Zarządzanie i marketing w biznesie

dwa semestry (220 godzin)

01.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Studia zostały podzielone na 4 moduły obejmujące:

 1. zarządzanie przedsiębiorstwem (81 godz.),
 2. zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa (40 godz.),
 3. zarządzanie marketingowe (65 godz.),
 4. zarządzanie i marketing – sektorowe przykłady zastosowań (14 godz.). 

ADRESACI

Adresatami studiów są:

 • menedżerowie najwyższego i średniego szczebla zarządzania (lub przygotowujący się do objęcia takich stanowisk w przedsiębiorstwach),
 • specjaliści różnych dziedzin (np. finansów, zasobów ludzkich, marketingu, public relations, sprzedaży i obsługi klienta, logistyki, controllingu itd.),
 • kierownicy projektów,
 • doradcy i konsultanci operujący w sferze praktyki gospodarczej,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • absolwenci studiów (szczególnie nieekonomicznych) chcący rozwijać nowe lub rozszerzać i doskonalić swoje dotychczasowe umiejętności. 

KORZYŚCI

Uczestnik studiów będzie przygotowany do:

 • profesjonalnego kierowania przedsiębiorstwem, jego wybranym obszarem funkcjonalnym lub innymi realizowanymi przez nie aktywnościami (projektami) na rynku, co powinno przełożyć się na jego sukcesy w pracy,
 • samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • stosowania w swojej pracy zawodowej nowoczesnych metod i technik zarządzania,
 • projektowania, organizowania, wdrażania i kontrolowania ciekawych pomysłów strategicznych oraz taktyczno-operacyjnych.

Udział w studiach jest ponadto dobrą okazją do nawiązania relacji, także biznesowych, z ich innymi uczestnikami. 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia przygotowują do samodzielnego podejmowania w przedsiębiorstwach bardziej skutecznych decyzji strategicznych i operacyjnych oraz efektywniejszej realizacji strategii, projektów czy konkretnych zadań. Dynamicznie zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, w połączeniu z intensywnym rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, stawiają przed menedżerami, specjalistami i pozostałymi pracownikami nowe wyzwania w zakresie formułowania i rozwiązywania ważnych problemów z zakresu zarządzania, finansów i marketingu.

Wymaga to od nich zarówno pozyskiwania nowoczesnej wiedzy, jak i wykształcenia nowych kompetencji oraz wzbogacenia posiadanych już umiejętności praktycznych. Dlatego tak ważne jest ich ciągłe rozwijanie i doskonalenie (w odniesieniu do tzw. „umiejętności twardych i miękkich”). Bardzo istotna jest też wymiana myśli i dyskusja na temat nowoczesnego prowadzenia biznesu z innymi uczestnikami studiów, a także doświadczonymi wykładowcami-praktykami. 

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych metod nauczania, m.in. w formie aktywnych wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, różnych form dyskusji oraz narzędzi informatycznych.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
Moduł: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM    
1Koncepcje i techniki zarządzania 773
2

Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa    

521
3Zarządzanie personelem     592
4

Trening kompetencji menedżerskich   

261
5Zarządzanie strategiczne     441
6

Zarządzanie projektem   

441
7

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie    

441
8Tworzenie biznesplanu    331
9Społeczna odpowiedzialność biznesu    441
Moduł: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA     
Finanse przedsiębiorstw 552
Elementy rachunkowości zarządczej     441
Controlling  441
Strategie podatkowe   621
Planowanie finansowe  241
Moduł: ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE 
Zarządzanie marketingowe i jego strategie  772
Badania marketingowe jako podstawa decyzji biznesowych 431
Planowanie oferty rynkowej i jej pozycjonowanie    331
Kształtowanie marki i wizerunku przedsiębiorstwa 331
Dystrybucja i obsługa klienta    331
Polityka cenowa   421
Komunikacja marketingowa 331
E-marketing682
Moduł: ZARZĄDZANIE I MARKETING – SEKTOROWE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ*   
Przedmiot fakultatywny I*   431
Przedmiot fakultatywny II*  431
Razem10010030

* Każdy słuchacz spośród trzech przedmiotów, proponowanych w ramach tego specjalistycznego modułu, wybiera tylko dwa przedmioty. W ramach programu są realizowane dwa przedmioty wskazane przez największą liczbę słuchaczy. Słuchacze mają do wyboru następujące przedmioty: Marketing w handlu; Usługi profesjonalne; Marketing produktów zaawansowanych technologicznie.

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4100 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez uczestnika oceny pozytywnej z końcowego egzaminu pisemnego oraz obecność na zajęciach dydaktycznych na poziomie minimum 80%.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią cenieni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni wyższych mający również bogate doświadczenia biznesowe i konsultingowe.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Joanna Wiechoczek, e-mai: joanna.wiechoczek@ue.katowice.pl

   

Harmonogram

Informujemy, iż kierunek Zarządzanie i marketing w biznesie w semestrze zimowym roku ak. 2021/22 nie zostanie uruchomiony. 

Rejestracja na studia