Staże u Pracodawców

Staże u Pracodawców

Realizacja płatnych staży dla studentów 

Studencie,

jeśli studiujesz na:

 • I roku studiów stacjonarnych II Stopnia
  • Ekonomii,
  • Logistyki w biznesie,
  • Analityki gospodarczej
  • Finansów i Rachunkowości,

   

zapraszamy Cię w ramach projektu „Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” do udziału w płatnym stażu.

Staż trwa 120 godzin (minimum 20 godzin tygodniowo), a stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2.220,00 zł brutto wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi.

Liczba miejsc ograniczona!!

________________________________________________________________________________________

Trwa nabór na staże dla studentów

Ostatnia edycja - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!   

W związku z epidemią COVID-19 proszę o kontakt z Biurem za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie.

Kontakt bezpośredni możliwy jest wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu drogą elektroniczną /telefoniczną, w poniedziałki lub wtorki każdego tygodnia (godz. 7.30-15.30).

Jeśli chcesz się zgłosić to:

Krok 1

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – Kliknij tutaj

Student sam może znaleźć firmę, w której będzie odbywał staż lub może skorzystać z bazy firm (Kliknij tutaj). BAZA FIRM BĘDZIE NA BIEŻĄCO POWIĘKSZANA I AKTUALIZOWANA.

Pamiętaj aby przed zgłoszeniem skontaktować się z firmą!!! 

Uwaga: 

Stażysta w umowie o staż oświadcza, że: 

 • nie pozostaje z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej,
 • nie jest właścicielem podmiotu przyjmującego na staż ani nie zasiada w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż,
 • nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż, z żadną z osób zasiadających w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż ani z opiekunem stażysty wyznaczonym przez podmiot przyjmujący na staż 

Krok 2

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy wydrukować poniższe dokumenty, podpisać i przesłać pocztą na adres biura (Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 1 Maja 50, 40-287 Katowice z dopiskiem "staż") lub dostarczyć do siedziby Biura Budynek "N" Katowice, ul. Adamskiego 7, pokój 218 piętro II (po uprzednim ustaleniu terminu) następujące dokumenty:

Krok 3

Po złożeniu dokumentacji o wstępnym wyniku postępowania zostaniesz poinformowany mailowo.

Krok 4

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie dostarcz wszystkie dokumenty (dostępne poniżej) w terminie wskazanym w mailu.

 1. Wypełniony plan stażu (plik do pobrania poniżej) z podpisem studenta, przedstawiciela firmy oraz kuratora kierunku:

 2. Wypełniony druk: DANE NIEZBĘDNE DO UBEZPIECZENIA

 3. Wypełnione 4 egzemplarze UMOWY O STAŻ (oryginały) podpisane przez studenta i przedstawiciela firmy przyjmującej na staż

 4. Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW (kserokopia)

W przypadku braku dostarczenia dokumentów we wskazanym terminie Twój wniosek zostanie odrzucony.

Lista Kuratorów Kierunków:

 1. Ekonomia – dr hab. Renata Pęciak, prof. UE
 2. Logistyka w biznesie – w zastępstwie Kuratora Kierunku dr Piotr Hanus (Menedżer Kierunku)
 3. Finanse Menedżerskie – dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE
 4. Analityka gospodarcza – dr hab. Wojciech Gamrot, prof. UE
 5. Finanse i Rachunkowość – dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE

Krok 5

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez Komisję ds. staży zostanie przesłana drogą mailową decyzja o przyznaniu stażu.
Po otrzymaniu maila odbierz w siedzibie Biura ( Budynek "N" Katowice, ul. Adamskiego 7, pokój 218 piętro II) dwa egzemplarze podpisanej umowy o staż oraz wydrukuj listę obecności i rozpocznij staż.

Zasady odbywania staży studenckich (pobierz)

Krok po kroku po podpisaniu dokumentacji wstępnej:

 1. Odbierz z Biura 2 egzemplarze podpisanej UMOWY O STAŻ (jeden egzemplarz dla studenta, drugi dla firmy) i wydrukuj listę obecności
 2. Rozpocznij staż
 3. Po zakończeniu stażu (do 14 dni) dostarcz do Biura:
  Wypełnioną Kartę realizacji stażu (plik do pobrania poniżej) podpisaną przez studenta, przedstawiciela firmy oraz kuratora kierunku

Raport końcowy (plik do pobrania poniżej) podpisany przez przedstawiciela firmy i studenta:

 1. Podziel się z nami tym, co się z Tobą dzieje po ukończeniu studiów – zostanie wysłana ankieta dotycząca losów absolwentów biorących udział w stażach w ramach projektu. 

Oświadczenie o zakończeniu udziału w projekcie

________________________________________________________________________________________

Informacje dla pracodawców - formularz zgłoszeń do Bazy firm

Pracodawco,

w ramach projektu „Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie” zapraszamy do wzięcia udziału w płatnych stażach naszych studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Ekonomii, Logistyki w biznesie, Finansów Menedżerskich, Analityki gospodarczej albo Finansów i Rachunkowości.

Staż trwa 120 godzin (minimum 20 godzin tygodniowo), a stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2.220 zł brutto wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi pokrywane z projektu.

Jeśli jesteś zainteresowany:

Krok 1

Wypełnij formularz na stronie z informacjami dotyczącymi branży, działu, możliwych terminach stażu, danych kontaktowych opiekuna stażysty.

Krok 2

Informacje te zostaną udostępnione studentom w zakładce BAZA FIRM

Krok 3

Czekaj na kontakt studenta zainteresowanego stażem

Krok 4

Ustal z zainteresowanym studentem termin stażu oraz zadanie stażowe (szczegółowe informacje o zadaniu stażowym dostępne u kuratora kierunku), przeczytaj udostępniony na stronie Zasady odbywania staży, a następnie podpisz:

 • Plan stażu
 • 4 egzemplarze umowy o staż

Krok 5

Stażysta dostarczy UMOWĘ O STAŻ do naszego Biura i po podpisaniu przekaże jeden egzemplarz do firmy

Krok 6

Po zakończeniu stażu podpisz:

 • Kartę realizacji stażu
 • Raport końcowy

Krok 7

Podziel się z nami swoimi doświadczeniami związanymi ze stażystą na adres e-mail: kinga.okrzesik-faruga@uekat.pl 

Zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału w kolejnej edycji staży z projektu.