MS Excel i VBA w biznesie - poziom zaawansowany

dwa semestry (176 godzin)

Opis studiów

Celem studiów  jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia analiz i przetwarzania danych. Zgłębiając typowe problemy natury ekonomiczno–biznesowej uczestnicy w sposób praktyczny zdobywają zaawansowane umiejętności wykorzystywania technik i narzędzi MS Excel oraz języka VBA, obejmujących w szczególności zagadnienia finansowe, analizę ilościową danych biznesowych, organizację danych, programowanie w języku VBA.

Szczegółowy wykaz zagadnień realizowanych w ramach pięciu modułów tematycznych obejmuje:

Moduł 1

 • Modelowanie finansowych produktów oszczędnościowo – inwestycyjnych – podstawowe techniki i narzędzia w programie MS Excel  (wykład - 2 godz., warsztaty - 6 godz.),
 • Rachunek rentowy – budowanie kapitału emerytalnego (wykład - 2 godz., warsztaty - 6 godz.),
 • Modelowanie produktów kredytowych – analiza efektywnego kosztu finansowania (wykład - 2 godz., warsztaty - 6 godz.),
 • Wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku giełdowym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (wykład - 2 godz., warsztaty - 6 godz.).

Moduł 2

 • Analiza statystyczna w programie MS Excel (wykład - 4 godz., warsztaty - 4 godz.),
 • Podstawowe zagadnienia prognozowania (wykład - 2 godz., warsztaty - 6 godz.),
 • Podstawy technik optymalizacji (wykład - 2 godz., warsztaty - 6 godz.). 

Moduł 3

 • Excel jako narzędzie gromadzenia, raportowania i prezentacji danych (wykład - 4 godz., warsztaty - 4 godz.),
 • Narzędzia pozyskiwania i integracji danych zewnętrznych w rozszerzeniach Power BI (wykład - 2 godz., warsztaty - 6 godz.),
 • Obsługa baz danych w arkuszu kalkulacyjnym (wykład - 2 godz., warsztaty - 6 godz.).

Moduł 4

 • Podstawy automatyzacji czynności analitycznych w programie MS Excel z wykorzystaniem VBA (wykład - 4 godz., warsztaty - 4 godz.).
 • Zaawansowana automatyzacja czynności analitycznych w programie MS Excel z wykorzystaniem VBA (wykład - 2 godz., warsztaty - 10 godz.).
 • Tworzenie dodatków (aplikacji) w programie MS Excel z wykorzystaniem VBA (wykład - 2 godz., warsztaty - 10 godz.).

Moduł 5

 • Projekt analizy i wizualizacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel i VBA (warsztaty - 16 godz.),
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i analiza wskaźnikowa w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem MS Excel i VBA  (warsztaty - 16 godz.),
 • Projekt analizy i wizualizacji danych ubezpieczeniowych z wykorzystaniem MS Excel i VBA (warsztaty - 16 godz.),
 • Projekt oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem ryzyka z wykorzystaniem MS Excel i VBA (warsztaty - 16 godz.).

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra),
 • osoby pracujące w podmiotach sektora finansowego i sfery realnej, instytucjach publicznych i prywatnych, osoby prowadzące własna działalność gospodarczą, menadżerowie,
 • osoby poszukujące pracy, pragnące poszerzyć swoje kompetencje w celu wzmocnienia swojej pozycji na konkurencyjnym rynku pracy preferującym kandydatów z zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie wykorzystania narzędzi i technik efektywnego  przetwarzania danych finansowych i biznesowych.

Korzyści

W dobie gospodarki informacyjnej umiejętność efektywnego przetwarzania danych ekonomicznych jest kluczową kompetencją pożądaną zarówno przez pracodawców, jak i przez osoby podejmujące własną działalność gospodarczą. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia analiz i przetwarzania danych. Zgłębiając typowe problemy natury ekonomiczno–biznesowej uczestnicy zyskają umiejętność automatyzowania różnorodnych procesów związanych z własną aktywnością zawodową.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Uczestnicy w sposób praktyczny zdobywają zaawansowane umiejętności wykorzystywania technik i narzędzi MS Excel oraz języka VBA, obejmujących w szczególności:

 • moduł I – Efektywne wykorzystanie arkusza MS Excel w kalkulacjach finansowych - podstawowy efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, zasady adresowania, formatowania niestandardowego, wykorzystania funkcji, ochrony arkusza, budowy formularzy i inne,
 • moduł II – Wybrane aspekty analizy statystycznej, prognozowania i optymalizacji danych ekonomicznych - wykorzystanie narzędzi i funkcji statystycznych, import danych ze źródeł zewnętrznych, zaawansowane wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych, użycie narzędzia Solver i Szukaj wyniku, techniki dynamicznej analizy danych masowych i inne,
 • moduł III – Automatyzacja przetwarzania danych i prezentacji informacji biznesowej - zarządzanie bazami danych, tablice przestawne, korespondencja seryjna, zaawansowane tworzenie wykresów, współpraca z MS Power Point i MS Word i inne,
 • moduł IV – Programowanie w środowisku VBA – zaawansowane wykorzystanie środowiska MS Excel do automatyzacji czynności analitycznych –  podstawy automatyzacji przetwarzania danych w oparciu o programistyczne środowisko pakietu MS Office – Visual Basic for Applications (VBA).
 • moduł V – Projekty aplikacyjne w VBA – realizacja czterech zróżnicowanych projektów tematycznych z wykorzystaniem MS Excel i VBA.    

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia warsztatowe w laboratorium komputerowym z elementami wykładu interaktywnego.

Program

Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Efektywne wykorzystanie arkusza MS Excel w kalkulacjach finansowych    8246
 2 Wybrane aspekty analizy statystycznej, prognozowania i optymalizacji danych ekonomicznych    8165
 3 Automatyzacja przetwarzania danych i prezentacji informacji biznesowej  

8

16

5
 4 Programowanie w środowisku VBA – zaawansowane wykorzystanie środowiska MS Excel do automatyzacji czynności analitycznych

8

24

6
5Projekty aplikacyjne w VBA    -648
Razem3214430

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie testów cząstkowych po modułach 1-4, aktywność na zajęciach, min. 2 projekty w module 5.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjaliści zarówno w zakresie użytkowania MS Excel i VBA jak i w zagadnieniach finansów, organizacji i analizy danych, metod ilościowych.

Kierownicy studiów

dr inż. Tomasz Zieliński, e-mail: tomasz.zielinski@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

 • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia