Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje o Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów

Na mocy Zarządzenia Rektora Nr 39/23 z dnia 31 marca 2023 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Uczelni utworzony został Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów. 

Przesłanki za utworzeniem nowego Wydziału

Za utworzeniem nowego Wydziału przemawia dorobek naukowy, dydaktyczny oraz ekspercki w problematyce gospodarki przestrzennej, środowiskowej i regionalnej, a także pozycja i rozpoznawalność środowiska UE Katowice wśród naukowców specjalizujących się w tego rodzaju zagadnieniach, a także podniesienie pozycji Uniwersytetu zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Do najważniejszych przesłanek przemawiających za utworzeniem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach należą:

  1. Tematy dotyczące transformacji terytorialno-sektorowej stały się w ostatnim czasie priorytetowymi zagadnieniami, które będą przesądzać o dalszym rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Waga tych tematów wzrosła szczególnie po 2015 roku, tj. po podpisaniu Porozumienia Paryskiego, Agendzie 2030 ONZ, a także po 2019 roku w związku z przyjęciem Europejskiego Zielonego Ładu. Idea transformacji łączy się bezpośrednio z dążeniem do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności do rozwoju zielonej gospodarki, odnawialnych źródeł energii, gospodarki obiegu zamkniętego, budownictwa pasywnego, błękitnej i zielonej infrastruktury oraz niskoemisyjnego transportu w powiązaniu ze zrównoważoną mobilnością miejską, zagospodarowaniem miast, w tym terenów poprzemysłowych.
  2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach staje przed koniecznością otwarcia się na nowe interdyscyplinarne obszary badawcze, których wspólnym mianownikiem są: gospodarka, przestrzeń, region, środowisko, ekologia, energetyka oraz transformacja. Te zagadnienia powinny stać się nowymi kluczowymi specjalizacjami Uczelni. Innymi słowy, konieczne staje się zintensyfikowanie i zintegrowanie działań na rzecz rozwoju badań naukowych oraz dydaktyki, szczególnie w zakresie procesów transformacji przestrzennej, urbanistycznej, klimatycznej, energetycznej oraz sprawiedliwej gospodarki.
  3. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach od ponad 30 lat prowadzi się prace naukowe, dydaktykę oraz działalność ekspercką, które wpisują się w problematykę badań strategicznych i regionalnych oraz gospodarki przestrzennej i środowiskowej. Pracownicy Uczelni, a zwłaszcza osoby wywodzące się z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych oraz Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej posiadają dorobek naukowy i ekspercki, który jest wysoko oceniany w polskim oraz zagranicznym środowisku związanym z gospodarką przestrzenną. Warto podkreślić, że ten dorobek i jego autentyczna rozpoznawalność w środowisku zaowocowały określeniem „Katowicka Szkoła Studiów Strategicznych i Regionalnych”. 
  4. Potrzeba podjęcia pilnych działań, mających na celu utworzenie nowych dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, które zostałyby objęte ewaluacją pod koniec 2025 roku. Utworzenie Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów sprzyjać będzie zintegrowaniu badaczy i większym zmotywowaniu ich do pracy na rzecz nowej dyscypliny naukowej tj. „Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna”. Wspomniana dyscyplina odróżnia się od aktualnych dyscyplin naukowych prowadzonych w Uczelni, tj. „Ekonomia i Finanse” oraz „Nauki o Zarzadzaniu i Jakości”. Nowa dyscyplina przyczyniłaby się w znaczący sposób do pożądanej dywersyfikacji specjalizacji naukowych, istotnej z punktu widzenia obowiązujących zasad ewaluacji naukowej.
  5. Podjęte w ostatnim czasie działania Uczelni, w tym działania zmierzające do utworzenia Centrum Transformacji Gospodarki, wpisują się w aktualne trendy transformacji społeczno-gospodarczej. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie utworzenia nowej przestrzeni badawczo-dydaktyczno-eksperckiej, służącej prowadzeniu badań dla całej społeczności Uczelni, w tym Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3