Zarządzanie nieruchomościami

Zbliżenie na kartkę papieru przedstawiającą rzut nieruchomości z góry

dwa semestry (190 godzin)

Opis studiów

Studia, ze względu na aktualne potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy, są realizowane jako studia o profilu praktycznym. Z analiz wynika, iż nadal brakuje ekonomistów wyspecjalizowanych w zagadnieniach z zakresu zarządzania nieruchomościami, zarówno o funkcji mieszkaniowej, jak i komercyjnej. Realizowany program przygotowuje do samodzielnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz umożliwia ubieganie się o Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (program studiów spełnia minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów Zarządca Nieruchomości, który opracowany został na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego Zarządcy Nieruchomości i zatwierdzony przez CEPI (European Association of Real Estate Professions).

Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź do pracy w firmach zajmujących się profesjonalnymi usługami w zakresie zarządzania nieruchomościami. Będzie umiał rozpoznawać czynniki strategiczne oraz wskazywać możliwe ich oddziaływania, co umożliwi przygotowywanie innowacyjnych projektów planów zarządzania, odpowiadających na potrzeby użytkowników/właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów finansowych, prawnych, technicznych, środowiskowych. Jednocześnie będzie posiadał operacyjne umiejętności pracy w sposób łączący różne podejścia teoretyczne i praktyczne, w tym wykorzystując metody i techniki analiz ilościowych i jakościowych.

Adresaci

Studia skierowane są do osób:

 • osób pragnących rozpocząć karierę zawodową w sektorze nieruchomości,
 • pracowników zajmujących się obecnie procedurami zarządczymi w podmiotach świadczących usługi zarządzania nieruchomościami wspólnymi (wspólnoty mieszkaniowe),  zatrudnionych w spółkach  towarzystw budownictwa społecznego, w jednostkach organizacyjnych gminy zarządzających zasobem mieszkaniowym gminy, w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pracowników uczestniczących w procesach zarządczych w nieruchomościach handlowych, biurowych, magazynowych, hotelowych,
 • pracowników firm specjalizujących się w obrocie nieruchomościami,
 • właścicieli nieruchomości,
 • deweloperów.

Korzyści

Atutami wyróżniającymi studia podyplomowe „Zarządzanie nieruchomościami” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach są:

 • wieloletnie doświadczenie w organizacji zajęć oraz dobór najlepszej kadry dydaktycznej rekrutującej się z grona wybitnych wykładowców uniwersyteckich oraz doświadczonych praktyków zarządzających na co dzień prestiżowymi nieruchomościami komercyjnymi w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (w tym prowadzących procesy komercjalizacyjne i Facility Management)  oraz nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi (np. członkowie zarządu spółdzielni mieszkaniowej, spółki TBS),
 • dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych - w trakcie studiów słuchacze otrzymają w formie elektronicznej dedykowane aktualne i obszerne materiały wykładowe,
 • przyjazny i konsekwentny system sprawdzania postępów kształcenia poprzez bieżącą ocenę efektów kształcenia, wspieranie słuchaczy indywidualnymi konsultacjami wyrównującymi wiedzę z danej dziedziny,
 • wsparcie absolwentów możliwością dalszego korzystania z konsultacji u pracowników Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej oraz Katedry Inwestycji.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Studia dostarczają wiedzę i umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem obowiązujących standardów zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą – Property i Facility Management. Program studiów stworzono w oparciu o rekomendacje organizacji zrzeszających zarządców nieruchomości. Profil kompetencji zawodowych oparto na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami. Uwzględniono również międzynarodowe standardy kształcenia w tym obszarze, w szczególności Europejskiej Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych (CEPI) oraz  doświadczenia Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago (IREM).

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie specjalistycznych wykładów i ćwiczeń, w trakcie których prowadzący je specjaliści wykorzystują materiały dydaktyczne takie jak: prezentacje multimedialne, studia przypadków, narzędzia informatyczne, zadania realizowane w oparciu o rzeczywiste źródła danych o nieruchomościach. W trakcie zajęć opracowywane są plany gospodarcze dla wybranych nieruchomości, wieloletnie budżety remontowe, plany zarządzania nieruchomościami (scenariusze/koncepcje rozwoju nieruchomości). Wykładowcy w trakcie i na zakończenie zajęć rekomendują i udostępniają słuchaczom dodatkowe materiały dydaktyczne w celu pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w trakcie samodzielnego studiowania.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS

1

Prawne aspekty zarządzania nieruchomościami 26125
 2 Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami18125
3Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

30

4

5
4Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi

22

 8

6
5Zarządzanie nieruchomościami niemieszkaniowymi2676
6Organizowanie procesu zarządzania nieruchomościami1783
Razem1395130

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w formie hybrydowej (dowolna forma uczestnictwa w zajęciach: stacjonarnie lub online). 

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • pozytywne oceny 6 testów z każdego przedmiotu studiów,
 • złożenie pracy końcowej oraz obrona pracy przed Komisją Egzaminacyjną.

Kadra dydaktyczna

Kadrę wykładowców tworzą:

 • pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni wyższych, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych, ekonomicznych i technicznych związanych z nieruchomościami,
 • praktycy posiadający ekspercką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi, doradztwa w sektorze nieruchomości, jak i przygotowywania do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

Kierownicy studiów

dr Radosław Cyran, e-mail: nieruchomosci@uekat.pl 

dr Adam Polko, e-mail: nieruchomosci@uekat.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

 • 3900 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

Rekomendacje

 • "Zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalnie."
 • "Bardzo interesująco i fachowo przekazany bardzo trudny temat."
 • "Bardzo przystępnie przekazana praktyczna wiedza."

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami, rok akademicki 2022/23.
Harmonogram może ulec zmianie.        

Rejestracja na studia