Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem

Kierunek w przygotowaniu, więcej informacji wkrótce.

OPIS STUDIÓW

Współczesne realia gospodarcze, charakteryzujące się m.in. intensywną konkuren-cją rynkową, wysoką dynamiką zmian w otoczeniu organizacji, internacjonalizacją i cyfryzacją gospodarki, a w ostatnich miesiącach również malejącym popytem na skutek ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, doprowadziły do znaczące-go wzrostu ryzyka i niepewności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w szczegól-ności małą i średnią firmą. Tendencje te stanowią dla zarządzających nowe, nie-spotykane dotąd wyzwania. W obliczu powyższych okoliczności osoby, które chcą właściwie pełnić role menedżerskie lub zarządzać własnym biznesem, powinny posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. W odpowiedzi na ekonomiczne wy-zwania XXI wieku stworzono kompleksową propozycję rozwoju kompetencji za-rządczych w formie studiów podyplomowych na kierunku „Profesjonalne zarządzanie organi-zacją i zespołem”. Formuła studiów umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy oraz do-skonalenie umiejętności menedżerskich, niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym firmy.

ADRESACI

Studia dedykowane są wszystkim tym, którzy chcą poszerzyć kompetencje związane z realizacją funkcji kierowniczych w małych i średnich firmach. Adresatami studiów są przede wszystkim:

 • menedżerowie i przedsiębiorcy zainteresowani zwiększeniem efektywności zarządzania w różnych obszarach działalności;
 • liderzy firm rodzinnych stojący wobec problemów dynamicznych zmian organizacyjnych;
 • specjaliści przedsiębiorstw przygotowujący się do zadań zarządczych;

KORZYŚCI

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia ról kierowniczych i prowadzenia własnego biznesu posiadając wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania zespołami pracowników oraz organizacją jako całością, a w szczególności małą i średnią firmą.
Wśród kompetencji, które słuchacze rozwijają w toku studiów można wymienić:

 • wiedzę z zakresu prawnych aspektów zarządzania,
 • wiedzę dotycząca natury człowieka i systemów społecznych,
 • wiedzę dotycząca różnic kulturowych w biznesie,
 • znajomość nowoczesnych trendów w biznesie,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • umiejętność monitorowania efektywności i usprawniania działań,
 • umiejętność planowania i oceny ryzyka,
 • umiejętność tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
 • umiejętność zarządzania zespołami (w tym zespołami rozproszonymi),
 • umiejętności przywódcze,
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność budowania własnego wizerunku (także w mediach społecznościowych),
 • umiejętność budowania i wykorzystania relacji biznesowych,
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.