MS Excel i VBA w biznesie - poziom zaawansowany

dwa semestry (176 godzin)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia analiz i przetwarzania danych. Zgłębiając typowe problemy natury ekonomiczno–biznesowej studenci w sposób praktyczny zdobywają zaawansowane umiejętności wykorzystywania technik i narzędzi MS Excel oraz języka VBA, obejmujących w szczególności zagadnienia finansowe, analizę ilościową danych biznesowych, organizację danych, programowanie w języku VBA.

Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

ADRESACI

• Absolwenci studiów wyższych (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra).

• Osoby pracujące w podmiotach sektora finansowego i sfery realnej, instytucjach publicznych i prywatnych, osoby prowadzące własna działalność gospodarczą, menadżerowie.

• Osoby poszukujące pracy, pragnące poszerzyć swoje kompetencje w celu wzmocnienia swojej pozycji na konkurencyjnym rynku pracy preferującym kandydatów z zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie wykorzystania narzędzi i technik efektywnego przetwarzania danych finansowych i biznesowych.

KORZYŚCI

W dobie gospodarki informacyjnej umiejętność efektywnego przetwarzania danych ekonomicznych jest kluczową kompetencją pożądaną zarówno przez pracodawców, jak i przez osoby podejmujące własną działalność gospodarczą. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia analiz i przetwarzania danych. Zgłębiając typowe problemy natury ekonomiczno–biznesowej słuchacze zyskają umiejętność automatyzowania różnorodnych procesów związanych z własną aktywnością zawodową.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studenci w sposób praktyczny zdobywają zaawansowane umiejętności wykorzystywania technik i narzędzi MS Excel oraz języka VBA, obejmujących w szczególności:

• Moduł I – Efektywne wykorzystanie arkusza MS Excel w kalkulacjach finansowych - podstawowy efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, zasady adresowania, formatowania niestandardowego, wykorzystania funkcji, ochrony arkusza, budowy formularzy i in.

• Moduł II – Wybrane aspekty analizy statystycznej, prognozowania i optymalizacji danych ekonomicznych - wykorzystanie narzędzi i funkcji statystycznych, import danych ze źródeł zewnętrznych, zaawansowane wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych, użycie narzędzia Solver i Szukaj wyniku, techniki dynamicznej analizy danych masowych i in.

• Moduł III – Automatyzacja przetwarzania danych i prezentacji informacji biznesowej zarządzanie bazami danych, tablice przestawne, korespondencja seryjna, zaawansowane tworzenie wykresów, współpraca z MS Power Point i MS Word i in.

• Moduł IV – Programowanie w środowisku VBA – zaawansowane wykorzystanie środowiska MS Excel do automatyzacji czynności analitycznych – podstawy automatyzacji przetwarzania danych w oparciu o programistyczne środowisko pakietu MS Office – Visual Basic for Applications (VBA).

• Moduł V – Projekty aplikacyjne w VBA – realizacja czterech zróżnicowanych projektów tematycznych z wykorzystaniem MS Excel i VBA.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym z elementami wykładu i prezentacji

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Modelowanie finansowych produktów oszczędnościowo – inwestycyjnych – podstawowe techniki i narzędzia w programie MS Excel 261,5
Rachunek rentowy – budowanie kapitału emerytalnego261,5
Modelowanie produktów kredytowych – analiza efektywnego kosztu finansowania 

2

6

1,5
Wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku giełdowym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

2

6

1,5
5Analiza statystyczna w programie MS Excel 261
6Podstawowe zagadnienia prognozowania 262
7Podstawy technik optymalizacji262
8Excel jako narzędzie gromadzenia, raportowania i prezentacji danych -81
9Narzędzia pozyskiwania i integracji danych zewnętrznych w rozszerzeniach Power BI 262
10Obsługa baz danych w arkuszu kalkulacyjnym 262
11Podstawy automatyzacji czynności analitycznych w programie MS Excel z wykorzystaniem VBA 262
12Zaawansowana automatyzacja czynności analitycznych w programie MS Excel z wykorzystaniem VBA2102
13Tworzenie dodatków (aplikacji) w programie MS Excel z wykorzystaniem VBA -122
14Projekt analizy i wizualizacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel i VBA 2142
15Sporządzanie sprawozdań finansowych i analiza wskaźnikowa w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem MS Excel i VBA  2142
16Projekt analizy i wizualizacji danych ubezpieczeniowych z wykorzystaniem MS Excel i VBA 2142
17Projekt oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem ryzyka z wykorzystaniem MS Excel i VBA 2142
Razem3014630

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

176 godzin, 2 semestry, zajęcia w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela), 22 zjazdy 8-godzinne. Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie testów cząstkowych po modułach 1-4, aktywność na zajęciach, min. 2 projekty w module 5.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjaliści zarówno w zakresie użytkowania MS Excel i VBA jak i w zagadnieniach finansów, organizacji i analizy danych, metod ilościowych.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr inż. Tomasz Zieliński

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3850 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł