Przejdź do menu Przejdź do treści

Apostille i legalizacja

Na etapie rekrutacji nasza uczelnia wymaga, aby dyplomy zagraniczne były zalegalizowane lub opatrzone apostille.  

Apostille czy legalizacja?

Apostille to uproszczona forma legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Jest to poświadczenie, że dany dokument może być używany w kraju, który jest stroną Konwencji Haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualna lista państw – stron konwencji jest dostępna na stronie HCCH.

Apostille jest wydawana na wniosek podmiotu, w kraju wydania. Lista podmiotów uprawnionych do wydawania apostille w krajach, będących stronami Konwencji Haskiej znajduje się nastronie HCCH

Legalizacja to poświadczenie zagranicznych dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce w przypadku, kiedy państwo, w którym wydano dokument nie jest stroną Konwencji Haskiej.

Legalizacji może dokonać:

  1. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, w którego systemie edukacji lub na którego terytorium wydano świadectwo;
  2. Władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;
  3. Akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej, państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub w Islandii, Norwegii lub Liechtensteinie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo. 

Lista polskich placówek dyplomatycznych na świecie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3