Zarządzanie nieruchomościami

dwa semestry (230 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką zarządzania nieruchomościami, funkcjonowania rynku nieruchomości i oceną efektywności inwestowania w nieruchomości. W szczególności przygotowują kandydatów do ubiegania się o uzyskanie kwalifikacji zawodowych zarządcy nieruchomości.

ADRESACI

Zapraszamy osoby zajmujące się już zawodowo problematyką zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości oraz problematyką gospodarowania aktywami nieruchomościowymi we wszystkich podmiotach, w tym w przedsiębiorstwach zarządzających zasobami mieszkaniowymi, produkcyjnych, usługowych, deweloperskich, kadrę administracji samorządowej i rządowej oraz wszystkie osoby pragnące dopiero rozpocząć karierę zawodową w sektorze nieruchomości.

KORZYŚCI

A. Doświadczenie. Zrealizowaliśmy ponad 20 edycji dla tego kierunku studiów podyplomowych przy stabilnym kierownictwie wywodzącym z Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Studiami kierowali kolejno: prof. UE. dr hab. Krystian Pera, dr Katarzyna Śmietana i obecnie dr inż. Jan Konowalczuk. Nasze wieloletnie doświadczenia i stałe doskonalenie procesu dydaktycznego umożliwiły dobranie najlepszej kadry dydaktycznej rekrutującej się z grona wybitnych wykładowców uniwersyteckich oraz doświadczonych praktyków (w tym licencjonowanych wg dawnych zasad zarządców nieruchomości), którzy posiedli niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć uniwersyteckich. Zajęcia praktyczne w drugim semestrze realizują wykładowcy-praktycy posiadający bogate doświadczenie zawodowe.

B. Fakultatywne dodatkowe wykłady na I semestrze. Organizacja części wykładów I semestru wspólnie z kierunkiem „Rzeczoznawca majątkowy” umożliwia zaoferowanie słuchaczom kierunku „Zarzadzanie nieruchomościami” możliwość uczestnictwa w dodatkowych (fakultatywnych) wykładach z części zagadnienia prawnych i ekonomicznych

C. Udogodnienia przy wyborze drugiego kierunku. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych na kierunku "Rzeczoznawca majątkowy" - zaliczają wówczas różnice dla I semestru z modułów specjalizacyjnych oraz kierunkowych oraz realizują całość zajęć specjalistycznych dla II semestru ponosząc opłatę tylko za II semestr.

D. Profesjonale materiały wykładowe. W trakcie studiów słuchacze otrzymują dedykowane aktualne materiały wykładowe w formie elektronicznej oraz dodatkowo jedną specjalistyczna publikację (książkę) z zakresu tematycznego związanego z kierunkiem studiów.

E. Przyjazny i konsekwentny system sprawdzania postępów kształcenia. Stosowany od wielu lat system 5 testów cząstkowych (1.Prawo, 2. Ekonomia, 3.Budownictwo, 4. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, 5. Zarządzanie firmą), dających jedną ocenę z części pisemnej do egzaminu dyplomowego, pozwala na bieżącą ocenę prowadzonych zajęć oraz dyscyplinuje słuchaczy do systematycznego uczenia się. Nie stosujemy opłat za testy poprawkowe i przy problemach z zaliczeniem wspieramy słuchaczy indywidulanie w trakcie nieopłatnych konsultacji wyrównujących wiedzę z danej dziedziny.

F. Dodatkowe wsparcie dla absolwentów. Wszystkich absolwentów kierunku wspiera w trakcie konsultacji, posiadaną wiedzą i doświadczeniami, kadra wykładowców akademickich, w szczególności Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Do tej pory wspomagaliśmy absolwentów kierunku przy rozwiazywaniu problemów: w czasie odbywania praktyk, przygotowania do dawnego państwowego egzaminu zawodowego, poszukiwania zatrudnienia oraz w okresie rozpoczynania kariery zawodowej.

G. Ekstra wsparcie dla najlepszych. Najlepszym absolwentom oprócz niespodzianki na koniec studiów zapewniamy skuteczną pomoc w znalezieniu najlepiej dopasowanego miejsca do odbycia praktyki zawodowej.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia dostarczają wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem obowiązujących standardów zarzadzania nieruchomościami i infrastrukturą – Property i Facility Management. Program studiów uwzględnia rekomendacje organizacji zrzeszających zarządców nieruchomości: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, które opracowały wspólny program szkolenia i certyfikowania zarządców nieruchomości, zapewniając kontynuację przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji, jak i praktycznego szkolenia, po ustaniu regulacji państwowych. „Profil kompetencji zawodowych oparto na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności Europejskiej Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych – CEPI, z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago – IREM – porozumienie PFSZN, PFOZAiWN, PFZN”. Realizowany program przygotowuje do wykonywania zawodu i ubiegania się o uzyskanie świadectwa kompetencji, które nadawane będzie przez organizacje zawodowe, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kompetencyjnego przeprowadzonego przez powołaną Komisję Kwalifikacyjną z udziałem przedstawicieli Uczelni Wyższych i stwierdzeniu posiadania umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi (w formie wykładów specjalistycznych, warsztatów z udziałem specjalistów-praktyków, prezentacji, studiów przypadków). W trakcie zajęć warsztatowych są prezentowana jest praktyka przygotowania planów zarządzania nieruchomościami, oceny efektywności inwestowania.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
IPrawne aspekty zarządzania nieruchomościami --6
Część ogólna prawa cywilnego 8--
2Podstawy prawa rzeczowego

12

-

-
3Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

6

 -

-
4Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne 6--
5Źródła informacji o nieruchomościach10--
6Gospodarka nieruchomościami 8--
IIEkonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami--7
7Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości8--
8Analizy rynku nieruchomości6--
9Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8--
10Zarządzanie ekonomiczno-finansowe  10--
11Wycena nieruchomości 6--
12Obrót nieruchomościami4--
13Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami   6--
IIITechniczne aspekty zarządzania nieruchomościami  --3
14Podstawy budownictwa10--
15Podstawy kosztorysowania 4--
16Eksploatacja nieruchomości 6--
IVZarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi --11
17Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa 4--
18Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich UE 6--
19Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  10--
20Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi16--
21Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi  16--
22Procesy pomocnicze w zarządzaniu nieruchomościami i infrastrukturą – Facility Management 8--
23Zarządzanie najmem 8--
24Plan zarządzania nieruchomością20--
VOrganizacja firmy zarządzającej nieruchomościami--3
25Zarządzanie firmą 8--
26Przejmowanie nieruchomości do zarządzania8--
27Sztuka zarządzania relacjami i obsługi klienta na rynku nieruchomości   8--
Razem230-30

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w Katowicach w trybie studiów dla pracujących – co do zasady w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.00. Planowana jest jak największa liczby godzin zajęć w soboty. Wyjątkowo zajęcia praktyczne mogą być realizowane w systemie po dwa wykłady w jednym dniu, każdy 5 godzinny, wtedy zajęcia kończą się o godz. 17.15.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zaliczenie 5 testów cząstkowych (1.Prawo, 2. Ekonomia, 3.Budownictwo, 4. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, 5. Zarządzanie firmą) z jedną oceną z części pisemnej do egzaminu dyplomowego, przygotowanie pisemnej pracy dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego polegającego na odpowiedzi na dwa pytania – pierwsze z listy wcześniej udostępnionych zagadnień i drugie pytanie do części empirycznej pracy dyplomowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, naukowcy z innych ośrodków akademickich, a teorię i praktykę w zakresie prawa i metodyki szacowania nieruchomości wykładają specjaliści w danych dziedzinach.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Tomasz Bolek

CZESNE w roku akademickim 2019/2020 

  • 3900 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia