Rzeczoznawca majątkowy

dwa semestry (286 godzin)

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Studia przygotowują do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, a także specjalisty w zakresie: doradztwa na rynkach nieruchomości, oceny efektywności inwestowania w nieruchomości, określania skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny przedsiębiorstw, określania wartości bankowo- hipotecznej oraz innych aktywności związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem nieruchomościami.

ADRESACI

Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które chciałby nabyć uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, urzędów gminnych, banków, firm deweloperskich, przedsiębiorców, firm zarządzających nieruchomościami oraz innych osób, które chciałyby poszerzyć wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego na drodze do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego.

KORZYŚCI

Atutami wyróżniającymi studia podyplomowe „Rzeczoznawca majątkowy” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach są:

 • wieloletnie doświadczenie w organizacji zajęć oraz dobór najlepszej kadry dydaktycznej rekrutującej się z grona wybitnych wykładowców uniwersyteckich oraz doświadczonych praktyków (w tym rzeczoznawców majątkowych), którzy posiedli niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć uniwersyteckich,
 • dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych - w trakcie studiów uczestnicy otrzymują dedykowane aktualne materiały wykładowe w formie elektronicznej,
 • przyjazny i konsekwentny system sprawdzania postępów kształcenia. Stosowany od wielu lat system pozwala na bieżącą ocenę efektów kształcenia oraz dyscyplinuje uczestników do systematycznego uczenia się. Nie stosujemy opłat za testy poprawkowe i przy problemach z zaliczeniem wspieramy uczestników indywidualnie w trakcie nieodpłatnych konsultacji wyrównujących wiedzę z danej dziedziny,
 • zgodnie z porozumieniem zawartym ze Śląskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych (ŚSRM) gwarantujemy najlepszym uczestnikom kontynuowanie kształcenia na praktykach zawodowych organizowanych przez ŚSRM,
 • zapewniamy możliwość korzystania z konsultacji w zakresie analiz rynku nieruchomości i metodyki wyceny z pracownikami Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej oraz Katedry Inwestycji.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Podstawowym założeniem studiów jest przygotowanie ich uczestników do odbycia praktyk zawodowych i ukończenia z pozytywnym wynikiem postępowania kwalifikacyjnego umożliwiającego uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie specjalistycznych wykładów i ćwiczeń, w trakcie których prowadzący je specjaliści wykorzystują materiały dydaktyczne, takie jak: prezentacje multimedialne, studia przypadków, narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie wyceny nieruchomości, zadania realizowane w oparciu o rzeczywiste źródła danych o nieruchomościach, w tym bazy cen transakcyjnych. Wykładowcy w trakcie i na zakończenie zajęć rekomendują uczestnikom dodatkowe materiały dydaktyczne w celu pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w trakcie samodzielnego studiowania.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
A.Moduł wiedzy z zakresu prawa    
1Część ogólna prawa cywilnego 8-2
Podstawy prawa rzeczowego12-2
Podstawy prawa zobowiązań 

8

-

2
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 

4

 -

1
5Podstawy prawa i postępowania administracyjnego4-1
6Źródła informacji o nieruchomościach732
7Gospodarka przestrzenna 61
8Gospodarka nieruchomościami 122
9Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze102
10Gospodarka rolna, leśna i wodna 4-1
11Ochrona danych osobowych2-1
12Zamówienia publiczne 4-1
BModuł wiedzy ekonomicznej    
13Podstawy ekonomii 6-2
14Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości8-2
15Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 532
16Elementy finansów i bankowości 6-1
17Podstawy matematyki finansowej     6-1
18Elementy rachunkowości 4-1
19Podstawy statystyki i ekonometrii 552
CModuł wiedzy technicznej
20Podstawy budownictwa 10-2
21Przegląd technologii w budownictwie 6-1
22Proces inwestycyjny w budownictwie 4-1
23Eksploatacja nieruchomości 6-1
24Podstawy kosztorysowania 4-1
DModuł rzeczoznawstwo majątkowe
25Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4-1
26Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych2-1
27Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego    2-1
28Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości4-1
29Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6-1
30Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 13133
31Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych551
32Wycena nieruchomości zurbanizowanych551
33Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami      441
34Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 331
35Wycena nieruchomości do celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 11113
36Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 221
37Wycena masowa 111
38Dokumentacja procesu wyceny 4-1
39Doradztwo na rynku nieruchomości 4-1
EModuł seminarium końcowe
40Seminarium pracy końcowej-106
Razem2216560

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie zaliczenia 6 testów cząstkowych, weryfikujących wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa, metodyki wyceny (2 testy) oraz wyceny nieruchomości zurbanizowanych,
 • przygotowanie pracy końcowej,
 • zdanie egzaminu końcowego.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców tworzą:

 • pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni wyższych, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych, ekonomicznych i technicznych związanych z nieruchomościami,
 • praktycy posiadający ekspercką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości, jak i przygotowywania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Zajęcia z metodyki wyceny nieruchomości w drugim semestrze studiów realizują wyłącznie wykładowcy-praktycy posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Radosław Cyran, e-mail: nieruchomosci@uekat.pl

dr Adam Polko, e-mail: nieruchomosci@uekat.pl

Harmonogram

 

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

 

Harmonogram kierunku:

Rzeczoznawca majątkowy (edycja 2021/22)

Rejestracja na studia