Strategia podatkowa

dwa semestry (160 godzin)

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Studia mają charakter studiów doskonalących.

ADRESACI

Studia są przeznaczone dla przyszłej i obecnej kadry urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, przedsiębiorców oraz innych osób zainteresowanych poprawną interpretacją prawa podatkowego.

KORZYŚCI

Uczestnicy mogą zapoznać się z aktualnie obowiązującymi procedurami podatkowymi oraz rozwiązaniami prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych stanowiącymi obciążenia fiskalne podmiotów gospodarczych. Poznać przysługujące podatnikom prawa wyboru oraz możliwości wykorzystania preferencji w obowiązujących rozwiązaniach podatkowych. Nabyć umiejętność oceny skutków podatkowych podejmowanych długo- i krótkoterminowych decyzji finansowych. Słuchacze nabędą również umiejętności w zakresie projektowania i realizacji strategii podatkowej w przedsiębiorstwie.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Założeniem studiów jest osiągnięcie celów dydaktycznych i biznesowych. W aspekcie założeń dydaktycznych celem jest przybliżenie słuchaczom problematyki podatkowej przez zaprezentowanie założeń prowadzonej w tym zakresie polityki państwa oraz wykształcenie umiejętności odczytywania intencji ustawodawcy podatkowego wraz z przedstawieniem możliwych reakcji opodatkowanych przedsiębiorstw na stosowane rozwiązania podatkowe z uwzględnieniem ryzyka podejmowanych decyzji. W aspekcie biznesowym celem jest wykształcenie i podniesienie umiejętności w zakresie projektowania i realizacji strategii podatkowej w przedsiębiorstwie.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi - oprócz wykładów realizowane są zajęcia ćwiczeniowe z szerokim wykorzystaniem analizy konkretnych przypadków przedsiębiorstw, a także zajęcia laboratoryjne (z wykorzystaniem komputerów).

  • Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych - treści programowe są ilustrowane prezentacją graficzną.
  • Wykład aktywny- wykorzystanie metody dyskusji do rozwiązywania postawionych problemów.
  • ćwiczenia z wykorzystaniem introspekcji - przedstawienie rozwiązań podatkowych w oparciu o przykładowe/wybrane zdarzenia gospodarcze.
  • Ćwiczenia z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Polityka podatkowa    8-1
2Podatek od towarów i usług  1683
3Pozostałe podatki pośrednie

12

4

3
4Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa z uwzględnieniem rachunkowości podatkowej    

8

 -

2
5

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej 

1683
6

Strategie finansowe przedsiębiorstw z arkuszem kalkulacyjnym    

4123
7Opodatkowanie transakcji rynku finansowego   8-2
8

Postępowanie podatkowe 

8-2
9Opodatkowanie dochodów osób fizycznych     1243
10

Międzynarodowe strategie podatkowe    

8-2
11

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych    

442
12Prawo karne skarbowe     8-2
13

Pozostałe podatki bezpośrednie 

622
Razem1184230

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

  • 3800 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Egzamin pisemny składający się z dwóch części (po każdym semestrze) w formie zintegrowanego (obejmujący wszystkie przedmioty z danego semestru) testu wyboru.
  • Obecność na poziomie nie niższym niż 80% zajęć.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz specjaliści praktycy z administracji publicznej oraz biznesu.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Piotr Kania, e-mail: piotr.kania@uekat.pl 

 

Harmonogram

Informujemy, iż kierunek Strategia podatkowa w semestrze zimowym roku ak. 2021/22 nie zostanie uruchomiony.  

Rejestracja na studia