Sprzedaż i Obsługa Klienta

dwa semestry (154 godziny)

29.11.2021 - 24.01.2022 - rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022    

OPIS STUDIÓW

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie sprzedaży oraz obsługi klienta indywidualnego (B2C) i biznesowego (B2B) - zarówno w przestrzeni stacjonarnej, jak i internetowej. Umożliwiają pozyskanie niezbędnej wiedzy do kształtowania strategii i planów sprzedaży oraz projektowania działań służących ich skutecznej realizacji. Studia dają możliwość rozwijania umiejętności w zakresie negocjacji i technik sprzedaży oraz organizacji handlu stacjonarnego i internetowego. Służą wykształceniu kluczowych kompetencji do zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Studia pozwalają na kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracach w zespole oraz zarządzania zespołami sprzedażowymi i działami obsługi klienta.

Studia umożliwiają pozyskanie umiejętności niezbędnych w dokonywaniu oceny klientów i identyfikowania ich potrzeb, projektowania ścieżki zakupu oraz kształtowania doświadczeń zakupowych klientów indywidualnych i biznesowych, a także zarządzania relacjami z klientami. Studia przygotowują do projektowania programu obsługi klienta oraz standaryzacji jej elementów. Udział w studiach pozwala na wykształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie komunikacji w biznesie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w sprzedaży.

Studia stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu sprzedaży i obsługi klienta oraz stwarzają możliwości nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

ADRESACI

Uczestnikiem studiów podyplomowych „Sprzedaż i Obsługa Klienta” może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Studia kierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne w sprzedaży i obsłudze klienta (B2C, B2B), pracowników działów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, doradców klienta oraz tych osób, które zarządzają lub planują zarządzać sprzedażą i obsługą klienta w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności.

Studia są przeznaczone również dla tych osób, które zamierzają uzyskać nowe kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia kariery w sprzedaży i obsłudze klienta.

KORZYŚCI

 • Poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu sprzedaży i obsługi klienta w przestrzeni stacjonarnej i internetowej; zdobycie  wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w tym zakresie.
 • Wykształcenie i rozwijanie kluczowych umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania sprzedażą i obsługą klienta.
 • Wykształcenie i doskonalenie umiejętności pracy w zespołach, rozwiązywania problemów decyzyjnych, a także realizacji samodzielnych projektów w obszarze sprzedaży i obsługi klienta.
 • Wymiana doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Zdobycie przez uczestników zajęć profesjonalnych kwalifikacji w obszarze sprzedaży i obsługi klienta :

 • przygotowanie do zarządzania sprzedażą i obsługą klienta indywidualnego i biznesowego,
 • przygotowanie do kierowania zespołem sprzedażowym i zespołem obsługi klienta,
 • przygotowanie do pracy w dziale sprzedaży oraz dziale obsługi klienta,
 • wykształcenie/doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia projektów i przedsięwzięć w zakresie sprzedaży i obsługi klienta,
 • w przestrzeni stacjonarnej i internetowej,
 • przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Metody aktywizujące:

 • wykłady interaktywne,
 • zajęcia warsztatowo-treningowe,
 • case study,
 • dyskusje.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Komunikacja interpersonalna772
Marketing w erze cyfrowej  342
Klient w sprzedaży i obsłudze klienta

3

4

2
Badania rynku

6

8

2
5Strategie i plany sprzedaży   773
6Program obsługi klienta     342
7Negocjacje  592
8Techniki sprzedaży      592
9Komunikacja w sprzedaży i obsłudze klienta  342
10Merchandising w sprzedaży stacjonarnej i internetowej 341
11Technika i organizacja handlu  772
12 Wirtualizacja sprzedaży i obsługi klienta342
13Zarządzanie zespołem sprzedażowym   683
14Zarządzanie relacjami z klientami  683
Razem678730

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3550 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

W ramach studiów zapewniony jest catering.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Aktywny udział w zajęciach, w przypadku nieobecności na zajęciach słuchacze otrzymują dodatkowe zadania w celu nadrobienia zaległości (minimalna frekwencja na zajęciach wynosi 80%minimalna frekwencja na zajęciach wynosi 80%).
 • Zintegrowany egzamin pisemny i ustny.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią praktycy biznesu oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i innych uczelni z doświadczeniem praktycznym w zakresie prowadzonych zajęć.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE,  e-mail: barbara.kucharska@ue.katowice.pl 

   

Informujemy, iż kierunek Sprzedaż i  Obsługa Klienta w semestrze zimowym roku ak. 2021/22 nie zostanie uruchomiony. 

Rejestracja na studia