Przejdź do menu Przejdź do treści

Moduły

Moduł 1

  1. W ramach zadania 1 opracowany i wdrożony zostanie nowy program studiów II stopnia w języku angielskim kierunek E-commerce, który zostanie uruchomiony na Wydziale Ekonomii. Wsparcie kierowane jest do absolwentów studiów I i II stopnia o wysokich kompetencjach językowych.   Kierunek będzie dedykowany zarówno osobom pracującym jak i niepracującym. Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020, Studia prowadzone będą w trybie stacjonarnym.
  2. W ramach zadania 2 opracowany i wdrożony zostanie nowy program studiów I stopnia o profilu praktycznym Rachunkowość i podatki na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Wsparciem będą objęte osoby legitymujące się co najmniej świadectwem dojrzałości. Aplikować mogą zarówno osoby zawodowo związane z rachunkowością i podatkami, jak i zainteresowane zdobyciem nowych kompetencji. Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020. Studia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym.
  3. W ramach zadania 3 opracowany i wdrożony zostanie nowy program studiów I stopnia o profilu praktycznym Bezpieczeństwo wewnętrzne  na Wydziale Ekonomii we współpracy z Wydziałem Informatyki i Komunikacji. Wsparciem będą objęte osoby legitymujące się co najmniej świadectwem dojrzałości. Organizacja zajęć będzie uwzględniała potrzeby osób pracujących, które chcą łączyć pracę zawodową z rozwojem własnym. Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020. Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym.

W efekcie realizacji projektu w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pojawią się  nowe atrakcyjne programy studiów, w tym jeden prowadzony w języku angielskim, dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Moduł 2

Wsparcie skierowane jest do studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych na kierunkach: Logistyka inżynierska na Wydziale Ekonomii, Logistyka na Wydziale Zarządzania, Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość. Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w minimum dwóch formach wsparcia w celu podniesienia swoich kompetencji lub kwalifikacji. Proponowane formy wsparcia to szkolenia ECDL Standard, ECDL Advanced, wykłady ekspertów zewnętrznych, szkolenia z zakresu kompetencji komunikacyjno-analitycznych, szkolenia z języka branżowego, zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej oraz wizyty studyjne u pracodawców.

Moduł 3

Wsparcie skierowane jest do studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: Logistyka inżynierska na Wydziale Ekonomii, Logistyka na Wydziale Zarządzania, Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy wezmą udział w płatnych stażach u pracodawców.

Moduł 6

W ramach modułu w projekcie zaplanowano wsparcie skierowane do młodych pracowników naukowo dydaktycznych oraz kadry administracyjnej Uniwersytetu.

Kadra akademicka - pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach asystenta lub adiunkta, prowadzący zajęcia dydaktyczne - weźmie udział w krajowych i zagranicznych stażach dydaktycznych. Staże będą elementem ścieżki rozwoju dla młodych pracowników. Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników umocni potencjał dydaktyczny całej Uczelni i przełoży się na wzrost konkurencyjności Uniwersytetu na krajowym i zagranicznym rynku.
Kadra administracyjna - na wszystkich szczeblach zarządzania - zostanie objęta wsparciem w formie szkoleń, warsztatów i seminariów a także studiów podyplomowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje pracowników. Proponowane formy wsparcia:

  • szkolenia podnoszące kompetencje przywódcze oraz  szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego dla kadry zarządzającej;
  • cykl szkoleń, warsztatów i seminariów podnoszących kompetencje miękkie kadry kierowniczej i administracyjnej (m.in. szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego, podnoszące kompetencje przywódcze, doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, rozwijanie kreatywności i budowanie postaw proaktywnych, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, zarządzanie czasem,  obsługa osób z niepełnosprawnościami, ocenianie pracowników, skuteczne negocjacje, zarządzanie finansami w uczelni, zarządzanie projektami, Ms Office pakiet podstawowy i zaawansowany, prawo pracy);
  • studia podyplomowe dla kadry administracyjnej (m.in. efektywne przywództwo, zarządzanie projektami, kontrola zarządcza w instytucjach publicznych, lean management, zarządzanie zasobami ludzkimi, coaching i mentoring).

Realizacja wsparcia poprawi wyniki pracy kadry menedżerskiej i kierowanych przez nią zespołów, poprawiając jednocześnie jakość realizowanych zadań, co w rezultacie przełoży się na większą skuteczność zarządzania Uczelnią i wzrost efektywności ekonomicznej.

W ramach modułu zaplanowano także utworzenie Assessment i Development Center, które umożliwiają diagnozę i ocenę poziomu posiadanych przez pracowników kompetencji a także ich potencjału zawodowego. Pozwolą jednocześnie na stworzenie prognoz rozwojowych dla uczestników i rozpoznanie możliwości zarządzania ich kompetencjami. Przeprowadzona diagnoza umożliwi porównanie kompetencji poszczególnych pracowników oraz ewentualne odkrycie ich ukrytego dotychczas potencjału w świetle działań rozwojowych Uczelni.

Ponadto w ramach modułu zaplanowano dodatkowe działania restrukturyzacyjne w zakresie wartościowania poszczególnych stanowisk pracy i budowy systemu wynagrodzeń zasadniczych. Realizacja tej formy wsparcia zaplanowana została na 2019 rok.

Dodatkowo w ramach modułu zaplanowano przeprowadzenie procesu umiędzynarodowienia serwisu internetowego uczelni. Strona www jest źródłem pozyskiwania informacji o każdej organizacji. Niezbędnym jest ciągłe jej udoskonalenie i aktualizacja, aby dostosować ją do zmieniającej się grupy odbiorców, którą w coraz większym stopniu stanowią osoby z zagranicy, w postaci studentów a także pracowników Uniwersytetu. Wsparcie działań projakościowych związanych z umiędzynarodowieniem UEK nastąpi poprzez rozbudowę serwisu www wraz z wszystkimi serwisami informatycznymi uczelni. Kluczowym jest ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji oraz usług dla zagranicznych studentów i pracowników oraz informacji na temat zadań, usług oraz danych kontaktowych jednostek organizacyjnych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca