Zasady rekrutacji

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach limitów miejsc. Kolejność rejestracji nie decyduje o przyjęciu na studia. Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według oddzielnych zasad.

Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów (zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wynikiem minimum 30%).

Przedmioty kwalifikacyjne: język obcy oraz matematyka lub geografia lub historia lub informatyka lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie lub na kierunek DiKS język polski.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Na I rok studiów może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc na I rok studiów stacjonarnych, może zostać przeprowadzony dodatkowy nabór na studia.

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia dostępne są w dokumentach do pobrania (poniżej).

Rekrutacja osób niepełnosprawnych

Kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na takich samych zasadach jak pozostali kandydaci.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja cudzoziemców

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale Studia dla cudzoziemców.

Pliki do pobrania