Przejdź do menu Przejdź do treści

Kalendarium

3 XII 1936formalne utworzenie (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej) prywatnego Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych
11 I 1937początek nauczania na Wydziale Organizacji Przemysłowej (tę datę uważa się za początek działalności Uczelni)
1938/1939rozpoczęcie kształcenia na Wydziale Administracji Publicznej(Pierwszą siedzibą Uczelni w latach 1936-1946 były pomieszczenia gmachu Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych)
1 IX 1939wybuch wojny i okupacja wymusza zaprzestanie funkcjonowania Studium
1945wznowienie działalności Uczelni; nauczanie na obydwu Wydziałach
29 IX 1946inauguracja roku akademickiego w nowej siedzibie (dwa własne obiekty: były ratusz gminy miejskiej Zawodzie – obecny Rektorat oraz obecny budynek "A")
1948uruchomienie Wydziału Handlowego
1949 upaństwowienie Studium i zmiana nazwy na Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej; Wydział Administracji Publicznej postawiony w stan likwidacji
1950przekształcenie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną i unifikacja programów studiów; zaprzestanie kształcenia na Wydziale Handlowym; odgórne przeniesienie słuchaczy na utworzony Wydział Finansów i Rachunkowości (funkcjonował do 1958 roku); Wydział Organizacji Przemysłowej przemianowano na Wydział Planowania Przemysłu.
1952/1953uzyskanie prawa nadawania absolwentom Uczelni stopni magisterskich
1958-1968Uczelnia posiada strukturę jednowydziałową (Wydział Przemysłu); utworzono sieć punktów konsultacyjnych w Opolu, Bielsku (1966; obecnie Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny), Częstochowie i Rybniku.
1960 Wydział Przemysłu otrzymuje prawo nadawania stopnia doktora
1968utworzenie Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia
1969Wydział Przemysłu otrzymuje prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
1972nadanie Wyższej Szkole Ekonomicznej imienia Karola Adamieckiego, wybitnego inżyniera i ekonomisty, uczonego i działacza, polskiego współtwórcy nauki organizacji i kierownictwa
1974przemianowanie WSE na Akademię Ekonomiczną; przekształcenie Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia w Wydział Handlu, Transportu i Usług
1979Wydział Handlu, Transportu i Usług otrzymuje prawo nadawania stopnia doktora ekonomii
Lata 70.
i 80.
powstanie kompleksu nowych obiektów tworzących centrum akademickie (bud.: B, C, D, E, F)
1991Wydział Handlu, Transportu i Usług otrzymuje prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
1992w miejsce Wydziału Przemysłu powołano Wydział Zarządzania, a w miejsce Wydziału Handlu, Transportu i Usług - Wydział Ekonomii
1994zakup budynku przy ul. Pułaskiego 25 - budynek „P”; oficjalne otwarcie obiektu – grudzień 1999
1998Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej zostaje przekazany Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
2002utworzenie Wydziału Finansów i Ubezpieczeń; rozpoczęcie kształcenia w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym
2005Skarb Państwa przekazuje Uczelni budynek przy ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 -budynek „N” (październik 2005 – pierwsze zajęcia dydaktyczne w obiekcie)
2009utworzenie Wydziału Informatyki i Komunikacji
2010otrzymanie przez Wydział Informatyki i Komunikacji uprawnienia do nadawania stopnia doktora
1 X 2010na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku Uczelni nadano nazwę: "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach"
27 IX 2012uruchomienie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej dla czytelników. Uroczyste otwarcie miało miejsce 12 października 2012 roku. CINiBA jest wspólną inwestycją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego.
2013Przekształcenie Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej (jednostki wspólnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) w jednostkę organizacyjną Wydziału Zarządzania
Otrzymanie przez Wydział Finansów i Ubezpieczeń uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse 

2014
Otwarcie budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Likwidacja Bielskiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego
Przekształcanie Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w wydział zamiejscowy. Utworzenie Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. Działalność dydaktyczną na Wydziale zainaugurowano w roku akademickim 2015/2016. Kształcenie w formule ROND zakończono w 2017 roku. 
2016Otrzymanie przez Wydział Finansów i Ubezpieczeń uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse
Otrzymanie przez Wydział Informatyki i Komunikacji uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu 
Otrzymanie przez Wydział Ekonomii uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu
2018Przekazanie Skarbowi Państwa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej 

2019
Rozbiórka budynku „D” przy ul. Bogucickiej 14 w Katowicach 

Zmiany organizacyjne na mocy ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 roku

  • Likwidacja Wydziałów
  • Uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinach Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Ekonomia i Finanse posiada Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Powołanie dwóch komitetów naukowych Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomii i Finanse oraz Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Utworzenie czterech kolegiów: Kolegium Ekonomii, Kolegium Finansów, Kolegium Informatyki i Komunikacji oraz Kolegium Zarządzania
  • Utworzenie Szkoły Doktorskiej
  • Utworzenie Szkoły Studiów I i II stopnia
  • Przekształcenie Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku w Filię Szkoły Studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
2020Uzyskanie międzynarodowej akredytacji CEEMAN IQA (International Quality Accreditation)
2021
  • Przekształcenie Kolegiów w Wydziały: Kolegium Ekonomii w Wydział Ekonomii, Kolegium Finansów w Wydział Finansów, Kolegium Informatyki i Komunikacji w Wydział Informatyki i Komunikacji, Kolegium Zarządzania w Wydział Zarządzania
  • Zmiana nazwy Szkoły Studiów I i II stopnia na Kolegium Studiów
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca