Procedura postępowania dla studentów Wydziału Informatyki i Komunikacji wyjeżdżających na stypendium w ramach programów międzynarodowych

O stypendium w ramach programu Erasmus mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają warunki przewidziane regulaminem programu dostępnym na stronie http://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-wspolpracy-miedzynarodowej/dzial-programow-miedzynarodowych.html:

PRZED WYJAZDEM

 KROK 1 wstępna kwalifikacja

      1. Rejestracja studenta w Biurze Współpracy Międzynarodowej (szczegółowe informacje zawarte są w linku:   
          http://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-wspolpracy miedzynarodowej/dzial-programow-miedzynarodowych.html).

      2. Weryfikacja zarejestrowanych studentów - Biuro Współpracy Międzynarodowej przekazuje Prodziekanowi ds.
          Studentów listy zakwalifikowanych w celu udzielenia rekomendacji (pozytywnej, negatywnej, warunkowej).

      3. Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza wyniki zakwalifikowanych studentów do wyjazdu.

KROK 2 „Learning Agreement”

 1. Przygotowanie przez studenta „Learning Agreement” – przedmioty do wyboru za 30 punktów ECTS, które zamierza studiować na uczelni przyjmującej.
 2. Złożenie „Learning Agreement” Prodziekanowi ds. Studentów celem zatwierdzenia.
 3. Złożenie zaakceptowanego przez Prodziekana „Learning Agrement” w Biurze Współpracy międzynarodowej oraz w Dziekanacie.

KROK 3 Dziekanat dokumenty

 1. Złożenie potwierdzenia odbywania studiów w ramach programu Erasmus
  z uwzględnieniem terminu pobytu (od,do).
 2. Złożenie zaakceptowanego przez Prodziekana podania i wyznaczenie terminów egzaminów/ zaliczeń w związku z zagranicznym wyjazdem.

W TRAKCIE WYJAZDU

Odbywając studia w ramach programu Erasmus student zobowiązany jest do:

 • Sprawdzenia czy wszystkie przedmioty objęte „Learning Agreement” zostały uruchomione.
 • W przypadku „nieuruchomienia” któregoś z przedmiotów wykazanych w „Learning Agreement” na Uczelni przyjmującej, student jest zobowiązany do dokonania korekty w w/w dokumencie.
 • Nowo wybrane przedmioty powinny być zgodne lub zbliżone z ofertą przedmiotów realizowaną w Uczelni macierzystej - UE K-ce (w ramach realizowanego kierunku, specjalności).
 • Niezwłocznie po akceptacji przez uczelnię zagraniczną, zmodyfikowany „Learning Agreement” należy przesłać Prodziekanowi ds. Studentów celem zatwierdzenia  (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia stypendium)

PO POWROCIE

Student po powrocie z Erasmusa zobowiązany jest do:

 • Dostarczenia do dziekanatu "Transcript of Records" - przedmiotów zaliczanych podczas Erasmusa.
 • Złożenia do Prodziekana ds. Studentów podania o uznanie zdobytych punktów ECTS
  i ocen podczas Erasmusa, które w całości dopisywane są do semestru, w którym student przebywał na Erasmusie.
 • Zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych programem kierunku studiów Uczelni macierzystej w wyznaczonym przez Prodziekana
  ds. Studentów terminie.
 • Wystąpienia do Prodziekana ds. Studentów o tryb poprawkowy dla przedmiotów, które nie zostały w wyznaczonym terminie zaliczone.

Prodziekan ds. Studentów na wniosek studenta może wyrazić zgodę na:

 • Uznanie zdobytych punktów ECTS i ocen z przedmiotów Erasmusa w ramach zadeklarowanych przez studenta przedmiotów Swobodnego Wyboru.
 • Uznanie zdobytych punktów ECTS i ocen z przedmiotów Erasmusa w ramach przedmiotów obowiązkowych przewidzianych programem studiów (wpisu dokonuje prowadzący przedmiot lub Prodziekan ds. Studentów na podstawie opinii prowadzącego przedmiot  oraz okazanego sylabusa).

Należy pamiętać, iż wyjazd nie może przedłużyć terminu zakończenia studiów.