Zarządzanie w ochronie zdrowia

dwa semestry (220 godzin)

OPIS STUDIÓW

W konsekwencji zapoznania słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami w obszarze zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, komparatystyką w zakresie oceny międzynarodowych rozwiązań w dotyczących polityki ochrony zdrowia i zarządzania podmiotami działającymi w tym sektorze, syntezy doświadczeń praktyków zarządzających podmiotami w sektorze ochrony zdrowia, wykształcenie i rozwinięcie technik kreatywnego myślenia i umiejętności stosowania nowoczesnych metod zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, turbulentnym otoczeniu i kompresji czasu. Słuchaczom zapewnione zostaną w podstawowym zakresie materiały szkoleniowe (wybrany przez wykładowców pakiet przedstawianego materiału) jak również wskazywane będą w trakcie zajęć wartościowe pozycje literatury uzupełniającej, dostępnej na rynku wydawniczym.

ADRESACI

Zapraszamy osoby, które z uwagi na obecnie wykonywaną pracę lub z uwagi na potencjalny zamiar podjęcia pracy w organizacjach projektujący, realizujących i kontrolujących zadania z zakresu ochrony zdrowia potrzebują zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie organizacji i funkcjonowania sektora ochrony zdrowia oraz jego podmiotów. Studia kierowane są w szczególności do:

  • kadry menedżerskiej w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, instytucjach regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, przedstawicielom firm farmaceutycznych, szczególnie polecane są lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, przedstawicielom firm farmaceutycznych,
  • osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

KORZYŚCI

Uzyskanie nowoczesnej wiedzy, zapoznanie się z doświadczeniami praktyków, budowanie nowych relacji z praktykami i badaczami problemów zarządzania w podmiotach ochrony zdrowia.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (licencjat/magisterium), a szczególnie osób zajmujących się działalnością w sektorze ochrony zdrowia bądź chcących rozpocząć swoją karierę zawodową w tym sektorze, szczególnie na szczeblach zarządczych.

CELE KSZTAŁCENIA:  

  • Ukończenie studiów podyplomowych przyczynia się do uzyskania wiedzy o  podstawach teorii zarządzania i ekonomii; różnych rodzajach struktur i instytucji sektora ochrony zdrowia zasadach ;budowania strategii polityki ochrony zdrowia na poziomie mikro, mezzo  i makro; wpływu czynników otoczenia na działanie podmiotów leczniczych;  rodzajów więzi i rządzących nimi prawidłowości, jakie zachodzą między organizacjami sektora ochrony zdrowia a innymi podmiotami w otoczeniu ekonomicznym, społecznym, politycznym i technologicznym. Student uzyskuje także  wiedzę na temat determinantów zachowań aktorów sektora ochrony zdrowia;  źródeł pozyskiwania danych dotyczących działania podmiotów sektora ochrony zdrowia, oraz specjalistycznych zastosowań metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych. Istotnym elementem jest także wzbogacenie wiedzy  o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) działania organizacji sektora ochrony zdrowia i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze i zmianach. 

  • Ukończenie studiów podyplomowych przyczynia się do uzyskania umiejętności w zakresie prawidłowego interpretowania zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) wpływających na działanie organizacji sektora ochrony zdrowia; wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej do pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) związanych z działaniem organizacji sektora ochrony zdrowia; prawidłowego posługiwania się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji sektora ochrony zdrowia; wykorzystywania zdobytej wiedzy do podejmowania decyzji i rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. 

  • Ukończenie studiów podyplomowych przyczynia się do uzyskania kompetencji społecznych pozwalających na rozwiązywanie problemów sektora ochrony zdrowia;  wzmocnieniu woli współdziałania w grupie i efektywnego komunikowania się z otoczeniem;  aktywnego uczestniczenia w pracach  grup (zespołów) i organizacjach realizujących cele polityki zdrowotnej;  uczestniczenie w budowaniu  projektów nakierowanych na realizację polityki zdrowotnej; znajdowania innowacyjnych rozwiązań i działania w sposób przedsiębiorczy.)

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Dodatkowo przewidziane jest wykorzystanie aktywizujących form nauczania oraz materiałów multimedialnych, takich jak filmy, programy komputerowe, prezentacje. 

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Moduł I
Polityka ochrony zdrowia i jej uwarunkowania
16-2
Moduł II
Organizacja i zarządzanie – teoria i praktyka
32248
Moduł III
Ekonomia i finanse

4

28

4
Moduł IV
Uwarunkowania prawne działalności podmiotów leczniczych

24

8

4
5Moduł V
Wsparcie procesu podejmowania decyzji w podmiotach leczniczych
-405
6Moduł VI
Warsztaty z praktykami zarządzającymi w podmiotach leczniczych 
-405
7Kontrola efektywności procesu nabywania wiedzy-42
Razem7614430

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Aktywna obecność na zajęciach, przygotowanie pracy zaliczeniowej, obrona pracy zaliczeniowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz praktycy zatrudnieni w podmiotach ochrony zdrowia, zarządzający w administracji publicznej związanej z realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia, zarządzający w podmiotach ubezpieczenia zdrowotnego i gospodarczego.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4100 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł