Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych

dwa semestry (168 godzin)

29.11.2021 - 24.01.2022 - rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022    

OPIS STUDIÓW

Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych cechuje zdecydowanie inna specyfika. Jednostki sfery budżetowej nie są z zasady nastawione na zysk, dlatego rządzą się innymi regułami rachunkowości. Obok ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów określające szczegółowe zasady rachunkowości dla tych jednostek. Studia na kierunku zapewniają zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w jednostkach sektora finansów publicznych i umożliwiają rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.

ADRESACI

Studia skierowane są do osób zainteresowanych rachunkowością i finansami w sektorze publicznym.

KORZYŚCI

Uczestnik w trakcie studiów:

  • pogłębia wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej,
  • poznaje zakresu merytorycznego najważniejszych uregulowań prawnych w zakresie sfery budżetowej,
  • zapoznaje się z ewidencją księgową w zakresie majątku i źródeł finansowania działalności, dochodów i wydatków budżetowych,
  • zapoznaje się ze szczegółową strukturą sprawozdań finansowych.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest kształcenie profesjonalnych pracowników sfery budżetowej. Uczestnicy tego kierunku pogłębią wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, poznają specyficzne metody wyceny i ewidencji majątku jednostek budżetowych, zapoznają się ze szczegółową strukturą sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zdobędą przygotowanie niezbędne do sporządzenia budżetu zadaniowego.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów aktywnych połączonych z metodami aktywizującymi w postaci analizy praktycznych przypadków i zajęć warsztatowo-treningowych służących rozwiązywaniu praktycznych problemów.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wybrane zagadnienia finansów publicznych12123
2Wprowadzenie do rachunkowości  882
3Rachunkowość budżetu, zakładów i jednostek budżetowych

32

32

11
4Podstawy prawa   

8

 -

1
5Budżetowanie w sektorze samorządowym883
6Podatki i ubezpieczenia społeczne1243
7Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej443
8Sprawozdawczość finansowa i budżetowa884
Razem927630

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

  • 3300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Praca pisemna składająca się z dwóch części.
  • Egzamin końcowy po pierwszy i drugim semestrze. Każdy składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru oraz zadań.

KADRA DYDAKTYCZNA

Pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

Dr Ewa Maćkowiak, e-mail: ewa.mackowiak@ue.katowice.pl

Rejestracja na studia