Zarządzanie w ochronie zdrowia

dwa semestry (208 godzin)

OPIS STUDIÓW

W konsekwencji zapoznania uczestników z najnowszymi osiągnięciami w obszarze zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, komparatystyką w zakresie oceny międzynarodowych rozwiązań w dotyczących polityki ochrony zdrowia i zarządzania podmiotami działającymi w tym sektorze, syntezy doświadczeń praktyków zarządzających podmiotami w sektorze ochrony zdrowia, wykształcenie i rozwiniecie technik kreatywnego myślenia i umiejętności stosowania nowoczesnych metod zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, turbulentnym otoczeniu i kompresji czasu. Uczestnikom zapewnione zostaną w podstawowym zakresie materiały szkoleniowe (wybrany przez wykładowców pakiet przedstawianego materiału) jak również wskazywane będą w trakcie zajęć wartościowe pozycje literatury uzupełniającej, dostępnej na rynku wydawniczym. 

ADRESACI

Osoby, które z uwagi na obecnie wykonywaną pracę lub z uwagi na potencjalny zamiar podjęcia pracy w organizacjach projektujących, realizujących i kontrolujących zadania z zakresu ochrony zdrowia potrzebują zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie organizacji i funkcjonowania sektora ochrony zdrowia oraz jego podmiotów.

KORZYŚCI

Uzyskanie nowoczesnej wiedzy, zapoznanie się z doświadczeniami praktyków, budowanie nowych relacji z praktykami i badaczami problemów zarzadzania w podmiotach ochrony zdrowia.  

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (licencjat/magisterium), a szczególnie osób zajmujących się działalnością w sektorze ochrony zdrowia bądź chcących rozpocząć swoją karierę zawodową w tym sektorze, szczególnie na szczeblach zarządczych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Dodatkowo przewidziane jest wykorzystanie aktywizujących form nauczania oraz materiałów multimedialnych, takich jak filmy, programy komputerowe, prezentacje. W sytuacji dalszego trwania epidemii COVID 19 zajęcia będą prowadzone w formule e-learning.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
IModuł I Polityka ochrony zdrowia i jej uwarunkowania
Polityka ochrony zdrowia 81
Standardy UE w zakresie kształtowania rynku usług zdrowotnych81
 II Moduł II Organizacja i zarządzanie – teoria i praktyka
Zarządzanie – koncepcje i idee81
Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ochrony zdrowia882
Ryzyko w zarządzaniu podmiotami ochrony zdrowia81
Zarządzanie jakością w podmiocie leczniczym441
Marketing usług zdrowotnych441
 III Ekonomia i finanse
Ekonomika i rachunek kosztów w podmiocie leczniczym81
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych81
Fundrising – metodologia pozyskiwania pozasystemowych środków finansowych dla podmiotów leczniczych441
Controlling w podmiotach leczniczych81
 IV Uwarunkowania prawne działalności podmiotów leczniczych
Wybrane aspekty prawnej działalności podmiotów leczniczych1683
Rola i zadania Oddziału Wojewódzkiego NFZ na regionalnym rynku świadczeń medycznych81
VWsparcie procesu podejmowania decyzji w podmiotach leczniczych
Psychologiczne aspekty procesu zarządzania162
Wykorzystania narzędzi ICT do podejmowania decyzji zarządczych w podmiotach ochrony zdrowia41
PR w podmiotach ochrony zdrowia81
Trening menedżerski podejmowanie decyzji w podmiotach leczniczych (analiza interesariuszy i przywództwo)81
VIWarsztaty z praktykami zarządzającymi w podmiotach leczniczych
Analiza praktyk zarządzania w wybranych podmiotach leczniczych405
Seminarium pracy końcowej44
Razem7613230

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

  • 4450 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Aktywna obecność na zajęciach,
  • przygotowanie pracy zaliczeniowej (opis jednego z narzędzi analizy strategicznej omawianego w trakcie zajęć, maksymalnie 15 stron),
  • obrona pracy zaliczeniowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz praktycy zatrudnieni w podmiotach ochrony zdrowia, zarządzający w instytucjach administracji publicznej związanej z realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia, zarządzający w podmiotach ubezpieczenia zdrowotnego i gospodarczego.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, e-mail: aldona.fraczkiewicz-wronka@uekat.pl

Harmonogramy

Informujemy, iż rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE na wyznaczone kierunki została przedłużona do 21.10.2021r.  

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

 

Harmonogram kierunku:

Zarządzanie w ochronie zdrowia (edycja 2021/22)

Rejestracja na studia