Międzynarodowe Studia Menedżersko - Finansowe (pre-MBA)

SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA

Studia rozpoczynają się w semestrze zimowym (pierwszy zjazd w drugiej połowie września) i trwają dwa semestry. *** Organizatorzy nie wykluczają możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych w semestrze letnim (pierwszy zjazd w drugiej połowie lutego) w przypadku zebrania grupy chętnych słuchaczy. Dokumenty aplikacyjne można składać przez cały rok.

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe "Międzynarodowe Studia Menedżersko - Finansowe" o charakterze pre-MBA przygotowują do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, kształcąc kadry menedżerów przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych.

ADRESACI

Studia są przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Studia są adresowane do osób posiadających doświadczenie zawodowe, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności menedżerskie.

KORZYŚCI

Studia mają charakter pre - MBA i ich celem jest m.in. przygotowanie do dalszego kształcenia w ramach programu MBA. Dalsze kształcenie na studiach MBA jest możliwe w Uniwersytecie Technicznym w Brnie (Republika Czeska), działającym we współpracy z University of St. Francis (Joliet, Illinois, USA).

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Technicznego w Brnie.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Założeniem oferty edukacyjnej jest dostarczenie słuchaczom zintegrowanej wizji przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej, działających przede wszystkim w Czechach, Polsce i na Słowacji oraz rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do formułowania i analizowania problemów przedsiębiorstwa oraz umiejętności funkcjonowania w warunkach zmieniającego się otoczenia. Założeniem studiów jest również nawiązanie i budowanie sieci powiązań pomiędzy różnymi branżami, a także współpraca menedżerów z Czech, Polski oraz Słowacji.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia na studiach będą prowadzone w formie wykładów aktywnych, połączonych z metodami aktywizującymi w postaci analizy praktycznych przypadków i zajęć warsztatowo - treningowych, służących rozwiązywaniu problemów. Wykłady wspomagane będą wizualnymi technikami dydaktycznymi. Ponadto słuchacze uczestniczą w wizytach studialnych w przedsiębiorstwach polskich oraz czeskich.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Finanse menedżerskie 1055
Rachunkowość zarządcza151010
Zarządzanie operacyjne 

40

10

15
Zarządzanie informacjami firmy 

10

5

5
5Zarządzanie marketingowe 735
6Środowisko etyczne, prawne i społeczne przedsiębiorstwa 352015
7Finanse międzynarodowe 735
Razem1242660

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia będą się odbywały na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Uniwersytecie Technicznym w Brnie (Republika Czeska).

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym z zastrzeżeniem 2 zjazdów organizowanych w dniach: czwartek-niedziela w Polsce i Czechach w siedzibie Partnerów. Średnio przypada jeden zjazd w miesiącu.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Technicznego w Brnie na podstawie zaliczenia siedmiu modułów w ramach ścieżki pre-MBA oraz obrony pracy dyplomowej.

WARUNKI KONTYNUACJI STUDIÓW NA ŚCIEŻCE MBA

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych "Międzynarodowe Studia Menedżersko - Finansowe" o charakterze pre - MBA pozwala na kontynuowanie studiów na ścieżce MBA w naszej uczelni partnerskiej, tj. w Uniwersytecie Technicznym w Brnie (Republika Czeska), działającym we współpracy z University of St. Francis (Joliet, Illinois, USA). Program studiów podyplomowych pre - MBA opierający się na siedmiu modułach, jest ściśle skorelowany z programem studiów MBA University of St. Francis (Joliet, Illinois, USA), który obejmuje łącznie dwanaście modułów. Dzięki temu uczestnicy naszych studiów podyplomowych mogą kontynuować studia na ścieżce MBA, gdzie uznawane jest za zaliczone siedem modułów. Ścieżka MBA polega na zaliczeniu pięciu pozostałych modułów.

DYPLOM MBA

Po ukończeniu ścieżki MBA w Uniwersytecie Technicznym w Brnie (Republika Czeska), uzyskuje się dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration University of St. Francis (Joliet, Illinois, USA).

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Technicznego w Brnie, a także praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

mgr Małgorzata Szczęsny, Katedra Prawa i Ubezpieczeń

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

7000 zł

KONTAKT W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI

Gabriela Czerner-Panek, Aneta Nowak, pok. 310 A
Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice