Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych

Zbliżenie na kalkulator, dokumenty finansowe, okulary i rozsypane spinacze

dwa semestry (168 godzin)

Opis studiów

Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych cechuje zdecydowanie inna specyfika. Jednostki sfery budżetowej nie są z zasady nastawione na zysk, dlatego rządzą się innymi regułami rachunkowości. Obok ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów określające szczegółowe zasady rachunkowości dla tych jednostek. Studia na kierunku zapewniają zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w jednostkach sektora finansów publicznych i umożliwiają rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.

Adresaci

Studia skierowane są do osób zainteresowanych rachunkowością i finansami w sektorze publicznym.

Korzyści

Uczestnik w trakcie studiów:

  • pogłębia wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej,
  • poznaje zakresu merytorycznego najważniejszych uregulowań prawnych w zakresie sfery budżetowej,
  • zapoznaje się z ewidencją księgową w zakresie majątku i źródeł finansowania działalności, dochodów i wydatków budżetowych,
  • zapoznaje się ze szczegółową strukturą sprawozdań finansowych.

Założenia studiów

Celem studiów jest kształcenie profesjonalnych pracowników sfery budżetowej. Uczestnicy tego kierunku pogłębią wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, poznają specyficzne metody wyceny i ewidencji majątku jednostek budżetowych, zapoznają się ze szczegółową strukturą sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zdobędą przygotowanie niezbędne do sporządzenia budżetu zadaniowego.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów aktywnych połączonych z metodami aktywizującymi w postaci analizy praktycznych przypadków i zajęć warsztatowo-treningowych służących rozwiązywaniu praktycznych problemów.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wybrane zagadnienia finansów publicznych12123
2Wprowadzenie do rachunkowości  882
3Rachunkowość budżetu, zakładów i jednostek budżetowych

32

32

11
4Podstawy prawa   

8

 -

1
5Budżetowanie w sektorze samorządowym883
6Podatki i ubezpieczenia społeczne1243
7Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej443
8Sprawozdawczość finansowa i budżetowa884
Razem927630

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online).

Kryteria ukończenia studiów

  • Praca pisemna składająca się z dwóch części.
  • Egzamin końcowy po pierwszy i drugim semestrze. Każdy składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru oraz zadań.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy.

Kierownik studiów

dr Ewa Maćkowiak, e-mail: ewa.mackowiak@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

  • 3600 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
  • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Rejestracja na studia