Przejdź do menu Przejdź do treści

Etapy wdrożenia

26 października 2017 - JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE podpisuje deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

27 października 2017 - Deklaracja poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostaje wysłana do Komisji Europejskiej.

27 października 2017 - Komisja Europejska potwierdza otrzymanie deklaracji i informuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach o wszczęciu procedury, mającej na celu włączenie naszej Uczelni do grona jednostek naukowych popierających zapisy Karty i Kodeksu.

27 listopada 2017 – UE w Katowicach otrzymuje oficjalną odpowiedź Komisji Europejskiej. Komisja uznaje deklarację i zachęca do kontynuowania procedury wdrożeniowej zasad Karty i Kodeksu. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zostaje umieszczona na liście instytucji, które w ten sam sposób wyraziły swoje poparcie dla Karty i Kodeksu: euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/declaration-endorsement

15 grudnia 2017 - JM Rektor JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE podpisuje Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (Zarządzenie nr 162/17 ), do którego zadań należy przygotowanie wdrożenia w Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zasad i wymagań określonych w Karcie i Kodeksie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

12 stycznia 2018 - Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Wdrożenia Karty i Kodeksu, podczas którego zostają rozpoczęte starania o uzyskanie Logo HR. Grupa opracowuje wstępną procedurę wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Spotkanie otworzyła Pani Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej dr hab. Barbara Kos, prof. UE witając wszystkich członków zespołu. Porządek spotkania:

  1. Wybór Koordynatora zespołu.
  2. Informacja na temat Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (więcej informacji pod adresem euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r).
  3. Prezentacja wytycznych do procedury wdrożenia HRS4R.
  4. Podział zespołu na zespoły robocze, ustalenie zakresu ich odpowiedzialności oraz harmonogramu prac.
  5. Ustalenie terminu kolejnego spotkania.

Styczeń 2018 – Przeprowadzono wśród pracowników badanie ankietowe.

Wzór ankiety

Luty 2018 – Opracowanie wyników badania ankietowego.

Wyniki badania ankietowego

Marzec 2018 - Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat strategii HR4SR wśród wspólnoty akademickiej – m.in. w Biuletynie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (nr 46) ukazał się artykuł dr hab. Barbary Kos, prof.UE,  Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej – Doskonałość naukowa potwierdzona!

8 marca 2018 - Drugie spotkanie Zespołu ds. Wdrożenia Karty i Kodeksu. Przedstawiono wyniki prac Zespół Zadaniowych, które dokonały przeglądu obowiązujących na uczelni regulacji wewnętrznych oraz aktów prawnych, a także ogólnokrajowych rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego, obowiązujących w prawie polskim, z zaleceniami ujętymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie
Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w omawianych obszarach:

  1. Aspekty etyczne i zawodowe (Ethical and professional aspects).
  2. Rekrutacja (Recruitment).
  3. Warunki pracy i ubezpieczenie społeczne (Working conditions and social security).
  4. Szkolenie (Training).

Zaproponowano wstępny zarys działań prowadzących do zniwelowania zidentyfikowanych rozbieżności między zasadami Karty i Kodeksu a aktualnymi praktykami UE Katowice.
Ponadto zespół ds. przeprowadzenia i analizy wyników badań ankietowych dotyczących realizacji zapisów Karty i Kodeksu wśród pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów podsumował badanie z  wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.  Wykazano, w jakim stopniu na uczelni realizowane są wyszczególnione w Karcie i Kodeksie zasady dotyczące: warunków pracy, jakości zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzonych badań oraz procesu dydaktycznego.
Zespół ds. promocji podsumował z kolei działania komunikacyjne mające na celu rozpowszechnienie wśród pracowników oraz otoczenia zewnętrznego wiedzy na temat HR Excellence in Research.

Kwiecień 2018 – prace Zespołów zadaniowych


4 maja 2018  – Trzecie spotkanie Zespołu ds. Wdrożenia Karty i Kodeksu – podsumowano prace Zespołów zadaniowych. Przedstawiono propozycje „Planu działania”, oraz zarysu polityki OTMR.

Czerwiec/Lipiec 2018 – Zespół ds. „Karty i Kodeksu” przygotował raport wynikający z analizy wewnętrznej wraz z planem działania niezbędnym do wprowadzenia zasad Karty i Kodeksu.


Sierpień 2018  – akceptacja przedłożonych materiałów z prac Zespołu ds. Wdrożenia Karty i Kodeksu (Analiza GAP, OTM-R, Plan działania) przez Przewodniczącego Komitetu Monitorującego.

 

17 Wrzesień 2019 - Prorektor ds. nauki i kadry akademickiej dr hab. Barbara Kos, prof. UE  w imieniu Uniwersytetu podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny - strona internetowa

 

18 listopada 2019Wyróżnienie "HR Excellence in Research" dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przyznane przez Komisję Europejską

Przyznane wyróżnienie "HR Excellence in Research" odzwierciedla zaangażowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ciągłe doskonalenie polityki kadrowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników, w szczególności zobowiązanie do zapewnienia uczciwych i przejrzystych procedur rekrutacji i oceny. Pokazuje również, iż nasza Uczelnia wpisuje się w jedno z działań podejmowanych przez Komisję Europejską w ramach „Strategii na rzecz zwiększenia atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych” (The Human Resourses Strategy for Researchers – HRS4R).

 

 

19 maja 2021 - powołany został Zespół do spraw wdrażania i monitorowania strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - Zarządzenie Rektora nr 56/21

16 czerwca 2021 - spotkanie Zespołu do spraw wdrażania i monitorowania strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (online).

Spotkanie otworzył Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciej Nowak.

Zaprezentowany został aktualny stan wdrożenia Karty i Kodeksu jednocześnie zaangażowani zostali członkowie zespołu w prace związane z przygotowaniem Raportu okresowego (Internal Review).

 

 

 

Czerwiec – Listopad 2021 r. opracowanie wewnętrznej oceny dotyczącej postępów we wdrażaniu zasad Karty i Kodeksu (Internal Review) i przekazanie jej do Komisji Europejskiej wraz z zaktualizowanym Planem Działań na kolejne 3 lata;

 

20 grudnia 2021 r. eksperci wybrani przez KE docenili dotychczasowe wysiłki UE w Katowicach na rzecz wdrażania zasad Karty i Kodeksu i zaakceptowali raport z oceny wewnętrznej.

Wyróżnienie "HR Excellence in Research" dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostało przyznane przez Komisję Europejską na następne 3 lata (12.2024).

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3