Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia trwają 2 semestry (220 godz.) - 30 ECTS

ZAŁOŻENIA
STUDIÓW

Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia.

CEL
STUDIÓW
  • Przedstawienie międzynarodowych rozwiązań w zakresie polityki ochrony zdrowia i zarządzania jednostkami sektora ochrony zdrowia;
  • Analiza nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w sektorze usług zdrowotnych;
  • Wykształcenie i rozwinięcie kreatywnego myślenia, zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacji konfliktowej.
KIEROWNIK
STUDIÓW
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
METODY
PROWADZENIA
ZAJĘĆ
  • Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi, m.in. konwersatoria, warsztaty, konsultacje doradców naukowych oraz sterowana praca samokształceniowa słuchaczy
  • Zajęcia są realizowane w soboty i niedziele (9.00-16.00)
ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na podstawie zaliczenia testu oraz  obrony pracy (praca w grupach kilkuosobowych np. analiza otoczenia jednostki, analiza instrumentów zarządzania stosowanych w jednostce, plan marketingowy i inne).

WYKŁADOWCY

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Medycyny Pracy, uniwersytetów medycznych oraz specjaliści-praktycy.

PROGRAM

Blok I - Polityka ochrony zdrowia i jej uwarunkowania – 16 godz.
(polityka ochrony zdrowia, standardy UE w zakresie kształtowania rynku usług zdrowotnych)

Blok II - Organizacja i zarządzanie – teoria i praktyka - 56 godz.
(zarządzanie  - koncepcje i idee, zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiocie leczniczym, zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym, zarządzanie jakością w podmiocie leczniczym, marketing usług zdrowotnych, innowacyjne metody zarządzania podmiotami ochrony zdrowia )

Blok III - Ekonomia i finanse – 32 godz.
(ekonomika i rachunek kosztów w podmiocie leczniczym, kontraktowanie świadczeń, fundrising – metodologia pozyskiwania pozasystemowych środków finansowych dla podmiotów leczniczych, controlling w podmiotach leczniczych)

Blok IV - Uwarunkowania prawne działalności podmiotów leczniczych – 32 godz.
(wybrane aspekty prawnej działalności podmiotu leczniczego i restrukturyzacja, rola i zadania Oddziału Wojewódzkiego NFZ na regionalnym rynku świadczeń medycznych)

Blok V - Wsparcie procesu podejmowania decyzji w podmiotach leczniczych - 40 godz.
(psychologiczne aspekty procesu  zarządzania /komunikacja i stres/, wykorzystania narzędzi ICT do podejmowania decyzji zarządczych w jednostce ochrony zdrowia, PR w jednostce ochrony zdrowia, trening menedżerski podejmowanie decyzji w podmiotach leczniczych)

Warsztaty z praktykami zarządzającymi w podmiotach leczniczych  - 40 godz.

Test zaliczeniowy -   2 godz.

Prezentacji pracy zespołowej – 2 godz.

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4100 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł