Zarządzanie nieruchomościami

dwa semestry (230 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia, ze względu na aktualne potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy, będą realizowane jako studia o profilu praktycznym. Z analiz wynika, iż nadal brakuje ekonomistów wyspecjalizowanych w zagadnieniach z zakresu zarządzania nieruchomościami, zarówno o funkcji mieszkaniowej, komercyjnej, przemysłowej, jak i specjalnego przeznaczenia. Realizowany program przygotowuje do samodzielnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz umożliwia ubieganie się o uzyskanie świadectwa kompetencji, nadawanego przez organizacje zawodowe. Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź do pracy w firmach zajmujących się profesjonalnymi usługami w zakresie zarządzania nieruchomościami. Będzie umiał rozpoznawać czynniki strategiczne oraz wskazywać możliwe ich oddziaływania, co umożliwi przygotowywanie innowacyjnych projektów planów zarządzania, odpowiadających na potrzeby użytkowników/właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów finansowych, prawnych, technicznych, środowiskowych. Jednocześnie będzie posiadał operacyjne umiejętności pracy w sposób łączący różne podejścia teoretyczne i praktyczne, w tym wykorzystując metody i techniki analiz ilościowych i jakościowych.

ADRESACI

Studia skierowane są do osób:

 • pragnących rozpocząć karierę zawodową w sektorze nieruchomości, jak również do pracowników zajmujących się administrowaniem budynków i obiektów użyteczności publicznej, pracowników firm specjalizujących się w obrocie nieruchomościami, a także właścicieli i pracowników wspólnot mieszkaniowych.

KORZYŚCI

Atutami wyróżniającymi studia podyplomowe „Zarządzanie nieruchomościami” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach są:

 • wieloletnie doświadczenie w organizacji zajęć oraz dobór najlepszej kadry dydaktycznej rekrutującej się z grona wybitnych wykładowców uniwersyteckich oraz doświadczonych praktyków (w tym zarządców nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, specjalnych, biegłych sądowych), którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć; 
 • dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych - w trakcie studiów słuchacze otrzymają w formie elektronicznej dedykowane aktualne i obszerne materiały wykładowe; 
 • przyjazny i konsekwentny system sprawdzania postępów kształcenia poprzez bieżącą ocenę efektów kształcenia, wspieranie słuchaczy indywidualnymi konsultacjami wyrównującymi wiedzę z danej dziedziny; 
 • możliwość korzystania z fakultatywnych wykładów na I semestrze na kierunku „Rzeczoznawca majątkowy”, w szczególności w zakresie rozszerzonych zagadnień prawnych i ekonomicznych; 
 • możliwość kontynuowania w kolejnej edycji przez absolwentów kierunku „Zarządzanie nieruchomościami” nauki na studiach podyplomowych na kierunku "Rzeczoznawca majątkowy" (niezbędne będzie zaliczenie jedynie nieznacznych różnic programowych dla I semestru z modułów specjalizacyjnych oraz kierunkowych oraz zrealizowanie całość zajęć specjalistycznych dla II semestru przy opłacie jedynie za II semestr studiów);  wsparcie absolwentów możliwością dalszego korzystania z konsultacji u pracowników Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej oraz Katedry Inwestycji.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia dostarczają wiedzę i umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem obowiązujących standardów zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą – Property i Facility Management. Program studiów stworzono w oparciu o rekomendacje organizacji zrzeszających zarządców nieruchomości: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, które opracowały, po ustaniu regulacji państwowych, wspólny program szkolenia i certyfikowania zarządców nieruchomości, zapewniając kontynuację przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji, jak i praktycznego szkolenia. „Profil kompetencji zawodowych oparto na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności Europejskiej Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych – CEPI, z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago – IREM – porozumienie PFSZN, PFOZAiWN, PFZN”.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie specjalistycznych wykładów, w trakcie których prowadzący je specjaliści wykorzystują materiały dydaktyczne takie jak: prezentacje multimedialne, studia przypadków, narzędzia informatyczne, zadania realizowane w oparciu o rzeczywiste źródła danych o nieruchomościach. W trakcie zajęć opracowywane są plany gospodarcze dla wybranych nieruchomości, wieloletnie budżety remontowe, plany zarządzania nieruchomościami (scenariusze/koncepcje rozwoju nieruchomości). Wykładowcy w trakcie i na zakończenie zajęć rekomendują i udostępniają słuchaczom dodatkowe materiały dydaktyczne w celu pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w trakcie samodzielnego studiowania.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
IPrawne aspekty zarządzania nieruchomościami --6
Część ogólna prawa cywilnego 8--
2Podstawy prawa rzeczowego

12

-

-
3Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

6

 -

-
4Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne 6--
5Źródła informacji o nieruchomościach10--
6Gospodarka nieruchomościami 8--
IIEkonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami--7
7Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości8--
8Analizy rynku nieruchomości6--
9Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8--
10Zarządzanie ekonomiczno-finansowe  10--
11Wycena nieruchomości 6--
12Obrót nieruchomościami4--
13Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami   6--
IIITechniczne aspekty zarządzania nieruchomościami  --3
14Podstawy budownictwa10--
15Podstawy kosztorysowania 4--
16Eksploatacja nieruchomości 6--
IVZarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi --11
17Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa 4--
18Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich UE 6--
19Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  10--
20Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi16--
21Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi  16--
22Procesy pomocnicze w zarządzaniu nieruchomościami i infrastrukturą – Facility Management 8--
23Zarządzanie najmem 8--
24Plan zarządzania nieruchomością20--
VOrganizacja firmy zarządzającej nieruchomościami--3
25Zarządzanie firmą 8--
26Przejmowanie nieruchomości do zarządzania8--
27Sztuka zarządzania relacjami i obsługi klienta na rynku nieruchomości   8--
Razem230-30

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry (semestr zimowy: październik-styczeń; semestr letni: luty-czerwiec). Zajęcia odbywają się w salach wykładowych kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w wybrane soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem zajęć obejmującym cały okres studiów.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie 5 testów cząstkowych (1.Prawo, 2. Ekonomia, 3.Budownictwo, 4. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, 5. Zarządzanie firmą) z jedną oceną z części pisemnej do egzaminu dyplomowego;
 • przygotowanie pisemnej pracy dyplomowej; 
 • zdanie ustnego egzaminu dyplomowego polegającego na odpowiedzi na dwa pytania – pierwsze z listy wcześniej udostępnionych zagadnień i drugie pytanie do części empirycznej pracy dyplomowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców tworzą: 

 • pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni wyższych, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych, ekonomicznych i technicznych związanych z nieruchomościami; 
 • praktycy posiadający ekspercką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, doradztwa w sektorze nieruchomości, jak i przygotowywania do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Radosław Cyran, e-mail: nieruchomosci@uekat.pl

dr Adam Polko, e-mail: nieruchomosci@uekat.pl

CZESNE w roku akademickim 2020/2021 

 • 3700 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł