Przejdź do menu Przejdź do treści

Strategia rozwoju

Strategia

Strategia rozwojuUniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018–2025 została przyjęta uchwałą Senatu Uczelni z dnia 22 marca 2018 roku. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które odbyło się w czwartek 1 lipca 2021 r. podjęto uchwałę zmieniającą Strategię Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018-2025 oraz uchwałę w sprawie uchwalenia Planu strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Priorytety rozwoju UE Katowice stanowią konsekwencję wartości postulowanych w wizji i oznaczają najważniejsze dziedziny koncentracji aktywności i zasobów społeczności akademickiej Uczelni:

  • priorytety dziedzinowe – odnoszą się do podstawowych dziedzin działalności UE Katowice, tj. dydaktyki oraz badań naukowych. Dodatkowo w ramach priorytetów dziedzinowych wprowadza się priorytet dotyczący budowania relacji i sieciowania relacji z otoczeniem Uczelni. Trzy główne priorytety dziedzinowe to: Dydaktyka – Studenci i Wykładowcy (P1), Badania naukowe – Naukowcy (P2), Relacje z otoczeniem – Partnerzy biznesowi i instytucjonalni, Eksperci (P3).

  • priorytety horyzontalne – zakres tematyczny tych priorytetów wiąże się bezpośrednio z zakresem wszystkich priorytetów dziedzinowych. Priorytety dziedzinowe wskazują konieczność koncentracji aktywności i zasobów na działaniach związanych z zarządzaniem oraz internacjonalizacją UE Katowice. Priorytety horyzontalne przyjęte w Strategii to: Internacjonalizacja – Partnerzy zagraniczni (PH1), Sprawność zarządzania – Administracja (PH2) oraz Społeczna odpowiedzialność Uczelni (PH3).

Strategia rozwoju

Strategia internacjonalizacji

Zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 22 marca 2018 roku przyjęta została również Strategia internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018 – 2025.

Zgodnie z przyjętą wizją internacjonalizacji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to uczelnia o rozpoznawalnej w skali międzynarodowej aktywności, której markę i pozycję budują liczne projekty naukowo-dydaktyczne i biznesowe w dziedzinie ekonomii i zarządzania z renomowanymi partnerami zagranicznymi, wsparte wyróżniającymi kompetencjami kadry oraz sprawnym zarządzaniem procesem internacjonalizacji. Trzy główne priorytety internacjonalizacji to: Międzynarodowe sieci i projekty badawcze oraz biznesowe (P1), Międzynarodowa oferta dydaktyczna (P2), Kultura internacjonalizacji (P3). 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3