Zadania Rady Uczelni

Zgodnie z art. 18. ust. 1. do zadań Rady Uczelni należy:

  • opiniowanie projektu strategii uczelni;
  • opiniowanie projektu statutu;
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  • monitorowanie zarządzania uczelnią;
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Zgodnie z art. 18. ust. 2. w ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni: 

  • opiniuje plan rzeczowo-finansowy,
  • zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
  • zatwierdza sprawozdanie finansowe.