Przejdź do menu Przejdź do treści

Moduły

Moduł 1

  1. W ramach zadania 1 opracowany i wdrożony zostanie nowy program studiów II stopnia w języku angielskim kierunek E-commerce, który zostanie uruchomiony na Wydziale Ekonomii. Wsparcie kierowane jest do absolwentów studiów I i II stopnia o wysokich kompetencjach językowych.   Kierunek będzie dedykowany zarówno osobom pracującym jak i niepracującym. Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020, Studia prowadzone będą w trybie stacjonarnym.
  2. W ramach zadania 2 opracowany i wdrożony zostanie nowy program studiów I stopnia o profilu praktycznym Rachunkowość i podatki na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Wsparciem będą objęte osoby legitymujące się co najmniej świadectwem dojrzałości. Aplikować mogą zarówno osoby zawodowo związane z rachunkowością i podatkami, jak i zainteresowane zdobyciem nowych kompetencji. Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020. Studia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym.
  3. W ramach zadania 3 opracowany i wdrożony zostanie nowy program studiów I stopnia o profilu praktycznym Bezpieczeństwo wewnętrzne  na Wydziale Ekonomii we współpracy z Wydziałem Informatyki i Komunikacji. Wsparciem będą objęte osoby legitymujące się co najmniej świadectwem dojrzałości. Organizacja zajęć będzie uwzględniała potrzeby osób pracujących, które chcą łączyć pracę zawodową z rozwojem własnym. Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020. Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym.

W efekcie realizacji projektu w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pojawią się  nowe atrakcyjne programy studiów, w tym jeden prowadzony w języku angielskim, dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Moduł 2

Wsparcie skierowane jest do studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych na kierunkach: Logistyka inżynierska na Wydziale Ekonomii, Logistyka na Wydziale Zarządzania, Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość. Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w minimum dwóch formach wsparcia w celu podniesienia swoich kompetencji lub kwalifikacji. Proponowane formy wsparcia to szkolenia ECDL Standard, ECDL Advanced, wykłady ekspertów zewnętrznych, szkolenia z zakresu kompetencji komunikacyjno-analitycznych, szkolenia z języka branżowego, zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej oraz wizyty studyjne u pracodawców.

Moduł 3

Wsparcie skierowane jest do studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: Logistyka inżynierska na Wydziale Ekonomii, Logistyka na Wydziale Zarządzania, Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy wezmą udział w płatnych stażach u pracodawców.

Moduł 6

W ramach modułu w projekcie zaplanowano wsparcie skierowane do młodych pracowników naukowo dydaktycznych oraz kadry administracyjnej Uniwersytetu.

Kadra akademicka - pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach asystenta lub adiunkta, prowadzący zajęcia dydaktyczne - weźmie udział w krajowych i zagranicznych stażach dydaktycznych. Staże będą elementem ścieżki rozwoju dla młodych pracowników. Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników umocni potencjał dydaktyczny całej Uczelni i przełoży się na wzrost konkurencyjności Uniwersytetu na krajowym i zagranicznym rynku.
Kadra administracyjna - na wszystkich szczeblach zarządzania - zostanie objęta wsparciem w formie szkoleń, warsztatów i seminariów a także studiów podyplomowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje pracowników. Proponowane formy wsparcia:

  • szkolenia podnoszące kompetencje przywódcze oraz  szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego dla kadry zarządzającej;
  • cykl szkoleń, warsztatów i seminariów podnoszących kompetencje miękkie kadry kierowniczej i administracyjnej (m.in. szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego, podnoszące kompetencje przywódcze, doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, rozwijanie kreatywności i budowanie postaw proaktywnych, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, zarządzanie czasem,  obsługa osób z niepełnosprawnościami, ocenianie pracowników, skuteczne negocjacje, zarządzanie finansami w uczelni, zarządzanie projektami, Ms Office pakiet podstawowy i zaawansowany, prawo pracy);
  • studia podyplomowe dla kadry administracyjnej (m.in. efektywne przywództwo, zarządzanie projektami, kontrola zarządcza w instytucjach publicznych, lean management, zarządzanie zasobami ludzkimi, coaching i mentoring).

Realizacja wsparcia poprawi wyniki pracy kadry menedżerskiej i kierowanych przez nią zespołów, poprawiając jednocześnie jakość realizowanych zadań, co w rezultacie przełoży się na większą skuteczność zarządzania Uczelnią i wzrost efektywności ekonomicznej.

W ramach modułu zaplanowano także utworzenie Assessment i Development Center, które umożliwiają diagnozę i ocenę poziomu posiadanych przez pracowników kompetencji a także ich potencjału zawodowego. Pozwolą jednocześnie na stworzenie prognoz rozwojowych dla uczestników i rozpoznanie możliwości zarządzania ich kompetencjami. Przeprowadzona diagnoza umożliwi porównanie kompetencji poszczególnych pracowników oraz ewentualne odkrycie ich ukrytego dotychczas potencjału w świetle działań rozwojowych Uczelni.

Ponadto w ramach modułu zaplanowano dodatkowe działania restrukturyzacyjne w zakresie wartościowania poszczególnych stanowisk pracy i budowy systemu wynagrodzeń zasadniczych. Realizacja tej formy wsparcia zaplanowana została na 2019 rok.

Dodatkowo w ramach modułu zaplanowano przeprowadzenie procesu umiędzynarodowienia serwisu internetowego uczelni. Strona www jest źródłem pozyskiwania informacji o każdej organizacji. Niezbędnym jest ciągłe jej udoskonalenie i aktualizacja, aby dostosować ją do zmieniającej się grupy odbiorców, którą w coraz większym stopniu stanowią osoby z zagranicy, w postaci studentów a także pracowników Uniwersytetu. Wsparcie działań projakościowych związanych z umiędzynarodowieniem UEK nastąpi poprzez rozbudowę serwisu www wraz z wszystkimi serwisami informatycznymi uczelni. Kluczowym jest ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji oraz usług dla zagranicznych studentów i pracowników oraz informacji na temat zadań, usług oraz danych kontaktowych jednostek organizacyjnych.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3