Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych

dwa semestry (168 godzin)

Aktualne informacje o kierunku wkrótce

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych cechuje zdecydowanie inna specyfika. Jednostki sfery budżetowej nie są z zasady nastawione na zysk, dlatego rządzą się innymi regułami rachunkowości. Obok ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów określające szczegółowe zasady rachunkowości dla tych jednostek. Studia na kierunku zapewniają zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w jednostkach sektora finansów publicznych i umożliwiają rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.

ADRESACI

Studia skierowane są do osób zainteresowanych rachunkowością i finansami w sektorze publicznym.

KORZYŚCI

Słuchacz w trakcie studiów:

• pogłębia wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej;

• poznaje zakresu merytorycznego najważniejszych uregulowań prawnych w zakresie sfery budżetowej;

• zapoznaje się z ewidencją księgową w zakresie majątku i źródeł finansowania działalności, dochodów i wydatków budżetowych;

• zapoznaje się ze szczegółową strukturą sprawozdań finansowych.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest kształcenie profesjonalnych pracowników sfery budżetowej. Uczestnicy tego kierunku pogłębią wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, poznają specyficzne metody wyceny i ewidencji majątku jednostek budżetowych, zapoznają się ze szczegółową strukturą sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zdobędą przygotowanie niezbędne do sporządzenia budżetu zadaniowego.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów aktywnych połączonych z metodami aktywizującymi w postaci analizy praktycznych przypadków i zajęć warsztatowo-treningowych służących rozwiązywaniu praktycznych problemów.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wybrane zagadnienia finansów publicznych12123
2Wprowadzenie do rachunkowości  882
3Rachunkowość budżetu, zakładów i jednostek budżetowych

32

32

11
4Podstawy prawa   

8

 -

1
5Budżetowanie w sektorze samorządowym883
6Podatki, ubezpieczenia społeczne883
7Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej443
8Sprawozdawczość finansowa i budżetowa884
Razem888030

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 2900 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w weekendy, w Katowicach

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Egzamin końcowy składający się z dwóch części po pierwszym i drugim semestrze

KADRA DYDAKTYCZNA

Pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

Dr Ewa Maćkowiak