Rzeczoznawca majątkowy

dwa semestry (286 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia przygotowują do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, a także specjalisty w zakresie: doradztwa na rynkach nieruchomości, oceny efektywności inwestowania w nieruchomości, określania skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny przedsiębiorstw, określania wartości bankowo- hipotecznej oraz innych aktywności związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem nieruchomościami.

ADRESACI

Studia skierowane są do osób:

 • posiadających wyższe wykształcenie, które chciałby nabyć uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości,
 • dla osób, które chciałby nabyć uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych i administracji, pracowników banków, doradców inwestycyjnych, przedsiębiorców, firm zarządzających nieruchomościami oraz innych osób uczestniczących w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 • dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego na drodze do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego.

KORZYŚCI

Atutami wyróżniającymi studia podyplomowe „Rzeczoznawca majątkowy” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach są:

 • wieloletnie doświadczenie w organizacji zajęć oraz dobór najlepszej kadry dydaktycznej rekrutującej się z grona wybitnych wykładowców uniwersyteckich oraz doświadczonych praktyków (w tym rzeczoznawców majątkowych i biegłych sądowych), którzy posiedli niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć uniwersyteckich; 
 • dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych. W trakcie studiów słuchacze otrzymują dedykowane aktualne materiały wykładowe w formie elektronicznej; 
 • przyjazny i konsekwentny system sprawdzania postępów kształcenia. Stosowany od wielu lat system pozwala na bieżącą ocenę efektów kształcenia oraz dyscyplinuje słuchaczy do systematycznego uczenia się. Nie stosujemy opłat za testy poprawkowe i przy problemach z zaliczeniem wspieramy słuchaczy indywidualnie w trakcie nieodpłatnych konsultacji wyrównujących wiedzę z danej dziedziny; 
 • absolwenci kierunku „Rzeczoznawca Majątkowy” mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych na kierunku "Zarządzanie nieruchomościami". Zaliczają wówczas różnice dla I semestru z modułów specjalizacyjnych oraz kierunkowych oraz realizują całość zajęć specjalistycznych dla II semestru ponosząc opłatę tylko za II semestr;
 • dodatkowe wsparcie dla absolwentów w zakresie odbywania praktyk zawodowych i przygotowywania do egzaminu zawodowego, oparte na współpracy ze środowiskiem rzeczoznawców majątkowych oraz możliwościach korzystania z konsultacji z pracownikami Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej oraz Katedry Inwestycji.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Podstawowym założeniem studiów jest przygotowanie ich uczestników do odbycia praktyk zawodowych i ukończenia z pozytywnym wynikiem postępowania kwalifikacyjnego umożliwiającego uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.  

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie specjalistycznych wykładów i warsztatów, w trakcie których prowadzący je specjaliści wykorzystują materiały dydaktyczne, takie jak: prezentacje multimedialne, studia przypadków, narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie wyceny nieruchomości, zadania realizowane w oparciu o rzeczywiste źródła danych o nieruchomościach, w tym bazy cen transakcyjnych. Wykładowcy w trakcie i na zakończenie zajęć rekomendują słuchaczom dodatkowe materiały dydaktyczne w celu pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w trakcie samodzielnego studiowania.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Część ogólna prawa cywilnego 8-0,75
Podstawy prawa rzeczowego12-0,75
Podstawy prawa zobowiązań 

8

-

1
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 

4

 -

0,75
5Podstawy prawa i postępowania administracyjnego4-0,5
6Źródła informacji o nieruchomościach10-1
7Gospodarka przestrzenna 6-0,5
8Gospodarka nieruchomościami 12-1
9Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze10-1
10Gospodarka rolna, leśna i wodna 4-0,5
11Ochrona danych osobowych2-0,25
12Zamówienia publiczne 4-0,25
13Podstawy ekonomii 6-0,75
14Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości8-1
15Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8-1
16Elementy finansów i bankowości 6-0,5
17Podstawy matematyki finansowej     6-0,5
18Elementy rachunkowości 4-0,25
19Podstawy statystyki i ekonometrii 10-1
20Podstawy budownictwa 10-1
21Przegląd technologii w budownictwie 6-0,5
22Proces inwestycyjny w budownictwie 4-0,5
23Eksploatacja nieruchomości 6-0,5
24Podstawy kosztorysowania 4-0,5
25Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4-0,5
26Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych2-0,25
27Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego 2-0,25
28Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości4-0,5
29Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6-0,5
30Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 26-1,65
31Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych10-0,5
32Wycena nieruchomości zurbanizowanych10-0,5
33Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami      8-0,5
34Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6-0,5
35Wycena nieruchomości do celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 22-1,65
36Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4-0,5
37Wycena masowa 2-0,25
38Dokumentacja procesu wyceny 4-0,25
39Doradztwo na rynku nieruchomości 4-0,25
40Seminaria dyplomowe PZN/Praca dyplomowa-105,2
Razem2761030

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry (semestr zimowy: październik-styczeń; semestr letni: luty-czerwiec). Zajęcia odbywają się w salach wykładowych kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w wybrane soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem zajęć obejmującym cały okres studiów.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie zaliczenia 6 testów cząstkowych, weryfikujących wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa, metodyki wyceny (2 testy) oraz wyceny nieruchomości zurbanizowanych; 
 • przygotowanie pracy dyplomowej;
 • zdanie egzaminu dyplomowego.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców tworzą:

 • pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni wyższych, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych, ekonomicznych i technicznych związanych z nieruchomościami; 
 • praktycy posiadający ekspercką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości, jak i przygotowywania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Zajęcia z metodyki wyceny nieruchomości w drugim semestrze studiów realizują wyłącznie wykładowcy-praktycy posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Radosław Cyran, e-mail: nieruchomosci@uekat.pl

dr Adam Polko, e-mail: nieruchomosci@uekat.pl

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

 • 4300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł