Studia prowadzone w językach obcych

Studia pierwszego stopnia (6 semestrów)

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat. 

Studia drugiego stopnia (4 semestry)

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister.