Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem

dwa semestry (156 godzin)

01.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Współczesne realia gospodarcze, charakteryzujące się m.in. intensywną konkurencją rynkową, wysoką dynamiką zmian w otoczeniu organizacji, internacjonalizacją i cyfryzacją gospodarki, a w ostatnich miesiącach również malejącym popytem na skutek ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, doprowadziły do znaczącego wzrostu ryzyka i niepewności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w szczególności małą i średnią firmą. Tendencje te stanowią dla zarządzających nowe, niespotykane dotąd wyzwania.

W obliczu powyższych okoliczności osoby, które chcą właściwie pełnić role menedżerskie lub zarządzać własnym biznesem, powinny posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. W odpowiedzi na ekonomiczne wyzwania XXI wieku stworzono kompleksową propozycję rozwoju kompetencji zarządczych w formie studiów podyplomowych na kierunku „Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem”.

Formuła studiów umożliwia uczestnikom poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich, niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym firmy.

ADRESACI

Studia dedykowane są wszystkim tym, którzy chcą poszerzyć kompetencje związane z realizacją funkcji kierowniczych w małych i średnich firmach. Adresatami studiów są przede wszystkim:

 • menedżerowie i przedsiębiorcy zainteresowani zwiększeniem efektywności zarządzania w różnych obszarach działalności,
 • liderzy firm rodzinnych stojący wobec problemów dynamicznych zmian organizacyjnych,
 • specjaliści przedsiębiorstw przygotowujący się do zadań zarządczych.

KORZYŚCI

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia ról kierowniczych i prowadzenia własnego biznesu posiadając wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania zespołami pracowników oraz organizacją jako całością, a w szczególności małą i średnią firmą.

Wśród kompetencji, które uczestnicy rozwijają w toku studiów można wymienić:

 • wiedzę z zakresu prawnych aspektów zarządzania,
 • wiedzę dotycząca natury człowieka i systemów społecznych,
 • wiedzę dotycząca różnic kulturowych w biznesie,
 • znajomość nowoczesnych trendów w biznesie,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • umiejętność monitorowania efektywności i usprawniania działań,
 • umiejętność planowania i oceny ryzyka,
 • umiejętność tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
 • umiejętność zarządzania zespołami (w tym zespołami rozproszonymi),
 • umiejętności przywódcze,
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność budowania własnego wizerunku (także w mediach społecznościowych),
 • umiejętność budowania i wykorzystania relacji biznesowych,
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • indywidualny raport dotyczący pełnionych ról zespołowych według koncepcji R.M. Belbina.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane w oparciu wiedzę i doświadczenie odnoszących sukcesy praktyków zarządzania i przedsiębiorców, ekspertów w wąskich dziedzinach oraz doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy aktywnie wspierają biznes poprzez działalność badawczą, doradczą i szkoleniową.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone przy użyciu metod aktywizujących słuchaczy, a w szczególności metod heurystycznych, dyskusji, ćwiczeń praktycznych, gier, symulacji, analiz studium przypadku oraz treningu interpersonalnego.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Lider w zarządzaniu strategicznym442
Zarządzanie ludźmi w organizacji: budowanie zaangażowania pracowników442
Nowoczesne trendy IT w biznesie: big data i machine learning  

2

6

2
Prawne aspekty zarządzania firmą i zespołem 

4

12

3
5Planowanie i ocena ryzyka    262
6Monitorowanie i analizowanie efektywności działań    262
7Tworzenie nowych rozwiązań. Usprawnianie pracy zespołu i firmy    262
8Psychologia człowieka i psychologia zespołu883
9Well-being i work-life harmony  -41
10Zarządzanie pozytywne i psychologia pozytywna    4-1
11Efektywny zespół    4123
12Zarządzanie zmianą i sytuacjami kryzysowymi   262
13Przywództwo rozproszone i turkusowe    4-1
14Zarządzanie zespołem wirtualnym    221
15Zarządzanie różnorodnością zespołu  221
16Budowanie i wykorzystywanie relacji     -41
17Sztuka wystąpień publicznych-82
18Różnice kulturowe w biznesie   221
19Warsztat pracy nad głosem -82
20Etykieta w biznesie  -82
21Personal branding w mediach społecznościowych 262
22Planowanie i pomiar kluczowych wskaźników efektywności 262
Razem5212040

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4100 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.
W ramach studiów zapewniony jest catering.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • minimum 70% obecności na zajęciach,
 • pozytywnie zdany egzamin końcowy (egzamin pisemny).

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę prowadzącą zajęcia na studiach „Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem” tworzą:

 • praktycy zarządzania i przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces w biznesie (nie mniej niż 50% obsady dydaktycznej),
 • eksperci w wąskich dziedzinach (np. adwokat, aktor, prezenter telewizyjny, eksperci ds. wizerunku),
 • doświadczeni nauczyciele akademiccy, aktywnie wspierających biznes poprzez działalność badawczą, doradczą i szkoleniową. 

KIEROWNIK STUDIÓW

Prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski, e-mail: przemyslaw.zbierowski@ue.katowice.pl

mgr Daniel Gajda, e-mail: daniel.gajda@ue.katowice.pl

Harmonogram

Informujemy, iż rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE na wyznaczone kierunki została przedłużona do 21.10.2021r. 

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

 

Harmonogram kierunku:

Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem (edycja 2021/22)

Rejestracja na studia