Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy


BADAWCZE:

 • Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy - perspektywy, oczekiwania, zagrożenia. Etap III - Prognoza popytu i podaży pracy w Polsce a perspektywy absolwentów szkół wyższych na rynku pracy (PB)
 • Rynek pracy i kierunki zmian aktywności zawodowej ludności na obszarach regionów południowego i wschodniego (zgodnie z podziałem NUTS-1) po akcesji Polski do struktur UE:
  • Etap I - Aktywność zawodowa zasobów pracy regionów południowego i wschodniego a ESZ i strategie UE w zakresie zatrudnienia po roku 2004.
  • Etap II - Analiza potencjału zawodowego poziomu zatrudnienia oraz stopy bezrobocia z uwzględnieniem cech demograficznych i społecznych oraz zróżnicowania terytorialnego.
  • Etap III Wpływ mobilności ludności na strukturę rynku pracy w podziale na mobilność wewnętrzną i międzyregionalną dla regionów Polski południowo-wschodniej – próba oceny (PB)
 • Jakość życia w kontekście aktywności zawodowej Polaków. Etap I - Sytuacja na regionalnym rynku pracy jako determinanta przestrzennego zróżnicowania jakości życia Polaków. Etap II - Czas wolny i relacje społeczne oraz subiektywny dobrobyt jako elementy jakości życia Polaków. Etap III - Wpływ pandemii COVID-19 na jakość życia i pracy Polaków (PB)
 • Praca w dobie cyfrowej transformacji. Etap I (PB)

BADAWCZO-ROZWOJOWE, EKSPERCKIE:

 • Konsultacja kwestionariusza nowego badania reprezentacyjnego dotyczącego rodzin w Polsce prowadzonego przez GUS (2023 r.) (A. Sączewska-Piotrowska)
 • Analizy statystyczne na zlecenie firmy TIBA sp. z o.o. w ramach “Badania porównawczego aparatów – FibroScan i Hepatus” (2023 r.) (A. Sączewska-Piotrowska)
 • Analizy statystyczne i konsultacje statystyczne w ramach projektów realizowanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i UE w Katowicach (za pośrednictwem CBiR UE w Katowicach) (lata 2021-2022) (A. Sączewska-Piotrowska)
 • Badania w ramach międzyuczelnianego zespołu ds. badania sytuacji studentów i absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy (M. Balcerowicz-Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska, A. Skórska, J. Wąsowicz) (od 2017)
 • Ekspertyza “Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 a cel strategii Europa 2020 w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu” na zlecenie Ministerstwa Gospodarki (2015 r.) (A. Sączewska-Piotrowska)
 • Badania w ramach zespołu badawczego Sekcji Regionalnych Badań Społecznych w ramach Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN nt.: „Motywy i oczekiwania studentów wobec procesu kształcenia na studiach wyższych  (J. Wąsowicz) listopad 2020 r.
 • Opracowanie założeń metodologicznych badania “Mysłowice wolne od HCV” (2016 r.) (A. Sączewska-Piotrowska)
 • Badania w ramach zespołu zadaniowego ds. warunków życia w ramach prac nad aktualizacją Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej (Strategia Województwa Śląskiego przyjęta w 2015 roku) (J. Wąsowicz)
 • Udział w badaniu delfickim, w ramach realizowanego przez firmę Evalu Sp. z o.o. badania ewaluacyjnego polityki wydatkowania funduszy europejskich. Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. (J. Wąsowicz)
 • Badania w ramach Zespołu Ekspertów do Spraw Bezrobocia Ludzi Młodych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (2014) (A. Skórska)
 • Badania w ramach zespołu przygotowującego raport tematyczny “Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków” przygotowany w ramach projektu “Diagnoza Społeczna” (lata 2013 i 2015) (A. Sączewska-Piotrowska)

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca