Rzeczoznawca majątkowy

dwa semestry (286 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szacowania nieruchomości, funkcjonowania rynku nieruchomości i oceną efektywności inwestowania w nieruchomości. W szczególności przygotowują kandydatów do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. 

ADRESACI

Zapraszamy osoby zajmujące się już zawodowo problematyką szacowania nieruchomości do różnych celów, zajmują się odbiorem operatów szacunkowych oraz problematyką gospodarowania nieruchomościami we wszystkich podmiotach, w tym w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, deweloperskich, kadrę administracji samorządowej i rządowej oraz wszystkie osoby pragnące dopiero rozpocząć karierę zawodową w sektorze nieruchomości.

KORZYŚCI

A. Doświadczenie. Zrealizowaliśmy ponad 25 edycji dla tego kierunku studiów podyplomowych przy stabilnym kierownictwie wywodzącym z Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Studiami kierowali kolejno: prof. UE. dr hab. Krystian Pera, dr Katarzyna Śmietana i obecnie dr inż. Jan Konowalczuk. Nasze wieloletnie doświadczenia i stałe doskonalenie procesu dydaktycznego umożliwiły dobranie najlepszej kadry dydaktycznej rekrutującej się z grona wybitnych wykładowców uniwersyteckich oraz doświadczonych praktyków (w tym rzeczoznawców majątkowych i biegłych sądowych), którzy posiedli niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć uniwersyteckich. Zajęcia z metodyki wyceny w drugim semestrze realizują wyłącznie wykładowcy-praktycy posiadający uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

B. Elastyczna organizacja zajęć. Zapewniamy realizację programu studiów dostosowaną indywidulanie do faktycznej liczby uczestników danej edycji. Przy dużym zainteresowaniu tym kierunkiem studiów i rekrutacją przekraczającą kalkulowaną w budżecie liczbę słuchaczy, od wielu lat proponujemy unikalne rozwiązanie organizacyjne podziału części zajęć praktycznych w II semestrze na małe grupy dydaktyczne oraz zwiększoną liczbę zajęć na seminariach z 10 godz. do 40 godz. Jest to nie tylko uczciwa (fair) propozycja dla kandydatów w zakresie rozliczeń finansowych z Uniwersytetem ale przede wszystkim zasadnicza przewaga w zakresie faktycznie realizowanej liczby godzin dydaktycznych.

C. Uczciwa kalkulacja ceny z korzyściami przy większej grupie. Dodatkowe zajęcia w mniejszych grupach to możliwość nabycia praktycznych umiejętności stosowania metod wyceny dla wybranych celów szacowania. Zwiększona liczba godzin seminarium pozwala natomiast na zaproponowanie osobom wiążącym studia z wykonywaniem w przyszłości samodzielnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego przygotowanie pracy dyplomowej w formie projektu operatu szacunkowego obejmującego zastosowanie trzech podjeść do wyceny. To doskonałe przygotowanie do praktyki zawodowej. Osoby nierealizujące na studiach ścieżki uprawnień zawodowych przygotowują pracę dyplomową z wybranego obszaru tematycznego - także przy zwiększonej liczbie godzin zajęć seminaryjnych. Stała cena za studia, to przy większej liczbie słuchaczy do 60 godzin zajęć więcej w części praktycznej i seminaryjnej. Cena studiów jest bardzo konkurencyjna, gdyż oferujemy w przypadku większej grupy słuchaczy do 20% liczby godzin zajęć więcej przy standardowej cenie za studia.

D. Udogodnienia przy wyborze drugiego kierunku. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych na kierunku "Zarządzanie nieruchomościami" - zaliczają wówczas różnice dla I semestru z modułów specjalizacyjnych oraz kierunkowych oraz realizują całość zajęć specjalistycznych dla II semestru ponosząc opłatę tylko za II semestr.

E. Profesjonale materiały wykładowe. W trakcie studiów słuchacze otrzymują dedykowane aktualne materiały wykładowe w formie elektronicznej oraz dodatkowo jedną specjalistyczna publikację (książkę) z zakresu tematycznego związanego z kierunkiem studiów.

F. Przyjazny i konsekwentny system sprawdzania postępów kształcenia. Stosowany od wielu lat system 6 egzaminów/testów cząstkowych (1. Prawo, 2. Ekonomia, 3. Budownictwo, 4. Metody_1, 5. Metody_2, 6. Wycena nieruchomości zurbanizowanych) pozwala na bieżącą ocenę prowadzonych zajęć oraz dyscyplinuje słuchaczy do systematycznego uczenia się. Nie stosujemy opłat za testy poprawkowe i przy problemach z zaliczeniem wspieramy słuchaczy indywidualnie w trakcie nieodpłatnych konsultacji wyrównujących wiedzę z danej dziedziny.

G. Dodatkowe wsparcie dla absolwentów. Wszystkich absolwentów kierunku wspiera w trakcie konsultacji, posiadaną wiedzą i doświadczeniami, kadra wykładowców akademickich, w szczególności Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Do tej pory wspomagaliśmy absolwentów kierunku przy rozwiązywaniu problemów: w czasie odbywania praktyki, przygotowania do egzaminu zawodowego, poszukiwania zatrudnienia oraz w okresie rozpoczynania kariery zawodowej, nie tylko rzeczoznawcy majątkowego.

H. Ekstra wsparcie dla najlepszych. Najlepszym absolwentom oprócz niespodzianki na koniec studiów zapewniamy skuteczną pomoc w znalezieniu najlepiej dopasowanego miejsca do odbycia praktyki zawodowej.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Zapewniamy realizację programu studiów wyczerpującą minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości, przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((tekst jednolity Dz. U. poz. 2147, z 14.12.2016 r. ze zm.). w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 826).

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi (w formie wykładów specjalistycznych, warsztatów z udziałem specjalistów-praktyków, prezentacji, studiów przypadków). W trakcie zajęć warsztatowych są prezentowane podejścia, metody i techniki wykorzystywane w praktyce wyceny nieruchomości, oceny efektywności inwestowania i wyceny przedsiębiorstw, w szczególności stosowane w praktyce szacowania standardy zawodowe krajowe oraz europejskie, międzynarodowe i wybrane zagraniczne (USA i UK).

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Część ogólna prawa cywilnego 8-0,75
Podstawy prawa rzeczowego12-0,75
Podstawy prawa zobowiązań 

8

-

1
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 

4

 -

0,75
5Podstawy prawa i postępowania administracyjnego4-0,5
6Źródła informacji o nieruchomościach10-1
7Gospodarka przestrzenna 6-0,5
8Gospodarka nieruchomościami 12-1
9Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze10-1
10Gospodarka rolna, leśna i wodna 4-0,5
11Ochrona danych osobowych2-0,25
12Zamówienia publiczne 4-0,25
13Podstawy ekonomii 6-0,75
14Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości8-1
15Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8-1
16Elementy finansów i bankowości 6-0,5
17Podstawy matematyki finansowej     6-0,5
18Elementy rachunkowości 4-0,25
19Podstawy statystyki i ekonometrii 10-1
20Podstawy budownictwa 10-1
21Przegląd technologii w budownictwie 6-0,5
22Proces inwestycyjny w budownictwie 4-0,5
23Eksploatacja nieruchomości 6-0,5
24Podstawy kosztorysowania -40,5
25Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4-0,5
26Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych2-0,25
27Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego 2-0,25
28Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości4-0,5
29Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6-0,5
30Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce -261,65
31Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych-100,5
32Wycena nieruchomości zurbanizowanych-100,5
33Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami      -80,5
34Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych -60,5
35Wycena nieruchomości do celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych -221,65
36Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością -40,5
37Wycena masowa -20,25
38Dokumentacja procesu wyceny -40,25
39Doradztwo na rynku nieruchomości 4-0,25
40Seminaria dyplomowe PZN/Praca dyplomowa-105,2
Razem18010630

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w Katowicach w trybie studiów dla pracujących – co do zasady w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.00. Planowana jest jak największa liczby godzin zajęć w soboty z możliwą maksymalną liczbą wolnych niedziel. W praktyce każdym semestrze należy się jednak liczyć z zajęciami w także w niedzielę (ok. 3 niedziele w semestrze). Wyjątkowo zajęcia praktyczne mogą być realizowane w systemie po dwa wykłady, każdy 5 godzinny, w jednym dniu – zajęcia do godz. 17.15.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zaliczenie 6 testów cząstkowych (1.Prawo, 2. Ekonomia, 3.Budownictwo, 4. Metody 1, 5. Metody 2, 6. Wycena nieruchomości zurbanizowanych) oraz przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami studiów są pracownicy naukowi oraz specjaliści-praktycy, którzy wykorzystując metody aktywizujące, przekazują wiedzę i wspomagają słuchaczy w zdobywaniu umiejętności w zakresie działalności zawodowej polegającej na szacowaniu nieruchomości przez co należy „rozumieć czynności związane z określaniem wartości nieruchomości”.  

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Tomasz Bolek

CZESNE w roku akademickim 2019/2020 

  • 3900 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

 

Rejestracja na studia