Przejdź do menu Przejdź do treści

Wartości, misja i wizja Uniwersytetu

Misja

Misja UE Katowice 2025 nawiązuje bezpośrednio do misji przyjętej w Strategii Rozwoju UE Katowice 2018-2025 i brzmi następująco: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w odpowiedzialny i profesjonalny sposób prowadzi badania naukowe oraz kształci kadrę o wysokich kwalifikacjach z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, logistyki, administracji oraz informatyki i komunikacji. Jako wspólnota akademicka utożsamiamy się z dynamicznie rozwijającym się regionem i otoczeniem, oferując uczenie przez całe życie oraz wspierając przedsiębiorczość, biznes i sektor publiczny. Jesteśmy uczelnią otwartą na współpracę międzynarodową i ekspercką. Tworzymy społeczność opartą na wspólnych wartościach i zaufaniu, umożliwiamy wyrównywanie szans i przeciwdziałamy wszelkim formom wykluczenia.  

Wartości

Misja UE Katowice 2025 oparta jest na sześciu wartościach: 

 1. Profesjonalizm (P): zapewniamy wysoki poziom wiedzy i kompetencji naszym studentom, wykorzystując nowoczesne narzędzia oraz technologie; dbamy o ciągły i odpowiedzialny rozwój zawodowy naszej kadry; modernizujemy infrastrukturę i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych interesariuszy.
 2. Innowacyjność (I): angażujemy się w innowacyjne badania, odkrywanie nowej wiedzy, jej rozpowszechnianie, a przede wszystkim tworzenie z niej użytecznej wartość; rozwijamy centra doskonałości naukowej oraz strefy dla nauki i dydaktyki; oferujemy atrakcyjne formy kształcenia, przyczyniając się do twórczego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz świata.
 3. Otwartość (O): poszukujemy nowych idei i pomysłów oraz ambitnych wyzwań, stawiając na różnorodność oraz elastyczność w działaniu; naszym celem jest poszerzanie wiedzy oraz współdzielenie się osiągnięciami.
 4. Współpraca (W): funkcjonujemy w regionie podlegającym dynamicznej transformacji, inicjujemy i współtworzymy partnerskie oraz strategiczne relacje z interesariuszami z kraju i za granicy; oceniamy się przez pryzmat sukcesów naszych partnerów, pracowników oraz studentów.
 5. Zaangażowanie (Z): włączamy się w prace na rzecz rozwoju regionu i kraju, aktywnie wspieramy rozwój istotnych społecznie przedsięwzięć oraz liczymy się z głosem otoczenia; przyczyniamy się do budowy społeczeństwa wiedzy przygotowanego do życia w szybko zmieniającym się otoczeniu oraz cyfrowym świecie otwartym na wyzwania zielonej gospodarki.
 6. Wrażliwość (W): jesteśmy świadomi potrzeb otoczenia i przeciwdziałamy wszelkim formom wykluczenia; wspieramy rozwój postaw obywatelskich, jesteśmy etyczni i transparentni w swoich działaniach.

Wizja rozwoju

Wizja UE Katowice 2025 w sposób bezpośredni nawiązuje do wizji Strategii Rozwoju UE Katowice 2018-2025 i została sformułowana następująco:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to centrum życia studencko-naukowo-biznesowego. To społeczność akademicka otwarta na współpracę z otoczeniem, która tworzy i wdraża wiedzę ekonomiczną oraz menedżerską na rzecz rozwoju regionu, kraju i zagranicy.

Realizacja wizji UE Katowice 2025 wiąże się w szczególności z: 

 • wzmocnieniem prestiżu/pozycji Uczelni, zarówno na terenie Polski Południowej, jak i wśród uczelni ekonomicznych w kraju;
 • unowocześnieniem i zindywidualizowaniem oferty dydaktycznej Uczelni, w tym nawiązaniem szerszej współpracy z praktyką gospodarczą, stosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz personalizacją procesu kształcenia studenta;
 • skoncentrowaniem badań na kluczowych specjalizacjach naukowych, rozwijanych w ramach wydziałów, katedr oraz centrów doskonałości naukowej i stwarzających potencjał do bycia liderem w kraju, a także wyróżniania się za granicą;
 • umiędzynarodowieniem oferty dydaktycznej i działalności naukowej, w tym zwiększeniem otwartości na wszechstronne relacje ze studentami, wykładowcami, naukowcami z zagranicy;
 • inicjowaniem i rozwijaniem współpracy eksperckiej i dydaktycznej z sektorem biznesu oraz instytucjami publicznymi, a także transferowaniem rezultatów badań do praktyki gospodarczej;
 • stworzeniem przyjaznego środowiska do pracy, studiowania oraz prowadzenia działalności projektowej, doradczej, a także otwartością na wyzwania społeczności lokalnej i regionu;
 • zapewnieniem skutecznego wsparcia administracyjno-organizacyjnego w procesach dydaktycznych, naukowo-badawczych i eksperckich, w tym oferowaniem atrakcyjnych ścieżek kariery zawodowej w połączeniu z atrakcyjnym systemem motywowania i nagradzania;
 • unowocześnieniem infrastruktury, w tym modernizacją i rozbudową dotychczasowej substancji lokalowej i dopasowanie jej do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, zwiększeniem dostępności do przyjaznych rozwiązań ICT, platform e-learningowych oraz różnorodnych baz danych, portali i repozytoriów wiedzy.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca