Zarządzanie i marketing w biznesie

dwa semestry (220 godzin)

OPIS STUDIÓW

 Studia przygotowują do podejmowania w przedsiębiorstwie bardziej skutecznych decyzji oraz efektywniejszej realizacji strategii, projektów czy konkretnych zadań. Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania w otoczeniu i wnętrzu przedsiębiorstwa oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymagają od aktualnych oraz przyszłych menedżerów, specjalistów i pozostałych pracowników nowych kompetencji oraz rozszerzenia posiadanych już umiejętności. Dlatego tak ważne jest ich stałe rozwijanie i doskonalenie. Bardzo istotna jest też wymiana myśli i dyskusja na temat nowoczesnego prowadzenia biznesu z innymi uczestnikami studiów, jak również doświadczonymi wykładowcami-praktykami.

ADRESACI

 • menedżerowie najwyższego i średniego szczebla zarządzania (lub przygotowujących się do objęcia takich stanowisk w przedsiębiorstwach,

• specjaliści różnych dziedzin (np. finansów, zasobów ludzkich, marketingu, public relations, sprzedaży i obsługi klienta, logistyki, controllingu itd.,

• kierownicy projektów,

• doradcy i konsultanci operujący w sferze praktyki gospodarczej,

• osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,

• absolwenci studiów (zwłaszcza nieekonomicznych) chcący rozwijać nowe lub też rozszerzać i doskonalić swoje dotychczasowe umiejętności.

KORZYŚCI

Absolwent studiów będzie przygotowany do:

• profesjonalnego kierowania przedsiębiorstwem, jego wybranym obszarem funkcjonalnym lub innymi realizowanymi przez nie aktywnościami na rynku, co powinno przełożyć się na jego sukcesy w pracy,

• samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,

• stosowania w swojej pracy zawodowej nowoczesnych metod i technik zarządzania,

• projektowania, organizowania, wdrażania i kontrolowania ciekawych pomysłów strategicznych oraz taktyczno-oeracyjnych.

Udział w studiach jest ponadto dobrą okazją do nawiązania relacji, także biznesowych, z ich innymi uczestnikami.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

• zapoznanie słuchaczy z zasadami, specyfiką oraz technikami i narzędziami nowoczesnego zarządzania podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w warunkach tzw. nowej gospodarki (tj. opartej na wiedzy),

• przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania finansami oraz marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem,

• dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy do podejmowania strategicznych oraz taktyczno-operacyjnych decyzji rynkowych (marketingowych) i innych, obejmującej uwarunkowania tych decyzji, jak też strategie i ich instrumenty,

• wykształcenie u słuchaczy umiejętności posługiwania się metodami oraz narzędziami służącymi analizowaniu i diagnozowaniu oraz planowaniu, organizowaniu i kierowaniu działalnością przedsiębiorstwa (jego różnymi funkcjami) operującego w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia,

• wykształcenie i pogłębianie u słuchaczy umiejętności samodzielnego budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz opracowywania biznesplanów, a także kreatywnego projektowania strategii i planów marketingowych,

• rozwijanie myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych metod nauczania, m.in. w formie aktywnych wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, różnych form dyskusji oraz narzędzi informatycznych.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1

Zarządzanie przedsiębiorstwem

423616

- Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa

- Koncepcje i techniki zarządzania

- Zarządzanie strategiczne

- Zarządzanie personelem

- Zarządzanie projektami

- Negocjacje

- Społeczna odpowiedzialność w biznesie

- Metodyka tworzenia biznesplanów

2

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

26208

- Finanse przedsiębiorstwa

- Rynek kapitałowy

- Elementy rachunkowości zarządczej

- Strategie podatkowe

- Controlling

- Plan finansowy

3

Zarządzanie marketingowe

403614

- System informacji marketingowej i badania rynku

- Zarządzanie marketingowe i jego strategie

- Projektowanie programów marketingowych (planowanie oferty rynkowej i jej pozycjonowanie, polityka cenowa, dystrybucja i obsługa klienta, komunikacja marketingowa, Kształtowanie marki i wizerunku przedsiębiorstwa)

- E-marketing

- Plan marketingowy

4

Zarządzanie i marketing – sektorowe przykłady zastosowań

(każdy słuchacz spośród czterech proponowanych w ramach tego modułu przedmiotów wybiera dwa przedmioty)
882

- Handel

- Usługi profesjonalne

- Turystyka i rekreacja

- Dobra zaawansowane technicznie (high-tech)

Egzaminy pisemne-4-
Razem11610440

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (sobota i niedziela) w godzinach od 8:55 do maksymalnie 16:05 w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez słuchacza oceny pozytywnej z egzaminów pisemnych z poszczególnych modułów. Przewiduje się dwa egzaminy, tj. po pierwszym semestrze (obejmie treści przedmiotów ujętych w modułach I i II) oraz drugim semestrze (obejmie treści przedmiotów ujętych w modułach III i IV).

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią cenieni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni wyższych mający również bogate doświadczenia biznesowe.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Joanna Wiechoczek

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4000 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł