Lista sieci/Networks list

Nazwa/NameCele działalności/Aims of activity
1European Accounting Association

Europejskie Stowarzyszenie Rachunkowości (EAA) jest stowarzyszeniem akademickim, które wspiera wysokiej jakości badania nad rachunkowością, nauczanie oraz wymianę wiedzy połączoną z praktycznymi rozwiązaniami. Stowarzyszenie zapewnia platformę, która umożliwia pracownikom naukowym zajmującym się rachunkowością ciągłe rozwijanie się i przynoszenie korzyści społeczeństwu.

/European Accounting Association (EAA) is an academic association that promotes high-quality accounting research, teaching and knowledge exchange, combined with practical solutions. The Association provides a platform that allows academics in the field of accounting to continuously develop and benefit society.

2International Fiscal Association

Międzynarodowe Stowarzyszenie Fiskalne (IFA) jest jedyną pozarządową i niesektorową organizacją międzynarodową zajmującą się sprawami fiskalnymi. IFA jest neutralną, niezależną, nielobbystyczną organizacją i jako taka jest jedyną globalną siecią tego typu. Jako organizacja non-profit, IFA zapewnia platformę, gdzie przedstawiciele wszystkich profesji i środowisk mogą spotykać się i omawiać międzynarodowe kwestie podatkowe na najwyższym poziomie.

/International Fiscal Association (IFA) is the only non-governmental, non-sectoral international organization dealing with fiscal matters. IFA is a neutral, independent, non-lobbyist organization and, as such, is the only global network of its kind. As a non-profit organization, IFA provides a platform where representatives of all professions and backgrounds can meet and discuss international tax matters at the highest level.

3World Conference on Transport Research Society (WCTRS)

Światowa Konferencja Towarzystwa Badań Transportu (WCTRS) stanowi forum wymiany myśli pomiędzy badaczami transportu, specjalistami, osobami odpowiedzialnych za kształtowanie polityki i naukowcami z całego świata, z perspektywy multimodalnej, multidyscyplinarnej i wielosektorowej.

/World Conference on Transport Research Society (WCTRS) provides a forum for the exchange of ideas among transportation researchers, specialists, policy makers and academics from all around the world from a multimodal, multidisciplinary and multisectoral perspective.

4Coopetition-Ecosystems-Network-Alliances (CENA)

 

5Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Celem Stowarzyszenia jest gromadzenie informacji o inicjatywach naukowych Członków, wymiana informacji, inspirowanie wspólnych badań naukowych i konferencji oraz pomoc w ich realizacji. Istotnym elementem działalności jest także wymiana informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, inicjacja współpracy z ośrodkami o podobnych celach (działającymi w kraju i za granicą), a także współpraca z organami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

/The purpose of the Association is to collect information about the scientific initiatives of its Members, exchange information, inspire joint scientific research and conferences, and assist in their implementation. An important element of the Association's activity is also the exchange of information between scientific centers in Poland and abroad, the initiation of cooperation with centers having similar goals (operating at home and abroad), as well as cooperation with public authorities and non-governmental organizations.

6AIB Academy of International Business

AIB zostało założone w 1959 roku przez grupę podobnie myślących naukowców, którzy chcieli dzielić się pomysłami i zasobami, które pomogłyby zdefiniować powstającą wówczas dziedzinę biznesu międzynarodowego. Dziś jest organizacją non-profit 501(c)(3), której celem jest promowanie badań o dużym zasięgu, poprawa edukacji i praktyki biznesowej oraz współpraca z liderami i przedstawicielami polityki i badań interdyscyplinarnych.

/The Academy was founded in 1959 by a group of like-minded scholars who wanted to share ideas and resources that would help define the then-emerging field of international business. Today, it is a 501(c)(3) non-profit organization dedicated to promoting long-range research, improving business education and practice, and collaborating with leaders and representatives in politics and interdisciplinary research.

7Regional Studies Association

Towarzystwo Studiów Regionalnych jest stowarzyszeniem naukowym zajmującym się analizą regionów i kwestii regionalnych. Poprzez międzynarodowe członkostwo, Towarzystwo zapewnia możliwość wypowiedzi i sieć dla naukowców, studentów, specjalistów oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki.

/Regional Studies Association is a scholarly association dedicated to the analysis of regions and regional issues. Through its international membership, the Society provides a voice and network for scholars, students, professionals and policy makers.

8International Council on Systems Engineering (INCOSE)

Międzynarodowa Rada ds. Inżynierii Systemów to organizacja non-profit, której celem jest rozwój inżynierii systemów i podnoszenie rangi zawodu inżyniera systemów.

/INCOSE is a non-profit organization dedicated to advancing systems engineering and raising the profile of the systems engineering profession.

9INFORMS - The Institute for Operations Research and the Management Sciences

Z ponad 12 500 członkami z całego świata, INFORMS jest wiodącym międzynarodowym stowarzyszeniem dla profesjonalistów w dziedzinie badań operacyjnych, analityki, nauk o zarządzaniu, ekonomii, nauk behawioralnych, statystyki, sztucznej inteligencji, nauki o danych, matematyki stosowanej i innych istotnych dziedzin.

/With more than 12,500 members from all around the world, INFORMS is the leading international association for professionals in operations research, analytics, management science, economics, behavioral science, statistics, artificial intelligence, data science, applied mathematics and other relevant fields.

10European Confederation of Language Centres in Higher Education (CERCLES)

Założona w Strasburgu w 1991 roku, CercleS jest konfederacją Ośrodków Językowych w Europie i poza nią. Zrzesza prawie 400 ośrodków językowych, instytutów, wydziałów lub szkół w szkolnictwie wyższym, których głównym zadaniem jest nauczanie języka i komunikacji w środowisku akademickim. Jej członkowie zatrudniają tysiące pracowników akademickich, administracyjnych i technicznych, którzy pracują dla setek tysięcy studentów uczących się języków i komunikacji.

/Founded in Strasbourg in 1991, CercleS is a confederation of Language Centers in Europe and beyond. It unites nearly 400 language centers, institutes, departments and schools in higher education focused on teaching language and academic communication. Its members employ thousands of academic, administrative and technical staff who work for hundreds of thousands of language and communication students.

11The Institute of Internal Auditors (IIA)

Instytut Audytorów Wewnętrznych to międzynarodowa organizacja zrzeszająca audytorów wewnętrznych. Skupia na świecie ponad sto tysięcy osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych.

/The Institute of Internal Auditors is an international organization of internal auditors. It brings together more than a hundred thousand people worldwide, affiliated with nearly 200 national chapters and associated organizations.

12Crossref - Publishers International Linking Association, Inc.

Crossref to organizacja non-profit promująca rozwój i kooperatywne wykorzystanie nowych i innowacyjnych technologii w celu przyśpieszenia i ułatwienia wyszukiwania pubklikacji naukowych. Crossref jest oficjalną agencją rejestrującą linki DOI.

/Crossref is a non-profit organization that promotes the development and cooperative use of new and innovative technologies to accelerate and facilitate the search of scientific pubclications. Crossref is the official DOI link registration agency.

13ERECO-PGV

Sieć PGV jest wielostronnym europejskim partnerstwem, które od momentu powstania w 1994 roku łączy badaczy uniwersyteckich w celu rozwiązania ważnego problemu: przemian, jakie zaszły w gospodarce, zarządzaniu i kulturze firm i społeczeństw Europy Wschodniej po upadku muru berlińskiego.

/The PGV network is a multi-stakeholder European partnership that, since its inception in 1994, has brought together university researchers to address an important issue: the changes that have taken place in the economy, management and culture of Eastern European companies and societies after the fall of the Berlin Wall.

14European Network for Research on Supplementary Pensions

Europejska sieć badań nad uzupełniającymi świadczeniami emerytalnymi. Sieć zapewnia przyjazne, oparte na współpracy środowisko badawcze dla pracowników akademickich i innych specjalistów zainteresowanych badaniami nad systemami i praktykami emerytalnymi na całym świecie.

/European network for research on supplementary pensions. The network provides a friendly collaborative research environment for academics and other professionals interested in researching pension systems and pension practices worldwide.

15Decision Sciences Institute

Instytut Nauk Decyzyjnych (DSI) jest profesjonalnym stowarzyszeniem profesorów uniwersyteckich, studentów i specjalistów, których interesuje zastosowanie badań ilościowych i jakościowych powstających przy podejmowaniu decyzji przez jednostki, organizacje i społeczeństwo.

/Decision Sciences Institute is an association of university professors, students and professionals who are interested in the application of quantitative and qualitative research emerging in decision-making by individuals, organizations and society.

16International Association for Feminist Economics

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomii Feministycznej jest otwartą, zróżnicowaną społecznością naukowców, aktywistów, teoretyków polityki i praktyków z całego świata. Misją stowarzyszenia jest rozwijanie świadomych kwestii płci oraz integracyjnych badań ekonomicznych i analiz politycznych w celu zwiększenia dobrobytu dzieci, kobiet i mężczyzn w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

/International Association for Feminist Economics is an open, diverse community of scholars, activists, policy theorists and practitioners from around the world. The association's mission is to advance gender-conscious and inclusive economic research and policy analysis to advance the well-being of children, women and men locally, nationally and internationally.

17Social Responsibility Research Network

Sieć Badań nad Odpowiedzialnością Społeczną (SRRNet) jest gremium uczonych zajmujących się Umową Społeczną pomiędzy wszystkimi interesariuszami w społeczeństwie globalnym, a w konsekwencji społecznie odpowiedzialnym zachowaniem organizacji.

/The Social Responsibility Research Network (SRRNet) is a board of scholars concerned with the Social Contract between all stakeholders in a global society and, consequently, the socially responsible behavior of organizations.

18European Regional Science Association (ERSA)

Europejskie Stowarzyszenie Nauk Regionalnych (ERSA) jest ponadnarodowym ugrupowaniem krajowych stowarzyszeń nauk regionalnych w całej Europie. Głównymi funkcjami ERSA, oprócz promowania dziedziny regionalistyki, są: organizacja Dorocznego Kongresu Europejskiego, Dorocznej Szkoły Letniej, nagrody EPAINOS dla młodych naukowców oraz ERSA European Prize in Regional Science w celu wyróżnienia wybitnych naukowców zajmujących się regionalistyką.

/The European Regional Science Association (ERSA) is a transnational grouping of national regional science associations throughout Europe. In addition to promoting the field of regional science, ERSA's main functions are the organization of the Annual European Congress, the Annual Summer School, the EPAINOS prize for young scientists, and the ERSA European Prize in Regional Science to recognize outstanding regional scientists.

19Urban Economics Association (UEA)

Stowarzyszenie Gospodarki Miejskiej (UEA) dąży do promowania uczestnictwa i doskonałości w badaniach akademickich w zakresie gospodarki miejskiej i regionalnej.

/The Urban Economics Association (UEA) seeks to promote participation and excellence in academic research in urban and regional economics.

20European Regional Science Association - sekcja Polska/section Poland

Stowarzyszenie ERSA Sekcja Polska jest Polską częścią międzynarodowej organizacji European Regional Science Association (ERSA) w ramach Regional Science Association International (RSAI), będącej ponadnarodowym zrzeszeniem krajowych i regionalnych stowarzyszeń naukowych o podobnym profilu z całej Europy. Członkami ERSA są naukowcy oraz specjaliści ds. polityki lokalnej i regionalnej, zainteresowani zagadnieniami ekonomiki miejskiej i regionalnej, planowania przestrzennego oraz rozwoju lokalnego.

/The ERSA Polish Section is the Polish part of the European Regional Science Association (ERSA) within the Regional Science Association International (RSAI), which is a multinational association of national and regional like-minded scientific associations from all over Europe. ERSA's members are scientists and local and regional policy specialists interested in urban and regional economics, spatial planning and local development.

21Virtus Global Center for Corporate Governance

Światowe Centrum Zarządzania Korporacyjnego Virtus to sieć ekspertów w zakresie zarządzania korporacyjnego i dziedzin pokrewnych, która w ciągu ostatnich lat znacznie się powiększyła. Centrum ma na celu zjednoczenie wysiłków członków sieci dla różnych formalnych projektów badawczych, promowanie projektów szkoleniowych w dziedzinie zarządzania korporacyjnego, branie udziału w programach zewnętrznego finansowania badań wspólnie z członkami sieci.

/The Virtus Global Center for Corporate Governance is a network of experts in corporate management and related fields that has grown significantly in recent years. The Center aims to unite the efforts of network members for various formal research projects, promote training projects in the field of corporate management or take part in external research funding programs jointly with network members.

22The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Założony w 1919 r. Instytut Rachunkowości Zarządczej (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.

/Founded in 1919, the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) is the leading and also the largest global organization of management accounting professionals.

23International Society for Inventory Research (ISIR)

Międzynarodowe Towarzystwo Badań Inwentaryzacyjnych (ISIR) jest profesjonalną organizacją non-profit, która stara się zapewnić osobom zajmującym się badaniami inwentaryzacyjnymi możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w skali międzynarodowej i interdyscyplinarnej: zapewnić odpowiednie i wszechstronne ramy dla rozpowszechniania wyników badań osiągniętych w kraju członków oraz podjąć inicjatywę w zakresie rozwoju badań i szkolnictwa wyższego.

/The International Society for Inventory Research (ISIR) is a non-profit professional organization that seeks to provide those involved in inventory research with the opportunity to exchange views and experiences on an international and interdisciplinary basis: to provide an appropriate and comprehensive framework for the dissemination of research results achieved in the members' country, and to take the initiative in the development of research and higher education.

24UACES

UACES (Uniwersyteckie Stowarzyszenie Współczesnych Studiów Europejskich) jest globalną organizacją członkowską dla pracowników akademickich, studentów i specjalistów, którzy są zainteresowani wszystkimi zagadnieniami związanymi z Europą i Unią Europejską.

/UACES (University Association for Contemporary European Studies) is a global organization for academics, students and professionals who are interested in all issues related to Europe and the European Union.

25Academy of Management

Akademia Zarządzania jest wiodącym profesjonalnym stowarzyszeniem skupiającym naukowców zajmujących się zarządzaniem i organizacją. Naszymi członkami na całym świecie są profesorowie i doktoranci szkół biznesu, naukowcy z pokrewnych nauk społecznych i innych dziedzin, oraz specjaliści, którzy cenią sobie tworzenie i zastosowanie wiedzy. Założona w 1936 roku, nasza globalna społeczność liczy dziś prawie 18 000 osób i obejmuje ponad 120 krajów.

/The Academy of Management is a leading professional association of management and organizational scientists. Our members worldwide include business school professors and doctoral students, researchers in related social sciences and other fields, along with professionals who value the creation and application of knowledge. Founded in 1936, our global community today includes nearly 18,000 people and spans more than 120 countries.

26Prime Networking  

"Prime Networking" to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, którego misją jest rozwijanie i promowanie międzykulturowych i interdyscyplinarnych programów szkoleniowych i akademickich, badań naukowych, a także ułatwianie współpracy między uczelniami i biznesem

/"Prime Networking" is an international non-profit association whose mission is to develop and promote intercultural and interdisciplinary training, academic programs, research, and facilitate cooperation between universities and business.

27Global Association of Risk Professionals 

Światowe Stowarzyszenie Specjalistów ds. Ryzyka (GARP) jest organizacją non-profit i stowarzyszeniem członkowskim dla osób zarządzających ryzykiem. Jej usługi obejmują ustalanie standardów, szkolenia, edukację, tworzenie sieci kontaktów branżowych oraz promowanie praktyk zarządzania ryzykiem. Organizacja została założona w 1996 roku, a jej siedziba znajduje się w Jersey City w stanie New Jersey, a dodatkowe biura znajdują się w Londynie, Waszyngtonie, Pekinie i Hongkongu. GARP oferuje kilka programów założycielskich i certyfikatów, z których najbardziej znanym jest certyfikat Financial Risk Manager (FRM).

/The Global Association of Risk Professionals (GARP) is a non-profit organization and association for risk managers. Its services include setting standards, training, education, industry networking and promoting risk management practices. Founded in 1996, the organization is headquartered in Jersey City, New Jersey, with additional offices in London, Washington DC, Beijing and Hong Kong. GARP offers several foundational programs and certifications, the most prominent being the Financial Risk Manager (FRM) certification.

28European Risk Research Network

Europejska Sieć Badań nad Ryzykiem (ERRN) została założona w 2006 r. w celu stymulowania badań interdyscyplinarnych w dziedzinie zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia wyjątkowych możliwości szkoleniowych dla następnego pokolenia badaczy akademickich, organów regulacyjnych i specjalistów. Sieć obejmuje pracowników akademickich i ekspertów branżowych z różnych dyscyplin.

/The European Risk Research Network (ERRN) was established in 2006 to stimulate interdisciplinary research in risk management and to provide unique training opportunities for the next generation of academic researchers, regulators and professionals. The network includes academic staff and industry experts from various disciplines.

29The Professional Risk Managers' International Association

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowych Specjalistów ds. Ryzyka (PRMIA) jest stowarzyszeniem zawodowym typu non-profit, zarządzanym przez Zarząd wybierany bezpośrednio przez członków na całym świecie. PRMIA jest reprezentowana na całym świecie przez 46 oddziałów w głównych miastach świata, kierowanych przez dyrektorów regionalnych mianowanych przez zarząd.

/The Professional Risk Managers' International Association (PRMIA) is a non-profit professional association governed by the Board of Directors directly elected by members worldwide. PRMIA is represented worldwide by 46 chapters in major cities around the world, led by regional Directors appointed by the Board of Directors.

30European Philosophy of Science Association

Europejskie Stowarzyszenie Filozofii Nauki (EPSA) promuje dyscyplinę i profesję filozofii nauki w Europie.

/The European Philosophy of Science Association (EPSA) promotes the discipline and profession of philosophy of science in Europe.

31Global Entrepreneurship Research Association

Stowarzyszenie Badań nad Światową Przedsiębiorczością (GERA), London Business School; prowadzi badania i rozwój eksperymentalny w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, jest twórcą GEM Global Entrepreneurship Monitor.

/Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School; conducts research and experimental development in the social sciences and humanities, and is the creator of the GEM Global Entrepreneurship Monitor.

32European Academy of Management 

Europejska Akademia Zarządzania jest stowarzyszeniem naukowym założonym w 2001 roku. Jej celem jest rozwój akademickiej dziedziny zarządzania w Europie. Z członkami z 60 krajów w Europie i poza nią, EURAM oferuje wysoki stopień różnorodności i zapewnia swoim członkom możliwości wzbogacenia dyskursu nad różnymi tematami i tradycjami badawczymi w zakresie zarządzania.

/The European Academy of Management is a scientific association founded in 2001. Its goal is to advance the academic field of management in Europe. With members from 60 countries in Europe and beyond, EURAM offers a high degree of diversity and provides its members with opportunities to enrich the discourse on various topics and research traditions in management.

33EERIA - Eastern European Risk and Insurance Association

Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie ds. Ryzyka i Ubezpieczeń (EERIA) jest nowo powstałym stowarzyszeniem (2021), którego celem jest promowanie nauki i badań w dziedzinie ryzyka i ubezpieczeń. Misją EERIA jest poszerzenie wspólnych zainteresowań pomiędzy naukowcami i profesjonalistami, zapewnienie możliwości profesjonalnej interakcji pomiędzy naukowcami, specjalistami i studentami, promowanie rozwoju i zrozumienia podstawowych i stosowanych badań oraz rzetelnych praktyk finansowych, a także podnoszenie jakości edukacji w dziedzinie ryzyka i ubezpieczeń.

/The Eastern European Risk and Insurance Association (EERIA) is a newly established association (2021) dedicated to promoting science and research in the field of risk and insurance. EERIA's mission is to broaden shared interests between scientists and professionals, provide opportunities for professional interaction between scientists, professionals and students, promote the development and understanding of basic and applied research and reliable financial practices, and enhance the quality of risk and insurance education.

34Euro Working Group on Decision Support Systems

Grupa Robocza EURO ds. Systemów Wspomagania Decyzji EWG-DSS powstała podczas EURO Summer Institute on DSS, który odbył się na Maderze w Portugalii w maju 1989 roku. Celem Grupy jest wspieranie współpracy i komunikacji pomiędzy badaczami i specjalistami w dziedzinie systemów wspomagania decyzji na całym świecie.

/The EURO Working Group on EEC-DSS Decision Support Systems was established during the EURO Summer Institute on DSS, held in May 1989, in Madeira, Portugal,. The purpose of the Group is to foster cooperation and communication among researchers and professionals in the field of decision support systems all around the world.

35Regional Science Association International 

Założone w 1954 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Regionalnych (RSAI) jest międzynarodową społecznością uczonych zainteresowanych regionalnymi skutkami krajowych lub globalnych procesów zmian gospodarczych i społecznych. Praca RSAI opiera się na wiedzy z wielu różnych dyscyplin, a multidyscyplinarne podejście ułatwia nowe spojrzenie teoretyczne na problemy regionalne. To z kolei daje naukowcom zrzeszonym w RSAI coraz większą możliwość pełniejszego zaangażowania się w pracę planistów i decydentów.

/Founded in 1954, the Regional Science Association International (RSAI) is an international community of scholars interested in the regional effects of national and global processes of economic and social change. RSAI's work draws on knowledge from many different disciplines, and its multidisciplinary approach facilitates new theoretical insights into regional problems. This, in turn, gives RSAI member scholars an increasing opportunity to engage more fully with urban planners and policymakers.

36EIBA European International Business Academy

EIBA jest stowarzyszeniem dla pracowników akademickich i innych osób zainteresowanych multidyscyplinarną dziedziną International Business (IB), które służy jako sieć społeczności promującej badania, globalną komunikację, transfer wiedzy, uczenie się przez całe życie i wymianę pomysłów. Członkostwo jest otwarte dla osób z Europy i całego świata. EIBA liczy około 500 członków z ponad 50 krajów.

/EIBA is an association for academic staff and others interested in the multidisciplinary field of International Business (IB), which serves as a networked community promoting research, global communication, knowledge transfer, lifelong learning and exchange of ideas. Membership is open to individuals from Europe and across the globe. EIBA has about 500 members from more than 50 countries.

37EFMD Global Network 

Założona w 1972 roku EFMD jest globalną, opartą na członkostwie organizacją non-profit zajmującą się rozwojem zarządzania. Jest ona uznawana na całym świecie jako organ akredytacyjny dla szkół biznesu, programów szkół biznesu i uczelni o profilu korporacyjnym.

/Founded in 1972, EFMD is a global, membership-based non-profit management development organization. It is recognized worldwide as an accrediting body for business schools, business school programs and corporate universities.

38Dukenet International Network

DUKENET to międzynarodowa unia uniwersytetów w dziedzinie handlu i biznesu międzynarodowego, skupiająca prywatne i publiczne instytucje z 15 krajów. Misją sieci jest zwiększenie internacjonalizacji studiów i badań w Europie, poprzez rozwój wspólnych działań edukacyjnych i naukowych.

/DUKENET is an international union of universities in the fields of international trade and business, bringing together private and public institutions from 15 countries. The network's mission is to increase the internationalization of study and research in Europe by developing joint educational and scientific activities.

39AACSB International

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wyższych Szkół Biznesu (AACSB) to globalne stowarzyszenie non-profit. Łączy naukowców, studentów i przedstawicieli biznesu w celu osiągnięcia wspólnego celu: stworzenia następnego pokolenia światowych liderów. Będąc synonimem najwyższych standardów od 1916 roku, AACSB gwarantuje jakość, doradztwo w zakresie edukacji biznesowej oraz usługi w zakresie uczenia się i rozwoju dla ponad 1 850 organizacji członkowskich i ponad 950 akredytowanych szkół biznesu na całym świecie. Procesy akredytacyjne AACSB posiadają certyfikat ISO 9001:2015.

/The Association for the Advancement of Colleges of Business (AACSB) is a global non-profit association. It brings together academics, students and business representatives to achieve a common goal: creating the next generation of great leaders. Synonymous with the highest standards since 1916, AACSB guarantees quality, business education consulting, learning and development services to more than 1,850 member organizations and more than 950 accredited business schools worldwide. AACSB's accreditation processes are ISO 9001:2015 certified.

40CEEMAN 

CEEMAN to międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju zarządzania założone w 1993 roku w celu przyspieszenia wzrostu jakości zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zajmujących się rozwojem zarządzania, zaangażowanych w jakość kształcenia i innowacje w tej dziedzinie, a także w szeroki obszar tematów związanych ze zmianami. Liczy 200 członków z 50 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

/CEEMAN is an international management development association founded in 1993 to accelerate the growth of management quality in Central and Eastern Europe. Today, it is a global network of management development institutions committed to quality education and innovation in the field, as well as to a wide range of topics related to change. It has 200 members from 50 countries in Europe, North America, Latin America, Africa and Asia.

41Central, East and Southeast European PhD Network

Celem Sieci Doktorantów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej jest promowanie i ułatwianie współpracy w ramach uniwersytetów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które oferują kształcenie doktoranckie w zakresie ekonomii i biznesu, w celu podniesienia jakości ich programów dydaktycznych.

/The aim of the Central, Eastern and Southeastern European PhD Network is to promote and facilitate cooperation within universities from Central, Eastern and Southeastern Europe that offer doctoral education in economics and business, with the aim of improving the quality of their teaching programs.

42The Society for Benefit-Cost Analysis (SBCA)

Stowarzyszenie Analiz Korzyści i Kosztów (SBCA) działa na rzecz poprawy teorii i praktyki analizy korzyści i kosztów oraz wspierania decyzji politycznych opartych na dowodach. Światowe członkostwo SBCA obejmuje naukowców i praktyków z rządu, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i przemysłu prywatnego, reprezentujących różne dyscypliny takie jak ekonomia, prawo, inżynieria, polityka publiczna, nauki o decyzjach i nauki przyrodnicze.

/The Society for Benefit-Cost Analysis (SBCA) works to improve the theory and practice of benefit-cost analysis and support evidence-based policy decisions. SBCA's global membership includes researchers and practitioners from government, academia, non-governmental organizations and private industry, representing a variety of disciplines such as economics, law, engineering, public policy, decision sciences and life sciences.

43International Statistical Institute

Międzynarodowy Instytut Statystyczny (ISI) jest organizacją pozarządową typu non-profit. ISI, jego siedem stowarzyszeń oraz członkowie organizacyjni tworzą rodzinę ISI, liczącą ponad 4500 członków z ponad 100 krajów. Praca instytutu i wpływ w ramach międzynarodowej społeczności statystycznej są wspierane przez stałe i operacyjne komitety, specjalne grupy zainteresowań i sieci regionalne. Instytut zajmuje się licznymi dziedzinami statystyki.

/The International Statistical Institute (ISI) is a non-profit, non-governmental organization. ISI, its seven associations and organizational members, make up the ISI family, with more than 4,500 members from over 100 countries. The Institute's work and influence within the international statistical community is supported by standing and operational committees, special interest groups and regional networks. The institute is involved in numerous areas of statistics.

44Information Systems Audit and Control Association (ISACA) - Katowice Chapter

Stowarzyszenie audytu, kontroli i bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Celami Statutowymi Stowarzyszenia ISACA Katowice Chapter są: promowanie wiedzy dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi, działalność edukacyjna i naukowa służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych – w tym organizacja szkoleń przygotowujących na egzaminy umożliwiające uzyskanie prestiżowych certyfikatów CISA, CISM, CRISC, CGEIT, świadczenie usług opiniodawczych i doradczych w dziedzinie zarządzania, audytu i kontroli systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji.

/Association of audit, control and security of information systems. Statutory objectives of the ISACA Association - Katowice Chapter are: promoting knowledge of norms, standards and good practices of information systems management, educational and scientific activities to improve and develop knowledge and skills in management, auditing and ensuring the security of information systems - including the organization of training courses to prepare for examinations to obtain prestigious certificates CISA, CISM, CRISC, CGEIT, providing opinion and advisory services in the field of management, audit and control of information systems and information security.

45International Association for Urban Climate

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klimatu Miejskiego (IAUC) jest międzynarodową, pozarządową organizacją reprezentującą naukowców i innych ekspertów zainteresowanych klimatem miejskim i meteorologią. Posiada ponad 1000 członków ze 100 krajów.

/The International Association for Urban Climate (IAUC) is an international, non-governmental organization representing scientists and other experts interested in urban climate and meteorology. It has more than 1,000 members from 100 countries.

46Polish Association of Environmental and Resource Economists

Polski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych powstał w 1991 roku dzięki zaangażowaniu profesorów: Tomasza Żylicza z Uniwersytetu Warszawskiego, Kazimierza Górki z Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Bazylego Poskrobko z Politechniki Białostockiej.

/The Polish Association of Environmental and Resource Economists was established in 1991, thanks to the commitment of Professors Tomasz Żylicz of Warsaw University, Kazimierz Górka of the Cracow University of Economics and Basil Poskrobko of Bialystok University of Technology.

47European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE)

Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE) powstało w połowie lat osiemdziesiątych, zaś oficjalną działalność rozpoczęło w 1990 roku. Zasadniczym celem działalności Stowarzyszenia jest podniesienie poziomu badań naukowych, wywieranie wpływu na politykę ekologiczną w poszczególnych krajach oraz sprzyjanie integracji tej polityki w Europie i na świecie.

/The European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) was founded in the mid-1980s, and began its official activities in 1990. The primary goal of the Association's activities is to raise the level of scientific research, influence national environmental policies and foster the integration of these policies in Europe and around the world.

48International Public Management Network

Intencją Międzynarodowej Sieci Zarządzania Publicznego jest stworzenie i podtrzymanie dialogu na temat pojawiających się koncepcji, metod i technologii zarządzania, aby członkowie mogli dowiedzieć się o innowacjach i zmianach w organizacjach sektora publicznego na całym świecie.

/The International Public Management Network aims to create and sustain a dialogue on emerging management concepts, methods and technologies, so that members can learn about innovations and changes in public sector organizations worldwide.

49PROGRES 3 Consortium

Podstawową misją Konsorcjum PROGRES 3 jest stworzenie powiązań pomiędzy uniwersytetami Kraju Morawsko-Śląskiego, Kraju Żylińskiego, Kraju Trenczyńskiego, Kraju Bańskiej Bystrzycy oraz województw śląskiego i opolskiego w zakresie badań naukowych i innowacji. Celem tych powiązań jest wytworzenie koncentracji potencjału badawczego i innowacyjnego; koncentracja ta ułatwi bardziej efektywne planowanie, zarządzanie i praktyczne wdrażanie projektów badawczych i ich zastosowań technicznych.

/The primary objective of the PROGRES 3 Consortium is to create links between the universities of the Moravian-Silesian Region, the Žilina Region, the Trenčín Region, the Banská Bystrica Region and the Silesian and Opole Voivodeships in the field of scientific research and innovation. The aim of these links is to create a concentration of research and innovation potential; this concentration will facilitate more effective planning, management and practical implementation of research projects and their technical applications.

50International Association of Survey Statisticians (IASS)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyków Ankietowych (IASS) ma na celu promowanie badań i rozwoju teorii i praktyki badań reprezentacyjnych i spisów powszechnych. Ma również na celu zwiększenie zainteresowania badaniami i spisami wśród statystyków, rządów i społeczeństwa w różnych krajach świata.

/The International Association of Survey Statisticians (IASS) aims to promote research and development of the theory and practice of sample surveys and censuses. It also aims to increase interest in surveys and censuses among statisticians, governments and the public in various countries around the world.

51Polish Business Ethics Association (member of European Business Ethics Association)
52IPPA - International Public Policy Association

Międzynarodowe Stowarzyszenie Polityki Publicznej (IPPA) jest organizacją non-profit utworzoną w grudniu 2014 roku, której celem jest promowanie badań naukowych w dziedzinie polityki publicznej oraz przyczynianie się do jej międzynarodowego rozwoju.

/The International Public Policy Association (IPPA) is a non-profit organization established in December 2014 to promote public policy research and contribute to its international development.

53European Finance Association

Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Finansów (EFA) są częścią globalnej sieci ponad 2500 profesjonalistów zaangażowanych w wysokiej klasy badania, studia, nauczanie i praktykę z zakresu finansów.

/Members of the European Finance Association (EFA) are part of a global network of more than 2,500 professionals engaged in high-level research, study, teaching and practice in finance.

54British Accounting and Finance Association

Brytyjskie Towarzystwo Rachunkowości i Finansów (BAFA) jest stowarzyszeniem naukowym i organizacją badawczą zajmującą się pogłębianiem wiedzy i zrozumienia rachunkowości, finansów i zarządzania finansami. Stowarzyszenie liczy ponad 750 członków oraz wydaje czasopismo naukowe British Accounting Review.

/The British Accounting and Finance Association (BAFA) is a scholarly association and research organization dedicated to advancing knowledge and understanding of accounting, finance and financial management. The association has more than 750 members and publishes the academic journal British Accounting Review.

55European Association for International Education (EAIE) 

EAIE jest europejskim centrum wiedzy, sieci i zasobów w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Jest organizacją non-profit, prowadzoną przez członków, służącą osobom aktywnie zaangażowanym w internacjonalizację swoich instytucji.

/EAIE is an European center of knowledge, networks and resources on internationalization of higher education. It is a non-profit, member-run organization serving those actively involved in the internationalization of their institutions.

56International Network for Management Research and Teaching - European Institute for Advanced Studies in Management

Europejski Instytut Zaawansowanych Studiów w Zarządzaniu (EIASM) jest międzynarodową siecią badań i nauczania w zakresie zarządzania, która obejmuje ponad 70 000 naukowców zajmujących się zarządzaniem z całego świata. Misją EIASM jest promowanie i wspieranie innowacyjnych, rygorystycznych, odpowiedzialnych i wpływowych badań w zakresie zarządzania i dyscyplin pokrewnych.

/The European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) is an international network for management research and teaching with more than 70,000 management scholars from around the world. EIASM's mission is to promote and support innovative, rigorous, responsible and influential research in management and related disciplines.

57Croatian-Polish Scientific Network (CPSN)

Chorwacko-Polska Sieć Naukowa (CPSN) ma na celu formalizowanie współpracy i tworzenie forum interdyscyplinarnej wymiany wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin oraz realizacji wspólnych inicjatyw naukowych, integracji środowiska naukowego i zawodowego, wymiany informacji naukowej i organizacyjnej, bilateralne i międzynarodowe projekty badawcze, a także doskonalenie chorwacko-polskiej współpracy naukowej.

/The Croatian-Polish Scientific Network (CPSN) aims to formalize cooperation and create a forum for interdisciplinary exchange of knowledge and experience in various fields, and implementation of joint scientific initiatives, integration of the scientific and professional community, exchange of scientific and organizational information, bilateral and international research projects, and improvement of Croatian-Polish scientific cooperation.

58CFA Institute

Misja Instytutu CFA jest realizowana poprzez wytwarzanie wartości dla profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem inwestycjami i angażowanie się w branżę inwestycyjną w celu rozwoju etyki, uczciwości rynkowej i profesjonalnych standardów praktyki, co wspólnie tworzy wartości formujące społeczeństwa.

/The CFA Institute's mission is implemented by creating value for investment management professionals and engaging with the investment industry to advance ethics, market integrity and professional standards of practice, which collectively contributes value to society.

59East European Network for Philosophy of Science (EENPS)

Wschodnioeuropejska Sieć Filozofii Nauki (EENPS) jest siecią filozofów nauki i badaczy z pokrewnych dyscyplin, wykształconych, powiązanych lub pracujących w instytucjach akademickich w szeroko rozumianym regionie Europy Wschodniej. Definicja "Europa Wschodnia" jest elastyczna, a sieć jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od obecnego kraju zamieszkania lub pochodzenia

/The East European Network for Philosophy of Science (EENPS) is a network of philosophers of science and researchers in related disciplines trained, affiliated or working in academic institutions in the broadly understood Eastern European region. The definition of "Eastern Europe" is flexible, and the network is open to all, regardless of the current country of residence or origin.

60International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) 

ISPIM (Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnego Zarządzania Innowacjami) to społeczność członków z sektora badawczego, przemysłowego, konsultingowego i publicznego, których łączy pasja do zarządzania innowacjami: jak skutecznie tworzyć z pomysłów nowe produkty, procesy i usługi, aby jak najlepiej stymulować wzrost gospodarczy i dobrobyt. Utworzona w Norwegii w 1983 roku, ISPIM jest najstarszą, największą i najbardziej aktywną, globalną siecią innowacji.

/ISPIM (International Society for Professional Innovation Management) is a community of members from research, industry, consulting and the public sector who share a passion for innovation management: how to effectively create new products, processes and services from ideas to best drive economic growth and prosperity. Founded in Norway in 1983, ISPIM is the oldest, largest and most active global innovation network.

61The New Initiatives and Challenges in Europe (NICE) Network

Sieć NICE (New Initiatives and Challenges in Europe) jest międzyuczelnianą siecią składającą się z ponad 30 instytucji partnerskich z 21 krajów Europy Rozszerzonej, Bliskiego Wschodu, Australii i Azji. Pomysł stworzenia tej sieci narodził się w 1992 roku, kiedy to 12 instytucji szkolnictwa wyższego z 5 państw członkowskich UE zebrało się w IPAG w Nicei, we Francji, aby ubiegać się o dofinansowanie z programu ERASMUS. Kiedy w 1996 roku UE zmieniła swoją politykę w zakresie wspierania kontaktów dwustronnych, grupa NN zdecydowała się kontynuować współpracę i rozszerzyć sieć o kolejne państwa członkowskie UE i kraje partnerskie. W ciągu ostatnich dwóch dekad, sieć stale się rozwijała. Jej członkowie spotykają się co roku, aby wymieniać pomysły, opracowywać wspólne projekty, prowadzić wielostronne programy badawcze i tworzyć długoterminowe partnerstwa dla swoich studentów.

/The NICE (New Initiatives and Challenges in Europe) network is an inter-university network consisting of more than 30 partner institutions from 21 countries in Extended Europe, the Middle East, Australia and Asia. The idea for this network was born in 1992, when 12 higher education institutions from 5 EU member states gathered at IPAG in Nice, France, to apply for funding from the ERASMUS program. When the EU changed its policy to promote bilateral contacts in 1996, the IPAG decided to continue cooperation and expand the network to include more EU member and partner countries. Over the past two decades, the network has grown steadily. Its members meet annually to exchange ideas, develop joint projects, conduct multilateral research programs and create long-term partnerships for their students.