Przejdź do menu Przejdź do treści

Rzeczoznawca majątkowy

dwa semestry (290 godzin)

Opis studiów

Studia przygotowują do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, a także specjalisty w zakresie: doradztwa na rynkach nieruchomości, oceny efektywności inwestowania w nieruchomości, określania skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny przedsiębiorstw, określania wartości bankowo- hipotecznej oraz innych aktywności związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem nieruchomościami.

Program studiów jest zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Adresaci

Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które chciałby nabyć uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, urzędów gminnych, banków, firm deweloperskich, przedsiębiorców, firm zarządzających nieruchomościami oraz innych osób, które chciałyby poszerzyć wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego na drodze do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego.

Korzyści

Atutami wyróżniającymi studia podyplomowe „Rzeczoznawca majątkowy” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach są:

 • wieloletnie doświadczenie w organizacji zajęć oraz dobór najlepszej kadry dydaktycznej rekrutującej się z grona wybitnych wykładowców uniwersyteckich oraz doświadczonych praktyków (w tym rzeczoznawców majątkowych), którzy posiedli niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć uniwersyteckich,
 • dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych - w trakcie studiów uczestnicy otrzymują dedykowane aktualne materiały wykładowe w formie elektronicznej,
 • przyjazny i konsekwentny system sprawdzania postępów kształcenia. Stosowany od wielu lat system pozwala na bieżącą ocenę efektów kształcenia oraz dyscyplinuje uczestników do systematycznego uczenia się. Nie stosujemy opłat za testy poprawkowe i przy problemach z zaliczeniem wspieramy uczestników indywidualnie w trakcie nieodpłatnych konsultacji wyrównujących wiedzę z danej dziedziny,
 • zgodnie z porozumieniem zawartym ze Śląskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych (ŚSRM) gwarantujemy najlepszym uczestnikom kontynuowanie kształcenia na praktykach zawodowych organizowanych przez ŚSRM,
 • zapewniamy możliwość korzystania z konsultacji w zakresie analiz rynku nieruchomości i metodyki wyceny z pracownikami Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej oraz Katedry Inwestycji.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Podstawowym założeniem studiów jest przygotowanie ich uczestników do odbycia praktyk zawodowych i ukończenia z pozytywnym wynikiem postępowania kwalifikacyjnego umożliwiającego uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie specjalistycznych wykładów i ćwiczeń, w trakcie których prowadzący je specjaliści wykorzystują materiały dydaktyczne, takie jak: prezentacje multimedialne, studia przypadków, narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie wyceny nieruchomości, zadania realizowane w oparciu o rzeczywiste źródła danych o nieruchomościach, w tym bazy cen transakcyjnych. Wykładowcy w trakcie i na zakończenie zajęć rekomendują uczestnikom dodatkowe materiały dydaktyczne w celu pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w trakcie samodzielnego studiowania.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
A.Moduł wiedzy z zakresu prawa    
1Część ogólna prawa cywilnego 6-2
Podstawy prawa rzeczowego10-2
Podstawy prawa zobowiązań

6

-

2
4Podstawy prawa i postępowania administracyjnego4-1
5Źródła informacji o nieruchomościach732
6Systemy geoinformacyjne221
7Gospodarka przestrzenna 81
8Gospodarka nieruchomościami 162
9Gospodarka mieszkaniowa61
10Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami 6-1
11Ochrona danych osobowych2-1
12Zamówienia publiczne 2-1
BModuł wiedzy ekonomicznej    
13Podstawy ekonomii 6-2
14Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości10-2
15Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 532
16Elementy finansów i bankowości 4-1
17Podstawy matematyki finansowej     8-1
18Elementy rachunkowości 4-1
19Podstawy statystyki i ekonometrii 442
CModuł podstawy budownictwa
20Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych8-2
21Przegląd technologii w budownictwie 8-1
22Proces inwestycyjny w budownictwie 6-1
23Ocena stanu technicznego budynków4-1
24Podstawy kosztorysowania 4-1
DModuł rzeczoznawstwo majątkowe
25System prawny rzeczoznawstwa majątkowego 6-1
26Zasady dobrej praktyki2-1
27Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości6-1
28Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6-1
29Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 13133
30Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych551
31Wycena nieruchomości zurbanizowanych772
32Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych i gruntów pod wodami      441
33Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 331
34Wycena nieruchomości do celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 12123
35Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 221
36Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości111
37Podstawy wyceny przedsiębiorstw2-1
38Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości4-1
39Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie2-1
EModuł seminarium końcowe
40Seminarium pracy końcowej-105
Razem2216960

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online). 

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie zaliczenia 6 testów cząstkowych, weryfikujących wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa, metodyki wyceny (2 testy) oraz wyceny nieruchomości zurbanizowanych,
 • przygotowanie pracy końcowej,
 • zdanie egzaminu końcowego.

Kadra dydaktyczna

Kadrę wykładowców tworzą:

 • pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni wyższych, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych, ekonomicznych i technicznych związanych z nieruchomościami,
 • praktycy posiadający ekspercką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości, jak i przygotowywania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Zajęcia z metodyki wyceny nieruchomości w drugim semestrze studiów realizują wyłącznie wykładowcy-praktycy posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Kierownicy studiów

dr Radosław Cyran, e-mail: nieruchomosci@uekat.pl 

dr Adam Polko, e-mail: nieruchomosci@uekat.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 5700 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Zaangażowanie, wiedza komunikatywność i przystępność osoby prowadzącej zajęcia."
 • "Świetne umiejętności dydaktyczne prowadzącego."
 • "Wykładowca który w sposób rzetelny i przejrzysty przekazał materiał (wiedzę)."
 • "Genialne ćwiczenia."

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca