Przejdź do menu Przejdź do treści

Strategia rozwoju

Strategia

Strategia rozwojuUniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018–2025 została przyjęta uchwałą Senatu Uczelni z dnia 22 marca 2018 roku. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które odbyło się w czwartek 1 lipca 2021 r. podjęto uchwałę zmieniającą Strategię Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018-2025 oraz uchwałę w sprawie uchwalenia Planu strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Priorytety rozwoju UE Katowice stanowią konsekwencję wartości postulowanych w wizji i oznaczają najważniejsze dziedziny koncentracji aktywności i zasobów społeczności akademickiej Uczelni:

  • priorytety dziedzinowe – odnoszą się do podstawowych dziedzin działalności UE Katowice, tj. dydaktyki oraz badań naukowych. Dodatkowo w ramach priorytetów dziedzinowych wprowadza się priorytet dotyczący budowania relacji i sieciowania relacji z otoczeniem Uczelni. Trzy główne priorytety dziedzinowe to: Dydaktyka – Studenci i Wykładowcy (P1), Badania naukowe – Naukowcy (P2), Relacje z otoczeniem – Partnerzy biznesowi i instytucjonalni, Eksperci (P3).

  • priorytety horyzontalne – zakres tematyczny tych priorytetów wiąże się bezpośrednio z zakresem wszystkich priorytetów dziedzinowych. Priorytety dziedzinowe wskazują konieczność koncentracji aktywności i zasobów na działaniach związanych z zarządzaniem oraz internacjonalizacją UE Katowice. Priorytety horyzontalne przyjęte w Strategii to: Internacjonalizacja – Partnerzy zagraniczni (PH1), Sprawność zarządzania – Administracja (PH2) oraz Społeczna odpowiedzialność Uczelni (PH3).

Strategia rozwoju

Strategia internacjonalizacji

Zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 22 marca 2018 roku przyjęta została również Strategia internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018 – 2025.

Zgodnie z przyjętą wizją internacjonalizacji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to uczelnia o rozpoznawalnej w skali międzynarodowej aktywności, której markę i pozycję budują liczne projekty naukowo-dydaktyczne i biznesowe w dziedzinie ekonomii i zarządzania z renomowanymi partnerami zagranicznymi, wsparte wyróżniającymi kompetencjami kadry oraz sprawnym zarządzaniem procesem internacjonalizacji. Trzy główne priorytety internacjonalizacji to: Międzynarodowe sieci i projekty badawcze oraz biznesowe (P1), Międzynarodowa oferta dydaktyczna (P2), Kultura internacjonalizacji (P3). 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca