukończenie studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach ekonomicznych albo posiadanie podstawowego doświadczenia praktycznego z zakresu rachunkowości. 

KORZYŚCI

Absolwent studiów podyplomowych uzyska niezbędną wiedzę o konkretnych międzynarodowych standardach rachunkowości i międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej, dopuszczonych do stosowania w ponad 80 krajach świata, w tym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Absolwent nabędzie umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości, identyfikowania różnic pomiędzy polskimi i międzynarodowymi rozwiązaniami rachunkowości.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie profesjonalnych kadr w dziedzinie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości finansowej, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania na rynkach Unii Europejskiej i innych krajach świata dopuszczających stosowanie MSR/MSSF.

Celami szczegółowymi są:

• Pogłębienie wiedzy o korzyściach przedsiębiorstw ze stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;

• Poznanie zakresu merytorycznego najważniejszych standardów rachunkowości,

• Zapoznanie ze szczegółową strukturą sprawozdań finansowych sporządzonych według MSR,

• Przygotowanie do przekształcenia sprawozdania finansowego sporządzonego według polskich regulacji na sprawozdanie sporządzone według MSR,

• Legitymacja dla zdobycia atrakcyjnego zawodu.  

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą prowadzone w formie klasycznych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych, warsztatów wymagających pracy zespołowej, zajęć ćwiczeniowych polegających na rozwiązywaniu i analizowaniu licznych przypadków praktycznych.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Pomiar i prezentacja aktywów i zobowiązań według MSR/MSSF282810
Zastosowanie MSR/MSSF do rozliczania wybranych transakcji 16166
Sprawozdanie finansowe według MSSF 

24

24

9
Prawo podatkowe 

12

 12

5
Razem808030

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w kampusie UE przy ul. Bogucickiej 3, w wymiarze nie dłuższym dziennie niż 8 godzin lekcyjnych. W każdym semestrze planuje się 10 spotkań.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie dwóch egzaminów semestralnych z zakresu treści objętych programem nauczania. Każdy egzamin semestralny przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru po zrealizowaniu semestralnego planu zajęć.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami i trenerami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i innych uczelni wyższych, biegli rewidenci i doradcy podatkowi oraz radcy prawni, w zdecydowanej większości mający udokumentowane doświadczenia praktyczne w biznesie. 

KIEROWNIK STUDIÓW

Prof. zw. dr hab. Halina Buk

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

  • 3350 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł