Rys Historyczny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej z 1936) jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły. W roku 1938 uruchomiony został Wydział Administracji Publicznej. Studia na obydwu wydziałach trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uczelni był dr Józef Lisak. Pierwszą siedzibą lokalową stały się użyczone pomieszczenia obszernego gmachu ówczesnej znanej szkoły średniej - Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Z dniem 1 września 1939 roku szkoła przestała funkcjonować z powodu wojny i okupacji. Jej działalność została wznowiona już w lutym roku 1945, kiedy to reaktywowano nauczanie na obydwu Wydziałach. Ponadto rozszerzono formy kształcenia, szczególnie ekonomicznego między innymi przez uruchomienie Centralnego Studium Rachunkowości i Finansów. Zwiększyła się także kadra nauczająca. W latach powojennych powszechnym zjawiskiem na ziemiach polskich była duża migracja ludności. Objęła ona również nauczycieli uniwersyteckich. Wielu przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich zatrzymało się wtedy tymczasowo lub na stałe w Katowicach, aktywnie włączając się w istniejące formy nauczania, a tym samym zapewniając wysoki poziom edukacji w katowickiej Uczelni. Jej absolwenci byli poszukiwani przez przedsiębiorstwa przemysłowe oraz administrację rządową i samorządową. Program studiowania, obowiązujący do 1948 roku, organicznie wyrastał z lokalnych potrzeb i uwarunkowań gospodarczych regionu.

Systematycznie zwiększała się też liczba studentów. Uwzględniając tę tendencję Uczelnia otrzymała dwa własne obiekty w Katowicach, w rejonie ulic 1 Maja i Bogucickiej: klasyczny, funkcjonalny gmach byłego ratusza gminy miejskiej Zawodzie (obecny rektorat) i budynek szkolny, przystosowany do nauczania akademickiego (obecny budynek "A"). Po odremontowaniu pomieszczeń ze zniszczeń wojennych rok szkolny 1946/1947 zainaugurowano w nowej siedzibie. Wokół wspomnianych dwóch budynków w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych powstał cały kompleks nowych obiektów, tworząc swoiste centrum akademickie - nadal rozbudowywane.

Zmieniały się jednocześnie status i pozycja Uczelni. W 1949 roku szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Administracji Gospodarczej, w 1950 roku nastąpiło ujednolicenie ekonomicznego kształcenia w całym kraju, wówczas Uczelnię przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Zaprzestano kształcenia w zakresie prawa na Wydziale Administracji Publicznej (wydział pod tą nazwą funkcjonował od 1938 do 1951 roku). Dobrze rozwijające się autonomiczne Centralne Studium Rachunkowości i Finansów przekształcono w roku 1950 w Wydział Finansowy, a następnie w 1952 roku w Wydział Finansów, który funkcjonował do 1957 roku. Wydział Organizacji Przemysłowej przemianowano w 1950 roku na Wydział Planowania Przemysłu a następnie w 1952 na Wydział Przemysłu (1952-1992). W roku akademickim 1952/1953 szkoła otrzymała prawo nadawania swoim absolwentom stopni magisterskich. Lata pięćdziesiąte charakteryzowały się w nauczaniu dominacją problematyki centralnego planowania, rachunkowości i finansów.

W okresie 1958-1968 Uczelnia miała strukturę jednowydziałową, prowadząc masowe kształcenie studentów w trybie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym na Wydziale Przemysłu. Utworzono sieć punktów konsultacyjnych w Opolu, Bielsku, Częstochowie i Rybniku.

Lata sześćdziesiąte upłynęły pod znakiem rozwoju kształcenia w zakresie ekonomiki przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Dopiero w roku 1969 utworzony został Wydział Handlu i Ekonomiki Żywienia, który w 1974 roku przekształcono w Wydział Handlu, Transportu i Usług, poszerzając znacząco obszar działalności naukowo-dydaktycznej.

Stopniowo wzrastała ranga Uczelni jako ośrodka naukowego. Wydział Przemysłu otrzymał w 1960 roku prawo nadawania stopnia doktora, a w roku 1969 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Wydział Zarządzania w 2001 roku otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Drugi z wydziałów analogiczne prawa uzyskał: w 1979 roku w zakresie nadawania stopnia doktora ekonomii, w roku 1991 - w zakresie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 2009 roku uprawnienia w zakresie nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

W 1972 roku katowickiej Wyższej Szkole Ekonomicznej nadano imię Karola Adamieckiego, wybitnego inżyniera i ekonomisty, uczonego i działacza, polskiego współtwórcy nauki organizacji i kierownictwa. W roku 1974 wraz z uczelniami ekonomicznymi Krakowa, Poznania i Wrocławia katowicka placówka przemianowana została na Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego, otrzymując godność nazwy, której treść od niedawna realizowała.

W 1992 roku w miejsce Wydziału Przemysłu powołano Wydział Zarządzania, a w miejsce Wydziału Handlu, Transportu i Usług - Wydział Ekonomii. Poważne zmiany organizacyjne w Akademii miały miejsce w 2002 roku, kiedy to utworzono trzeci Wydział - Wydział Finansów i Ubezpieczeń, a także rozpoczęto kształcenie w Rybnickim Ośrodku Naukowo - Dydaktycznym, który wspólnie z Ośrodkami Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego tworzył Zespół Szkół Wyższych w Rybniku. Wydział Finansów i Ubezpieczeń otrzymał w 2004 uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, a w 2007 roku uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie. Uprawnienia w dyscyplinie finansów otrzymał odpowiednio w 2013 roku - doktorskie i w 2016 r. habilitacyjne. 

W 2009 roku utworzono czwarty Wydział - Wydział Informatyki i Komunikacji, który w styczniu 2010 roku otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu,  a w czerwcu 2016 roku doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie.

Od 1 października 2010 roku, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1117) Uczelni nadano nazwę: „Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”.

12 października 2012 roku - zainaugurowało działalność Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA - wspólna biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach),

9 stycznia 2014 roku - otwarto Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

21 lipca 2014 roku utworzono w Rybniku piąty wydział - Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. Od roku akademickiego 2015/2016 rozpoczęto na tym Wydziale kształcenie na kierunku praktycznym finanse i rachunkowość.  

Obecnie bazę naukowo-dydaktyczną Uczelni tworzą także: Centrum Języków Obcych, Centrum Informatyczne, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Główna i Biblioteki Wydziałowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Badań i Transferu Wiedzy (wcześniej Centrum Badań i Ekspertyz),  Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami, Śląska Szkoła Języków Biznesu (wcześniej Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych).