Strategia podatkowa

dwa semestry (174 godziny)

OPIS STUDIÓW

Studia mają charakter studiów doskonalących.

Na ich treść składają się 4 moduły tematyczne:

1) Ekonomiczne i prawne podstawy polityki fiskalnej w Polsce

2) Ekonomiczne i prawne podstawy polityki finansowej przedsiębiorstwa

3) Pośrednie obciążenia fiskalne podmiotów gospodarczych

4) Bezpośrednie obciążenia fiskalne podmiotów gospodarczych

Pierwszy moduł tematyczny zakłada przekazanie wiedzy na temat: funkcji podatków, roli polityki budżetowej, polskiego systemu podatkowego na tle wybranych systemów podatkowych. Zapoznanie słuchaczy z trybem postępowania w sprawach podatkowych, z organizacją administracji skarbowej, zakresem i sposobem działania różnych organów podatkowych, z zasadami prowadzenia kontroli skarbowej oraz rozstrzygnięciami w tym obszarze, z podstawowymi procedurami i przepisami kodeksu karnego-skarbowego w odniesieniu do wykroczeń i przestępstw skarbowych. Wykształcenie umiejętności uczestniczenia procedurze podatkowej oraz odpowiedzialności różnych podmiotów za powstałe zobowiązania.

Drugi moduł zakłada przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, zasad podejmowania decyzji finansowych ich wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia podatkowego i postaw realizowanych wobec niego. Wykształcenie umiejętności odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych w ewidencjach rachunkowych, ustalania wyniku finansowego i dochodu podatkowego. Wypracowanie umiejętności oceny ryzyka i prowadzenia strategii w doborze ochrony ubezpieczeniowej działalności gospodarczej. Doskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie zastosowania wybranych programów komputerowych oraz Internetu w obszarze decyzji finansowych i strategii podatkowej.

Trzeci moduł zakłada przekazanie wiedzy związanej ze skutkami podatkowymi opodatkowania podatkami pośrednimi zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, a w szczególności rozwiązań podatkowych dotyczących obrotu krajowego i wewnątrzwspólnotowego oraz wykształcenie umiejętności stosowania strategii podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Moduł zakłada również zapoznanie z zasadami i skutkami funkcjonowania ubezpieczeń społecznych dla finansów przedsiębiorstwa oraz wykształcenie umiejętności stosowania rozwiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Moduł czwarty zakłada przekazanie wiedzy związanej ze skutkami podatkowymi opodatkowania zdarzeń gospodarczych, zachodzących w przedsiębiorstwie, podatkami bezpośrednimi w zakresie opodatkowania dochodu i majątku przedsiębiorcy. Wykształcenie umiejętności stosowania strategii podatkowej w zakresie podatków dochodowych i majątkowych zarówno w zakresie decyzji finansowych długoterminowych, jak i decyzji bieżących.

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla kadry administracji skarbowej, przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych poprawną interpretacją prawa podatkowego i zarzadzaniem finansami przedsiębiorstwa z uwzględnieniem skutków podatkowych podejmowanych decyzji.

KORZYŚCI

Słuchacze mogą zapoznać się z aktualnie obowiązującymi procedurami podatkowymi oraz rozwiązaniami prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych stanowiącymi obciążenia fiskalne podmiotów gospodarczych. Poznać przysługujące podatnikom prawa wyboru oraz możliwości wykorzystania preferencji w obowiązujących rozwiązaniach podatkowych. Nabyć umiejętność oceny skutków podatkowych podejmowanych długo-i krótkoterminowych decyzji finansowych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Założeniem studiów jest osiągnięcie celów dydaktycznych i biznesowych. W aspekcie założeń dydaktycznych celem jest przybliżenie słuchaczom problematyki podatkowej przez zaprezentowanie założeń prowadzonej w tym zakresie polityki państwa oraz wykształcenie umiejętności odczytywania intencji ustawodawcy podatkowego wraz z przedstawieniem możliwych reakcji opodatkowanych przedsiębiorstw na stosowane rozwiązania podatkowe z uwzględnieniem ryzyka podejmowanych decyzji. W aspekcie biznesowym celem jest wykształcenie i podniesienie umiejętności w zakresie projektowania i realizacji strategii podatkowej w przedsiębiorstwie.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi -oprócz wykładów i konwersatoriów są realizowane zajęcia warsztatowo-treningowe oraz analiza konkretnych przypadków przedsiębiorstw

1) Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych - treści programowe są ilustrowane prezentacją graficzną

2) Wykład aktywny- wykorzystanie metody dyskusji do rozwiązywania postawionych problemów

3) Ćwiczenia z wykorzystaniem introspekcji - przedstawienie rozwiązań podatkowych w oparciu o przykładowe/wybrane zdarzenia gospodarcze

4) Ćwiczenia z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
I Ekonomiczne i prawne podstawy  polityki fiskalnej w Polsce
1 Polityka finansowa i podatkowa państwa 12-2
2 Postępowanie podatkowe i zobowiązania podatkowe

12

4

2
3 Organizacja i funkcjonowanie organów podatkowych

4

 -

0,5
4

Kontrola celno-skarbowa

8-1
5

Kodeks karny –skarbowy

40,5
II Ekonomiczne i prawne podstawy polityki finansowej przedsiębiorstwa
1

Strategie finansowe przedsiębiorstw

1242
2 Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość842
3

Ubezpieczenia w biznesie

6-1
4

Warsztaty komputerowe

-81
III Pośrednie obciążenia fiskalne podmiotów gospodarczych
1

Podatek od towarów i usług

1242
2

Podatek akcyzowy

4-1
3

Prawo dewizowe i celne

8-1,52
4

Podatek od czynności cywilno-prawnych

1-0,25
5

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

1-0,25
6

Ubezpieczenia społeczne

311
IV Bezpośrednie obciążenia fiskalne podmiotów gospodarczych
1

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zasady ogólne

1242
2

Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów

311
3

Podatek dochodowy od osób prawnych

622
4

Opodatkowanie transakcji leasingowych

2-0,5
5

Amortyzacja podatkowa

2-0,5
6

Opodatkowanie transakcji rynku finansowego

621,5
7

Podatki i opłaty lokalne

821,5
8 Podatek od spadków i darowizn2-0,5
9 Podatek od czynności cywilno-prawnych2-0,5
Zintegrowane 2 testy zaliczeniowe-22
Razem1363830

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia realizowane są przez dwa semestry, począwszy od semestru zimowego. Odbywają się w cyklu sobotnio – niedzielnym (według harmonogramu) w godzinach od 9.00 do 15.45. W salach wykładowych kampusu Katowice.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Pozytywne zaliczenie zintegrowanych testów wielokrotnego wyboru

Ustny egzamin końcowy

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjaliści praktycy: pracownicy administracji podatkowej, radcy prawni oraz doradcy podatkowi.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Piotr Kania

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł