Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

dwa semestry (168 godzin)

Opis studiów

Program studiów został ukierunkowany na włączenie w procesy poznawcze zagadnień i problemów towarzyszących nowym trendom w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Dzięki znajomości tych trendów, wzbogaconej o umiejętność stosowania nowoczesnych narzędzi finansowych uczestnicy posiądą pożądane kwalifikacje we wskazanym obszarze. Przygotowana oferta modułów w programie studiów podyplomowych Zarządzanie finansami przedsiębiorstw mocno eksponuje zagadnienia i problemy towarzyszące współczesnym trendom i zjawiskom zachodzącym w sferze finansów przedsiębiorstw.

Program składa się z dziewięciu modułów stanowiących łącznie 168 godzin. Każdy moduł otrzymał odpowiednią wycenę punktów ECTS zgodną z treścią i nakładem pracy koniecznej dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Realizacja całego programu studiów zakłada zdobycie 30 punktów ECTS.

Charakterystyka modułów:

Moduł Uwarunkowania prawno-ekonomiczne działalności gospodarczej pozwala na  stworzenie fundamentu wspierającego wprowadzanie dalszych zagadnień dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawami prawa dotyczącego tworzenia, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. Etyka zawodowa dotycząca finansów przedsiębiorstw ma wskazywać na istotne aspekty wartościowania decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie z perspektywy etyki systemu, firmy, czy osoby, która decyzję podejmuje. Z kolei społeczna odpowiedzialność pozwoli na  wskazanie korzyści oraz trudności, na jakie napotykają przedsiębiorstwa zainteresowane podejmowaniem działań w obszarze związanym z budowaniem kapitału społecznego.

Moduły Optymalizacja struktury kapitału oraz Optymalizacja zarządzania bieżącego są ukierunkowane na analizę praktycznych aspektów podejmowania decyzji finansowych we wskazanych obszarach z uwzględnieniem wpływu otoczenia na kształtowanie strategii finansowej przedsiębiorstw. Celem tych modułów jest nabycie umiejętności analizowania potencjalnych konsekwencji podejmowanych decyzji finansowych dla sytuacji finansowej tych podmiotów oraz tworzenia różnych wariantów rozwiązań w tym zakresie.

Moduł Sprawozdawczość finansowa i analiza finansowa wyników działalności gospodarczej pozwala na pozyskanie wiedzy przez uczestników z zakresu podstaw sprawozdawczości finansowej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności oceny wyników działalności przedsiębiorstwa, opartej na zastosowaniu analizy finansowej. Umiejętności te wzbogacą kompetencje uczestników w zakresie identyfikacji słabych punktów działalności, wpływających na podejmowanie prawidłowych decyzji finansowych. 

Moduł ocena inwestycji rzeczowych pozwala na zdobycie umiejętności  dotyczących pomiaru efektywności inwestycji rzeczowych, oceny uwarunkowań procesów inwestycyjnych oraz stosowania narzędzi oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno w ujęciu finansowym, jak i ekonomicznym.

Moduł Optymalizacja podatkowa przedstawia  zasady opodatkowania dochodów oraz  transakcji zakupu/sprzedaży jako kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zagadnienia dotyczące: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT. Prezentuje także legalne możliwości obniżania poziomu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT, wprowadzenie jasnego rozróżnienia między optymalizacją podatkową a unikaniem opodatkowania. Słuchacze nabędą umiejętności w zakresie rozpoznawania możliwości optymalizacyjnych oraz wyboru drogi optymalizacji podatkowej.

W module Ryzyko w działalności gospodarczej w sposób uniwersalny przekazana zostanie wiedza o koncepcji zarządzania ryzykiem. W ramach modułu uczestnicy zostaną zapoznani z zakresem wiodących standardów (metodyk) zarządzania ryzykiem. Studia przypadków posłużą kształtowaniu świadomości znaczenia zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, poprzez analizę  i ocenę konsekwencji błędów popełnianych na poszczególnych etapach wdrażania procesu zarządzania ryzykiem.

Moduł Zarządzanie wiedzą o kliencie pozwala na wskazanie nowych aspektów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem poprzez przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności w zakresie zarządzania wiedzą o kliencie 4.0. Uczestnicy nabędą umiejętności identyfikacji źródeł oraz metod gromadzenia informacji o kliencie 4.0 oraz sposobach wykorzystania wiedzy w procesach decyzyjnych ze wskazaniem wskaźników skuteczności wykorzystania tej wiedzy. Wiedza o całokształcie  tych działań przedsiębiorstwa wpływa na pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, a tym samym permanentne powiększanie zasobów dostępnej wiedzy.

Proces osiągania porozumienia i dochodzenia do wspólnych celów odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu współczesnym przedsiębiorstwem, co zostanie zaprezentowane w module Negocjacje i mediacje. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz stawiane przed nimi wyzwania, negocjacje stają się coraz bardziej skomplikowane, dlatego też celem tego modułu jest nabycie umiejętności wyboru form negocjacyjnych poprzez kreatywne podejścia do problemu. W module tym zostanie także zaprezentowana metoda mediacji, jako poszerzenie procesu negocjacji poprzez włączenie do niego aktywnie interweniującej i akceptowanej trzeciej strony, której możliwość podejmowania decyzji jest całkowicie ograniczona, ale która wspiera strony w rozstrzygnięciu spornych kwestii. 

Program studiów umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz pozwoli na wymianę informacji i doświadczeń z praktykami wspierającymi decyzje finansowe zarówno na poziome MSP, jak i korporacyjnym. 

Adresaci

Uczestnicy studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magistra, inżyniera lub licencjata). Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.

Korzyści

Udział w zajęciach pozwoli na rozszerzenie i pogłębienie wiedzy związanej z:

 • uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi działalności gospodarczej,
 • optymalizacją struktury kapitału,
 • optymalizacją zarządzania bieżącego,
 • oceną inwestycji rzeczowych,
 • sprawozdawczością finansową i oceną wyników działalności gospodarczej,
 • optymalizacją podatkową,
 • zarządzaniem ryzykiem,
 • zarządzaniem wiedzą o kliencie, jak i negocjacjami. 

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Założeniem studiów jest przekazanie rzetelnej wiedzy, jak i rozwiązań praktycznych z obszaru zarządzania finansami przedsiębiorstw przez nauczycieli akademickich łączących badania naukowe z praktyką (notki wykładowców na końcu opisu kierunku), pozwalających uczestnikom nabyć kluczową wiedzę, umiejętności i kompetencje wskazane w efektach kształcenia.

Metody prowadzenie zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu interaktywnego, wykładu konserwatoryjnego z wykorzystaniem technik multimedialnych, analizy i oceny przyjętych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Uwarunkowania prawno-eknonomiczne działalności gospodarczej1684
Optymalizacja struktury kapitału   883
Optymalizacja zarządzania bieżącego    

4

12

3
 4 Sprawozdawczość finansowa i analiza finansowa wyników działalności gospodarczej   

16

16

5
5Ocena inwestycji rzeczowych883
6Optymalizacja podatkowa883
7Ryzyko w działalności gospodarczej    6103
8Zarządzanie wiedzą o kliencie   883
9Negocjacje i mediacje   883
Razem828630

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się online w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

 • Uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć.
 • Pozytywne zaliczenie testu (Moduł I, VI, VIII, IX ) i egzaminu ustnego (Moduł II,III,IV,V,VII).
 • Podejście do egzaminu ustnego warunkowane pozytywnym zaliczeniem testu.
 • Ocena końcowa studiów stanowi sumę 40% oceny testu i 60% egzaminu ustnego, co odpowiada proporcjom zarówno godzin dydaktycznych, pkt ECTS, ich treściom zawartych w modułach.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy na studiach podyplomowych Zarządzanie finansami przedsiębiorstw to doświadczeni naukowcy, jak i praktycy o ugruntowanej pozycji na rynku.     

Kierownik studiów

dr Maria Gorczyńska, prof. UE, e-mail: maria.gorczynska@uekat.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 3400 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3