Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady kompleksowej oceny jednostek naukowych

Ocenie podlegają jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), tj. wymienione art. 2 pkt 9 ustawy rodzaje jednostek organizacyjnych, prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

Jednostki naukowe są oceniane w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO). Zespoły ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

 • osiągnięcia naukowe i twórcze,
 • potencjał naukowy,
 • materialne efekty działalności naukowej,
 • pozostałe efekty działalności naukowej.

W drodze decyzji jednostkom naukowym przyznaje się następujące kategorie naukowe:

 • A+
 • A
 • B
 • C

Najważniejsze zmiany w obecnym procesie parametryzacji:

 • ujednolicony wykaz czasopism - czasopisma, które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013–2016 z najwyższą liczbą punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu,
 • uwzględnione zostaną publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection,
 • wprowadzenie jako kryterium oceny efektów wdrożeniowych i aplikacyjnych,
 • włączenie podręczników akademickich do oceny,
 • wprowadzenie kategorii monografii wybitnych,
 • premiowanie udziału jednostek naukowych w projektach międzynarodowych.

Ocena jednostek przeprowadzona będzie na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach przekazywanych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Polon, w terminie określonym przez ministra.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca